Правове регулювання виборів Президента України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття інституту виборів, їх правове регулювання ... 5
1.1. Поняття виборів ... 5
1.2. Принципи виборчого права ... 10
Розділ 2. Вибори Президента України ... 14
2.1. Конституційно-правові основи проведення виборів Президента України ... 14
2.2. Виборчий процес на виборах Президента України ... 19
Розділ 3. Удосконалення законодавства про вибори Президента України ... 27
3.1. Проблеми законодавства України по проведенню виборів Президента України ... 27
3.2. Напрями удосконалення законодавства про вибори Президента України ... 33
Висновки ... 40
Список використаної літератури ... 42

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання виборів Президента України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання виборів Президента України"

Курсова робота "Правове регулювання виборів Президента України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання виборів Президента України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання виборів Президента України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання виборів Президента України" і призначений виключно для пошукових систем.

МОНОТОННІСТЬ - властивість деяких видів труда, що вимагають від людини тривалого виконання одноманітних дій або безперервної і стійкої концентрації уваги в умовах дефіциту сенсорних навантажень. На багатьох підприємствах використовуються станки з чпу і роботизированні комплекси, удосконалюються потоково-конвейєрні лінії і інш. Все це сприяє зниженню фізичного навантаження, але для таких видів труда характерно наявність М. Наїболеє виражена М. Труда в потоково-конвейєрному виробництві, яке знаходить широке застосування в таких галузях промисловості, як машинобудування, приладобудування, радіоелектронна, легка. ДЕРЖАВА КАПІТАЛІСТИЧНА - з'явилося на історичній арені внаслідок буржуазних революцій, що покінчили з феодальним економічним і соціально-політичним устроєм. Об'єктивні і суб'єктивні передумови буржуазних революцій (тим самим - і появи капіталістичної держави) створювалися в надрах феодального суспільства. Капіталізм виник в епоху розкладання феодального ладу (XVI в.). Його природа і генезис пов'язані з первинним накопиченням і подальшим розвитком капіталу. Економічною основою Г. до. з моменту його появи стали приватнопідприємницька система господарювання і приватна власність на найбільш важливі знаряддя. ВИНАХІД - нова сукупність прийомів і способів дій в будь-якій області людської діяльності, направлена на досягнення поставленої мети. І. означає отримання автором певного життєвого блага внаслідок творчої, насамперед мислительной, діяльності, самовираження автора. Як результат духовної творчості І. завжди нематеріально, однак з його допомогою можуть створюватися матеріальні предмети: витвору мистецтва, науки, техніки і пр. У залежності від того, в якій області творчості діє автор. І. може захищатися авторським правом на художні, літературні, наукові твори (з моменту створення І.) і патентним правом (з. Центральна виборча комісія Російської Федерації - федеральний державний орган, що здійснює підготовку і проведення виборів і референдумів в Російській Федерації відповідно до компетенції, встановленої федеральними законами. Термін повноважень Центральної виборчої комісії Російській Федерації - 4 року. Центральна виборча комісія складається з 15 членів. П'ять членів Комісії призначаються Державною Думою Федеральних Зборів Російської Федерації з числа кандидатур, що пропонуються депутатами Думи і депутатськими об'єднаннями в Думі. П'ять членів Комісії призначаються Порадою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації з числа кандидатур, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання виборів Президента України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИБОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - політичне суспільне об'єднання, створене у встановленому федеральним законом порядку для участі у виборах, що має свій статут, зареєстрований в органах юстиції. І.о. є різновид політичного суспільного об'єднання, статут якого спеціально передбачає можливість участі в політичному житті, участь у виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування за допомогою висунення кандидатів, а також участі в діяльності цих органів. Відповідно до федерального законодавства, зокрема Федерального закону від 24 червня 1999 р. "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" і. АРБІТРАЖ МІЖНАРОДНИЙ - третейський суд (див.), що утворюється для дозволу междугосударственних суперечок в рамках судової процедури. Прімененіє А. м. передбачено Статутом Організації Об'єднаних Націй (ст. 33); окремі міжнародні договори можуть також містити спеціальні статті про обов'язковий дозвіл шляхом А. м. суперечок по тлумаченню даних договорів. Велику роль в розвитку А. м. зіграла Росія - винесенням третейських рішень у справі судна "Maria Luz" (1872 р.), судна "Costa Rica Packet" (1891 р.), по суперечці про англо-венецуельских межі в Гвіане (1899 р.) і особливо своїми пропозиціями на. Поліцейська деонтология за рубежем - міждисциплінарна наука про соціальні норми і професійні стандарти належної поведінки співробітників поліції. У ній виділяються як пріоритетні проблеми повинного, морально і професіонально обов'язкового в їх поведінці. У ПД реалізовуються норми службового обов'язку, функціонування нормативно-орієнтуючих інститутів, а так само що склався в досвіді професійні норми, правила і традиції поведінки. ПД втілюється в Присягах, кодексах етики, честі, в особливій профессионально-деонтологической системі підготовки співробітників, в судах честі, в комісіях з етики при поліцейських.
У вступі курсової "Правове регулювання виборів Президента України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - принцип економічної основи конституційного ладу, що передбачає, що РФ являє собою те, що складається з територій її суб'єктів простір, на якому функціонують однотипні механізми регулювання економіки, засновані на ринкових принципах і застосуванні узгоджених (гармонізованих) правових норм, а також існує єдина інфраструктура і проводиться єдина (національна) узгоджена податкова, грошово-кредитна, валютно-фінансова, торгова і митна політика, що забезпечує вільний рух товарів, послуг, капіталу і робочої сили. Е.е.п. РФ передбачає забезпечення єдиного правового регулювання господарських і.

Доказ (доведення) - регламентована законодавством (адміністративним, кримінально-процесуальним) діяльність повноважних посадових осіб і органів дізнання, попереднього слідства, прокурора і суду за участю інших суб'єктів по збиранню, перевірці і оцінці фактичних даних про обставини, встановлення яких необхідне для правильного дозволу справи (адміністративного, карного). Існує також інакше визначення д. У карному процесі як діяльності представника обвинувачення (а також захисти), переслідуючій мету переконати за допомогою кримінально-процесуальних коштів д. Суд в наявності всіх значущих для прийняття. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА - В Статті 7 Римського статуту (див. Міжнародний карний суд) злочин проти людства визначається як будь-який з наступних діянь, коли вони здійснюються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на лю бих цивільних осіб, і якщо такий напад здійснюється свідомо: вбивство; винищування; поневолення; депортація або насильне переміщення населення; висновок у в'язницю або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи в порушення основоположних норм міжнародного права; тортури; згвалтування, звертання в сексуальне рабство, примушення до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація або.
Список літератури курсової "Правове регулювання виборів Президента України" - більше 20 джерел. Натовп - багато в чому позбавлена структури велика група людей, об'єднана між собою емоційним настроєм або предметом уваги, але при цьому, як правило, не об'єднаних загальними намірами, що чітко усвідомлюються і планами, а тим більше єдиною метою і виразними уявленнями, яким чином вона може бути досягнута. У сучасній психології великих груп існує наступна, по суті справи, загальноприйнята класифікація - типологія різних видів натовпу як специфічного співтовариства людей: окказиональная, конвенціональна, експресивна, діюча. Якщо говорити про окказиональной натовп, то вирішальним чинником. МАСЛОУ АБРАХАМ ХАРОЛЬД - Абрахам Маслоу народився 1 квітня 1908 р. в Нью-Йорку в сім'ї єврейських іммігрантів. Він виріс в Нью-Йорку, вчився в Віськонсинськом університеті. Ступінь бакалавра отримав в 1930 р., міра магістра гуманітарних наук - в 1931-м, лікарі - в 1934-м. Навчаючись в Віськонсине, Маслоу серйозно цікавився роботою соціальних антропологів, таких як Маліновський, Мзс, Бенедикт і Лінтон. Бихевиоризм Маслоу вивчав під керівництвом відомого експериментатора Кларка Халла. Маслоу займався вивченням поведінки приматів під керівництвом Харії Харлоу. Його дисертація торкається відносин між домінуванням і.

Науковий метод - (scientific method) Психологія як наука використовує Н. м., який являє собою набір процедур, призначених для встановлення загальних законів за допомогою оцінювання теорій, що висуваються для опису, пояснення і прогнозу явищ. Н. м. вимагає експлицитно сформульованих теорій. Він складається у виведенні гіпотез з теорій, систематичному, критичному оцінюванні гіпотез в об'єктивних, контрольованих, емпіричних исслед. і формулюванні виведення, для широкого вивчення, аналізу і відтворення. Науковий підхід є аналітичним. Складні події розділяються на релевантні змінні, між к-рими.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання виборів Президента України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Професійне спілкування на борту повітряного судна: мовний аспект - Вирішувати проблему безпеки польотів необхідно і з урахуванням закономірностей мовного О. в авіації. Професійне спілкування (П. про.) членів екіпажів повітряних судів пов'язано з усною і письмовою мовою. Письмова мова - це надання один одному інформації в польоті за допомогою єств. і мистецтв. язикових систем на папері або на екранах комп'ютерів, локаторів. Усне мовне вимоги: мова застосовується, коли необхідна: 1) терміново передати командні, оповіщаючі або застерігаючі сигнали, щоб привернути увагу до опр. ситуації; 2) отримати від членів екіпажу літака або диспетчера негайну реакцію у. АКТИВНІСТЬ¦ПАСИВНІСТЬ (ACTIVE¦PASSIVE) - У звичайному вживанні - характеристики поведінки, вказуючі на інтенсивність фізичних зусиль, направлених на досягнення мети. У цьому ж значенні терміни вживаються і в психоаналізі. Вони використовуються також для вказівки але міра психічної активності, хоч частіше застосовуються як характеристика мети інстинктивного потяга. Мета активна, якщо суб'єкт шукає об'єкт, здатний задовольнити його (суб'єкта) агресивні бажання і потреби. Мета пасивна, якщо суб'єкт прагне до того, щоб хтось інший задовольнив бажання за його рахунок, тобто прагне стати об'єктом любові або агресивного відношення. Така. Загальна характеристика уяви - Нарівні з сприйняттям, пам'яттю і мисленням важливу роль в діяльності людини грає уяву. У процесі відображення навколишнього світу чоловік нарівні з сприйняттям того, що діє на нього в даний момент, або зоровим представленням того, що впливало на нього раніше, створює нові образи. Уява - це психічний процес створення нового в формі образу, уявлення або ідей. Людина може в думках уявити собі те, що в минулому не сприймав або не здійснював, у нього можуть виникати образи предметів і явищ, з якими про" раніше не зустрічався. Будучи найтіснішим образом пов'язаним з мисленням, уява.

Опросник для дослідження акцентуированних властивостей особистості - Н. Schmieschek. Адаптація В. М. Блейхера, І. В. Крук. Призначений для виявлення акцентуаций особистості. У його основі лежить концепція акцентуированних особистостей К. Леонгарда. Згідно з цією концепцією, існують риси особистості (акцентуации), к-рі самі по собі ще не є патологічними, однак можуть, при опр. умовах, розвиватися в позитивному і негативному напрямах. Ці риси є як би загостренням нек-рих, властивих кожній людині, неповторних, індивідуальних властивостей. Вони є крайнім варіантом норми. У психопатів ці риси досягають особливо великої вираженість. По. ПУНКТ УПРАВЛІННЯ - (від лати. punctum - точка...) - комплекс приміщень для роботи оператора (групи опера торов) і розміщення обладнання, за допомогою якого він виконує свої функції. П. у. складається звичайно з декількох зон, основними з яких є наступні: 1) зона безпосередньої роботи оператора по управлінню виробничим процесом, або операторський зал (ОЗ); 2) зона розміщення обладнання, або аппаратурний зал (A3); 3) допоміжні приміщення (ВП). П. у. можуть розрізнюватися в залежності від їх месторасположения: 1) у виробничому приміщенні цеху (достоїнство - мала довжина ліній зв'язку з об'єктом, недолік -. МЕЛЕНА - (син.: дегтеобразний стілець) - неоформлені чорні дегтеобразні испражнения зі смердючим запахом; характерна ознака пищеводного, шлункової або кишкової кровотечі. Може спостерігатися також в зв'язку із заковтуванням крові, наприклад при носовій або легеневій кровотечі. Навіть помірні кровотечі (50 - 100 мл) зумовлюють чорний колір испражнений, не виявляючись сколь-нибудь вираженими суб'єктивними розладами. При більш рясних кровотечах мелена виявляється через 30 мін - 2 ч і супроводиться симптомами гострої кровопотери. Чорне дегтеобразная забарвлення калу зумовлене присутністю в ньому сірчастого. Напруження - (англ. tension) - 1. взагалі - посилення навантаження або натягнення або сам стан такий нагруженности, натягнення; 2. суб'єктивне і відчуття емоційного напруження, що важко описується, пов'язане, приблизно, з скороченням м'яза, групи м'язів і/ або натягненням зв'язок, мембран, сухожиль під впливом хвилювання, тривоги. У такому розумінні терміну напруження являє собою психосоматичний розлад; 3. емоційний стан, що характеризується клінічно значущими неспокоєм, тривогою, хвилюванням і загальною готовністю діяти в тому напрямі, з яким індивід схилений зв'язувати появу такого стану. Звичайно супроводиться.