Правовий статус товарних бірж в Україні

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження правового становища товарної біржі ... 6
1.1. Товарна біржа, її суть, функції і права ... 6
1.2. Організація товарної біржі, її створення і порядок реєстрації ... 15
Розділ 2. Правове регулювання організації біржової діяльності ... 19
2.1. Характеристика біржового товару ... 19
2.2. Особливості організації біржових операцій на товарній біржі Біржові угоди ... 20
2.3. Характеристика діяльності брокерських фірм ... 26
2.4. Господарсько-правова відповідальність товарної біржі ... 30
Розділ 3. Проблеми становлення й удосконалення функціонування товарних бірж в Україні ... 33
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Правовий статус товарних бірж в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус товарних бірж в Україні"

Курсова робота "Правовий статус товарних бірж в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус товарних бірж в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус товарних бірж в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус товарних бірж в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕМОКРАТІЯ - (греч. демос - народ, кратос - влада) - буквально народовладдя, тобто така форма держави, при якій влада належить народу, що здійснює свою волю або безпосередньо (безпосередня Д.), або через шлях депутатів, що обираються ним, створюючих представницькі органи держав (представницька Д.). У умовах експлуататорського класово-антагоністичного ладу Д., як одна з форм експлуататорської держави, не може бути не чим інакшим, як специфічною формою організації політичної влади тієї або інакшої пануючої експлуататорської меншини, його диктатури. Формально принцип народовладдя, що проголошується в цих умовах. Активізації інтелектуального потенціалу співробітників психологія - Інтелектуальний потенціал - найважливіша складова частина психологічного потенціалу співробітників організації, що забезпечує раціональне рішення покладених на неї задач. Поняття інтелектуального потенціалу є похідним від поняття інтелекту як мислительних (розумових) здібностей людини. У структурі інтелекту співробітників ПОО виділяють загальний і професійний інтелект. Загальний інтелект є фундаментальною передумовою успішності професійної діяльності і пов'язаний із знаннями світоглядного і общекультурного порядку (гуманітарні, соціально-економічні і природно - наукові) і общекультурной. ВБИВСТВО - протиправне умисне илч необережне позбавлення життя людини. У. є найбільш тяжким злочином проти особистості (див.). Радянський закон, що свято охороняє права і законні інтереси громадян, суворо карає осіб, що посягають на саме цінне благо людини - його життя. Для наявності У. не має значення, яким способом довершене позбавлення життя: шляхом дії (напр., нанесення удару ножем або постріл в людину і т. п.) або шляхом бездіяльності (напр., залишення без живлення новонародженої дитини). Оконченноє У. є в тому випадку, коли внаслідок дії або бездіяльності винної пішла смерть потерпілого. Умишленноє. Престиж правоохоронних органів. З - равнительная оцінка суспільством або групою і її членами соціальної значущості правоохоронних органів, їх позицій і положення в суспільстві, властивостей і характеристик, символів і знаків, або, іншими словами, - міра визнання їх заслуг і відповідності соціальним цінностям і очікуванням. Престиж - дійовий регулятор правомірної поведінки громадян, результат і умова успішності діяльності правоохоронного органу. На формування престижу правоохоронних органів насамперед впливає характер і ефективність їх діяльності по забезпеченню законності і правопорядку. Але позначаються і інші чинники: рівень.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус товарних бірж в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Підготовка судових експертів-психологів - В РФ історично склалося трохи систем підготовки і сертифікація судових психологів-експертів. Перша - Міністерства юстиції. У кожному регіоні країни, як правило, розташовується базова ЛСЕ (Лабораторія судових експертиз), провідна різні експертні дослідження. У 12 з них на сьогоднішній день працюють експерти-психологи. Для того, щоб отримати т.н. "право підпису" висновків по однорідних психологічних і комплексних експертизах, кандидат в експерти повинен мати вищу психологічну освіту, не менше за рік проробити в складі комісії на відповідній посаді, пред'явити не менш п'яти самостійно. Діяльності податкової поліції психологічні особливості - Психологічні особливості властиві ДНП являють собою специфічні для неї суб'єктивні явища і проблеми. Освічена недавно (в 1993 році) передусім для виявлення, попередження і припинення податкових злочинів і правопорушень, вона стикається з різними психологічними труднощами рішення даних задач. Явні і приховані конфлікти, з якими мають справу співробітники НП, виникають на грунті ухиляння фізичних і юридичних осіб від сплати податків, створення умов сприяючих цьому, здійснення дій що зменшують що або виключають їх відповідальність за податкові правопорушення. Психологічні особливості розкриття і. ДОКУМЕНТОВЕД - згідно з Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і інших службовців, затвердженому постановою Мінтруда РФ від 21.08.1998 № 37 (в ред. від 07.11.2006 № 749), - фахівець, який розробляє і впроваджує технологічні процеси роботи з документами і документний інформацією на основі використання організаційної і обчислювальної техніки (облік, контроль виконання, оперативне зберігання, довідкова робота). Бере участь в плануванні, організації і вдосконаленні діяльності служби документационного забезпечення управління, здійснює контроль за станом діловодства. Готує пропозиції по забезпеченню.
У вступі курсової "Правовий статус товарних бірж в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Функції права - це основні напрями правового впливу, що виражають роль права в упорядкуванні суспільних відносин. Ознаки функцій права: - зміст і набір функцій права визначаються його суттю і рівнем розвитку даного суспільства; - являють собою найбільш загальні напрями впливу права на суспільні відносини, сприяють реалізації пріоритетних задач, що стоять перед правом в певних історичних умовах; - володіють відносною постійністю і стійкістю, але при цьому схильні до зміни услід за змінною соціальною обстановкою; - носять комплексний характер і реалізовуються за допомогою функціонування всієї сукупності.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО - здійснення державою в межах своєї території верховенства; означає, що влада держави є вищою владою по відношенню до всіх осіб і організацій, що знаходяться на цій території. Т. в. передбачає, що над державною владою немає і не може бути ніякою іншої влади, і, крім того, на території однієї держави виключається діяльність публічної влади іншої держави. Вища влада держави в межах його території здійснюється системою державних органів в сферах законодавчої, виконавчої і судової діяльності. Вся законодавча, виконавча і судова влада держави розповсюджується як на його власних громадян і організації. Водне законодавство - 1) галузь російського законодавства; 2) (для цілей Водного кодексу Російської Федерації) система законодавчих актів, що складається з названого Кодексу, інших федеральних законів і законів суб'єктів РФ, що приймаються відповідно до них, регулюючого водні відносини; норми, регулюючі водні відносини і що містяться в інших федеральних законах, законах суб'єктів РФ, повинні відповідати названому Кодексу; водні відносини можуть регулюватися також указами Президента РФ, які не повинні суперечити названому Кодексу, іншим федеральним законам; Уряд РФ видає нормативні правові акти, регулюючі водні відносини.
Список літератури курсової "Правовий статус товарних бірж в Україні" - більше 20 джерел. Послідовні методи - (sequential methods) П. м. - це квазиекспериментальні плани исслед. в області психології розвитку і інш. наук про розвиток, призначених для нейтралізації потенційних смешений при вивченні явищ, пов'язаних з вимірюваннями (dimensions) хронологічного віку, часу і поколінь (когорт). Традиційні плани в психології розвитку В традиційних психол. исслед. розвитку, що включають змінну віку, використовувалися або поперечні (поперечних зрізів), або подовжні (лонгитюдні) підходи. Обидва вони отягощени проблемами внутрішньої валидности, що обмежують висновки, к-рі можуть бути витягнуті з. ПОТЯГ ДО СМЕРТІ - одне з основних понять в класичному психоаналізі, введеного З. Фрейдом для позначення властивого всьому живому прагнення до руйнування. Потяг до смерті направлений на розрив зв'язків, на повернення живого організму в стан неорганічної матерії. Воно протилежно потягу до життя, мета якого - творити, зберігати, підтримувати існування.    Поняття потяга до смерті було введене З. Фрейдом в його теоретичні конструкції в роботі "По той бік принципу задоволення" (1920). Однак інтерес до проблеми смерті намітився у нього раніше. Так, в статті "Роздуму про війну і смерть" (1915), опубліковану в.

Спілкування межличностное: соціальний конструкционизм - Социально-конструкционістський підхід реалізовує аналітичний інтерес до соціальної реальності в рамках коммуникативной парадигми, що затвердилася в останні десятиріччя в соціальному знанні. З останньою зв'язують зсув від логіки субстанциализма, линейности і визначеності до принципів реляционизма, рекурсивности, процессуализма і характеру людської дії, що конституює. Початковим в цьому випадку є допущення про те, що значення, крим люди наділяють те, у що вони залучені, не заданий зазделегідь, а створюється і відтворюється в людських интеракциях. Т. е. признається фундаментальність.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус товарних бірж в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СИВОРОТОЧНАЯ ХВОРОБА - алергічне захворювання, виникаюче при парентеральном введенні з лікувальною або профілактичною метою сироваток або їх препаратів, вмісних велику кількість білка. Виявляється лихоманкою, болем в суглобах, еритемой і збільшенням лімфатичних вузлів. Причиною розвитку хвороби служить введення в організм з сироватками чужеродного білка. Розвиток синдрому сивороточной хвороби також можливий при застосуванні деяких лікарських препаратів (наприклад, інсуліну), вмісних білок тваринного походження. Антитоксичні сироватки проти дифтерії, правця, ботулизма, газової гангрени, отрути змій отримують. ВОЛЬОВА ТЕРАПІЯ РАНКА - Ранк Отто (Rank О., 1884-1939) - австрійський психоаналітик, один з самих блискучих учнів Фрейд (Freud S.). Його роботи з'єднують теоретичні уявлення про міфологію, мистецтво і процес творчості з теорією психоаналізу. Ранк закінчив технічний інститут, але мав намір стати письменником і поетом. У віці двадцяти років він уперше познайомився з роботами Фрейд і під їх впливом написав есе, присвячене художній творчості. Це есе справило велике враження на відомого психіатра і відкрило Ранку доступ в коло психоаналітик, що зібралися навколо Фрейд. Воно було опубліковане в 1907 р. і стало першим в серії. НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАМУВАННЯ (НЛП) - один з найбільш популярних і новітніх напрямів прикладної психології, що представляє по своїй суті модель психологічних процесів і поведінки людини. Ця модель побудована на цілком очевидній комп'ютерній аналогії, згідно якою людський мозок може бути представлений у вигляді надпотужного комп'ютера, а індивідуальна психіка - як набір програм. У абревіатурі НЛП частина "нейро" означає ідею про те, що будь-яка поведінка і дія людини мають своїм початком чисто неврологічні процеси в голові і тілі людини. "Лінгвістична" частина нагадує про те, що саме за допомогою мови ми організуємо і.

ПАНАСЮК Олександр Юрійович - (р. 1940) - російський психолог, докт. психол. наук, проф., спец. в обл. психології О., юрид. психології, имиджелогии. Закінчив ф-т психології Ленінгр. гос. ун-та (1972). Перші науч. роботи були пов'язані з тестової психодиагностикой, що зароджувалася. У 1976 р. захистив канд. дис. "Структурно-уровневий аналіз динаміки інтелектуального розвитку мислено відсталих і здорових дітей", в до-ой використовувався адаптований ним дитячий варіант тесту Векслера (1973). З 1979 р. веде препод. діяльність. З 1987 р. працює в Моськ. Всесоюзному ин-ті удосконалення працівників юстиції Мін-ва юстиції СРСР. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА - процес досягнення поставлених перед СЧМ цілей, що складається з впорядкованої сукупності дій людини-оператора. Підкоряючись загальним закономірностям діяльності взагалі, Д. ч. має свою специфіку і особливості і протікає таким чином. Інформація про стан керованого об'єкта в закодованому вигляді відображається на коштах відображення інформації, що формують інформаційну модель цього об'єкта. Сприйнявши за допомогою аналізаторів цю інформацію, оператор здійснює її декодування, проводить аналіз і оцінку поточної ситуації і на основі цього формує власне уявлення про стан керованого об'єкта, або. ЕМФІЗЕМА ЛЕГКИХ - патологічний процес, що характеризується підвищеним воздухонаполнением просторів дистальнее термінальних бронхиол, руйнуванням альвеолярних перегородок, що зменшує поверхню капілярного русла, приводячи в подальшому до зниження дифузії газів і розвитку дихальної недостатності. У більшості випадків емфізема є слідством тривалої обструкції дрібних бронхов, пов'язаної з хронічним бронхітом (повторна емфізема). Існує так звана первинна (идиопатическая) емфізема легких, що розвивається без попереднього хронічного бронхіту головним чином внаслідок спадкового дефіциту ензиматических чинників. НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ - (англ. neuropsychology) - галузь психологічної науки, що склався на стику декількох дисциплін - психології, медицини (нейрохірургії, неврології), фізіології - і направлена на вивчення мозкових механізмів вищих психічних функцій на матеріалі локальних поразок головного мозку. Основоположник Н. в Росії - А. Р. Лурія. Розвиваючи ідеї Л. С. Виготського про системну будову вищих психічних функцій, Лурія розробив теорію системної динамічної локалізації вищих психічних функцій, що є теоретичною основою Н. В Н. використовується синдромний аналіз порушень вищих психічних функцій, направлений на якісну.