Правовий статус Верховного Суду України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження статусу Верховного суду України ... 5
1.1. Поняття і природа судової влади ... 5
1.2. Судова система України та принципи її побудови ... 9
Розділ 2. Аналіз правового статусу Верховного суду України ... 19
2.1. Верховний Суд України - найвищий судовий орган ... 19
2.2. Пленум Верховного Суду України ... 24
Розділ 3. Аналіз новел законодавства стосовно статусу Верховного суду України на сучасному етапі ... 29
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Правовий статус Верховного Суду України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус Верховного Суду України"

Курсова робота "Правовий статус Верховного Суду України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус Верховного Суду України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус Верховного Суду України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус Верховного Суду України" і призначений виключно для пошукових систем.

ФЕОДАЛЬНЕ ПРАВО - історичний тип права, відповідний економічним і соціально-політичним відносинам феодального суспільства. При всьому різноманітті історичних і культурно-цивилизационних варіацій феодалізму суть феодальної системи можна звести до особливої форми власності на землю. Землевласники були пов'язані між собою складною системою ієрархічних відносин. На нижньому рівні ієрархії стояли селяни, які володіли землею і зобов'язані були нести повинності на користь її іншого, вищестоящого власника - феодала. Той міг отримати землю в свою чергу від феодала більш високого рангу і був також зобов'язаний нести на користь. ПІДЗАКОННИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ - прийнятий компетентним органом і встановлюючий норми права юридичний акт, заснований на законі і що не суперечить йому. У нормативному регулюванні сучасних цивілізованих держав основне і визначальне місце займає закон, а П.н.а. повинен розвивати і конкретизувати його положення, грати допоміжну роль. Вся система П.н.а. будується на суворої соподчиненности таких актів між собою. Їх юридична сила залежить від положення відповідного органу, що видає П.н.а., в загальній ієрархічній системі органів держави. Будь-який П.н.а. не може суперечити як законам держави, так і П.н.а., що має більш. ТРУДЯЩІ-МІГРАНТИ - іноземні громадяни, що тимчасово перебувають в Рф і що здійснюють свою трудову діяльність у встановленому порядку. Порядок залучення іноземної робочої сили встановлений Положенням про залучення і використання в Російській федерації іноземної робочої сили, затвердженим указом Президента Рф від 16 грудня 1993 р. № 2146. Іноземний громадянин, що в'їдьтеся в Рф з метою здійснення професійної діяльності, може працювати по найму на території Рф тільки при наявності п об д т в е р же д е н і я на право трудової діяльності, виданого на його ім'я на основі отриманого роботодавцем р а з р е ш е н і я. Врач-профпатолог - посада (спеціальність), уперше Включена в номенклатуру лікарських посад (спеціальностей) мінздоров'я росії в 1994 р. Раніше профпатология сприймалася тільки як один з напрямів наукової медичної діяльності, здійснюваної нді і окремими медичними вузами. Врачпрофпатолог (далі - п.) - лікар з вищою медичною освітою по спеціальності "лікувальна справа", маючий последипломную підготовку по професійній патології і сертифікат фахівця. Підготовка п. Здійснюється по спеціальних професіонально-освітніх програмах первинної спеціалізації в интернатуре і клінічній ординатурі, а також на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус Верховного Суду України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Психологічний потенціал керівника ПОО - Являє собою сукупність що реально виявляються і що залишаються незатребуваними психологічних якостей керівника, співвіднесених з системою вимог, що пред'являються до нього як головного елемента системи управління ПОО. Ця прив'язка психологічних якостей, що виділяються до діяльності ПОО в конкретних політичних, правових, економічних і т.п. умовах унеможливлює виділення деякого незмінно стабільного набору цих якостей. Крім того, добре відомий в теорії соціального управління принцип еквифинальности допускає досягнення одного і того ж високого результату діяльності організації за. ОБСТЕЖЕННЯ І ПЕРЕВІРКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ - основний вигляд роботи державних інспекторів, здійснюваний шляхом огляду населених пунктів, організацій (підприємств), всіх об'єктів, належного державному пожежному нагляду (ГПн) з метою контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки і припинення їх порушень. про б ь е до т нагляду (контролю) - майновий комплекс (його частина) юридичної особи або фізичної особи, включаючи будівлі, споруди, транспортні засоби, технологічні установки, обладнання, агрегати, вироби і інакше майно, для якого встановлені або повинні бути встановлені вимоги пожежної безпеки. Обстеження (далі - про.) можуть бути детальними. ДОЧІРНЄ ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО - таке суспільство, дії якого визначаються іншим (основним) господарським товариством або господарським товариством внаслідок переважаючої участі в статутному капіталі, або відповідно до укладеного договору, або інакшого образу (п. 1 ст. 105 ГК РФ). При наявності будь-якого з трьох вказаних обставин основне суспільство, що дало дочірньому обов'язкові для останньої вказівки, несе солідарну відповідальність з ним по довершених на виконання таких вказівок операціям, а при винному доведенні Д.х.о. до банкрутства основне суспільство несе перед його кредиторами субсидиарную відповідальність. У.
У вступі курсової "Правовий статус Верховного Суду України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Психологія підбору співробітників для виконання рішень - Вигляд і напрям управлінської діяльності, в процесі якої визначаються співробітники організації, яким має бути виконати прийняте управлінське рішення (див. Управлінських рішень психологія). У процесі цієї діяльності керівник (система управління) співвідносить масштаб складності майбутньої виконавської діяльності з актуализированними і потенційними ресурсами підлеглих і здійснює якісно-професійний і кількісний вибори. У багатьох ситуаціях управлінської діяльності в ПОО можливості ПІ утруднені внаслідок існуючих посадових інструкцій, рівня професійної кваліфікації персоналу і його.

ДЕНОНСАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ - спосіб припинення дії двостороннього міжнародного договору або виходу з багатостороннього міжнародного договору в порядку і терміни, зумовлені в такому договорі. Загальною умовою денонсації звичайно є завчасне повідомлення сторін договору про намір одного з учасників припинити його дію йди вийти з нього. Таке повідомлення проводиться за рішенням, що приймається згідно з внутрішнім законодавством учасника договору. У РФ порядок Д.м.д. регламентується Федеральним законом "Про міжнародні договори Російської Федерації" 1995 р. Недотримання порядку денонсації спричиняє можливість оспорювати її. ПОРАДА БЕЗПЕКИ (СБ) ООН - один з шести головних органів ООН, що єдиний може приймати рішення, обов'язкову для членів ООН. СБ - постійно діючий орган, що засідає в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку (США). На нього покладена основна відповідальність по підтримці світу і міжнародній безпеці (ст. 24 Статуту ООН). СБ функціонує на основі представництва держав - членів ООН. Він складається з 15 членів, 5 з них є постійними: РФ, США, Великобританія, Франція і КНР), 10 - непостійними. Непостійні члени обираються Генеральною Асамблеєю ООН терміном на 2 роки з оновленням половини кожний рік. Рішення СБ обов'язкові для держав - членів.
Список літератури курсової "Правовий статус Верховного Суду України" - більше 20 джерел. Пухлини головного мозку - новоутворення в тканинах головного мозку. Розрізнюють 9 груп пухлин: 1. Нейроектодермальні пухлини відбуваються з тканин ектодермального походження. Розмежовуються: 1) медуллабластома (злоякісна пухлина, що спостерігається переважно у дітей, частіше локалізується в мозочку, може метастазировать по ликворним шляхах; становить 7% всіх пухлин мозку); 2) мультиформная спонгиобластома (злоякісна пухлина, виникає частіше в немолодому віці, локалізується головним чином у великих півкулях мозку, складає біля 13,4% всіх пухлин мозку); 3) полярна спонгиобластома (є менш злоякісною, ніж попередня;. Емпатія: механізми - це системна робота психич. процесів і властивостей особистості, краї забезпечує виникнення емоційного розуміння або емоційного відгуку на переживання інш. людини, тобто емпатию. Психол. механізми емпатии (Е.) залежать від функцій, к-рі Е. виконує в процесі пізнання, О. і взаємовідносин людей. Головними функціями Е. є синхронізація і ідентифікація емоційних переживань людей, що спілкуються. Синхронізація і ідентифікація реалізовуються на різних психол. рівнях, і тому механізми Е. можуть включати в себе і когнитивний, і афективний, і конативний компоненти, а відповідними способами і механізмами.

Мова спілкування: соціально-політичні чинники вибору мови - Соціально-политий. чинники вибору мови О. діють в суспільствах і співтовариствах, в межах к-рих більш або менш активно функціонує 2 або більше за мови. У опр. соціально-политий. обстановці різні мови (відповідно, і їх носії) можуть виявитися в разл. умовах з т. зр. об'єктивної можливості і суб'єктивної доцільності їх використання. Успішне национ. самовизначення етноса звичайно супроводиться активізацією вживання национ. мови в суспільств. і приватного життя, що спонукає громадян частіше звертатися до нього як засобу комунікації. У багатьох демократичних країнах здійснюється гос. підтримка і захист.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус Верховного Суду України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАРАФРЕНИЯ - (пари греч. phren - розум, розум). [Kraepelin Е., 1913]. Спочатку була виділена як окрема нозологическая форма, що характеризується своєрідною клінічною картиною, насамперед наявністю парафренного марення (див.), систематизованого або несистематизованого, фантастичного, з ідеями величі, переслідування, конфабуляциями, ретроспективними тенденціями в бредообразовании, галюцинаціями, помилковими узнаваниями. У подальшому розглядалися синдромологически, в структурі різних психозів - шизофренії, инволюционних, органічно зумовленої. Ще в період визнання П. окремою нозологической формою E. Методика Непрямого Дослідження Системи Самосвідомості - (КИСС). Е. Т. Соколова, Е. О. Федотова. Методика КИСС об'єднує принципи психометрического і проективного обстеження і виходить з неск. теорет. допущень: 1) використання принципу невизначеності стимулу і проективной організації обстеження дозволяє мінімізувати соціально бажані відповіді і сприяє обьективации особових установок на адресу себе і значущих інших; 2) на основі буденного досвіду у людини стихійно складається система уявлень про якості своєї особистості, к-рі він може виразити за допомогою шкал самоописания і визначення свого місця на даній шкалі відносно її полюсів. Стимульний матеріал. Множинна сімейна терапія - (multiple family therapy) М. з. т. являє собою підхід до розв'язання проблем, розроблений покійним Пітером Лакером. Метод осн. на його досвіді роботи зі стаціонарними хворими шизофренією і являє собою комбінацію параметрів групової терапії і спільної сімейної терапії. Згідно з його гіпотезою, сеанси одночасної терапії неск. сімей дають членам сім'ї сприятливі можливості для ідентифікації з іншими, що може вести до рішення практ. проблем. У М. з. т. рушійною терапевтичною силою є не перенесення, а ідентифікація; це означає, що один індивідуум прагне бути схожим на іншого або суперничати з ним. Потреба.

НЕЙРОКВАНТОВАЯ ТЕОРІЯ - (йди теорія нервового кванта; англ. Neural quantum theory, NQT) - висунена в 1930-е рр. Г. фон Бекеши і розвинена С. Стівенсом теорія роботи сенсорної системи, заснована на принципі дискретности суб'єктивного ряду (див. Поріг сенсорний, Порогові теорії). Согласно Н. т., сенсорний ефект пов'язаний з роботою гіпотетичних функціональних одиниць в сенсорній системі - нейроквантов (NQ). Кожний NQ спрацьовує за принципом "все або нічого", як тільки діюче роздратування досягає його порогового рівня. У залежності від сили роздратування активується різне число NQ, чим і визначається різна. НАДІЙНІСТЬ СЧМ - властивість системи зберігати прецездатний стан (виконувати задані функції) протягом певного часу при даних умовах експлуатації. Прецездатний станом системи називається таке, при якому вона здатна виконувати задані функції, зберігаючи значення вихідних параметрів в заданих межах. Цей стан СЧМ визначається працездатністю оператора, апаратури і інформаційних масивів, що використовуються нею. Будучи загальною властивістю системи, Н. СЧМ визначається сукупністю більш приватних властивостей: безвідмовності, готовності, ремонтопригодности і довговічність (для технічних засобів) і безпомилковість. ІНТЕГРАЦІЯ - "процес, або дія, що має своїм результатом, цілісність; об'єднання, з'єднання, відновлення єдності" [Філософський енциклопедичний словник, 1997: з. 181]; "сторона процесу розвитку, пов'язана з об'єднанням в ціле раніше різнорідних частин і елементів. Процеси інтеграції можуть мати місце як в рамках вже чого склався системи - в цьому випадку вони ведуть до підвищення рівня її цілісності і організованості, так і при виникненні нової системи з раніше не пов'язаних елементів" [Філософський енциклопедичний словник, 1983: з. 210]. У філософії Спенсера інтеграція і дезинтеграція. ВАЦУРО - Еразм Григорійович (1907-1967) - російський фізіолог, психолог, д-р біологічних наук ( 1946), професор. Вчився в Військово-Медичній академії в Ленінграде, працював під керівництвом І.П. Павлова і Л. Орбелі в Павловської лабораторії умовних рефлексів в академії. Після закінчення Ленінградського медичного інституту (1936) був зарахований на посаду наукового співробітника біологічної станції в Колтушах; з 1937 р. - зав. лабораторією приматів; працював в Інституті еволюційної фізіології АН СРСР; у відділі порівняльної фізіології Інституту експериментальної медицини АМН СРСР. Основний.