ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні особливості поняття статусу громадянства на основі конституційних відносин ... 5
Розділ 2. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні ... 15
2.1. Загальні положення правового режиму іноземців та осіб без громадянства в Україні ... 15
2.2. Основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства ... 16
2.3. В'їзд в Україну і виїзд з України ... 20
2.4. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства ... 21
2.5. Прийняття до громадянства України ... 24
Розділ 3. Статус і правовий режим біженців в Україні ... 27
3.1. Загальні положення статусу і правового режиму біженців в Україні ... 27
3.2. Надання, втрата і позбавлення статусу біженця ... 28
3.3. Права та обов'язки біженців ... 36
Висновки ... 40
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Правовий режим іноземців та осіб без громадянства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий режим іноземців та осіб без громадянства"

Курсова робота "Правовий режим іноземців та осіб без громадянства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий режим іноземців та осіб без громадянства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий режим іноземців та осіб без громадянства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий режим іноземців та осіб без громадянства" і призначений виключно для пошукових систем.

Федеральний бюджет - форма утворення і витрачання грошових коштів, призначеного для забезпечення задач і функцій, віднесених до предметів ведіння Російської Федерації. Федеральний бюджет і консолідовані бюджети суб'єктів Російської Федерації складають консолідований бюджет Російської Федерації. Див. Бюджет суб'єкта Російської Федерації. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання і контролю за виконанням федерального бюджету визначається відповідно до норм Бюджетного кодексу Російської Федерації від 31 липня 1998 р., що встановлює загальні принципи бюджетного законодавства Російської Федерації. Позови про право на успадкування і про розділ спадщини -  В предмет доведення входить встановлення наступних фактів:  1) факт відкриття спадщини;  2) коло спадкоємців;  3) спадкова маса (яке майно успадковується, його вартість, чи є серед цього майна предмети звичайної обстановки і побуту). У залежності від конкретних обставин справи потрібно встановити, яке майно потрібно включити до складу предметів звичайної домашньої обстановки і побуту. При визначенні цього майна також враховуються місцеві звичаї. Разом з тим як предмети звичайної домашньої обстановки і побуту не розглядаються антикварні речі, а також предмети, що являють собою художню. ТЕРМІНИ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ - встановлені ст. 96 КЗоТ, відповідно до якої заробітна плата повинна виплачуватися не рідше ніж кожні полмесяца. Для окремих категорій працівників законодавством можуть бути встановлені інакші терміни виплати заробітної плати. Питання про те, в які саме дні місяця повинна виплачуватися заробітна плата, вирішується в колективних договорах. Якщо день виплати співпадає з вихідним або святковим днем, заробітна плата повинна виплачуватися напередодні. Заробітна плата за весь час відпуски виплачується не пізніше ніж за 1 день до початку відпуску. Заробітна плата, не отримана до дня смерті працівника. ПІДСУДНИЙ - особа, відносно якого відбулося рішення про віддання під його суду (див. Обвинувачений). У справах, по яких проводилося розслідування (дізнання або попереднє слідство) і які поступили в суд із звинувачувальним висновком, затвердженим прокурором, обвинувачений стає підсудним з моменту затвердження звинувачувального висновку підготовчим засіданням суду, у відповідності зі ст. 27 Закону про судоустрій. У справах, по яких розслідування не проводилося і матеріали безпосередньо поступили в суд, поняття обвинуваченого і підсудного співпадають, і обличчя стає підсудним (тим самим і обвинуваченим) з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий режим іноземців та осіб без громадянства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ - згідно з Федеральним законом "Про державне регулювання зовнішньоторгівельної діяльності" від 7 липня 1995 р. підприємницька діяльність в області міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності, в тому числі винятковими правами на них (інтелектуальна власність). В. д. регулюється Конституцією РФ, федеральними законами і інакшими федеральними нормативними правовими актами, а також загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права і міжнародними договорами РФ. Згідно з вказаним Законом учасниками В. д. є всі. ДЕРЖАВНА МЕЖА - лінія і минаюча по цій лінії вертикальна поверхня, що визначає межі території (суші, вод, надр і повітряного простору) конкретної держави, тобто просторова межа дії його державного суверенітету. Г.г.подразделяются на сухопутні, повітряні і водні (річкові, озерні, морські). Сучасні Г.г. встановлюються, як правило, за договором між суміжними державами і називаються договірними. У цих випадках проходження лінії сухопутної межі (частково і водної) детально описується в міжнародному договорі і відповідне цьому опису положення лінії межі наноситься на карту, яка є невід'ємною частиною даного. Антікоррупционная політика - це науково обгрунтована, послідовна і системна діяльність інститутів держави і цивільного суспільства, пов'язана з профілактикою і скороченням негативного впливу корупції, а також з усуненням причин і умов, сприяючих її виникненню. Принципи антикоррупционной політики: - науковість; - оперативність; - послідовність і поступовість; - неприпустимість встановлення двійчастих стандартів; - поєднання обмежувальних і стимулюючих правових коштів; - тісна співпраця міжнародних організацій, інститутів цивільного суспільства і держави; - комплексне використання наукових (всебічне дослідження.
У вступі курсової "Правовий режим іноземців та осіб без громадянства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я І МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ - одне з прав громадянина, закріплене в ст. 41 Конституції РФ. Перша частина даного права - права на охорону здоров'я - забезпечується громадянам багатьма шляхами, включаючи створення необхідних умов труда, побуту, відпочинку, занять фізкультурою і спортом, виробництво продуктів харчування належної якості і т. д. Друга частина цього права - права на медичну допомогу - забезпечується наявністю державних, муніципальних і недержавних медичних установ, зобов'язаних надавати населенню таку допомогу. Виходячи з реальності, т. е- існування різних видів медичних установ, Конституція РФ вказує, що.

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИННОСТІ - (від лати. "praesumptio" - пропозиція) - різновид конституційних презумпцій, що означає, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, а також обличчя, що притягується до адміністративної відповідальності, вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому федеральним законом порядку і рішенням суду, що вступило в законну силу. Юридичний зміст принципу П.н. засновується на наступних правилах: обов'язок доказу провини обвинуваченого покладається на обличчя, яке проводить дізнання, слідчу, прокурора, а в справах приватного обвинувачення - на потерпілого або його представника;. СУДОВА КОЛЕГІЯ - один з основних підрозділів, що утворюються в цивільних судах загальної юрисдикції середнього рівня і в Верховному Суді РФ, а також Вищому Арбітражному Суді РФ. З урахуванням об'єму роботи вони можуть створюватися в інших арбітражних судах і у військових судах середнього рівня. Метою їх створення є забезпечення спеціалізації суддів при розгляді конкретних категорій справ. У судах (цивільних) загальної юрисдикції середнього рівня є окремі С. до. для розгляду карних і цивільних справ. У Верховному Суді РФ поряд з С. до. по цивільних справах і С. до. по карних справах є ще Військова колегія і Касаційна.
Список літератури курсової "Правовий режим іноземців та осіб без громадянства" - більше 20 джерел. Нововведення (інновація) - в соціально-психологічному ракурсі розгляду це цілеспрямоване впровадження якісних змін в більшій або меншій, але все ж значно сущностно помітної міри що перетворюють реальну соціальну практику актуальної взаємодії і спілкування. Традиційно диференціюють соціально-економічний, управленческо-організаційний і чисто технологічного типи нововведень. При цьому, якщо говорити про сфери суспільного життя, то навряд чи можна назвати хоч би одну з областей людської активності, де б проблеми інновацій не були б одним з найбільш гострих і в той же час змістовних питань взаємодії і спілкування членів реально. ЗАМКИ - затримка випорожнення кишечника (більше за 48 ч), а також утруднене або систематгмески недостатнє (в порівнянні із звичним) його випорожнення. Найчастіше замки зустрічаються у облич немолодого і старечого віку. Замки виникають внаслідок порушення процесів формування і просування калу по кишечнику, головним чином по товстій кишці. Замки можуть спостерігатися у здорової людини, наприклад під час тривалої поїздки, при зміні звичної обстановки, зміні життєвого ритму; в цьому випадку вони тривають недовго і проходять, як правило, без лікування. У деяких людей замки викликані систематичним придушенням.

Спілкування: типи - це відмінності в О. не по його предметній спрямованості, а по його характеру, - тобто по специфіці психич. стану і поведінки учасників коммуникативного акту, по мірі безпосередності або опосредованности, близькості або віддаленості, жорсткості або м'якості, регламентированности або раскрепощенности що складаються або явно коммуникативних відносин, що передбачаються між ними. Типи або типологічні особливості О. потрібно відрізняти від його предметно направлених різновидів, таких як учбове О., науч., политий., економ., духовне, релігійне або любовне. Типологічні різновиди О. носять парний і.
Посилання в тексті роботи "Правовий режим іноземців та осіб без громадянства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Логоневроз - невротична форма заїкання, при до-ой у людини немає стабільно труднопроизносимих звукосполучень, а заїкання виявляється виключно в складних для нього ситуаціях спілкування. При цьому заїкання визначається як порушення темпу, ритму і плавності мови, зумовлене судорожним станом м'язів мовного апарату. Недуг порушення мовної комунікації в формі логоневроза страждає 2,5-3 % населення. Осн. симптом заїкання - судоми м'язів мовного апарату. Мовні судоми виникають тільки в момент мови або при спробі почати говорити і виражаються в мимовільному скороченні м'язів мовного апарату. До цього часу в літературі немає. Детермінізм - (лати. determinare - визначати) - спосіб мислення, що керується наступним положенням: кожне явище, подія має певну причину. Існують різні варіанти детермінізму. 1. Номологический детермінізм (греч. nomos - закон, logos - слово, поняття, вчення) заснований на відкриттях класичної механіки, приписуючої жорсткий каузальний зв'язок між силою, масою і рухом тіл. Даний тип детермінізму властивий деяким напрямам психології, заперечливим всяку випадковість в тому, що відбувається у внутрішньому світі людини і його поведінці: психоаналізу, бихевиоризму, деяким напрямам соціальної психології. Наприклад, у. ІЛЮЗІЇ СПРИЙНЯТТЯ - (від греч. illusio - помилка. ) - спотворені сприйняття реальних об'єктів. І. в. можуть відбуватися в різній модальності. Найчастіше вони відбуваються в області зору. Зрітельние И. в. (обман зору) - помилки сприйняття, виникаючі при відображенні деяких просторових властивостей предметів (довжин відрізків, величин предметів і кутів, відстаней між предметами) і руху. Ілюзії в області зору вельми різноманітні. Можна виділити наступні види зорових І. в. 1. І. в., пов'язані з особливостями будови ока. Прикладом можуть служити І. в., що є результатом ефекту иррадиации - збудження в.

Слухання розуміюче - (в психотерапії) - метод гуманистической психотерапії, що має на меті зрозуміти клієнта; традиційно використовується професійними психотерапевтами, психологами, к-рі уміють слухати і чути саме те, що їм говорять. Прієми С. п.: нерефлексивное слухання, з'ясування, перефразування, резюмування, відображення почуттів. Емпатическое слухання - вищий рівень уміння слухати, передбачає вчувствование (здатність терапевта відчувати те ж, що і клієнт, розуміти його не розумом, а серцем). Емпатический відповідь це не витончений технічний прийом терапевта, а результат його здатності до емпатии. ПСИХОАНАЛІЗ - (Psychoanalysis; Psychoanalyse) - система психології і метод лікування психічних і нервових розладів, заснований Зігмундом Фрейд. Характеризується динамічним поглядом на всі аспекти розумового життя, свідомості і несвідомого, з особливим акцентом на явища несвідомого. Клінічно використовує прийоми діагностики і лікування, засновані на використанні безперервних вільних асоціацій. Серед сучасних підходів до психоаналізу виділяють: а) метод лікування психічних розладів; би) систему знань про психіку людини; в) метод дослідження несвідомого; г) правила інтерпретації людської діяльності; д). Організм - (греч. organon - знаряддя, інструмент) - 1. взагалі - будь-яка жива істота, від людини до вірусу. Стислість даної дефініції, освіченої за принципом Наполеона ("говори стисло і незрозуміло"), не компенсує, леле, істотних її недоліків. Неясність визначення насамперед пов'язана з тим, що досі не встановлений певний критериальний набір властивостей, що відрізняє власне живу істоту від неживих об'єктів, не встановлені також чіткі набори властивостей, що відрізняють один тип живої істоти від іншого. Для усунення цієї нясности було б непогано необхідно для почала визначитися з. Спілкування як лікувальний чинник - використання механізмів і разл. форм О. для профілактики і подолання відхилень в психич. функціонуванні і особистості суб'єкта. Іспользованіє О. як лікувального чинника має 2 осн. аспекту: 1) групові форми психол. профілактики при внебольничной психол. допомоги і 2) групові форми психол. корекції в медичній практиці. Групова і індивідуальна психопрофилактическая робота знаходить в останні роки все більш широке застосування в самих разл. формах внебольничной допомоги: групи соціально-психол. тренінгу, ділова і организационноуправленческие гра, клуби, групи і вечори О., сімейна.