ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДОВОЇ БІРЖІ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття цінних паперів згідно цивільного законодавства ... 5
1.1. Суть інституту цінних паперів ... 5
1.2. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів і роль фондової біржі у цій діяльності ... 11
Розділ 2. Інститут ринку цінних паперів в цивільному праві України ... 16
2.1. Ринок цінних паперів, його місце в структурі ринку фінансових ресурсів ... 16
2.2. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів ... 22
Розділ 3. Правовий статус та організація фондової біржі, як важливого елемента ринку цінних паперів ... 27
Висновки ... 34
Список літератури ... 37

Для придбання курсової роботи "Правовий статус фондової біржі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус фондової біржі"

Курсова робота "Правовий статус фондової біржі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус фондової біржі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус фондової біржі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус фондової біржі" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОНОВЛЕННЯ КАРНИХ СПРАВ ПО ОБСТАВИНАХ, що ЗНОВУ ВІДКРИЛИСЯ - виняткова стадія карного процесу, в якій проводиться перевірка законності і обгрунтованість вироків, визначень і постанов судів, що набрали законної чинності, в зв'язку з виявленням нових, невідомих при розслідуванні і розгляді справи обставин, що встановлює незаконність і необгрунтованість даного рішення. Суди, що поновлюють справи по обставинах, що знову відкрилися, сприяють забезпеченню законності і обгрунтованості вироків, усуненню допущених у справі помилок, охороні прав і законних інтересів громадян. Основами для поновлення карних справ є: а) встановлені вироком, що вступив в законну силу. Регулювання іпотечного житлового кредитування - (див.: Іпотека). Правову основу іпотечного житлового кредитування складають федеральні (общероссийские) і місцеві нормативні правові акти. Федеральну правову базу іпотечного житлового кредитування в цей час утворять: Цивільний кодекс РФ (частини перша, друга і третя); Федеральний закон від 16 липня 1998 року N 102-ФЗ "Про іпотеку (заставі нерухомості)" з подальшими змінами і доповненнями; постанова Уряди РФ від 11 січня 2000 року N 28 "Про заходи по розвитку системи іпотечного житлового кредитування в Російській Федерації". Цією постановою була схвалена концепція розвитку системи. ПРИРОДНЕ ПРАВО - категорія, що прийшла в конституційний лексикон з вчень французьких гуманістів XVIII в., згідно яким кожна людина від народження (інакше говорячи, як єство, живий організм, внаслідок природи) володіє певним набором прав і свобод, які невідчужувані і належать (повинні належати) йому все життя. Одним з перших конституційних документів, що відобразили ідею природних прав, з'явилася французька Декларація прав і свобод людини і громадянина 1789 р. Мета всякого політичного Союзу, записано в ст. 2 Декларації, забезпечення природних і невідчужуваних прав людини. Цими правами є свобода, власність. НЕОБГРУНТОВАНЕ ЗБАГАЧЕННЯ - отримання майна однією особою від іншого або зберігання майна однією особою за рахунок іншого без встановленого в законі або договорі основи або по основі, яка потім відпала. Термін "збагачення" застосовується радянським законом (ст. 399 ГК) не в економічному значенні цього слова, тобто не в значенні видобування тих доходів, які взагалі не допускаються в СРСР, а в значенні отримання або зберігання однією особою без достатніх до того основ майна за рахунок іншої особи. Зобов'язання з Н. про. направлені на охорону соціалістичної і особистої власності. Н. про. спричиняє виникнення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус фондової біржі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВЛІННЯ КОЛГОСПУ - виконавчий орган колгоспу. П. до. обирається загальними зборами членів колгоспу для завідування справами артілі терміном на 2 роки в складі 5-9 чоловік, дивлячись по величині артілі. П. до. управляє справами артілі в проміжку між загальними зборами, є виконавчим органом артілі і відповідає перед загальними зборами за роботу артілі і за виконання їй зобов'язань перед державою. Виборность П. до., його змінюваність і підзвітність загальним зборам складає одну з основ демократичного порядку управління колгоспом. Постанова Поради Міністрів СРСР і ЦК партії 19 вересня 1946 р. "Про заходи по ліквідації. КАРНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (УК РФ) - систематизований законодавчий акт, що визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і що встановлює покарання за їх здійснення. Діючий УК прийнятий Державною Думою 24 травня 1996 р., підписаний Президентом РФ 13 червня 1996 р., набрав чинності 1 січня 1997 р. Складається з 12 розділів, 34 розділів і 360 статей. Засновується на Конституції РФ і загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Встановлює основу і принципи карної відповідальності, визначає, які небезпечні для особистості, суспільства або держави діяння признаються злочинами, і встановлює види покарань і інакші. МІРИ ПРИПИНЕННЯ - в карному процесі передбачені законом заходи процесуального примушення, вживані до обвинуваченого при наявності достатніх основ вважати, що він може сховатися від слідства або суду або перешкодити встановленню істини по карній справі, або займатися злочинною діяльністю, а також для забезпечення виконання вироку. У порівнянні з іншими заходами процесуального примушення (привід, усунення з посади, накладення арешту на майно і т.д.) М.п. найбільш істотно зачіпають права і обмежують особисту свободу людини. До М.п. відносяться: підписка про невиїзд, особисте поручительство або.
У вступі курсової "Правовий статус фондової біржі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СУКУПНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ - здійснення особою декількох злочинів, по яких ще не присуджений і по яких не закінчилися терміни давності. С. п. представляє підвищену суспільну небезпеку, свідчить про тяжку провину лг.ца і спричиняє за собою відповідне підвищення відповідальності. Теорія радянського карного права знає два вигляду С. п.:. т. н. реальну і т. н. ідеальну. Здійснення окремо двох і більш злочинів, за які суб'єкт не був осуджений, називається реальною сукупністю, напр., гр-н А. здійснив крадіжку, а через деякий час заподіяв тілесне пошкодження. Наявність в одному діянні ознак двох і більш злочинів.

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ - спеціалізовані державні структури, призначенням яких є охорона прав і свобод громадян, забезпечення безпеки суспільства і держави, здійснення інакшої охоронної діяльності. У широкому значенні слова до П.о. відносяться всі ті державні структури, які здійснюють правоохоронну діяльність. У спеціальному значенні до П.о. відносяться: органи, уповноважені законом здійснювати правоохоронну діяльність і що мають право застосовувати заходи державного примушення до осіб, що здійснили правопорушення, або приймати інакші законні і обгрунтовані рішення. Відповідно до П.о. відносяться органи. Основні принципи лісового законодавства - 1) основні, початкові положення лісового законодавства і інакших регулюючих лісові відносини нормативних правових актів; 2) (для цілей Лісового кодексу Російської Федерації) принципи: стійкого управління лісами, збереження біологічної різноманітності лісів, підвищення їх потенціалу; збереження средообразующих, водозахисних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих і інакших корисних функцій лісів в інтересах забезпечення права кожного на сприятливе навколишнє середовище; використання лісів з урахуванням їх глобального екологічного значення, а також з урахуванням тривалості їх вирощування і.
Список літератури курсової "Правовий статус фондової біржі" - більше 20 джерел. ГОЛОВНИЙ БІЛЬ - одна з самих поширених жалоб, що часто відображає неблагополуччя в організмі загалом. Головні болі можна розділити на первинні і повторні. При первинних головних болях саме ретельне обстеження не виявляє яких-небудь органічних причин. Повторні, або симптоматичні, головні болі бувають слідством різних неврологічних і соматичних захворювань, травм, метаболічних розладів, інтоксикацій або прийому деяких лікарських засобів. Хоч серйозні органічні захворювання виявляються при обстеженні не більш ніж у 5 % хворих, обіговій з приводу головних болів, саме вони повинні бути виключені насамперед. ДАВИДОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ - Василь Васильович Давидов народився 31 серпня 1930 р. У 1948 р. він закінчив школу робочої молоді і поступив в Московський державний університет на відділення психології філософського факультету. У той час там викладав психологію П.Я. Гальперін, через деякий час студент і викладач подружилися. У аспірантурі В.В. Давидов був ярим послідовником теорії поетапного формування розумових дій, створеною П.Я. Гальперіним. У той час він спілкувався з возмутителями спокою в радянській філософії: філософами Е.В. Ільенковим, А.А. Зіновьевим, В.І. Коровіковим. З цієї причини після аспірантури його.

ТЕМПЕРАМЕНТ - (від лати. temperamentum -пропорційність; помірність) - закономірне співвідношення стійких індивідуальних особливостей особистості, що характеризують різні сторони динаміки психічної діяльності і поведінки (див. Динамічні характеристики психічних процесів). Понятіє Т. виникло на основі вчення древнегреч. вченого і лікаря Гиппократа (VI в. до н. е.), що затверджував, що пропорція 4 елементів, з яких ніби складається людське тіло, визначає течію фізичних і душевних хвороб {гуморальная концепція). Свойства Т. - індивідуальний темп і ритм психічних процесів, міра стійкості емоцій.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус фондової біржі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. F7 Розумова відсталість - Введення. Розумова відсталість - це стан заримованого або неповного розвитку психіки, який насамперед характеризується порушенням здібностей, що виявляються в період дозрівання і що забезпечують загальний рівень інтелектуальності, тобто когнитивних, мовних, моторних і соціальних здібностей. Відсталість може розвиватися з будь-яким іншим психічним або соматичним розладом або виникати без нього. Однак, у мислено відсталих може спостерігатися весь діапазон психічних розладів, частота яких серед них щонайменше в 3-4 рази вище, ніж в загальній популяції. Крім того, мислено відсталі обличчя. ВІДМОВА - спосіб захисту, заснований на неприйнятті реальності або думки про неї.    Уявлення про відмову як специфічний спосіб захисту містилося в роботах З. Фрейда 20 - 30-х років. Це уявлення співвідносилося їм передусім з реакцією дитини, що уперше виявила, що у дівчинок і жінок немає виступаючого назовні органу (пеніса), як це має місце у хлопчиків і чоловіків. Спочатку дитина відмовляється вірити в те, що він бачить, і тільки згодом сприймає відсутність пеніса у дівчинок і жінок в якості некой реальності, зумовленої покаранням, що здійснилося за якусь провину, тобто фактом кастрації. Таке розуміння. Виробничі консультанти - (industrial consultants) Виробничі, або організаційні, консультанти роблять орг-циям незалежні консультаційні послуги, спираючись на професійні знання і уміння, релевантні що вирішується в орг-циях практ. проблемам, пов'язаним з управлінням. Зовнішні консультанти не яв-ця штатними співробітниками тієї орг-ции, до-ой вони надають свої послуги; внутрішні консультанти, як правило, - штатні співробітники підрозділів організаційної роботи з персоналом або головного правління фірми, к-рі можуть надавати консультаційну допомогу інш. підрозділам своєї орг-ции. Нек-рі сторони цього визначення.

СОЦИОДРАМА - Спеціальний вигляд психодрами, запропонований також Морено (Moreno J. L.). С. направлена на розкриття, аналіз і переробку індивідуальних уявлень і межличностних відносин. Предмет же При створенні методів психодрами і С. автор виходив з того, що кожна людина має свій "приватний мир" з властивими йому особистими ролями. Однак ці "приватні світи" містять загальні, співпадаючі елементи, які можуть розглядатися як колективні. Кожна роль являє собою поєднання, комбінацію особистих і колективних елементів. Хоч психодрама направлена на розкриття і опрацювання особистих. Статистичний висновок - (statistical inference) Процес отримання висновків об некой сукупності на основі випадково витягуваний з неї вибірок (в суті, по її частинах або підмножинах) називається С. в. С. в. широко використовується в психології, оскільки рідко вдається обстежити повну сукупність. Логика С. в. не залежить від конкретної проблеми і методів, що використовуються. На основі вибірки дослідник хоче зробити твердження про те, що, ймовірно, має місце в сукупності. Описові вибіркові характеристики прийнято називати статистиками, а відповідні ним характеристики генеральної сукупності - параметрами. Статистика. Характер - Характер - це каркас особистості, в який входять тільки найбільш виражені і тісно взаємопов'язані властивості особистості, що виразно виявляються в різних видах діяльності. Всі риси вдачі - це риси особистості, але не всі риси особистості - риси вдачі. Характер - індивідуальне поєднання найбільш стійких, істотних особливостей особистості, що виявляються в поведінці людини, в певному відношенні: 1) до себе (міра вимогливості, критичності, самооценки); 2) до інших людей (індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм, жорстокість або доброта, байдужість або чуйність, грубість або. Спілкування в PR-комунікаціях - складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів і зв'язків між людьми, виникаючого внаслідок спільної діяльності і що включає в себе обмін інформацією і виробіток єдиної стратегії взаємодії, взаємовідносин. Головна функція О. в PR-комунікаціях - організація взаємодії разл. соціальних груп (фірм, клієнтів, партій, виборців, гос. органів, комерційних структур і т. п.), представляючий собою окремий випадок межгруппового взаємодії. О. в PR-комунікаціях не має встановлених норм, особливо цінним є креативний характер О., тому в PR-комунікаціях присутній весь колорит форм і видів О.