Правове регулювання капітального будівництва

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового регулювання капітального будівництва ... 5
1.1. Поняття, види і способи капітального будівництва ... 5
1.2. Правовідносини з капітального будівництва ... 9
1.3. Будівельне законодавство ... 14
Розділ 2. Договірні відносини у капітальному будівництві ... 20
2.1. Поняття та значення договору будівельного підряду ... 20
2.2. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків ... 22
2.3. Загальна характеристика договору будівельного підряду ... 25
Розділ 3. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва ... 36
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання капітального будівництва" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання капітального будівництва"

Курсова робота "Правове регулювання капітального будівництва" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання капітального будівництва", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання капітального будівництва" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання капітального будівництва" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУДОВІ СПОРИ - спори, виникаючі між сторонами трудових правовідносин з приводу встановлення або здійснення трудових прав і трудових обов'язків. За своєю природою Т. з, виникаючі в соціалістичних підприємствах, установах і організаціях принципово відмінні від трудових конфліктів, в капіталістичних країнах. При капіталістичному ладі трудові конфлікти неминуче виникають внаслідок непримиренних антагоністичних протиріч між капіталом і найманим трудом, закладених в самій природі капіталістичного способу виробництва. Як основний метод дозволу масових трудових конфліктів робочий клас капіталістичних. ОБМАН СПОЖИВАЧІВ - злочин в сфері економічної діяльності, передбачене ст. 200 УК РФ і представляюче собою обмірення, обваження, обрахування, введення в помилку відносно споживчих властивостей або якості товару (послуги) або інакший обман споживачів в організаціях, що здійснюють реалізацію товарів або що роблять послуги населенню, а одинаково громадянами, зареєстрованими як індивідуальні підприємці в сфері торгівлі (послуг), якщо ці діяння довершені в значному розмірі. Споживач - це громадянин, що має намір заказати або придбати (або що заказує, що придбаває або що використовує) товари, роботи, послуги. Розмір плати за житлове приміщення - Згідно з частиною 1 ст. 156 ЖК РФ плата за зміст і ремонт житлового приміщення встановлюється в розмірі, що забезпечує вміст спільного майна в багатоквартирному будинку відповідно до вимог законодавства. Розмір плати за користування житловим приміщенням (плати за наймання), плати за зміст і ремонт житлового приміщення для наймачів житлових приміщень за договорами соціального найма і договорами найма житлових приміщень державного або муніципального житлового фонду визначається виходячи із займаної загальної площі (в окремих кімнатах в гуртожитках виходячи з площі цих кімнат) житлового приміщення. Розмір. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - передбачені законом і регламентними нормами порядок і організаційно-правові форми здійснення Урядом РФ своїх повноважень. Згідно з Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 р. "Про Уряд Російської Федерації" (з изм. і доп.) і Регламентом Уряду РФ діяльність Уряди здійснюється на основі поточних і перспективних програм і планів. Уряд планує проведення своїх засідань, законопроектную діяльність і здійснення контролю за виконанням федеральними органами виконавчої влади і органами виконавчої влади суб'єктів РФ вимог федерального законодавства. Перспективне планування здійснюється.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання капітального будівництва" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИМУСОВА МІРА - в широкому значенні це міра, вживана крім волі особи, проти якої вона направлена. Згідно із законом вони частіше за все застосовуються до осіб, що здійснює або що здійснив суспільно небезпечні діяння, або з метою забезпечення виявлення і розслідування злочинів. При виробництві по карних справах допускається досить широке коло П. м. званих заходами процесуального примушення (привід, затримання, міра припинення, примусове приміщення в судово-медичну або судово-психіатричну установу в зв'язку з необхідністю виробництва судової експертизи, відсторонення посадової особи. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ШЕЛЬФІ - відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 р. (набрала чинності 16 листопада 1994 р.), підпадають під юрисдикцію прибережної держави, яка має право регулювати, дозволяти і провести їх на своєму континентальному шельфі. Прибережну державу при звичайних обставинах повинно давати згода на здійснення іншими державами або компетентними міжнародними організаціями морських наукових досліджень на його континентальному шельфі виключно в мирних цілях і для розширення наукових знань про морську середу на благо всього людства. Відсутність дипломатичних відносин не повинна служити. ПРИВЛАСНЕННЯ АБО РОЗТРАТА - в карному праві РФ розкрадання чужого майна, ввіреного винному (ст. 160 УК). Будучи самостійними формами розкрадання, П. або р. характеризуються нарівні із загальним для всіх форм і видів розкрадання специфічною ознакою - фактом знаходження майна в правомірному володінні винного. Правомірним володіння майном є при наявності договірних відносин, спеціального доручення або правомочності відносно майна, існуючого внаслідок службового положення. Розкрадання чужого майна, що не знаходиться в правомірному володінні, тобто довершене особою, що не володіє відносно нього правомочністю по розпорядженню.
У вступі курсової "Правове регулювання капітального будівництва" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Захист трудових прав працівників - державний захист прав, що гарантується і свобод працівників в сфері труда, спрямований на запобігання порушенню трудових прав працівників або негайне відновлення порушених прав, а також надання працівникам компенсацій у разі порушення їх трудових прав. Державний захист прав і свобод людини і громадянина в рф гарантується. Кожний має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом (ст. 45 конституції рф). У відповідності зі ст. 352 тк рф основною з п про з про б а м і з. Т. П. Р. Являются: Самозахист працівниками трудових прав (гл. 59 тк рф); З. Т. П. Р. Профессиональнимі.

ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ - різновид інтелектуальної власності, що стосується комерційної і виробничої діяльності (винаходу, патенти, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування і вказівки походження або найменування місця походження товару, а т.ж. права, що відносяться до захисту проти несумлінної конкуренції). П.с. не включає ноу-хау, правовий режим яких регулюється ліцензійними угодами. Міжнародна правова охорона П.с. здійснюється шляхом зарубіжного патентування по встановлених нормах, головні з яких закріплені в Паріжської конвенції з охорони промислової власності 1883 р. (з поправками. ТЕРМІНИ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ - передбачений федеральним законом період часу, протягом якого сформована у встановленому порядку виборча комісія правомочна здійснювати свої повноваження. Виборчі комісії суб'єктів РФ діють на постійній основі. Термін їх повноважень визначається законами суб'єктів РФ, але не може бути більше за 5 років і менше за термін повноважень законодавчого (представницького) органу суб'єкта РФ. Термін повноважень окружних виборчих комісій з виборів до федеральних органів державної влади рівний терміну повноважень органу, підготовку і проведення виборів в який здійснюють вказані виборчі.
Список літератури курсової "Правове регулювання капітального будівництва" - більше 20 джерел. ПСИХОТЕРАПІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ - Реабілітація є системою державних, соціально-економічних, медичних, професійних, педагогічних, психологічних і інших заходів, направлених на попередження розвитку патологічних процесів, що приводять до тимчасової або стійкої втрати працездатність, на ефективне і раннє повернення хворих і інвалідів (дітей і дорослих) в суспільство і до суспільно корисного труда. Реабілітація являє собою складний процес, внаслідок якого у потерпілого формується активне відношення до порушення його здоров'я і відновлюється позитивне сприйняття життя, сім'ї і суспільств. Концепція реабілітації включає і. міждисциплінарна терапія - (interdisciplinary treatment) Міждисциплінарний бригадний підхід передбачає використання двох і більш осіб, що мають підготовку в різних професійних дисциплінах. Його метою є підвищення якості лікування шляхом інтеграції різних відомостей, черпаних з різних дисциплін. Хоч міждисциплінарний підхід часто возвеличується в літературі, мало досліджень проведено для оцінки його ефективності. Незважаючи на нестачу емпіричних даних, Дуканіс і Голін вважають, що бригади М. т. набули широкого поширення завдяки а) концепції цілісності клієнта, б) організаційним потребам і в) соц. замовленню. Концепція.

ИДЕАЛ-Я - поняття, введене З. Фрейдом і що використовується в психоаналитической літературі для опису психіки людини і структури особистості. Воно означає таку освіту, яка виникає всередині особистості, являє собою інстанцію, що надає вплив на поведінку індивіда. Идеал-Я втілює вимоги, вихідні як би з вищої істоти в людині.    Перші уявлення З. Фрейда про идеале-Я або "Мені-ідеалі" містилися в його роботі "Об нарциссизме" (1914), де він висловив думку про те, що утворення ідеалу є умовою витиснення зі сторони Я, відшкодуванням "загубленого нарциссизма дитинства", коли.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання капітального будівництва" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ - процеси запам'ятовування, збереження і відтворення інформації, яка поступає і переробляється по ходу виконання дії і необхідна тільки для досягнення мети даної конкретної дії. О. п. часто ототожнюють з короткочасною пам'яттю. Однак при зовнішній схожості цих двох видів пам'яті між ними є істотна відмінність. У основу виділення короткочасної пам'яті як окремого вигляду пам'яті лежать тимчасові параметри (час пред'явлення і збереження інформації - верб цьому відношенні О. п. часто є і короткочасної), в основі ж О. п. лежить не стільки тимчасової, скільки "діловий" характер. О. п. ХАРАКТЕРОАНАЛИЗ - метод і техніка аналітичної терапії, призначений для виявлення розладів характеру і усунення його психопатології.    Основні теоретичні положення, принципи і технічні прийоми характероанализа були сформульовані і розроблені В. Райхом (1897-1957). У роботі "Характероаналіз" (1933) він виклав свої ідеї по характерологии, динамическо-економічному розумінню характеру, технико-терапевтичній стороні справи.    В. Райх виходив з того, що характер є цілісною освітою, його формування залежить від историко-економічної ситуації, образи мислення і поведінки закріпляються в структурі характеру як. КОФФКА - (Koffka) Курт (1886-1941) -немецко-американський психолог, фахівець в області психології розвитку, експериментальної психології, філософії психології, теоретичної і загальної психології. Професор ун-та Гессена (1911 - 1927); соучредитель і ред. журналу Psychologische Forschung (1921-1935), професор Сміт-Коледжа (1927-1941). Освіту отримав в Берлінськом унте (д-р філософії, 1909), один рік провів в Едінбурге, що підштовхнуло його зайнятися більш реалістичною наукою - психологією. Під керівництвом К. Штум-пфа в Берлінськом ун-ті написав дис. про сприйняття музичного ритму. Інтерес Штумпфа до.

ФЕРЕНЦИ - (Ferenczi) Шандор (1873-1933) - угорський психіатр і психоаналітик, один з учнів і послідовників 3. Фрейд. У 1910 р. заснував Інтернаціональне, а в 1913 р. Угорське психоаналитическое суспільство. У 1918 р. в Будапешті був вибраний головою п'ятого Психоаналітічеського конгресу. Навчався з 1890 по 1894 р. медицині в Венськом ун-ті (д-р медицини, 1896), де зацікавився психологією і експериментами з гіпнозом. Початків свою-практику як лікар-невропатолог в австро-угорській армії. Через рік приступив до роботи в різних госпіталях Будапешта, в тому числі в госпіталі Св. Рокуса, завдяки цій роботі значно. Шкала фашизму - Т. Адорно, Е. Френкель-Брунсвик, Д. Левінсон, Р. Сенфорд. Призначена для виявлення авторитарної особистості і дозволяє виміряти рівень антисемітизму і етноцентризма без згадки конкретних меншин або актуальних политико-економ. проблем. У основі розробки шкали лежить концепція авторів, що політичні, економ. і суспільні переконання індивіда утворять всеосяжний і когерентний образ мислення, к-рий є вираженням прихованих рис його структури характеру. Предметом дослідження став потенційний фашистський індивід, авторитарна структура характеру к-рого визначала його особливу сприйнятливість до. ГЕНДЕРНИЕ ВІДМІННОСТІ ПОВЕДІНКИ - (в конфлікті) - особливості поведенческих виявів учасників конфлікту, визначуваних їх статевою приналежністю. На думку Е. А. Тарасової (2002), вплив гендерних відмінностей виявляється переважно в стратегіях конфліктної взаємодії. Жінки орієнтуються на нормативно задану поведінку, що виявляється в суворому проходженні соціальної ролі, стандартам ділової поведінки, прийнятому в організації. Чоловіки орієнтуються на рішення актуальних задач, поставлених ситуацією. Основою їх поведінки є не жорстка прихильність до нормативних вимог, а більш гнучкий, ніж у жінок, пошук шляхів до наміченої мети. ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ - наука про дії людини, працюючої з обчислювальними і інформаційними системами. Знання про можливості і здібності людини як творця обчислювальних систем можуть бути поглиблені за допомогою методів експериментальної психології, аналізу процесів мислення і сприйняття, методів соціальної, індивідуальної і виробничої психології і теорії психолингвистики. П. п.- це новий шлях пізнання, доповнюючий сучасну практику досліджень і розробок в області програмування з урахуванням людського чинника. Більш точний, заснований на психології підхід не тільки дозволяє зменшити витрати часу і витрати на розробку.