ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади правового регулювання біржової діяльності в Україні ... 5
1.1. Поняття, ознаки та види бірж ... 5
1.2. Особливості біржового процесу в Україні ... 7
Розділ 2. Законодавчо-правове регулювання біржової діяльності ... 11
2.1. Зміст правового регулювання біржової діяльності ... 11
2.2. Регулювання біржової діяльності через оподаткування ... 18
2.3. Правове регулювання біржової діяльності за кордоном ... 21
Розділ 3. Характеристика окремих законодавчих актів щодо регулювання біржової діяльності ... 27
3.1. Закон України "Про товарну біржу" ... 27
3.2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" ... 34
Висновки ... 45
Література ... 47

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання біржової діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання біржової діяльності"

Курсова робота "Правове регулювання біржової діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання біржової діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання біржової діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання біржової діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ - в цивільному праві встановлений законом термін для захисту права пошуку особи, право якого порушене в суді, арбітражному суді, третейському суді або інакшому юридичному органі. Витікання давності не гасить саме суб'єктивне право на позов, але позбавляє його примусового захисту, а тому є основою до винесення судом (арбітражним судом, третейським судом) рішення про відмову в позові. Мета встановлення термінів І.д. - сприяти стійкості правопорядку і стабільностям майнових відносин. Інститут І.д. полегшує суду встановлення об'єктивної істини у справі, оскільки з течією часу докази втрачаються, обставини. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - система правових норм, регулюючих відносини по матеріальному забезпеченню і обслуговуванню як окремих громадян РФ (в старості, у разі хвороби, часткової, або повної втрати працездатності, втрати годувальника), так і сімей, що мають дітей, а також тісно пов'язані з ними процедурні відносини по встановленню юридично значущих фактів і процесуальні - по дозволу суперечок. Основний вигляд суспільних відносин, що становлять предмет П.с.о., - пенсійні відносини. Тісно пов'язані з пенсійними і примикають до них відносини, виникаючі в зв'язку з виплатою різних посібників, по матеріально-побутовому і. Психологія правового імунітету і його наслідків - Імунітет правовий являє собою звільнення певного законом кола суб'єктів права з-під дії загальних правових норм і правові і психологічні наслідки, що породжуються цим. У сучасному міжнародному праві встановлений правовий імунітет держав, військових кораблів, дипломатичних і консульських представників іноземних держав. У російському праві під правовим імунітетом розуміється привілей певного кола посадових осіб держави, виражений в їх правовій недоторканості. Відповідно до гілок влади виділяється президентський, депутатський, суддівський і інший імунітет. Під підрахункам Н.І. Капінуса тільки в. Дисциплінарна відповідальність державних і муніципальних службовців - наступає за невиконання або неналежне виконання службовцем покладених на нього обов'язків (посадова провина). Службова дисципліна - обов'язкове дотримання службового розпорядку (внутрішнього трудового розпорядку) і посадового регламенту (посадової інструкції), встановленого відповідно до чинного законодавства, нормативних актів державного органу (органу місцевого самоврядування) і зі службовим контрактом, а також дотримання вимог спеціальних положень і правил про дисципліну в окремих видах державної служби. Дисциплінарна відповідальність службовців застосовується в рамках їх службових.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання біржової діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІК, З ЯКОГО НАСТУПАЄ КАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - є обов'язковою характеристикою суб'єкта злочину. Фізичні особи, люди, придбавають певний рівень свідомості і соціального розвитку не з народження, а лише по досягненні певного віку. Формування у неповнолітнього певного рівня соціальної свідомості дозволяє пред'являти до нього вимоги не порушувати розпоряджень карного закону. Неповнолітні в принципі можуть підлягати карній відповідальності. Згідно ч. 1 ст. 20 УК РФ за загальним правилом карної відповідальності підлягає обличчя, що досягло до часу здійснення злочину шістнадцятирічного віку. У разах здійснення умисних злочинів, суспільна небезпека. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР - угода між роботодавцем і працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівнику роботу по зумовленій трудовій функції, забезпечити умови труда, передбачені трудовим законодавством і інакшими нормативними правовими актами, вмісним норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, своєчасно і в повному розмірі виплачувати працівнику заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати певну цією угодою трудову функцію, дотримувати діючі у даного роботодавця правила внутрішнього трудового розпорядку. Сторонами т. д. є. ДОГОВІР ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА - по цивільному законодавству РФ (ст. ст. 559-566 ГК РФ) - особливий різновид договору купівлі-продажу, по якому продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство загалом як майновий комплекс, за винятком прав і обов'язків, які продавець не має право передавати іншим особам. Права на фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування і інші кошти індивідуалізації продавця і його товарів, робіт або послуг, а т.ж. належні йому на основі ліцензії права використання таких коштів індивідуалізації переходять до покупця, якщо інакше не передбачене договором. Права продавця, отримані ним на.
У вступі курсової "Правове регулювання біржової діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НАЦІОНАЛЬНИЙ ОКРУГ - національне адміністративне об'єднання на території розселення малої народності Півночі, адміністративно-територіальна одиниця, відмінна особливостями національного складу населення, вхідна до складу області або краю (див.). Н. про. є тільки в РСФСР; їх нараховується 10, в тому числі: в складі Камчатської обл. Хабаровского краю - Корякський і Чукотський (освічені 10 грудня 1930 р.); в складі Красноярського краю - Таймирський і Евенкійський (освічені 10 грудня 1930 р.); в складі Архангельської обл. - Ненецький (освічений 15 липня 1929 р.); в складі Іркутської обл. - Усть-Ординский Бурять-Монгольський.

СУБРОГАЦИЯ - (англ. subrogation -заміщення) - заміщення однієї особи іншим відносно права, вимоги або пред'явлення яких-небудь претензій. Таким чином, обличчя в порядку С. придбаває всі права первинного кредитора, тобто відбувається своєрідна перепоступка права вимоги. У цьому значенні С. має спільні риси з цессией. Умова переходу прав в порядку Частіше за все вказаний правовий інститут застосовується в таких галузях, як страхова справа, поручительство і обіг цінних паперів. Термін "З." вживається в ГК РФ і означає перехід до страхувальника прав страхувальника на відшкодування збитку. Згідно з ст. 965. ТРУДОВИЙ АРБІТРАЖ - тимчасово діючий орган по розгляду колективної трудової суперечки; створюється сторонами останнього в термін не пізніше 3 робочих днів з моменту закінчення розгляду колективної трудової суперечки примирливою комісією або посередником. Т.а. створюється при: недосягненні сторонами колективної трудової суперечки згоди; ухиляння роботодавця від участі в створенні або роботі примирливої комісії. Т.а. формується по угоді сторін в складі 3 чоловік з числа трудових арбітрів, рекомендованих державною службою по урегулюванню колективних трудових суперечок (далі - служба) або запропонованих.
Список літератури курсової "Правове регулювання біржової діяльності" - більше 20 джерел. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ - інфекційна хвороба, що розвивається в результаті багаторічного персистирования в лимфоцитах, макрофагах і клітках нервової тканини вірусу імунодефіциту людини (ВИЧ) і що характеризується повільно прогресуючим дефектом імунної системи, який приводить до загибелі хворого від повторних поразок, описаних як синдром придбаного імунодефіциту (СНІД), або від подострого енцефаліту. Уперше ВІЛ-інфекція в своїй фінальній стадії (СНІД) була описана в 1981 м. в США. Після відкриття збуджувача (1983) і різноманітних клінічних форм ВІЛ-інфекція визнана самостійною нозологической формою (1988). ПСИХОАНАЛІЗ - Психотерапевтичний метод, розроблений Фрейд (Freud S.). Основоположним поняттям, об'єднуючим вчення Фрейд з поглядами Адлера (Adler А.) і Юнгу (Jung C. G.), а також неопсихоаналитиков (див. Неопсихоаналіз), є уявлення про несвідомі психічні процеси і психотерапевтичні методи, що використовуються для їх аналізу. Теорія загального психічного розвитку об'єднує метапсихологию, яка заснована на понятті про психічний апарат (структурна і топографічна моделі особистості), два варіанти процесу мислення і уявлення про психічну енергію. У основу теорії загального психічного розвитку лягла також концепція про.

ПЕРСОНА - (persona - лати. акторська маска) - соціальне "Я", роль людини, що виникає з суспільних очікувань і навчання в ранньому віці; звичайно ідеальні аспекти особистості, винесені у зовнішній світ. "Персона є комплекс функцій, що створився на основах пристосування або необхідної зручності, але аж ніяк не тотожний з індивідуальністю. Комплекс функцій, що становить персону, відноситься виключно до об'єктів (ПТ, пара. 700). Персона є те, чого насправді зовсім і немає, але про що її представник, одинаково як і інші люди, думає як об існуючу (CW 9i, par. 221). Є такі люди з нерозвиненою.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання біржової діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЦЕНТР - Спеціалізована установа (функціональний підрозділ клінічної психіатричної лікарні, центра психічного здоров'я), головна установа психотерапевтичної служби території, призначена для організації психотерапевтичної допомоги, проведення консультативно-діагностичних заходів в рамках психотерапевтичної служби, організації і надання спеціалізованого психотерапевтичного лікування. У цей час в Російській Федерації функціонує 17 П. ц. Форми організації П. ц. різні і визначаються конкретними умовами розвитку психотерапевтичної служби регіону, моделлю організації психіатричної допомоги і. ПУШКИН - Веніамін Ноєвич (1931-1979) - російський психолог, фахівець в області психології труда, психології мислення і творчості, зв'язку психології і кібернетики, теорії і філософій психології. Автор концепції оперативного мислення, методу ситуационного управління. Д-р психологічних наук (1967), професор (1972). Займав пост голови комісії з моделювання психіки Ради по кібернетиці АН СРСР. Нагороджений медаллю За доблесний труд (1970). Освіту отримав в МГУ ім. М.В. Ломоносова, закінчивши психологічне відділення філософського факту (1956). У 1967 захистив докт. дис: Філософський зміст проблеми. КОНСУЛЬТУВАННЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ - розділ прикладний акмеологии і складова частина соціально-психологічного консультування людей, що переживають скрутну життєву ситація. Як розділ прикладний акмеологии, К.а. являє собою систему психотехнических коштів впливу консультанта на суб'єктивні психологічні представлення клієнта, його життєві установки, ціннісні орієнтації, самоотношение, самооценку, образ себе, інші компоненти Мене-концепції. Психотехническое вплив в ході К. а. направлено на клієнта, консультативну ситуацію або самого консультанта, як учасника консультативного діалогу. К.а. передбачає, що консультант відрізняється від.

Лідерство - У будь-якій групі виділяється керівник, лідер. Він може бути призначений офіційно, а може і не займати ніякого офіційного положення, але фактично керувати колективом внаслідок своїх організаторських здібностей. Керівник призначений офіційно, ззовні, а лідер висувається "знизу". Лідер не тільки направляє і веде своїх послідовників, але і хоче вести їх за собою, а послідовники не просто йдуть за лідером, але і хочуть йти за ним. Дослідження показують, що знання і здатності лідера оцінюються людьми завжди значно вище, ніж відповідні якості інших членів групи. Чому людина стає лідером? Згідно з. Афективношокові реакції - Афективношокові реакції - короткочасні психотические стану, що розвиваються в ситуаціях, гостро загрозливих життю, характеризуються переживанням жаху, відчаю, глибоким афективнозвуженим станом свідомості, ізза чого втрачається контакт з навколишніми, руховими і вегетативними розладами. Виділяють гипо- і гиперкинетические варіанти афективношокових реакцій. Гипокинетический варіант характеризується раптово виниклою в травмуючій ситуації рухової заторможенностью, що досягає в ряді випадків повної обездвиженности і мутизма (аффектогенний ступор). У такому стані хворі не сприймають навколишнє, на. ШЕГРЕНА СИНДРОМ - (синдром Гужеро - Шегрена, по іменах що описали його французького дерматолога H. Gougerot, 1881-1955, пізньому - шведського офтальмолога H. S. C. Sjogren, 1899-1986; синонім - сухий синдром) - первинний синдром, не пов'язаний з яким-небудь іншим аутоиммунним захворюванням, з поразкою секретирующих епителиальних залоз і системними виявами. Має значення генетична схильність. Частіше зустрічається у жінок старше за 30 років. Вияву: сухий кератоконьюнктивит (слідство зниження виробітку слізної рідини) із зудом, печіння, почуттям рези, "піску в очах", пізнє зі зниженням гостроти. ПОНЯТТЯ, ФОРМУВАННЯ І НАВЧАННЯ - Терміни, які часто вживається як синоніми для позначення процесу абстрагування якості, властивості або набору ознак, що використовується для представлення поняття. Однак існують значні розбіжності в реальному вживанні цих термінів. Наприклад, деяке автори вживають формування для позначення фактичного засвоєння поняття і навчання для позначення стану, коли хтось вчиться застосовувати вже відоме або сформоване поняття. При такому стані речей можна вивчати, наприклад, формування поняття "круглий" у дітей, спостерігаючи, як дитина вчиться застосовувати це поняття, по-різному реагуючи на речі, які є.