Правовий статус центральних органів виконавчої влади

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи ... 5
Розділ 2. Види центральних органів виконавчої влади ... 11
Розділ 3. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади ... 30
Розділ 4. Урядові органи державного управління ... 35
Висновки ... 37
Література ... 40
Додаток ... 43

Для придбання курсової роботи "Правовий статус центральних органів виконавчої влади" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус центральних органів виконавчої влади"

Курсова робота "Правовий статус центральних органів виконавчої влади" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус центральних органів виконавчої влади", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус центральних органів виконавчої влади" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус центральних органів виконавчої влади" і призначений виключно для пошукових систем.

КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - предмети їх ведіння і повноваження, зумовлені питаннями місцевого значення і закріплені статутами муніципальних освіт. Виділяються декілька груп повноважень органів місцевого самоврядування. У області бюджету і фінансів ці органи формують, затверджують і виконують місцевий бюджет, встановлюють місцеві податки і збори; утворять позабюджетні фонди, визначають їх статус і цільове призначення; засновують фонди для кредитування цільових програм і заходів для рішення територіальних задач, в тому числі фонди соціального захисту, дотаційні фонди і інш. В області управління муніципальною власністю. СКЛАД ЗЛОЧИНУ - це сукупність описаних в карному законі істотних ознак, що характеризують суспільно небезпечну поведінку як злочин. Законодавець включає до складу злочину лише істотні, стійкі і найбільш значущі ознаки діяння, що характеризують його суспільну небезпеку і що дозволяють відрізнити його від інакших видів злочинної поведінки. С. п. є законодавчою моделлю конкретного злочину. Відповідність скоєного всім ознакам С. п. є необхідною і достатньою основою залучення особи до карної відповідальності. С. п. включає ознаки, що описують об'єкт, суб'єкт, об'єктивну і суб'єктивну сторони злочину (чотири так. ІНЖЕНЕР ПО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ІНФОРМАЦІЇ - Посадові обов'язки. Вивчає потреби працівників підприємства в науково - технічної і економічної інформації і здійснює з використанням нових інформаційних технологій довідково - інформаційне забезпечення їх матеріалами про вітчизняні і зарубіжні досягнення науки, техніки, економіки і передового виробничого досвіду з метою підвищення науково технічних і економічних знань працівників, створення зовнішнього і внутрішнього інформаційного середовища підприємства, що дозволяє підприємству пристосуватися до ринкових умов. Бере участь в рішенні задач маркетингу продукції підприємства і реалізації. НАДЗВИЧАЙНА ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ - по встановленню і розслідуванню лиходійств немецко-фашистських загарбників і їх спільників і заподіяного ними збитку громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР - освічена Указом Президії Верховної Поради СРСР від 2 листопада 1942 р. в складі 10 чоловік з числа великих державних і суспільних діячів і представників науки і мистецтва під головуванням Н. М. Шверника. Ще до утворення комісії в заявах і нотах Радянського уряду підкреслювалося, що гитлеровская Німеччина і її спільники ра!звязали несправедливу, злочинну війну, за яку ои.и повинні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус центральних органів виконавчої влади" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НЕУСТОЙКА - грошова сума або інакша майнова цінність, яку один контрагент зобов'язується, у разі невиконання або неналежного виконання ним договору, доставити іншому контрагенту (ст. 141 ГК). Таким чином, Н. є засіб забезпечення зобов'язання. Інстітут Н. служить зміцненню договірних відносин і, передусім, договірних відносин між соціалістичним" організаціями, оскільки від своєчасного і належного виконання цих договорів залежить і виконання народногосподарського плану. Тому включення в договори між соціалістичними організаціями пункту об Н. обов'язково (пост. СНК СРСР 19 грудня 1933 р. - СЗ 1933. АУКЦІОН - (від лати. auctio - продаж з публічного торгу) - публічний торг для продажу рухомого (акції, облігації і інші цінні папери) і нерухомого (земельні дільниці, будівлі, обладнання, житлові будинки і пр.) майна, товарів, що володіє індивідуальними властивостями, під керівництвом спеціальної особи (аукціоніста); що проходить в зазделегідь встановлений час в певному місці, при якому товари (або їх зразки) заздалегідь виставляються для огляду і вважаються проданими тому покупцю, який запропонував найвищу ціну Загальна умова всіх Товар на А. продається одиничними зразками або партіями (лати). Систематизація законодавства - це упорядкування нормативних актів, приведення їх в певну систему з метою забезпечення доступності законодавства, зручності користування ним, усунення застарілих і неефективних норм права, дозволу юридичних конфліктів, ліквідації пропусків. Виділяють наступні види систематизації: 1) інкорпорація - форма систематизації шляхом об'єднання нормативних актів без зміни їх змісту в збірник, де кожний з актів зберігає своє самостійне юридичне значення. Принципи інкорпорації: хронологічний (за часом їх прийняття), тематичний (по певній тематиці) і інш. Вона поділяється на офіційну (Збори.
У вступі курсової "Правовий статус центральних органів виконавчої влади" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Психологія безпеки житла громадян від кримінального посягання - З метою забезпечення захисту житла у громадян необхідно сформувати відповідну установку (див. Установка на безпеку) і як її слідство проведення комплексу заходів. По-перше, повинні бути вирішені технічні питання, пов'язані з охороною житла, в тому числі встановленням надійних дверей і замків, домофонов, телевізійних камер спостереження, кодових замків на парадних дверях в під'їзді і т.п. Часто громадяни укладають договори на охорону житла з позавідомчою охороною міліції. Всі вказані заходи повинні провестися завчасно, оскільки вони реалізовують профілактичну функцію по відношенню до безпеки житла.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПО СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ - крім загальних початків призначення покарання підкоряється специфічним правилам, регламентованим в ст. 69 УК РФ: 1. При сукупності злочинів покарання призначається окремо за кожний довершений злочин по загальних, правилам (початкам) призначення покарання. 2. Якщо злочини, довершені по сукупності, є тільки злочинами невеликого тягаря, то остаточне покарання призначається шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим або шляхом часткового або повного складання покарань. При цьому остаточне покарання не може перевищувати максимального терміну або розміру покарання, передбаченого за. ЛІЦЕНЗІЯ - (лати. licentia - право, дозвіл) -1) надання іншій юридичній або фізичній особі права використати захищені патентами винаходи, технології, технічну і комерційну інформацію і т.д. Такая Л. може бути патентною або безпатентною. Патентная Л. видається на запатентований винахід (інше технічне досягнення). Беспатентная Л. може бути видана на технічне досягнення, яке по яких-небудь причинах ще не запатентоване або взагалі не підлягає по чинному законодавству патентному захисту. Розрізнюються т.ж. проста, виняткова і повна Л. Прі простий Л. лицензиар (власник патенту) надає ліцензіату право.
Список літератури курсової "Правовий статус центральних органів виконавчої влади" - більше 20 джерел. ТЕРАПІЯ ТВОРЧИМ САМОВИРАЖЕННЯ БУРХЛИВО - Розроблена М. Е. Бурно (1989, 1990) і призначена головним чином для пацієнтів з дефензивними розладами без гострих психотических порушень (т. е. з обтяжливим переживанням своєї неповноцінності). Це досить складний, довгостроковий (2-5 років і більш) метод. М. Е. Бурно (1993) запропонував також методику короткострокової терапії творчим малюнком. Названіє Т. т. з. Б. вказує на зв'язок цього методу з терапією творчістю (creative therapy, arts therapy), але одночасно автор відмічає і його своєрідність: 1) проникнуть тонким клиницизмом, тобто погодиться з клінічною картиною і захисними силами пацієнта. Емпатія - проникнення, вчувствование в переживання інш. людини або групи людей, усвідомлення і розуміння специфічних особливостей його (їх) емоційного стану. Виділяються разл. підходи до розуміння Е. в психології: 1) Е. як психич. процес; 2) Е. як психич. реакція у відповідь на діючий стимул; 3) Е. як особлива властивість особистості. Термін "Е." був введений в психологію Е. Тітченером і став активно використовуватися в нач. XX в. Науч. уявлення об Е. засновані на филос. теоріях вчувствования як інтуїтивній пізнавальній спрямованості на об'єкт (Е. Кліффорд, Т. Ліппс), етичних вченнях про симпатію як.

ІНТУЇЦІЯ - внутрішнє бачення, творче осяяння, раптове прозріння, сприяюче збагненню суті речей і процесів. Інтуїтивне пізнання виходить за межі раціональної мислительной діяльності людини. Воно засновується не на доводах розуму, а на раптових здогадках, пов'язаних зі свого роду прозрінням.    Приділяючи основну увагу дослідженню несвідомих процесів, З. Фрейд повинен був, здавалося б, визнати інтуїцію як важливий і необхідний засіб психоаналитического пізнання. Однак в своїй дослідницькій і терапевтичній діяльності він не тільки не спирався на інтуїцію, але і висловлював недовір'я з приводу.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус центральних органів виконавчої влади" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТУРБОТА - постійна підтримка, що забезпечує не тільки задоволення природних потреб людини, але і його психічний розвиток.    Психоаналитическое розуміння турботи передусім співвідноситься з роллю матері, що надає життєво важливу підтримку немовляті, що приділяє достатню увагу розвитку своєї дитини і підтримуючою з ним постійний емоційний зв'язок. Багато які психоаналітик вважають, що відсутність належної турботи з боку матері по відношенню до немовляти згубно позначається на його подальшому фізичному і психічному розвитку, а також є однією з основних причин, що приводять до подальшої невротизации. АТЕЛЕКТАЗ ЛЕГКОГО - патологічний стан усього легкого, його частки або сегмента, при якому внаслідок порушення вентиляції альвеоли стають безповітряними і спадаються. Причинами ателектаза є обтурация бронха або сдавление легкого. При обтурации головного бронха виникає ателектаз усього легкого, при порушенні проходимість пайових або сегментарних бронхов - ателектази відповідних легеневих часткою або сегментів. У залежності від причини і механізму розвитку розрізнюють природжений і придбаний ателектаз. Найбільш частою причиною природженого ателектаза легкого у новонароджених є аспирация навколоплідний вод або. Теорія сексуального розвитку 3. Фрейд - Особливості сексуального розвитку в дитячому віці визначають характер, особистість дорослої людини, його патології, неврози, життєві проблеми і труднощі. Фрейд сформулював теорію сексуального розвитку. На його думку, психосексуальная діяльність починається в період годівлі грудьми, коли рот немовляти стає ерогенною зоною - зоною задоволення (оральний фаза). З привчанням до туалету основна увага переміщається спочатку на відчуття, пов'язані з дефекацией (анальна фаза), а пізніше на відчуття, пов'язані з сечовипусканням (уретральная фаза). Нарешті приблизно у віці чотирьох років ці приватні.

АКТИНОМИКОЗ - інфекційне захворювання, виникаюче внаслідок впровадження в організм актиномицетов. Актиномикоз може вражати всі органи і тканини, але частіше спостерігається актиномикоз челюстно-лицевой області і шиї. Частіше боліють чоловіки, переважно міські жителі. Захворювання розвивається при проникненні в тканині актиномицет, яке супроводиться формуванням специфічних гранулем. У челюстно-лицевой області джерелом інфекції є каріозні зуби, патологічні десневі кишені при захворюваннях пародонта, утрудненому прорізанні зубів, слизова оболонка порожнини рота при її травмі, миндалини, протоки слинних залоз і. еротизация гіпнотичної ситуації - En.: Erotic stimulation the hypnotic situation чи Властиві відносинам, виникаючим під час гіпнозу, любовні або еротичні елементи? 1. Дана ідея, що набула вульгарного поширення, не зовсім позбавлена основ. Цьому значною мірою послужила не завжди вірна практика перших гіпнотизерів. З самого початку в секретному донесенні королю (Bailly, 1784) магнетизм був визнаний небезпечним для стану вдач. Відмітивши особливо, що саме чоловіки завжди гіпнотизують жінок, автор донесення описує гіпнотичну практику того часу в наступних виразах: "Людина, яка гіпнотизує, звичайно стискає коліна жінки. Аномалія Арнольда-Киари-Соловцева - Син.: Синдром Киарі. Аномалія церебелло-медуллярная. Вада розвитку ромбоподібного мозку, що приводить до опущення стовбура мозку і миндалин мозочка у великий потиличний отвір. Може поєднуватися з аномаліями кісток основи черепа і верхніх шийних хребців (див. платибазия, базилярная импрессия, асиміляція атланта, синдром Клиппеля-Фейля), виявами дизрафического статусу, зокрема з сирингомиелией, сирингобульбией. При цьому можливі ущемлення довгастого мозку, структур мозочка, верхніх шийних сегментів спинного мозку, окклюзия ликворних шляхів, що веде до виникнення бульбарних (див. Синдром бульбарний). Психотерапія систематичної десенсибилизацией - Словотворення. Відбувається від греч. psyche - душа theraрeia - лікування і de... - префікс, вказуюче відділення лати. sensibilis - чутливий. Автор. Дж.Вольпе. Категорія. Форма поведенческой психотерапії, розроблена на базі експериментів І.П.Павлова по класичному зумовленню. Специфіка. Служить цілям зниження емоційної сприйнятливості по відношенню до певних ситуацій. Засновується на припущенні, що при фобії відбувається генерализация афекту, і емоційне переживання страху зв'язується з спочатку нейтральними ознаками тих ситуацій, в яких сталося зародження страху. Внаслідок цього формулюється.