Правове становище державних сільськогосподарських підприємств

(курсова робота з аграрного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей правового становища державних сільськогосподарських підприємств ... 5
1.1. Економічна природа державної власності та її роль в економіці країни ... 5
1.2. Особливості функціонування суб'єктів державної власності ... 8
1.3. Державні сільськогосподарські підприємства як суб'єкти аграрних відносин ... 13
Розділ 2. Аналіз особливостей правового становища державних сільськогосподарських підприємств ... 16
2.1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств ... 16
2.2. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами ... 20
2.3. Особливості господарської діяльності державних сільськогосподарських підприємств ... 27
Розділ 3. Особливості правового становища державних комерційних сільськогосподарських підприємств ... 29
Висновки ... 35
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Правове становище державних сільськогосподарських підприємств" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове становище державних сільськогосподарських підприємств"

Курсова робота "Правове становище державних сільськогосподарських підприємств" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове становище державних сільськогосподарських підприємств", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове становище державних сільськогосподарських підприємств" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове становище державних сільськогосподарських підприємств" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про розірвання договору майнового найма -  В відповідності зі ст. 450 ГК РФ на вимогу однієї з сторін договір може бути розірвуть за рішенням судна при істотному порушенні договору іншою стороною і в інакших випадках, передбачених законом або договором.  Вимога про зміну або про розірвання договору може бути заявлена стороною в суд тільки після отримання відмови іншої сторони на пропозицію змінити або розірвати договір або неотримання відповіді в термін, вказаний в пропозиції або встановлений законом або договором, а при його відсутності - в 30-дневний термін (ст. 452 ГК РФ).  Згідно з ст. 619 ГК РФ на вимогу орендодавця договір оренди. ЗЛОЧИН В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ ТРУДА - довершене винне суспільно небезпечне діяння, заборонене уК Рф під загрозою покарання (далі - П.). не є П. дія (бездіяльність), хоч формально і вмісне ознаки какого-л. діяння, передбаченого уК Рф, але внаслідок малозначительности що не представляє суспільної небезпеки, тобто що не заподіяло шкоди і що не створило загрози спричинення шкоди особистості, суспільству або державі (ст. 14 уК Рф). П р і з н а до і П.: суспільна небезпека, протиправність, винність і караність. Ці ознаки повинні бути обов'язково властиві довершеному діянню, яке признається як Виявляються 2 форми суспільно небезпечної. ПОДАТКИ - в СРСР встановлені Радянською державою в законодавчому порядку обов'язкові платежі соціалістичних підприємств, організацій і населення в дохід державного бюджету. Право встановлення Н. належить виключно Верховній Пораді СРСР. Союзні республіки і місцеві Ради депутатів трудящих користуються широкими правами по застосуванню союзного законодавства в області податків (див. Сільськогосподарський податок, Місцеві податки). Н. в СРСР є способом залучення Радянською державою коштів на меті розвитку народного господарства, соціально-культурного будівництва і на зміцнення обороноздатності СРСР. Н. в СРСР. ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАМІЩЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОСАДИ - передбачені законодавством про державну службу обмеження (додаткові обтяження), що стосуються осіб, що заміняють державні посади в РФ, а також посаді в органах місцевого самоврядування. Згідно з Федеральним законом від 31 липня 1995 р. "Про основи державної служби Російської Федерації" (ст. 11) державним службовцем заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю (за сумісництвом) або виконувати іншу оплачувану роботу на умовах трудової угоди, договору підряду. Виключенням з цієї загальної заборони є законодавча обмовка про право державного службовця займатися педагогічною, науковою, інакшою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове становище державних сільськогосподарських підприємств" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ - основна форма взаємодії працівників (трудового колективу) і роботодавців з метою виробітку і прийняття колективного договору або дозволу колективної трудової суперечки (Закон РФ від 11 березня 1992 р. № 2490-1 "Про колективні договори і угоди"). Ініціатором К.п. має право виступити будь-яка з сторін. При цьому сторона, що отримала письмове повідомлення про переговори, зобов'язана почати їх в 7-дневний термін. Роботодавці зобов'язані вести переговори з тих соціально-трудових питань, які запропоновані працівниками. Представниками працівників в К.п. виступають профспілки, уповноважені колективом. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ - по цивільному законодавству РФ (див. гл. 49 ГК РФ) - договір, по якому одна сторона (повірений) зобов'язується здійснити від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Права і обов'язки по операції, довершеній повіреним, виникають безпосередньо у довірителя. Д.п. може бути укладений з вказівкою терміну, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя, або без такої вказівки. Довіритель зобов'язаний сплатити повіреному винагороду, якщо це передбачене законом, інакшими правовими актами або Д.п. У випадках, коли Д.п. пов'язаний із здійсненням обома сторонами або. КОМІСІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - дорадчий і консультативний орган, покликаний сприяти Президенту РФ в реалізації їм конституційних повноважень гаранта прав і свобод людини і громадянина. Комісія: а) здійснює збір, вивчення і аналіз інформації з питань забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина, що міститься в звертаннях громадян і суспільних об'єднань, в повідомленнях засобів масової інформації; б) проводить спеціальні дослідження, складає загальні щорічні і спеціальні доповіді про дотримання прав людини і громадянина і направляє їх Президенту РФ; в) здійснює підготовку проектів указів, розпоряджень, доручень і.
У вступі курсової "Правове становище державних сільськогосподарських підприємств" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Контроль суспільний - заходи, що робляться громадськими організаціями, насамперед - профспілками і їх посадовими обличчями, направлені на виявлення і запобігання випадкам порушення прав працівників в соціально-трудових відносинах, в тому числі - в області від. Права профспілок по здійсненню до. О. Закреплени тк рф (ст. 370), фз "про професійні союзи, їх права і гарантії діяльності" (ст. 19, 20). З метою здійснення свого права на до. О. Профессиональние союзи і їх об'єднання мають право створювати власні інспекції труда, які наділяються повноваженнями, передбаченими положеннями, що затверджуються.

Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва - відшкодування, яке проводиться при перекладі земель сільськогосподарського призначення або земельних дільниць в складі таких земель в іншу категорію; втрати сільськогосподарського виробництва відшкодовуються особами: а) на основі клопотання яких було прийняте рішення про переклад земель сільськогосподарського призначення або земельних дільниць в складі таких земель в іншу категорію; б) для яких встановлюються охоронні, санітарно-захисні зони; втрати сільськогосподарського виробництва відшкодовуються у випадках, якщо земельні дільниці надаються в постійне (безстрокове) користування або. ТРУДОВА КНИЖКА - документ, який ведеться адміністрацією підприємств і установ на кожного робітника (службовця) і містить основні відомості про його трудову діяльність (див. пост. СНК СРСР 20 грудня 1938 р. - "Вісті" 21 грудня 1938 р.). У Т. до. (єдиного зразка для всього Союзу ССР) вносяться відомості, що стосуються даного працівника (прізвище, ім'я, по батькові, вік, освіта, професія), і зведення про його роботу, про перехід з одного підприємства (установи) в інше, про причини такого переходу, про заохочення, що отримуються і нагородження. Зведення про стягнення в Т. до. не заносяться. Т.
Список літератури курсової "Правове становище державних сільськогосподарських підприємств" - більше 20 джерел. ОЛІГОФРЕНІЇ - До олігофреній відносять різні по етіології і патогенезу випадки природженого або придбаного в ранньому дитинстві недоразвития психіки, що характеризується переважанням інтелектуального дефекту і відсутністю прогредиентности. Психічне недоразвитие при олігофренії носить дифузний, тотальний характер, причому недоразвитие насамперед торкається найбільш диференційованих функцій мозку (филогенетически і онтогенетически більш молодих), в той час як елементарні функції (еволюційно старіші) відносно більш збережені. Поряд зі слабістю мислення у деяких хворих, вираженою надзвичайно різко, у. АНАНЬЕВ БОРИС ГЕРАСИМОВИЧ - Борис Герасимович Ананьев народився 1 серпня 1907 р. у Владікавказе. Після закінчення середньої школи він поступив в Горський педагогічний інститут. У той час в інституті працював доцент педологии Р.И. Черановський, який в 1925 р. організував кабінет педологии. До наукової роботи в цьому кабінеті був допущений ряд студентів, що цікавилися проблемами психології і педагогіки. У їх числі виявився і Борис Ананьев, який згодом став асистентом Р.І. Черановського. У цьому кабінеті проводилися дослідження розумової обдарованості дітей, їх психологічних особливостей в різному віці. Дипломна.

Трансперсональная психологія (I) - (transpersonal psychology I) Примітка редактора. Т. п. - дуже важливе питання, пов'язане з взаимопроникновением концепцій двох психол. наук - Заходу і Сходу - і створенням з них похідної концепції, краї відразу знайшла незалежність. Саме тому я звернувся до лікаря Н. Сандбергу, психолога, і до лікаря Р. Уолшу, психіатра, з проханням написати різні статті. Вони, в свою чергу, залучили до цієї роботи своїх колег, і тепер читач має можливість познайомитися з двома (частково співпадаючими, але проте все-таки різними) т. зр. на явище, до-ой може мати велике значення не тільки для психол.
Посилання в тексті роботи "Правове становище державних сільськогосподарських підприємств" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Поза - опр. положення і поєднання частин тіла людини: голови, плечей, тулуба, рук, ніг. Разложеніє П. на окремі елементи приводить до втрати її цілісність і, отже, до зникнення самого феномена. П. оформляє експресивний репертуар людини. Як і всі елементи експресивної структури людини, так і діапазон його П. свідчить про рівень його особового розвитку, про його групову і культурну приналежність. П. підкреслюють свій і чужий соціальний і соціально-психол. статус ("він прийняв позу переможця", "він сидів в позі дитини", що провинилася, "поза зарозумілої людини" і т. д.). Міра доктора психології - (doctor of psychology degree) С. д. п. присуджується психологам, чиї освіта і практика направлені на підготовку до кар'єри практикуючого професіонала. Істотно розрізнюючись за змістом і значенню, всі докторські програми, по закінченні к-рих присуджується С. д. п., включають теорет. підготовку в області психології, обширну супервизируемую практику по застосуванню процедур оцінки і модифікації психол. функціонування і интернатуру. Раніше у вимоги до програм отримання С. д. п. не включався обов'язковий захист дисертації, але майже все совр. програми її передбачають. Планомірне исслед. Ейтаназія - (ей греч. thanatos - смерть) - "хороша смерть", убивання страждаючих хронічними жорстокими болями, безнадійно хворі і приречених на існування у вегетативному статусі (апаллический синдром) пацієнтів шляхом припинення що зберігає ним життя медичної допомоги (пасивна ейтаназия) або за допомогою використання особливих коштів для припинення життя, зокрема, у/у введення, героїну, пригноблюючого активність дихального центра (активна ейтаназия). Добровільна ейтаназия передбачає прохання про смерть з боку самого пацієнта або його законного представника. Практика ейтаназии відома з античних часів, вже.

ЕНТИМЕМИ - (англ. enthymeme; від греч. "в думці", "в думках") - доводи, міркування, в яких деякі посилки або слідства не формулюються в явному вигляді. У всіх областях науки, утворення і повсякденного життя в ході спілкування нарівні з посилками типу, що явно формулюються: А1, А2. .., Ар=>У (з А1, А2...і т. д. слідує В) використовуються посилки, що маються на увазі за умовчанням, як-очевидні: Ар 1 Ат. Такі логічні побудови не екзотика. Їх використання практично неминуче в ході будь-якого міркування будь-якої людини. Із'ятіє Е. (заповнення "провалів". ФРОММ ЕРИХ - (Fromm Е., 1900-1980). Філософ і соціолог, автор концепції гуманистического психоаналізу. Ф. дістав філософську освіту в Гейдельбергськом і Мюнхенськом університетах Німеччини, спеціалізуючись по соціальній психології. Закінчив Берлінський психоаналитический інститут і з 1925 р. працював психоаналітик-практиком. У 1925-1932 рр. - співробітник Інституту соціальних досліджень ім. В. Гете у Франкфурте-на-Майне. Випробував сильний вплив франкфуртской школи з її ліво-радикальною соціально-філософською спрямованістю. Ф. прагнув до синтезу марксистських ідей з психоаналізом і екзистенціалізмом, виявляв. МОДЕЛЮВАННЯ - в психології - дослідження процесів і станів психічних за допомогою їх реальних (фізичних) або ідеальних передусім математичних моделей. Під моделлю тут розуміється система об'єктів або знаків, відтворююча деякі істотні властивості системи-оригіналу. Наявність відношення часткової подібності - гомоморфизма - дозволяє використати модель як заступник або представник системи, що вивчається. Відносна простота моделі робить таку заміну особливо наочною. Створення спрощених моделей системи - дійовий засіб перевірки істинності і повнота теоретичних уявлень в різних галузях знання. Цей метод. ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА - сукупність технічних засобів і лінгвістичного забезпечення, призначених для введення, зберігання, пошуку і видачі необхідної інформації. Технічні засоби І. з. різноманітні: при ручному і частково механізованому пошуку - каталожні картки і перфокарти з відповідними технічними пристосуваннями; при автоматичному пошуку - машинні носії інформації і техніка ЕОМ. Лінгвістичне забезпечення І. з: від елементарної системи індексації, поміток і посилань до добре розвинених і штучних інформаційно-пошукових мов (що часто використовують спеціалізовану тезаурус). Теоретичні основи І. з. розробляє.