Правовий статус Голови Верховної Ради України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Парламент (Верховна Рада) України у системі органів законодавчої влади ... 5
1.1. Верховна Рада в механізмі державної влади ... 5
1.2. Конституційний склад і структура парламенту України ... 9
Розділ 2. Особливості правового статусу Голови Верховної ради України ... 13
2.1. Порядок обрання Голови Верховної Ради України ... 13
2.2. Обов'язки Голови Верховної Ради України ... 15
Розділ 3. Правовий статус голови парламенту за законодавством європейських країн ... 22
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Правовий статус Голови Верховної Ради України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус Голови Верховної Ради України"

Курсова робота "Правовий статус Голови Верховної Ради України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус Голови Верховної Ради України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус Голови Верховної Ради України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус Голови Верховної Ради України" і призначений виключно для пошукових систем.

ФАБРИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - ("робоче", "соціальне" законодавство) - буржуазні закони, регулюючі трудові відносини гл. обр. промислового пролетаріату і виражаючі ті тимчасові поступки, які під тиском боротьби робочого класу вимушена робити буржуазія в інтересах збереження свого класового панування. Ф. з. має "клаптевий" характер, охоплюючи лише окремі категорії трудящих, деякі галузі народного господарства, окремі територіальні райони і зачіпаючи лише окремі питання. Ні в одній капіталістичній країні років актів Ф. з., які розповсюджувалися б на всіх робітниках і службовцях. Від фабричних. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО - ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво роботою по економічному плануванню на підприємстві, направленому на організацію раціональної господарської діяльності відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої ефективності роботи підприємства. Очолює підготовку проектів поточних планів підрозділами підприємства по всіх видах діяльності відповідно до замовлень споживачів продукції, робіт (послуг) і укладеними договорами, а також обгрунтувань і розрахунків до них. Бере участь в розробці стратегії. Конфлікти в управлінні - Традиційна проблема і розділ психології управління. Розглядається з урахуванням розробки поняття Конфлікт в ЮП. Історично, в контексті управління, широко відома класична формула Н. Макиавеллі "розділяй і володарюй. У сучасних дослідженнях виділяються два основних теоретичних підходу до КВУ.: 1) традиційний - природа конфлікту переважно деструктивна, руйнівна, конфлікти треба безсумнівно запобігати, а виниклі - врегулювати і дозволяти; 2) сучасний: конфлікт - невід'ємна частина реальності, крім деструктивного має і конструктивний потенціал, пов'язаний з процесами розвитку; з. Комісія з трудових спор - орган досудебного дозволу індивідуальної трудової суперечки. Комісії з трудових спор (далі - до.) Утворяться з ініціативи працівників і (або) роботодавця з рівного числа представників працівників і роботодавця. Представники працівників в до. Обираються загальними зборами (конференцією) працівників оргаНизации або делегуються представницьким органом працівників з подальшим затвердженням на загальних зборах (конференції) працівників організації. Представники роботодавця призначаються в до. Керівником організації. К. Рассматріваєт індивідуальні трудові спори, виникаючі в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус Голови Верховної Ради України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОГОЛОШЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ВМЕРЛИМ - визнання судом вмерлим громадянина, про який в місці його постійного проживання немає ніяких відомостей протягом встановленого законом терміну. Визнання особи безвісно відсутнім не усуває повністю юридичну невизначеність, зумовлену його відсутністю в місці проживання. Тому тривалу відсутність громадянина при неможливості встановити його місцеперебування може служити основою до припущення про його смерть. У відповідності зі ст. 45 ГК РФ громадянин може бути оголошений вмерлим при умові, що: 1) оголошення проводиться тільки судом і тільки після усиновлення відсутності відомостей про місце його. ПРИВАТНА ЖАЛОБА - жалоба, що приноситься на визначення суду першої інстанції. У цивільному процесі визначення суду у відношенні оскарження можуть бути поділені на 3 групи: А) визначення, які не можуть бути оскаржені ні в порядку касаційної жалоби (див.), ні в порядку Ч. же., а можуть бути лише опротестовані в порядку нагляду (ст. ст. 127, 182, 233, 234, 252, 267 ГПК); Б) визначення, які можуть бути оскаржені в порядку Ч. же., у випадку: а) якщо цей порядок оскарження прямо вказаний в законі (ст. ст. 31, 48, 91, 187-г, 203, 234-г, 234-л, 252 ГПК); б) якщо визначення перегороджує подальший рух справи, напр., про. ІМУНІТЕТ ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ (депутатський) - в конституційному праві привілей депутатів, що полягає в їх недоторканості або захисті від судового переслідування за дії, безпосередньо не пов'язані з виконанням мандата. І.п. - не особистий привілей, але гарантія діяльності парламентарія. Депутати і сенатори не можуть бути піддані карному переслідуванню (Франція, Польща), будь-якому інакшому обмеженню особистої свободи (Німеччина), особистому огляду, обшуку (РФ), арешту (США, Німеччина) без санкції відповідної палати парламенту (однопалатного парламенту) під час сесії (Франція, Німеччина, РФ), бюро палати парламенту (Франція) поза сесією.
У вступі курсової "Правовий статус Голови Верховної Ради України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Зворотна сила закону - поширення дії карного закону на діяння, довершене до його вступу в силу. Звичайно карний закон зворотної сили не має, за винятком карного закону, якого ліквідує злочинність діяння, пом'якшувального покарання або інакшим образом поліпшуючої положення особи, що здійснила злочин (ст. 10 УК). Закон признається яким ліквідує злочинність діяння, якщо він повністю виключає його з числа кримінальних або вносить зміни в інститути Загальної частини УК (наприклад, введення нових обставин, що виключають злочинність діянь, обмеження відповідальності за попередню злочинну діяльність, підвищення віку.

ВІЙСЬКОВЕ МАЙНО - це зброя, боєприпаси або предмети військової техніки. Під предметами військової техніки розуміються різні технічні засоби, що знаходяться на озброєнні військ і що відносяться до коштів ведіння або забезпечення військових дій. Це, наприклад, військово-транспортні засоби, прилади нічного бачення, інженерні машини і т. п. Не відносяться до предметів військової техніки технічні засоби, що не мають прямого відношення до ведіння або забезпечення військових дій: медична техніка, технічні пристрої польових кухонь і хлебопекарен і т. п. Знищення, пошкодження або втрата В. і. - злочини проти. МАГІСТРАТУРА - 1) сукупність вищих посад в Древньому Римі. У римській рабовласницькій державі періоду республіки магістрати - це посадові особи, в руках яких зосереджувалася адміністративна влада. Розрізнювалися магістрати ординарні і екстраординарні. Перші існували для управління поточними справами держави, другі створювалися в надзвичайних випадках. Ординарними магістратами були консули (див.), трибуни, претори (див.), едили, квестори і цензори. Екстраординарними магістратами були диктатори. Магістрати обиралися т. н. народними зборами і виконували свої обов'язки нетривалий час, як правило, протягом.
Список літератури курсової "Правовий статус Голови Верховної Ради України" - більше 20 джерел. ЦІННІСНО-АДАПТИВНИЙ ПІДХІД В ПСИХОТЕРАПІЇ - Система теоретичних передумов для застосування в психотерапії, психокоррекции і психологічному консультуванні для лікуванні пацієнтів з неясною, інтуїтивною мотивацією, де утруднена діагностика (наприклад, заочна психотерапія, психотерапія по Інтернету і пр.). У деяких випадках може розглядатися як основа неклінічної психотерапії (Ковалів Ю. В., 2000). Ц. п. в п. виник в Російській специфіці зі зміною ціннісних орієнтирів в суспільстві, так званої "аномией", що саме по собі є патогенним чинником, що ставить індивіда перед необхідністю постійної реадаптации. психотерапія, що Розвивається - (emerging psychotherapies) Область психотер. за довгі роки зазнала багатьох змін, більшість з к-рих була б важко передбачити. Починаючи з відносно повільного розвитку на рубежі XIX-XX вв., прогрес різко прискорився після Другої світової війни. З малопомітної і об-вом діяльності, що не дуже ціниться психотер. перетворилася в досить популярний метод лікування в області охорони психич. здоров'я, що широко освічується ЗМІ. Поширення методів психотерапії Протягом мн. років в психотер. пануюче положення займали З. Фрейд і його учні. Такі видні ранні аналітики як А. Адлер і К. Юнг відійшли від.

Сенільние і пресенильні деменции - До сенильним і пресенильним деменциям відносять стану прогресуючого тотального недоумства з початком в пізньому віці, які зумовлені церебральноатрофическим процесом. Нарівні з різним віком початку сенильні і пресенильні деменции мають ряд клінічних і патологоанатомических відмінностей. Особливо значуща в практичному відношенні сенильная деменция. Сенільная деменция (старече недоумство). Дана патологія розвивається у віці 65-85 років, однак можливо більш пізніше або раніше розвиток. У більшості випадків захворювання починається повільно, малопомітно, з появою характерологических змін, що.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус Голови Верховної Ради України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Таксономічеськиє системи - (taxonomic systems) Таксономия - це наука об классиф., тобто, розподілі індивідуумів по групах в рамках системи категорій, що розрізнюються апріорними характеристиками. У принципі, можна формувати однорідні групи об'єктів на основі оцінки "схожості" або розподіляти об'єкти по взаємно виключаючих групах на основі оцінки "відмінностей". Наука традиційно йшла по шляху классиф. і аналізу. Важливість классиф. досягає максимума, коли область исслед. виявляється різнорідною і аморфною, що яв-ця частим випадком в науках про поведінку. Певні класи - це не просто символічні позначення; вони зв'язують. ГЕРОЙ - (Hero; Held) - архетипический мотив, в основі якого лежить подолання перешкод і труднощів і досягнення певної мети. "Головний подвиг героя полягає в перемозі над чудовиськом або монстром пітьми: це довгожданний і очікуваний тріумф свідомості над несвідомим" (CW 9i, par. 284). "Міф про героя є несвідома драма, що виявляється тільки в проекції, на зразок розказаного в платоновской притчі про печеру" (CW 5, par. 612, СТ, пара. 612). Міфологічно мотив героя співвідноситься з несвідомою самостью людини, а сам герой виступає як "квазичеловеческое істота, символізуюча ідеї. Помилка гравця - (gambler's fallacy) О. і., або помилковий висновок Монте-Карло, відображає поширене неправильне розуміння випадковості подій. Передбачимо, що монета підкидається багато разів підряд. Якщо випадає підряд 10 "орлів" і якщо ця монета яв-ця "правильної", для більшості людей виглядало б інтуїтивно очевидним, що випадання "решки" запізнюється. Однак такий висновок є помилковим. Цю помилка отримала в спеціальній літературі назва "негативний ефект новизни" (negative recency effect) і складається в тенденції до прогнозу швидкого припинення події, що часто відбувалася останнім часом. Вона заснована на вірі.

Психогенні аномальні реакції - Терміном "психогенна реакція" називаються патологічні зміни психічної діяльності, виникаючі у відповідь на психічну травму або психічне напруження і що знаходяться з ними в психологічно зрозумілих зв'язках. Характерною ознакою аномальних реакцій є неадекватність стимулу як по силі, так і за змістом. Невротичними (психогенними) є також реакції, зміст яких критично оцінюється пацієнтом і які виявляються головним чином вегетативними і соматичними розладами. Психопатічеським (ситуационним) реакціям властива недостатність критичного відношення до них. Психопатические реакції. РЕШЕТОВА - Зоя Олексіївна (р. 1918) - російський психолог, фахівець в області педагогічної психології. Д-р психологічних наук (1988), професор (1993). Нагороджена: срібною медаллю ВДНХ і дипломом 2-й міри (за тренажерний комплекс) і рядом інш. нагород. Учасник ВОВ, нагороджена орденом Вітчизняної війни 2-й міри (1985) і 11-ю медалями. Закінчила психологічне відділення філософського факту МГУ ім. М.В. Ломоносова (1950). З 1954 р. працює в МГУ. У 1992-1995 рр. -професор кафедри педагогічної психології і педагогіки факту психології МГУ. З 1995 р. - професор Учбового центра по перепідготовці. БАРТОЛИНИТ - запалення великої залози переддня піхви (бартолиновой залози). Збуджувачами бартолинита є гонококки і стафилококки, стрептококи, кишкова паличка, трихомонади і інш. Бартолинит частіше розвивається внаслідок попадання в просвіт вивідного протоку залози інфікованих виділень з піхви або уретри. Клінічна картина. У патологічний процес залучається одна або обидві бартолинови залози; при гонококковой інфекції частіше буває двостороння поразка. Виділяють гострий і хронічний бартолинит. Гострий бартолинит починається, із запалення вивідного протоку залози. Наростання запального набряку приводить до. НОРМИ СОЦІАЛЬНІ - (англ. norms; від лати. погта - мірило; керівництво; правило, закон; зразок) - конвенціональні (т. е. прийняті в певній групі або спільності) правила, приписуючі або заборонні к. поведінка, діяльність, дія. Атрибут "соціальні" вказує на відмінність даних Н. з. від мед., психодиагностических, спортивні, статистичні, фізіологічні і пр. Запрещающиє Н. з. називаються також негативними, а приписуючі - позитивними; напр., з 10 старозавітних заповідей, принаймні, 7 - негативні. Крім того, Н. з. розрізнюються по мірі експлицит-ности, конкретності, універсальності, суворості (обов'язковість) і т. д.