Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій

(курсова робота з права соціального забезпечення)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика пенсійної системи України ... 6
1.1. Поняття пенсійної системи ... 6
1.2. Види пенсій ... 12
Розділ 2. Загальна правова характеристика порядку призначення, обчислення і виплати пенсій ... 17
2.1. Призначення пенсій ... 17
2.2. Обчислення пенсій ... 23
2.3. Виплата пенсій ... 31
Розділ 3. Пропозиції щодо покращення трудового законодавства в пенсійній системі України ... 37
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій"

Курсова робота "Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій" і призначений виключно для пошукових систем.

СИСТЕМИ ОПЛАТИ ТРУДА - способи числення винагороди за труд відповідно до його витрат і результатів. Існують дві основні системи оплати труда - відрядна, коли труд оплачується за його результатами, і почасова, коли труд оплачується за проробленим часом. Загальні положення правового регулювання систем оплати труда сформульовані в ст. 83 КЗоТ, згідно якою труд працівників оплачується почасово, відрядно або по інакших системах оплати труда. Оплата може проводитися за індивідуальні і колективні результати роботи. Для посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні договірних зобов'язань, підвищення ефективності. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ - науково-технічна, комерційна, організаційна інформація, що або інакша використовується в підприємницькій діяльності, яка володіє реальною або потенційною економічною цінністю внаслідок того, що вона не є загальновідомою і не може бути легко отримана законним чином іншими особами, які могли б витягнути економічну вигоду від її розголошування або використання. К.т. є об'єктом правових, організаційних, технічних і інакших - заходів з охорони інформації. Найважливішим правовим актом, регулюючим відносини з приводу К.т., є ГК РФ, зокрема, в ст. 139 встановлено, що інформація є К.т. при наявності трьох. ЕКОНОМІСТ ПО ДОГОВІРНІЙ І ПРЕТЕНЗІЙНІЙ РОБОТІ - Посадові обов'язки. Здійснює підготовку договорів підряду із замовниками і субподрядними організаціями, перевірку кошторисної документації на будівництво об'єктів, розрахунок вартості, облік виконаних робіт і оформлення актів здачі. Бере участь в розгляді титульних списків і виконує роботи по підготовці підрядних договорів. Здійснює перевірку кошторисної документації, що отримується від замовника і підготовку висновків про її якість. Спільно з представниками субподрядних організацій погоджує з проектною організацією і замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів, транспортні схеми і. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ (КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО) - рішення Конституційного Суду РФ, винесене по конкретній справі, згодом обов'язкове значення, що отримало, тобто значення загальної норми. Такі норми формуються Конституційним Судом в процесі тлумачення федеральної Конституції, розгляду справ про конституційні спори між органами державної влади, справ про конституционности тих або інакших положень федеральних законів, а також законів суб'єктів РФ. При цьому прецедентними нормами стають: по-перше, що формулюються Конституційним Судом правоположения, що мають загальне (не казуальне, тобто виключно для конкретної справи, що розглядається ) значення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АВТОНОМІЯ - (греч. autonomia - самоврядування, букв.: самозаконие, від autos - сам і nomos - закон) - право самостійно вирішувати питання, віднесені до ведіння будь-кого. У конституційному праві поняття А. використовується в декількох аспектах: а) для позначення державною, або обласною, А., тобто форм національно-державного пристрою, при яких територія, що має певний компактний національний склад населення з його господарськими і побутовими особливостями, проголошується автономною державою (. автономна республіка) або автономною національно-державною освітою (автономна область, автономний округ. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОСАДИ ГЛАВИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ОСВІТИ - примусове дострокове припинення повноважень розділу муніципальної освіти по основах і в порядку, встановленим законом. Згідно з Федеральним законом від 4 серпня 2000 р. "Про внесення змін і доповнень в Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" єдиною основою звільнення розділу муніципальної освіти від посади є нескасування (неприйняття ним заходів до скасування) прийнятого ним нормативного правового акту, якщо цей акт або окремі положення визнані судом перечачою Конституції РФ, федеральним законам, законодавству суб'єкта РФ або статуту. ФІЛІАЛИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - контори, відділення, агентства і представництва юридичних осіб, виконуючі або всі основні їх функції, але лише на одній з дільниць тієї території, на яку розповсюджується діяльність юридичної особи (напр., місцеві контори "Заготзерно"), або тільки частина основних функцій юридичних осіб, але на всій території його діяльності (напр., контора промислового тресту по постачанню його підприємств або по збуту їх продукції). Частіше за все термін "філіали юридичних осіб" застосовується все ж до відділень і представництв, що знаходяться в інакшому пункті, чому центральне.
У вступі курсової "Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРИЙНЯТТЯ В РОСІЙСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ НОВОГО СУБ'ЄКТА - конституційна процедура, що передбачає зміну складу суб'єкта РФ внаслідок приєднання до неї іноземної держави або його частині. Згідно з Федеральним конституційним законом від 17 грудня 2001 р. "Про порядок прийняття в Російську Федерацію і освіти в її складі нового суб'єкта Російської Федерації" прийняття в РФ нового суб'єкта здійснюється на добровільній основі. При цьому повинні дотримуватися державні інтереси РФ, принципи федеративного пристрою, права і свобод людини і громадянина, чого склався історичних, господарських і культурних зв'язків суб'єктів РФ. Прийняття в РФ як новий суб'єкт.

МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ (МККН) - спеціалізована установа ООН. Його склад, права і обов'язки в цей час визначаються відповідними положеннями Єдиної конвенції про наркотичні кошти 1961 г і Конвенцію про психотропні речовини 1971 р. МККН складається з 13 незалежних експертів, що обираються ЕКОСОС на термін 3 або 5 років. Члени МККН виступають в особистій якості, не будучи представниками урядів. Основними функціями МККН є: контроль за законним оборотом наркотиків і психотропних речовин в світі для підтримки рівноваги між виробництвом і споживанням наркотиків в медичних і наукових цілях; запобігання витоку наркотиків в незаконний. СТРАТЕГИ - в рабовласницьких державах Древньої Греція найменування посадових осіб, що командували військами і що відали деякими іншими питаннями (зовнішня політика, фінанси). У Афінськом державі десять С. були його виючими посадовими обличчями. Спочатку (кінець 6 - початок 5 вв. до н. е.) С. були керівниками тільки військових сил держави, але дуже скоро вони перетворилися в найбільш впливових посадових осіб, володіючи нарівні з правом набору військ і керівництва збройними силами також іншими повноваженнями, в тому числі судовими, правом скликання народних зборів і інш. Все С. в Афінах займали рівне.
Список літератури курсової "Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій" - більше 20 джерел. Модифікація поведінки - (behavior modification) Загальним для безлічі різних формулювань і методик М. п. є пряме втручання з метою змінити реакції людини на ситуації при умові, що ця людина або значущі для нього люди вважають таку зміну корисним. У цьому визначенні є багато импликаций, що стосуються суті потребуючої зміни поведінки, опису бази дії (особистості) і обгрунтувань професійного втручання. Девіантна або потребуюча зміни поведінка М. п. обгрунтовано відносять до поведенческому підходу, оскільки в фокусі знаходиться відкрита, явна поведінка. Така поведінка є реальною, а не символічною або симптоматичною. Кризове втручання - (crisis intervention) К. в. являє собою відносно нову дисципліну, осн. задачею до-ой є надання тимчасовою невідкладної емоційної допомоги пострадавшим в результаті психол. і физ. травми. Згвалтування, жорстке поводження з дітьми або чоловіком/ дружиною, спроба самогубства, сімейні конфлікти, розбійний напад, грабунок і нічна крадіжка зі зломом - все це може стати джерелом могутнього і незвичайного стресу в житті чол. Подібні стреси пред'являють підвищені вимоги до адаптивних можливостей індивідуума, при виснаженні к-рих і порушенні ефективного функціонування виникає криза, викликаючи.

Вікові особливості - (в психології) - якісно специфічні властивості особистості індивіда, його психіки, що закономірно змінюються в процесі зміни вікових стадій розвитку людини. Характерістіка В. про. заснована на виявленні психологічного змісту процесу розвитку пізнавальних здібностей і формування особистості на послідовних етапах онтогенеза. Згідно з концепцією психологічного віку, висуненою Л.С. Виготським і розвиненої потім у вітчизняній психології, до числа ключових, визначальних В. про. розвитку в дитинстві, відносяться не тільки специфічні для кожного вікового рівня психологічні новоутворення, тобто зміни в сфері.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Мислення соціальне - Проблема М. з. активно вивчається як в отеч., так і в зарубеж. психології. Мислення зумовлене буттям, що дозволяє говорити про відмінності в мисленні, що співвідносяться з разл. змістом соціальної реальності. Тому осмислення суспільств. життю виражається в М. з. Посредством М. з. людина пізнає навколишню дійсність, соціальні ситуації, систему соціальних зв'язків, виробляє систему поглядів на дійсність, формує свою світоглядну позицію, а так само пізнає суб'єкта соціальної взаємодії - людини. Існує неск. визначень поняття "соціальне мислення". Д. Майерс розглядає соціальне мислення як. Жетонний системи - (token economies) Загальновизнаним теорет. джерелом сучасних Ж. з. є роботи Б. Ф. Скиннера. Їх застосування відносно пацієнтів з важкими формами розладів в психіатричних лікарнях зв'язують з роботами Ейлона і Езріна, а також Еттоу і Краснера, а найбільш суворі документальні свідчення цінності цієї процедури представлені Р. Дж. Підлогою і Дж. Л. Ленцем. С. В. Біджоу зі своїми студентами використав Ж. з. у виховальній роботі з дітьми, а В. К. Беккер з співробітниками - в навчань. процесі. Ще однією областю застосування Ж. з. є робота з делінквентами. Любая Ж. з. передбачає визначення. ПОЧУТТЯ - одна з основних форм переживання свого відношення до предметів і явищ дійсності, - емоційні переживання, в яких відбивається стійке відношення індивіда до певних предметів або процесів зовнішнього світу. На відміну від ситуативних емоцій і афектів, що відображають суб'єктивне значення предметів в конкретних чому склався умовах, почуття виділяють явища, що мають стабільну мотивационную значущість. Відкриваючи особистості предмети, що відповідають її потребам, і спонукаючи до діяльності по їх задоволенню; вони являють собою конкретно-суб'єктивну форму існування потреб. Формування почуттів -.

Навчання керівників груп - Робота в психотерапевтичних групах є дуже ефективною з метою реконструкції особових відносин і зростання особового потенціалу. Тому підготовці групових психотерапевтів потрібно приділяти велику увагу (Карвасарский 1990). Перший етап торкається глибинної теоретичної підготовки. Терапевт отримує інформацію про поняття малої групи, групової взаємодії і динаміки групового процесу. Дається поняття ролі в групі, розглядаються різні форми виявів ролевого поведінки. Вивчаються норми групової взаємодії, мети групи. Детально викладаються принципи і технологія ведіння групового процесу, вплив групової. Когнітівно-емотівний тест - (КЕТ). Ю. М. Орлов, Н. Д. Творогова. Призначений для вимірювання захисної і саногенной рефлексії, виникаючої при страху невдачі, вині, соромі, образі. Тест запропонований в кінці 1980-х рр. в контексті отеч. концепції саногенного мислення (СГМ). Теорія і практика СГМ - отеч. синтетична психотехнология, розроблена Ю. М. Орловим незалежно від західної теорії емоційного інтелекту, хоч і близька їй по характеру практичних задач, що вирішуються. Тест ідентифікує і вимірює розумові акти (когнитивні процеси), що представляють собою рефлексію людини, виникаючу внаслідок впливу емоциогенних ситуацій і. РОХЕЙМ - (Roheim) Геза (1891-1953) -венгерско-американський психоаналітик, етнограф і антрополог. Один з творців психоаналитической антропології. Професор антропології Будапештського ун-та (1919). Вчився в Берліні, Лейпциге і Будапешті. У 1915-1916 рр. пройшов курс дидактичного психоаналізу у Ш. Ферен-ци. Протягом подальших 12 років практикував психоаналіз в Будапешті. На початку 20-х рр. опублікував перші роботи по психоаналитической антропології. У 1928 р. при фінансовій підтримці М. Бонапарт організував експедиції по психоаналитическому і антропологічному вивченню племен тубільців. Провів. Абстінентний синдром - симптомокомплекс, виникаючий невдовзі (через 2-3 години і більш) після припинення або різкого обмеження прийому психоактивних субстанцій у залежних від них індивідів (алкоголь, наркотики, транквілізатор, похідні барбитуровой кислоти і т.п.). Тривалість розладу вариирует від декількох днів до 1-2 тижнів і більш. Абстинентний синдром утворять наступні основні ознаки: 1. різноманітні психічні порушення (депресія, дисфория, фізичний дискомфорт, афективна напруженість, істеричні реакції, порушення концентрації уваги, компульсивное потяг до сп'яніння і інш.). Вважається типовим, що тягар.