СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.....5
Розділ 2. Види органів виконавчої влади.....11
Розділ 3. Особливості правового статусу центральних органів виконавчої влади.....15
2.1. Міністерства.....19
2.2. Державні комітети.....28
2.3. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.....30
2.4. Урядові органи державного управління.....31
Висновки.....33
Література.....36
Додаток.....38

Для придбання курсової роботи "Статус центральних органів виконавчої влади" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Статус центральних органів виконавчої влади"

Курсова робота "Статус центральних органів виконавчої влади" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Статус центральних органів виконавчої влади", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Статус центральних органів виконавчої влади" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Статус центральних органів виконавчої влади" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ - вигляд професійного навчання працівників, що має на меті підвищення рівня їх теоретичних знань, вдосконалення практичних навиків і умінь. Підвищення кваліфікації робітників - це навчання, направлене на послідовне вдосконалення їх професійних і економічних знань, умінь і навиків, зростання майстерності по професіях, що є. Для підвищення кваліфікації робітників організуються виробниче-економічні курси; курси цільового призначення; школи передових прийомів і методів труда; курси бригадирів. Метою підвищення кваліфікації фахівців є оновлення їх теоретичних і практичних знань відповідно до вимог. ВОДОКОРИСТУВАННЯ - використання води у встановленому законом порядку. У СРСР всі водні ресурси націоналізовані і є винятковою власністю держави. Націоналізація вод встановлена декретом "Про землю" і закріплена в ст. 6 Конституції СРСР.! Націоналізація вод, в поєднанні з націоналізацією землі, створила для Радянської держави найкращі можливості у використанні водних ресурсів на основі народногосподарських планів і відповідно до вимог економічних законів соціалізму. У прийнятих XIX з'їздом партії директивах за п'ятим п'ятирічним планом міститься нова грандіозна програма водохозяйственних заходів. Адміністративно-правові відносини - це суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права. Адміністративно-правові відносини поряд з всіма властивими будь-якому правовідношенню атрибутами мають і деяка своєрідність, що відображає їх галузеві особливості. Вони відрізняються від всіх інших правовідносин передусім своїм змістом, тим, що опосредуют сферу організаційної діяльності держави і мають на своєю загальною меті належну організацію життєдіяльності цивільного суспільства, організаційне забезпечення його нормального функціонування. Адміністративно-правові відносини можуть існувати тільки як правові, на. ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ - землі, надані для потреб сільського господарства, інші землі, призначені для цих цілей відповідно до територіального планування використання земель. У складі З.с.н, виділяються сільськогосподарські угіддя і землі, зайняті лісосмугами, внутрішньогосподарськими дорогами, комунікаціями, лісами, болотами, замкненими водоймищами, будівлями, будовами і спорудами, необхідними для функціонування сільського господарства. До сельхозугодиям відносяться також рілля, сінокоси, пасовища, поклади, землі, зайнята багаторічними насадженнями (садами, виноградниками і інш.). Сельхозугодия підлягають.
Кожна вагома структурна частина курсової "Статус центральних органів виконавчої влади" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТЕХНІКИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ - Посадові обов'язки. Бере участь під керівництвом більш кваліфікованого фахівця в розробці і оформленні проектів стандартів і інших документів по стандартизації і сертифікації вироблюваної підприємством продукції, в проведенні робіт по стандартизації і уніфікації виробів і їх елементів, а також в підготовці до проведення робіт по сертифікації і атестації продукції. Вносить в діючі стандарти доповнення і зміни, анулює відмінені стандарти і інші документи по стандартизації, здійснює їх реєстрацію, комплектування, зберігання контрольних примірників. Бере участь в розробці і реалізації заходів. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЛІСІВ - екологічний злочин, передбачений ст. 261 УК РФ, являє собою знищення або пошкодження лісів, а одинаково насаджень, не вхідних в лісовий фонд, внаслідок необережного поводження з вогнем або інакшими джерелами підвищеної небезпеки (ч. 1 ст. 261), а також шляхом підпалу, інакшим загальнонебезпечним способом або внаслідок забруднення шкідливими речовинами, відходами, викидами або покидьками (ч. 2 ст. 261 УК РФ). Російське законодавство (екологічне, лісове) регламентує правила охорони і користування лісами, а також правила поводження з шкідливими речовинами і відходами, встановлює порядок і ліміти. ЕКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТУ - спеціальне дослідження, що проводиться з метою оцінки якості законопроекту, його відповідності Конституції РФ і чинному законодавству, оцінки перспектив дії закону, прийнятої на основі даного законопроекту. Розрізнюють офіційну і неофіційну експертизи. Офіційна експертиза проводиться по законопроектах, зареєстрованих в Державній Думі, на основі звертання в експертну організацію уповноважених структур Державної Думи або її комітету, відповідального за даний законопроект. Як експертні організації можуть виступати будь-які дослідницькі установи, в т.ч. міжнародні і зарубіжні. Неофіційна експертиза.
У вступі курсової "Статус центральних органів виконавчої влади" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОЗКРАДАННЯ ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ - злочин міжнародного характеру, встановлено Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу від 3 березня 1980 р. В Конвенції визначені об'єкт злочинного посягання і деякі інші елементи складу злочину, порядок залучення винних до відповідальності і їх видачі. Держави оголосили правопорушенням, манливим покарання, будь-яке з наступних умисно довершених дій без відповідного дозволу: а) отримання, володіння, використання, передача, видозміна, знищення або розпилення ядерного матеріалу, яке спричиняє або може спричинити смерть будь-якої особи або заподіяти серйозне каліцтво або заподіяти істотний.

ФЕДЕРАЛЬНА ІНТЕРВЕНЦІЯ (федеральне втручання) - в ряді держав з федеральною формою державного пристрою втручання федерального уряду у встановленому федеральною конституцією або законом порядку в справи суб'єкта федерації у разі порушення владою останнього федеральної конституції або федеральних законів, непокори законним вимогам федерального уряду, порушення прав людини, серйозного безладдя, виникнення загрози цілісності федеральної держави і т.д. Застосовується в більшості федерацій (США, Аргентині, Бразілії, Венесуеле, Мексіці, Індії, ФРН, Ефіопії). Звичайно конституційний перелік умов для застосування Ф.і. є вичерпним і не підлягає. РОБОТИ КАМ'ЯНІ - роботи, пов'язані з кладіння стін з будівельних матеріалів. При виконанні цих робіт необхідно дотримувати наступні правила безпеки: до початку кладіння стін подальшого поверху повинні бути встановлені несучі конструкції междуетажного перекриття, а також майданчики і марші на драбинних клітках. рівень кладіння після кожного переміщення коштів підмощування повинен бути не менш ніж на 0,7 м вище за рівень робочого настилу або перекриття; якщо він менше, то при роботі повинні застосовуватися запобіжні пояси або кошти колективного захисту. При товщині стіни більше за 0,75 м дозволяється проводити.
Список літератури курсової "Статус центральних органів виконавчої влади" - більше 20 джерел. Активність особистості - [від лати. activus - діяльний] - форма вияву активності, що виражається у вольових актах і особовому самовизначенні і зумовлена уявленням про себе самого як про "суб'єкта - причині" того, що відбувається і повинно відбуватися в навколишньому світі. Більш того згідно з концепцією персонализации, "активність особистості виявляється також в тому, що своїми вчинками і діяннями особистість "продовжує" себе в інших людях, придбаваючи в них свою "отраженность". На відміну від суспільно значущих, однак стандартизованих актів поведінки людини, активність. ЕНЕРГІЯ ВІЛЬНА ЕНЕРГІЯ ПОВ'ЯЗАНА - Німий.: freie Energie - gebundene Energie. - Франц.:? nergie libre -? nergie li?е. - Англ.: free energy - bound energy. - Ісп.: energia libre - energia ligada. - Італ.:: energia lib?ra - energia legata. - Португ.: energia uvre - energia ligada. об Терміни, які мають на увазі, з точки зору економічною, фрейдовское розмежування первинного і повторного процесів. При первинному процесі енергія називається вільної і жвавої, оскільки вона безпосередньо спрямовується до розрядки; при повторному процесі енергія називається пов'язаної, оскільки її рух до розрядки уповільнений і загальмовано. У.

СУБЛІМАЦІЯ - (від лати. sublimo - прославляю) - перемикання енергії з соціально і культурно неприйнятних (нижчих, низовинних) цілей і об'єктів на соціально і культурно прийнятні (вищі, піднесені). Ідея сублімації знаходила відображення в творах письменників ХVIII в. Штиллинга і Новаліса, в роботах філософів ХIХ в. Шопенгауера і Ніцше. На початку ХХ в. поняття "сублімація" стало використовуватися в психоаналитической літературі.    Проблема сублімації обговорювалася в роботах З. Фрейда. Він виходив з того, що в процесі своєї діяльності людина керується принципом задоволення. У основі.
Посилання в тексті роботи "Статус центральних органів виконавчої влади" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИЩІ ПСИХІЧНІ ФУНКЦІЇ - (англ. higher mental functions) - складні психічні процеси, що прижиттєвий формуються, соціальні за своїм походженням, семиотически опосредствованні по психологічній будові і довільні (що свідомо виконуються) за способом свого здійснення. В. п. ф. - одне з основних понять сучасної психології, введеного Л. С. Виготським і далі розвиненого А. Р. Лурія, А. Н. Леонтьевим, А. В. Запорожцем, Д. Б. Ельконіним, П. Я. Гальперіним і інш. Виготський виділяв 2 типи (і рівня) психічних явищ ("натуральні" і "культурні" психічні процеси), вважаючи, що 1-й детермінований переважно дією. ДЕПРЕСІЇ - (син.: депресивний синдром) - поєднання тоскного настрою зі зниженням психічної і фізичної активності. Депресивний синдром може спостерігатися при шизофренії, епілепсії, реактивних психозах, органічних захворюваннях головного мозку, маніакально-депресивному психозі і інш. Хворі з важкою ендогенной депресією рідко означають свої переживання словом "туга", а частіше скаржаться на апатію, безсилля, відсутність всяких бажань. Оцінка тягаря депресії знаходиться в компетенції психіатра, оскільки її зовнішні ознаки не завжди відображають об'єктивний тягар стану і ризик можливого. КЕРАТИТ - запалення рогівки, що супроводиться її помутнінням і зниженням зору. У етіології кератитов найбільше значення має інфекція, збуджувачі якої проникають в тканині рогівки ендогенним або екзогенним шляхом (відповідно розрізнюють ендогенний і екзогенний кератит). Розвиток ендогенного кератита може бути пов'язаний з хронічними захворюваннями - туберкульозом, сифілісом, бруцеллезом, герпесом і інш., з порушеннями обміну речовин, гипои авітаміноз, лікарською алергією і т. д. Виникнення екзогенного кератита зумовлюють пневмококки, віруси, гриби, а також дія механічних, фізичних і хімічних.

Летальность - (лати. letalis - смертельний) - статистичний показник смертності населення. Обчислюється як загальний показник летальности (число вмерлого за рік на 100 тис. чоловік), а також як показник диференційований летальности (летальность новонароджених, материнська смертність, смертність від певного захворювання, суицидов, куріння і мн.др.). У пострадянській Росії показники летальности перевершують самі похмурі очікування - щорічно, починаючи з 1991 і по теперішній час, населення країни меншає, за різними відомостями, на 0,5-0,8 млн чоловік (це зв'язують з високими рівнями злочинності, самогубств. КОНДИЛЬЯК - (Condillac) Етьен (1715- 1780) - французький мислитель, просвітник, один з авторів Енциклопедії, лідер асоціативного напряму у французькій психології. Чл. Французької академії (1768). Був вихователем внука Людовіка XV - герцога Парм-ського (1758-1767). Початок його літературної діяльності відноситься до середини 1740-х рр. (знайомство з Дідро, участь в створенні Енциклопедії). Під впливом Дж. Локка розвинув сенсуалистическую теорію пізнання. У перших своїх роботах трактував психічний розвиток як результат індивідуального досвіду, в якому, однак, важливу роль грають мова і оволодіння іншими. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ТРІАДА БЕХТЕРЕВА - Метод лікування хворих алкоголізмом, який включає переконання, гипнотерапию і самоствердження. Термін П. т. Б. запропонований Г.В. Зеневичем і С.С. Лібіхом (1965). В. М. Бехтерев вважав, що "метод лікування одночасно переконанням, гіпнотичним навіюванням і самоствердженням приводить до найкращих результатів без всяких інших лікувальних процедур". Запропонована ним форма масового лікування алкоголіків перебувала в наступному. Обличчя, страждаючі алкоголізмом, збиралися до певного часу в залі і розміщувалися на кріслах і лавах, розставлених в ряди таким чином, щоб між. Метод послідовної динамічної оцінки (МПДО). І. Н. Носс - Призначений для аналізу особливостей управлінської комунікації в типових і екстремальних професійних ситуаціях з метою вдосконалення управління, оптимізації взаємодії персоналу і навчання фахівців. Методика може застосовуватися в формі анкетування або ретроспективного інтерв'ю. Опиту зазнають фахівці, що особисто брали участь в і подіях, що аналізуються, що описуються. Ці події і є сукупністю професійних ситуацій, к-рі найбільш значущі для діяльності. Ситуація являє собою інформаційний процес комунікації учасників подій і прийняття рішення (рішення задачі) в складних умовах професійної.