Правове регулювання розрахункових відносин

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність розрахункових відносин ... 5
Розділ 2. Аналіз особливостей правового регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах ... 9
2.1. Правове регулювання відносин у сфері готівкового обігу та здійснення розрахунково-касового обслуговування ... 9
2.2. Правовий режим банківських рахунків ... 15
2.3. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні ... 22
2.4. Вексельна форма безготівкових розрахунків українськими підприємствами: проблеми та шляхи її удосконалення ... 29
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання розрахункових відносин" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання розрахункових відносин"

Курсова робота "Правове регулювання розрахункових відносин" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання розрахункових відносин", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання розрахункових відносин" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання розрахункових відносин" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ГРОМАДЯН - загальновизнані і закріплені в законодавстві права, що забезпечують задоволення різноманітних потреб індивіда в процесі взаємодії з природою. До Е.п.г. відносяться гарантовані Конституцією і чинним законодавством права кожної людини на: 1) сприятливе навколишнє середовище; 2) отримання достовірної інформації про її стан; 3) відшкодування збитку, заподіяного його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням. Згідно з Федеральним законом від 30 березня 1999 р. "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" (ст. 5) громадяни мають право на сприятливе середовище мешкання. ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА 1861 р. - скасування кріпацтва (див.) в Росії, зумовлене всім ходом її економічного розвитку і зроблене царським урядом, ослабленим військовою поразкою в Кримській війні і наляканим селянськими "бунтами" проти поміщиків. Ленін охарактеризував реформу 19 лютого 1861 р. як ".. один. з епізодів зміни кріпосницького (або феодального) способу виробництва буржуазним (капіталістичним)" (Соч., т. 17, стор. 84). Поземельні відносини, в які вступили селяни після реформи 1861 р., визначалися особливими статутними грамотами. Селяни після скасування кріпацтва переходили в розряд. ДЕРЖАВНА ДУМА - 1) У Російській Імперії в 1906- 1917гг. представницька установа (нижня палата парламенту) з обмеженими законодавчими правами, створена внаслідок революції 1905- 1907 рр. Обиралася за куриальной системою, вибори були не рівними і непрямими. ГД не мала права змінювати основні державні закони Російської Імперії, її рішення могли бути відмінені Державною радою (верхньою палатою). Імператор зберігав всю повноту влади по управлінню країною через відповідальний тільки перед ним уряд. Ліквідована внаслідок лютневої революції 1917 р. 2) У цей час ГД - одна з палат ФС - парламенту РФ. Згідно з Конституцією. ВАНТАЖОВІДПРАВНИК - вказана в перевізному документі (накладної) юридична або фізична особа, яка виступає від свого імені або за дорученням власника вантажу і виконує обов'язки, витікаючі з договору перевезення. Г. зобов'язаний до пред'явлення вантажу до перевезення підготувати його таким чином, щоб забезпечувалися безпека руху і збереження вантажу, перевізного засобу при транспортуванні. Якість Г., що пред'являються до перевезення плодоовощей, фруктів, інших швидкопсувних вантажів, а також їх тара і упаковка повинні відповідати вимогам стандартів і забезпечувати збереження вантажів протягом термінів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання розрахункових відносин" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОНСТИТУЦІЙНО-ДОГОВІРНА ФЕДЕРАЦІЯ - держава, виникла на основі конституції і договору між суб'єктами федерації і федеральним центром. Це федерація з елементами конституційної і договірної федеративної державності. К. - це не реальність (політична практика), а концепція, згідно якої К. признається федеративна держава, встановлена договором і конституцією, але пріоритет з юридичної точки зору належить конституції. Якщо конституційна федерація створюється і перетворюється внаслідок прийняття конституції, то конституційно-договірна федерація засновується як на конституції, так і на передуюче її прийняття договорі між суб'єктами. ПОТОЧНИЙ РАХУНОК - рахунок, що відкривається в кредитній установі для зберігання грошових коштів організації, установи і громадян і для виробництва операцій, що указуються в дорученнях власників Т. з. С Т. з. організацій і установ проводяться і розрахунки за платіжними дорученнями (див.), а також розрахунки відповідно до встановлених правил по акредитивах (див.). Т. з. може бути відкритий у відділенні Держбанку або в ощадній касі. У установах Госбанка Т. з. відкриваються для зберігання коштів колгоспів, громадських організацій і установ, що перебуває на союзному, республіканському або місцевому бюджетах. НЕСУМЛІННА КОНКУРЕНЦІЯ - конкурентна боротьба, пов'язана з порушенням прийнятих норм і правил конкуренції, що суперечить положенням чинного законодавства, звичаям ділового обороту, вимогам доброчесності, разумности і справедливості: неправомірне отримання, використання і розголошування конфіденційної інформації, поширення лажних відомостей, приховання важливої для споживача інформації і т.д. Н.к. являє собою направлені на придбання переваг в підприємницькій діяльності дії господарюючих суб'єктів, які і можуть заподіяти або заподіяли збитки іншим господарюючим суб'єктам-конкурентам або нанести збиток їх.
У вступі курсової "Правове регулювання розрахункових відносин" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЗМІСТ КУБЕЛ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ КОШТІВ - злочин проти безпеки здоров'я населення, передбачене ст. 232 УК РФ. Предмет злочину - наркотичні кошти, які вживаються відвідувачами кубла. Об'єктивна сторона злочину виражається в активних діях: організація або зміст кубел для споживання наркотичних коштів. Кубло - це житлове (квартира, кімната, дача, будинок) або нежиле приміщення (підвал, сарай, гараж, склад і т. п.), що систематично надається винним для споживання наркотичних коштів. Організація кубла - дії, направлені на його створення, наприклад: подискание, наймання, пристосування приміщення, його обладнання, підбір обслуговуючого.

Дефект - (від лати. Defektus - вада, недолік) - кожна окрема невідповідність продукції (машини, вузла, деталі) вимогам, встановленим конструкторською (проектної) і/або нормативною документацією. Приклади д.: вихід параметрів деталі за межі допуску; неправильна зборка або регулювання (настройка) апарату (приладу); дряпина на захисному покритті виробу; недопустимий високий вміст шкідливих речовин в продукті; наявність заусенцев на різьбленні і інш. Термін д. Пов'язаний з терміном "несправність", але не є його синонімом. Термін д. Застосуємо при контролі якості продукції на стадії її. Муніципальне унітарне підприємство - комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за нею власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілене по внесках (часткам, паям), в тому числі між працівниками підприємства. У формі унітарних підприємств можуть бути створені тільки державні і муніципальні підприємства. Див. Державне унітарне підприємство. Майно муніципального унітарного підприємства знаходиться в муніципальній власності і належить такому підприємству на праві господарського ведіння. Муніципальне унітарне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном і.
Список літератури курсової "Правове регулювання розрахункових відносин" - більше 20 джерел. Психичеськиєрасстройства при відкритих черепномозкових травмах - Відкриті черепномозкові травми відрізняються більшим тягарем і різноманітністю психічних порушень внаслідок можливості приєднання інфекційних ускладнень. При цьому характер психічних розладів на ранніх стадіях визначається тягарем травми, відбудовним лікуванням (операцією), що проводиться і вираженість интракраниальних інфекційних ускладнень, а на більш пізніх - топикой поразки, преморбидними особливостями особистості, наявністю супутніх захворювань і особливостями психотравмирующих переживань. У гострому періоді у більшості хворих відмічаються стану вимкнення (кома, сопор, оглушення). ГРОТ НИКОЛАИ ЯКОВЛЕВИЧ - Микола Яковльович Грот (народився в 1852 р.) був правнуком голландського пастора, що обрусів і сином російського академіка і філософа. Після закінчення в 1875 р. історико-філологічного факультету Санкт-Петербургского університету із золотою медаллю Н.Я Грот відправився за межу, де проходив стажування по філософії, психології і природознавству. Після повернення в 1876 р. він був вибраний екстраординарним професором Ніжинського історико-філологічного інституту. Працюючи в цьому інституті, Грот опублікував свою першу роботу по психології "Про сновидіння як предмет наукового аналізу".

СУБ'ЄКТ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ - філософська - етико-антропологічна концепція, розроблена С.Л.Рубіншнтейном в книзі "Чоловік і мир", яка спиралася на психологічні концепції життєвого шляху Ш.Бюлер і раннього Рубінштейна. Спочатку поняття життєвого шляху дозволяло змінити масштаб розгляду самої особистості, не обмежуючись її структурою, її "тут і тепер" існуючими якостями, поглянути на неї історично, т. е. в зміні і розвитку. Ш. Бюлер - німецький психолог уперше включила вивчення особистості в контекст і масштаб життєвого шляху, визначивши його як індивідуальну історію особистості, але хоч Ш.Бюлер.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання розрахункових відносин" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАВЧАННЯ - Процес і результат придбання індивідуального досвіду, знань, умінь і навиків, або Н., розглядається як поява певних способів поведінки в умовах дії конкретних подразників; інакшими словами, Н. є систематичною модифікацією поведінки при повторенні однакової ситуації. Н. виступає як основний методичний принцип і головна задача поведенческой психотерапії і важливий чинник лікувальної дії в інших психотерапевтичних системах, зокрема в груповій психотерапії. Поведенческая психотерапія по суті являє собою клінічне використання теорій Н., що сформувалися в рамках бихевиоризма. Центральне місце в. ФРОММ - (Fromm) Еріх (1900-1980) -американський психолог і філософ німецького походження. Один з лідерів неофрейдизма, автор теорії аналітичної соціальної психології і соціальна характерологии. Освіту отримав в Гейдельбергськом ун-ті (д-р соціології, 1922). Диплом професійного психолога отримав в 1952 р. Чл. Нью-Йоркской АН і Вашингтонської школи психіатрії (з 1940). З 1951 р. - професор університету в Мехіко; помічник професора по психології Нью-Йоркского ун-та (1962-1976). Редагував ряд психоаналитических журналів. Нагороджений Дортмундської премією Неллі Сакс (1979); Франкфуртской медаллю Гете. АЛКОГОЛЬНЕ СП'ЯНІННЯ - гостра алкогольна інтоксикація. Виділяють три міри алкогольного сп'яніння: легке, середнього тягаря і важке. Легким вважається сп'яніння при вмісті в крові 1-2 % алкоголю. Таке сп'яніння характеризується приподнятостью настрою, зниженням критики, втратою точності рухів, запахом алкоголю з рота. Людина задоволена собою і навколишніми, стає більш самовпевненим і говірливим. З'являється відчуття мишечного розслаблення і фізичного комфорту. При вмісті в крові 3-4 % алкоголю розвивається среднетяжелое сп'яніння, при якому посилюється рухове збудження, з'являються розлади рівноваги, координації.

ТЕН - (Taine), Іполит Адольф (1828- 1893) - французький філософ, психолог, історик, мистецтвознавець. У філософії - прихильник Б. Спінози, Г. Гегеля, англійський і французький сенсуализма і позитивізму, противник еклектизма Віктора Кузена. Кузен, точка зору якого була офіційно визнаній у Франції в період Липневій монархії і пізніше, аж до 1880-х рр., виходив з існуванні я, интроспективное пізнання якого одне тільки і може дати достовірне знання, підмурівок для побудови філософії. У своєї дис. Т. виступив проти поняття про єдине я, ставлячи задачею показати відношення я до нервів, єдність до множинності. УЗАГАЛЬНЕННЯ - (англ. generalization) - одна з основних характеристик пізнавальних процесів, що перебуває у виділенні і фіксації відносно стійких, інваріантних властивостей предметів і їх відносин. НайПростіший вигляд О., виконаної в плані безпосереднього сприйняття, дозволяє людині відображати властивості і відносини предметів незалежно від приватних і випадкових умов їх спостереження. Нарівні з цим людині властиві 2 типи опосредствованного О., в процесі якого особливу роль грають порівняння, аналіз і синтез, що включають застосування засобів мови. У основі 1-го типу опосредствованного О. лежить. ПРОКАЗА (ЛЕПРА) - хронічне, інфекційне захворювання, що викликається бацилою Хансена. Однією з частих виявів захворювання є поразка нервової системи. По старій класифікації проказа поділялася на дві форми: шкіряну і нервову. У прийнятій зараз міжнародній класифікації виділяються три типи: лепроматозний (найбільш важкий), туберкулоидний, недиференційований (перехолит в перший і другий). Нервові вияви периферичної нервової системи - лепрозний неврит. Передусім наступають вегетативні розлади (вазомоторні, секреторні, трофічні) в зоні уражених нервів. Найчастіше зустрічається двостороння поразка лицьового. УЗАГАЛЬНЕННЯ - продукт мислительной діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей явищ дійсності. Процес пізнавальний, що приводить до виділення і означиванию відносно стійких властивостей зовнішнього світу. НайПростіші види узагальнення реалізовуються вже на рівні сприйняття, виявляючись як константность сприйняття. Види його відповідають видам мислення. Найбільш вивчені узагальнення в формі значень слів. Узагальнення також виступає як засіб мислительной діяльності. На рівні людського мислення, узагальнення опосредуется застосуванням суспільно вироблених знарядь - прийомів діяльності пізнавальної.