ПРАВОЧИНИ З ДЕФЕКТАМИ ВОЛІ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття правочину та основні аспекти його здійснення ... 5
1.1. Поняття правочину ... 5
1.2. Види правочинів ... 6
1.3. Загальні умови чинності правочину ... 10
1.4. Поняття недійсності правочину ... 16
Розділ 2. Правова природа оспорюваних правочинів ... 21
Розділ 3. Аналіз правочинів з дефектами волі ... 26
3.1. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними ... 27
3.2. Правові наслідки правочинів, які вчинено під впливом помилки, обману, під впливом насильства ... 29
3.3. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною ... 32
3.4. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини ... 33
Висновки ... 35
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Правочини з дефектами волі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правочини з дефектами волі"

Курсова робота "Правочини з дефектами волі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правочини з дефектами волі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правочини з дефектами волі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правочини з дефектами волі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО - складний правовий феномен, що є результатом спільної правотворчості і міжнародної співпраці європейських держав; має декілька значень. Історично Е.п. являє собою загальне право континентальної Європи (лати. jus commune) - витвір правових шкіл європейських університетів, розроблений на основі римського приватного права, канонічного права, феодального права і міжнародних торгових звичаїв (лати. lex mercatoria). Наприклад, для більшої частини Нідерландів рецепция Jus commune, сталася ще в середині XV в. Росія зробила теоретичну рецепцию римського права і включилася тим самим в загальноєвропейський. ПРАВА ЛЮДИНИ - сукупність правил, що характеризують правовий статус громадянина; невід'ємна приналежність людини з моменту народження, основне поняття природного і будь-якого права загалом: права, властиві природі людини, без яких він не може існувати як повноцінна людська істота. У загальному вигляді вони являють собою комплекс прав і свобод, істотних для характеристики правового статусу особистості. Як нерідко вважається, до міжнародного права відноситься лише зобов'язання поважати Л.ч. (тобто принцип повазі прав людини і основних свобод), самі ж відповідні права і свободи надаються індивідам державами через. ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ - пенсія, яка встановлюється в зв'язку з порушенням здоров'я людини (стійкий розлад функцій організму), яке привело до тривалої або постійної, повної або значної втрати професійної працездатності або до істотних ускладнень в трудовому житті. умови і норми пенсійного забезпечення по інвалідності залежать від характеру трудових відносин, причини настання інвалідності, міри втрати працездатності і інш. в залежності від втрати працездатності виділяються 3 групи інвалідності. П. по і. внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання призначається незалежно від тривалості загального. РОЗПОРЯДЖЕННЯ - 1) акт, на відміну від нормативного, призначений для розв'язання індивідуального питання і звернений до якої-небудь посадової особи (органу). Р. видаються Радою Міністрів СРСР і Радами Міністрів союзних і автономних республік, а також місцевими Радами депутатів трудящих і їх виконкомами. Р. Совета Міністрів СРСР видаються на основі і на виконання законів і указів Союзу ССР, а також постанов Ради Міністрів СРСР. Р. Совета Міністрів союзних республік видаються на основі і на виконання законів і указів Союзу ССР і союзних республік, постанов і Р. Совета Міністрів СРСР, а також постанов Ради.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правочини з дефектами волі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАНОНІЧНЕ ПРАВО - право, що міститься в церковних канонах, тобто в правилах, встановлених церквою і що відносяться як до пристрою церкви, церковних установ, до взаємовідносин церкви і держави, так і до життя віруючих. До канонів відносяться т. н. апостольські правила, тобто правила, витягнуті з творів "батьків церкви", а також постанови церковних соборів - вселенських і помісних, а в Західній Європі, крім того, - постанови тата. К. п. починає швидко розвиватися після визнання християнства пануючою релігією в Римській імперії (4 в.). Духовенство відособляється, зміцнює свою організацію і швидко придбаває. БЮДЖЕТ - відповідно до Бюджетного кодексу РФ від 17 липня 1998 р. форма утворення і витрачання фонду грошових коштів, призначеного для фінансового забезпечення задач і функцій держави і місцевого самоврядування. Бюджетна система РФ складається з Б. трьох рівнів: перший рівень - федеральний Б. і Б. державних позабюджетних фондів; другий рівень - Б. суб'єктів РФ і Б. територіальних державних позабюджетних фондів; третій рівень - місцеві Б. (т. е. Б. муніципальних освіт). Доходи Б. кожних рівні формуються відповідно до бюджетного і податкового законодавства РФ. Б. мають власні доходи, що. ВЕДІННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК - згідно з Правилами ведіння і зберігання трудових книжок, виготовлення бланків трудової книжки і забезпечення ними роботодавців, затвердженою Постановою Уряду Російської Федерації від 16.04.2003 № 225 "Про трудові книжки" (в ред. Постанови Уряду Російської Федерації від 06.02.2004 № 51, від 01.03.2008 № 132), - оформлення записів в трудовій книжці працівника, що проробив в організації понад п'яти днів, якщо робота в цій організації є для працівника основною. У трудову книжку вносяться відомості про працівника, роботу, що виконується ним, переклад на іншу постійну роботу і про.
У вступі курсової "Правочини з дефектами волі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СИГНАЛЬНА РОЗМІТКА - цветографическое зображення з використанням констрастних і сигнальних кольорів, нанесене на поверхні, конструкції, стіні, поручні, обладнання, машини, механізми (або їх елементи), стрічки, ланцюги, стовпчики, стійкі, загороджувальні бар'єри, щити і т. п. з метою позначення небезпеки, а також для вказівки і інформації. С. р. виконують у вигляді смуг, що чергуються червоного і білого, жовтого і чорного, зеленого і білого сигнальних і констрастних кольорів. Червоно-білу і жовто-чорну С. р. застосовують в цілях позначення: небезпеки зіткнення з перешкодами, небезпеці посковзнутися і впасти;.

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ДЕРЖАВА - держава, що не має виходу до моря. У світі нараховується більше за 30 В.г. Найбільша їх кількість в Африці - 15, в Азії - 8, в Латинській Америці - 2, в Європі -11. Виходячи з специфічного географічного положення В.г, в сучасному міжнародному праві розроблений і закріплений ряд норм, що встановлюють для таких держав особливі права. До числа основних прав відноситься право на доступ до моря і від нього, а т.ж. на транзитне проходження осіб, вантажів і транспортних засобів В.г. через територію одного або декількох сусідніх держав, що мають морське побережжя. Дані положення регулюються, зокрема. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПО КАНАЛАХ ФАКСИМІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ - регулюються згідно з параграфом 3.3.5 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої Наказом Мінкультури Росії від 08.11.2005 № 536: 1) об'єм документа (тексту, схеми, графічного зображення), що передається, виконаного на папері формату А4 чорним кольором, не повинен перевищувати 5 листів; 2) документ для передачі по каналу факсимільного зв'язку здається із заявкою встановленого зразка, підписаною керівником підрозділу. Заявки зберігаються протягом одного року; 3) відповідальність за зміст інформації, що передається покладається на виконавця, що.
Список літератури курсової "Правочини з дефектами волі" - більше 20 джерел. РЕАЛЬНІСТЬ - (REALITY) Сукупність базисних передумов, що стосуються наявності і суті зовнішнього світу, що сприймається людиною. Психоаналитическая традиція не завжди узгодиться з таким визначенням: згідно з одним з основних підходів до визначення реальності, остання являє собою абсолютний, фіксований і об'єктивний опис зовнішнього матеріального світу і подій, що відбуваються в йому. Реальність, таким чином, самоочевидна і не може бути представлена різними способами. Згідно з іншою точкою зору, першорядним при визначенні реальності є суб'єктивний досвід. Відповідно реальність можна розглядати як. Канони Мілля - (Mill's canons) Повна назва "Системи логіки" (А system of logic) Джона Стюарта Мілля заявляє її як "узгоджений погляд на принципи доказу і методи наукового дослідження". У книзі формулюються п'ять канонів (правил або законів) як "регулятивних принципи" цих експерим. методів. Ці канони наказують методи виявлення і доказового обгрунтування причинних законів і причинних зв'язків. Метод схожості Приклад умовиводу, побудованого відповідно до цього першого методу, запозичений у Дж. Долларда і Н. Міллера. "Цікаво відмітити, що одним з частих симптомів крайніх виявів страху в битві є ускладнення з мовою.

АНОМАЛЬНІ ДІТИ - діти, що мають значні відхилення від нормального фізичного або психічного розвитку і внаслідок цього потребуючі виховання і навчання в спеціальних умовах, які забезпечують корекцію і компенсацію нестач розвитку. Такі умови в найбільш адекватній формі створюються в спеціальних учбово-виховальних учбових установах. Наявність у дитини того або інакшого порушення (наприклад, втрата слуху на одне вухо) ще не зумовлює аномального розвитку. У таких випадках фізичний і психічний розвиток дітей не порушується, і вони не можуть бути віднесені до категорії аномальних. За рубежем використовуються більш.
Посилання в тексті роботи "Правочини з дефектами волі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Методика "Проба на спільну діяльність". О. А. Карабанова - Призначена для виявлення об'єктивних характеристик дитяче-батьківської взаємодії. Володіє значним діагностичним потенціалом, дозволяючи обьективировать і співвіднести позиції всіх його учасників. Проба на спільну діяльність являє собою спільне рішення конструктивної задачі родителем і дитиною. Може використовуватися в широкому віковому діапазоні, починаючи з 3 років. Існують 2 варіанти процедури проби на спільну діяльність. У першому випадку диаде пропонується виконати конструктивну задачу, складність до-ой варіюється в залежності від віку і рівня розвитку дитини (викласти задану фігуру з. УДАРИ - механічні пошкодження м'яких тканин без видимого порушення цілості шкіри. Виникають при ударі тупим предметом або при падінні з невеликої висоти на плоску поверхню. При ударах, як правило, не виникає грубих анатомічних пошкоджень тканин або органів. Удари можуть бути складовою частиною ран, такі рани називають забитими. Удари спостерігаються також при закритих переломах кісток, виникаючих внаслідок прямого удару (наприклад, так звані бампер-переломи). При ударах звичайно ушкоджуються дрібні кровоносні судини, внаслідок чого розвивається внутритканевое крововилив. Його міра і поширеність. Суб'єкти внутриетнического спілкування - (суб'єкт від лати. subjectus - лежачий внизу, що знаходиться в основі, складається з частин sub - під і jаcio - скарбу основа) називаються носії предметно-практичної діяльності, пізнання і О., к-рі наділені однаковими етнич., национ. властивостями. С. в. про. можуть виступати окремі індивіди, малі і великі групи, спільність, к-рі складають етнос або субетноси. Відповідно до традиції отеч. соціальної психології серед С. в. про. потрібно виділяти одиничні і колективні суб'єкти. Одиничними суб'єктами в класифікації С. в. про. є етнофори, а всі інші об'єднання розглядаються як колективні.

СПИНОЗА - (Spinoza) Бенедикт (релігійне ім'я - Барух) (1632-1677) - нідерландський філософ - матеріаліст, пантеїст, основна філософська ідея якого в тому, що Бог здійснюється в речах. Його предки були євреї - переселенці з Португалії. Народився в сім'ї купця. Очоливши після смерті батька (1654) його справу, зав'яз наукові і дружні зв'язки поза єврейською общиною, зокрема з представниками релігійної вільнодумності. Найбільший вплив на нього надали його наставник в латинській мові ван ден Енден і Урієль Акоста (1585-1640). Був підданий керівниками єврейської общини Амстердама великому відлученню (херем) і. Психогеометрічеська типологія - Психогеометрія як система склалася в США. Автор цієї системи Сьюзен Деллінгер - фахівець з соціально-психологічної підготовки управлінських кадрів. Психогеометрия - система аналізу типології особистості на основі спостереження за поведінкою людини і вибору, якому віддається перевага людиною якої-небудь геометричної фігури. Розташувавши представлені геометричні фігури в порядку їх переваги, по фігурі, вміщеній на перше місце, можна визначити основні домінуючі особливості особистості і поведінки. Які ж основні психологічні характеристики поведінки? Квадрат: організованість, пунктуальність. F41.1 Генералізованноє тривожний розлад. - Примітка. У дитячому і підлітковому віці діапазон жалоб, якими виявляється генерализованная тривога, часто є більш обмеженим, ніж в зрілому віці і специфічні вегетативні симптоми часто менш виражені. У цих випадках переважніше використати альтернативний набір критеріїв в F93.80 (генерализованное тривожний розлад дитячого віку). А. Період щонайменше шість місяців з вираженою напруженістю, неспокоєм і почуттям майбутніх прикрощів в повсякденних подіях і проблемах. Б. Должни бути присутній щонайменше чотири симптоми з наступного списку, причому один з них з переліку 1-4: 1) посилене або учащенной. ТРИВОГА - (англ. anxiety) - переживання емоційного дискомфорту, пов'язане з очікуванням неблагополуччя, передчуттям загрожуючої небезпеки. На відміну від страху як реакції на конкретну, реальну небезпеку Згідно інш. т. зр., страх випробовується при "витальной" загрозі (цілісності і існуванню організму, людини як живої істоти), а У багатьох контекстах Т. і страх можуть використовуватися як взаємозамінні поняття. Розрізнюють ситуативну Т., що характеризує стан суб'єкта в певний момент, і тривожність як відносно стійка освіта, особова властивість (Р. Кеттел, Ч. Спілбер-гер, Ю. Л. Ханін). У залежності.