Правовий статус відповідача у господарському процесі

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика учасників господарського процесу ... 6
1.1. Учасники господарського процесу: поняття та склад ... 6
1.2. Сторони в господарському процесі, їх права та обов'язки ... 9
Розділ 2. Правова природа відповідача у господарському процесі ... 12
2.1. Процесуальні права та обов'язки відповідача у господарському процесі ... 12
2.2. Порядок заміни неналежного відповідача ... 17
Розділ 3. Особливості правового статусу відповідача у господарському процесі ... 23
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 37

Для придбання курсової роботи "Правовий статус відповідача у господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус відповідача у господарському процесі"

Курсова робота "Правовий статус відповідача у господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус відповідача у господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус відповідача у господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус відповідача у господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ФРАНЦІЯ (Французька Республіка) - держава в Західній Європі. Член-засновник Загального ринку, Європейських Співтовариств (нині - Європейський Союз), постійний член Поради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Столиця - м. Париж. Адміністративне ділення: 96 департаментів, включаючи заморські департаменти (Гваделупа, Мартіника, Гвіана, Реюньон) і заморські території (Острови Уолліс і Футуна, Нова Каледонія, Французька Полінезія, Сен-Пьер і Мікелон) і особливу територіально-адміністративну одиницю Корсику. Департаменти діляться на комуни. З метою більш раціонального управління територіями на основі Закону про децентралізацію. Імідж і престиж поліції - В розвинених зарубіжних країнах проблема створення потрібного іміджу поліцейських (від англ. image - образ,- зовнішній образ, що характеризує певний соціальний тип особистості, несучий відбиток професії) і підтримка належного престижу (від франц. prestige - чарівність, чарівливість, авторитет, вплив) поліцейській діяльності постійно знаходиться в фокусі уваги. Значущість ролі поліції, її авторитет в суспільстві і привабливість поліцейської професії в свідомості громадян створюються, насамперед, за рахунок соціального становища людей, зайнятих цим видом діяльності, і різних соціальних благ. Конституція США 1787 р. - придбала юридичну силу 26 липня 1788 р. Прийняття її було зумовлене глибокою загальною кризою в конфедеративному "вічному Союзі" північноамериканських штатів, загрозою громадянської війни. За рішенням конгресу для перегляду Статей конфедерації був зізваний Конвент з представників всіх 13 штатів в складі 55 делегатів. З травня 1787 р. під головуванням Дж. Вашингтона проходили засідання Конвенту. За 4 місяці був розроблений текст Конституції, який підписали 39 делегатів Конвенту. К. складається з преамбули і 7 статей (4 статті розбиті на розділи). У преамбулі від імені народу. НОТАРІАТ - в СРСР державний орган, на який покладене оформлення і засвідчення операцій і актів, а також посвідчення фактів, що мають юридичне значення. Н. в СРСР має задачею зміцнення соціалістичної законності, охорону соціалістичної власності і особистої власності громадян, захист особистих і майнових прав громадян, а також прав і законних інтересів державних установ, підприємств і громадських організацій. Дії, що Відносяться до компетенції Н. в період 1917-21 рр. виконували, в залежності від змісту акту, різні органи Радянської влади на місцях: відділи юстиції, соціального забезпечення, відділи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус відповідача у господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІЗА - дозвіл на в'їзд в РФ, виїзд з РФ і транзитний проїзд через її територію по дійсних документах, що засвідчують особистість іноземного громадянина. Законодавство РФ про правове положення іноземних громадян в РФ розрізнює В. імміграційні (що дозволяють іноземному громадянинові постійно проживати в РФ) і неімміграційні (що дають право на тимчасове перебування на території РФ), а також однократні і багаторазові. Іноземні громадяни, що отримали однократні В., мають право на однократний в'їзд в РФ протягом терміну їх дії. Однократнимі В. є всі імміграційні В., а також неімміграційні В. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ - збірне поняття для позначення приналежності засобів виробництва приватним (недержавним і непублічним) особам, які використовують це майно для досягнення своїх інтересів. Як приватні особи можуть виступати громадяни і юридичні особи. Відмінність Ч.с. від публічної складається в напрямі використання майна, що становить предмет права власності. Публічна власність має на меті задоволення суспільних інтересів. Її суб'єктами виступають державні і муніципальні освіти. Ч.с. необхідно відрізняти від речей, вхідних до складу майна, призначеного для підприємницької діяльності. Майно не підлягає. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я - злочини. передбачені УК і безпосередньо посягаючі на безпеку життя і здоров'я людини. У ст. 3 Загальній декларації прав людини говориться, що кожна людина має право на життя, свободу і особисту недоторканість, Це положення відтворене в ст. 20-23 Конституції РФ. Відповідальність за злочини проти життя і здоров'я передбачена в гл. 16 УК (ст. 105-125). УК передбачає відповідальність за наступні злочини проти життя: вбивство (ст. 105); вбивство матір'ю новонародженої дитини (ст. 106); вбивство, довершене в стані афекту (ст. 107); вбивство, довершене при перевищенні меж необхідної оборони або при.
У вступі курсової "Правовий статус відповідача у господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИХІД З ГРОМАДЯНСТВА - один з способів припинення громадянства держави. Згідно з російським Законом про громадянство 1991 р. вихід з громадянства РФ може мати місце: а) по клопотанню громадянина - питання вирішується Президентом РФ (документи подаються на його ім'я через органи внутрішніх справ РФ, а для тих, що проживають за межею - через дипломатичні і консульські установи РФ); би) в порядку реєстрації (по заяві громадянина) - питання вирішується самими органами системи МВС РФ або МЗС РФ (для тих, що проживають за межею), якщо у особи, що заявила про намір вийти з громадянства РФ, хоч би один з батьків, чоловік.

Купівля-продаж земельної дільниці - за договором К.п. одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) (в цьому випадку земельна дільниця. -Прім. авт.) у власність іншій стороні (покупцю), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну); 2) (для цілей Земельного кодексу Російської Федерації) об'єктом К. можуть бути тільки земельні дільниці, минулі державний кадастровий облік; продавець при укладенні договору К. зобов'язаний надати покупцю інформацію, що є у нього про обтяження земельної дільниці і обмеження його використання; є недійсними наступні умови договору К.-п.: що. ОГЛЯД МІСЦЯ ВИПАДКУ - в карному процесі - слідча дія, що перебуває в безпосередньому вивченні приміщення або місцевості, де довершений злочин або виявлені його сліди. Проводиться слідчим або особою, виробляючим дізнання, з метою виявлення слідів злочину і інших речовин, доказів, з'ясування обстановки випадку або інакших обставин, що має значення для справи. У необхідних випадках особа, виробляюча 0.м.п., складає при огляді плани і схеми, виробляє вимірювання, фотографування і киносьемку, виготовляє зліпки і відтиснення слідів. Для участі в 0.м.п. можуть бути запрошені відповідні фахівці, 0.м.п. виготовляється в.
Список літератури курсової "Правовий статус відповідача у господарському процесі" - більше 20 джерел. Теорія обробки інформації - (information-processing theory) Т. про. і. вивчає те, як люди звертаються з информ., відбирають і засвоюють її, а потім використовують в процесі прийняття рішень і управління своєю поведінкою. Психологи, що займаються обробкою информ., будують теорії когнитивних здібностей і поведінки чол., використовуючи поняття з області обчислювальної техніки, лінгвістики і теорій информ. Це стимулювало розробку життєздатних теорій і значущу исслед. в різних областях психології, що особливо стосуються вивчення сприйняття, пам'яті, уваги, мови, мислення і рішення задач. Обробка информ. в цей час є ведучим. ЧЕЛПАНОВ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - Георгій Миколайович Челпанов народився 16 квітня 1862 р. в місто Маріуполі Екатерінославської губернії. Початкову освіту він отримав в місцевому приходському училищі, а потім вчився в Александровської Маріупольській гімназії, яку він закінчив в 1883 р. із золотою медаллю. Саме там він уперше зацікавився психологією. Його коливання, кого обрати своїм керівником, схилилися на користь Н.Я. Грота, і в 1883 р. Г.Н. Челпанов поступив на історико-філологічний факультет Новороссийського університету, де в той час викладав Н.Я. Грот. У 1887 р. Г.Н. Челпанов закінчив його із золотою медаллю за твір на тему.

Виработка умовних компенсаторних реакцій - (conditioning of compensatory reactions) Коли безумовним подразником (БРЗ) є ліки (включаючи наркотичні кошти), умовна реакція (УР) часто носить характер, протилежний характеру безумовної реакції (БР). Напр., епинефрин спричиняє зменшення шлункової секреції в якості БР, тоді як УР виявляється в збільшенні шлункової секреції. Подібні приклади наводять на думку про те, що в рез-ті застосування ліків (або наркотика) виникає певна компенсаторная реакція на його фізіолог. вплив - як різновид гомеостатического регулювання. При повторних застосуваннях цей компенсаторний механізм зумовлюється супутніми.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус відповідача у господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Служба тестування в освіті - (education testing service) У грудні 1947 р. Рада регентів ун-та штату Нью-Йорк (New York State Board of Regents) дав дозвіл на створення Служби тестування в освіті (СТО) - некомерційної корпорації, до-ой передавалися функції тестування, що виконувалися раніше Радою по вступних екзаменах в коледжи (College Entrance Examination Board), корпорацією Карнеги (Carnegie Corporation) і Федеральною радою за народною освітою. Серед п'яти фундаторів СТО були Г. Чонси, бувший декан Гарвардського ун-та і інспектор ВМС США, і Д. Джозефс, бувший президент корпорації Карнеги. Діяльність нової корпорації. Карус (CARUS) Карл Густав - (3.1.1789, Лейпциг - 28.7.1869, Дрезден) - німецький лікар, філософ, психолог і художник. Біографія. Успадкував здоровий глузд батька і схильність до поезії матері, до 15 років відвідував школу Томаса, потім - Лейпцигський університет, де вивчав медицину (доктор медицини, 1811), захистив дисертацію для заміщення посади доцента. У 1811 р. приступив до читання лекцій по порівняльній анатомії в Лейпцигськом університеті. У 1813 р. став директором Французького госпіталю в Пфаффендорфе поблизу Лейпцига. Після декількох років лікарської практики, через матеріальні труднощі, повинен був поступити. Сприйняття форми ¦ контурів - (form / shape perception) Сприйняття форми/контура, включаючи характерну деталь фігури і загальну конфігурацію, звичайно здійснюється живими організмами за допомогою аналізу ознак стимулу, витягуваний з сенсорного входу. Немає єдиної думки про те, що ж таке форма або контур. Оскільки передбачається, що контури і краї сприймаються на ретинальном рівні, нек-рі фахівці вважають, що контур і краї служать основою для сприйняття складної форми. Конструкти зорового сприйняття допускають кодування информ. на ретинальном рівні і в інш. нервових центрах. Процес обробки і аналізу візуальної информ. вимагає як.

РОССОЛИМО - Григорій Іванович (1860-1928) - російський невропатолог, психоневролог, психіатр, один з творців експериментального напряму у вітчизняній психології. Один з організаторів і голова Московського суспільства невропатологів і психіатрів (1890). Соред. Журналу невропатології і психіатрії ім. С.С. Корсакова (1901). Учень А.Я. Кожевникова. Сокурсник і близький друг А. П. Чехова. Освіту отримав в класичній Одеській гімназії, потім навчався на медичному факті Московського ун-та, який закінчив в 1884 р. У 1887 р. захистив докт. дис. і в 1890 р. очолив клініку нервових хвороб при клініці внутрішніх хвороб. Трансперсональная психологія - Словотворення. Відбувається від лати. trans - крізь, через рersоna - особистість і греч. psyche - душа logos - вчення. Категорія. Ряд психологічних напрямів. Специфіка. Основними представниками трансперсональной психології є J.C.Lilly, T.Dethlefsen, J.C.Pierakos, L.Orr, С.Гроф, Р.Ассаджолі, К.Дюркгейм. У 1969 р. виник журнал Journal of Transpersonal Psychology. Особлива увага в цьому напрямі звертається на феномени свідомості, що виходять за рамки буденного досвіду: це - форми зміненої свідомості, спіритичний досвід, "ключові переживання", сверхсенсорное сприйняття, медитативні практики. ЕХОЕНЦЕФАЛОСКОПИЯ - (луна енцефало греч. skopeo - дивитися) - метод ультразвукового дослідження головного мозку. Застосовується для виявлення внутрішньочерепної структурно-дислокационной патології на основі визначення і вимірювання латерального зміщення медиально розташованих структур мозку (М-луни-сигналу). Використовується при діагностиці пухлин, абсцесів, гумм, субдуральних і епидуральних гематом, гострих порушень мозкового кровообігу, удару і деяких інших захворювань мозку. Син.: ехо-ЕС, ехоенцефалография. ЕЯ ОРГАНОДИНАМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦІЯ [Ey Н.]. вийде з необхідності подолання дуалістичного. Агресивна поведінка тваринних - [лати. aggressus - нападник] - форми поведінки тварин, напраиленні проти представників свого власного вигляду (внутривидовое А. п. же.); рідше цей термін вживається по відношенню до міжвидової поведінки. А. п. же. виявляється у вигляді загрозливої поведінки або прямого нападу. Розрізнюють індивідуальне і групове А. п. же. Внутрівідовоє А. і. же. в природних умовах рідко приводить до нанесення фізичної шкоди, ще рідше до вбивства, звичайно обмежуючись ритуализованними формами: загрозливою поведінкою або ритуальною боротьбою, без нанесення тілесних пошкоджень, яка закінчується втечею або.