ПРАВОЧИН ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальні засади правового регулювання правочинів у цивільному праві.....5
Розділ 2. Правочини як підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.....14
2.1. Підстави виникнення цивільних правовідносин на основі правочинів.....14
2.2. Загальні умови чинності правочинів.....18
Розділ 3. Правові наслідки недодержання вимог законодавства при вчиненні правочинів.....25
3.1. Сутність та загальні засади правових наслідків недодержання вимог законодавства при вчиненні правочинів.....25
3.2. Судова практика.....30
Висновок.....33
Література.....35
Додаток.....37

Для придбання курсової роботи "Правочин як цивільно-правова категорія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правочин як цивільно-правова категорія"

Курсова робота "Правочин як цивільно-правова категорія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правочин як цивільно-правова категорія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правочин як цивільно-правова категорія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правочин як цивільно-правова категорія" і призначений виключно для пошукових систем.

Виборчий фонд кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку - цільовий фінансовий фонд, що формується згідно із законом, призначений для фінансування виборчої кампанії. Створення виборчого фонду є юридично обов'язковим для кандидатів, а також для виборчих об'єднань, виборчих блоків, що висунули списки кандидатів і своїх представників, що зареєстрували у відповідній виборчій комісії. Виборчі фонди можуть створюватися за рахунок власних коштів кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку; коштів, виділених кандидату його виборчим об'єднанням, що висунуло, виборчим блоком; добровільних пожертвувань громадян і юридичних осіб; коштів, виділених. Єдиний сільськогосподарський податок - відноситься до числа прямих податків, встановлених НК РФ і що стягуються при умові введення в дію законом суб'єкта РФ. Найменування його пояснюється тим, що податок сплачується сільськогосподарськими виробниками за отримання доходів в процесі володіння, користування і розпорядження сільськогосподарськими угіддями. Перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку передбачає заміну сукупності податків і зборів, різної для організацій і індивідуальних підприємців. Зокрема, відносно організацій НК РФ передбачає заміну сплати: 1) податку на прибуток; 2) податку на додану вартість (за винятком. ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ - щомісячна грошова виплата, яка призначається і виплачується громадянам в зв'язку з встановленням ним групи інвалідності в порядку, встановленому законодавством. П. по і. призначаються як на загальних основах, так і на основах, передбачених для військовослужбовців. При настанні інвалідності внаслідок трудового каліцтва і професійного захворювання пенсія встановлюється на загальних основах незалежно від того, коли наступила інвалідність - до початку трудової діяльності (навчання), в період роботи (служби), після її припинення, а також незалежно від тривалості загального трудового стажу. П. ПЕНСІЯ З НАГОДИ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА - грошове забезпечення, що призначається непрацездатним членам сім'ї вмерлого, які знаходилися раніше на його утриманні (далі - П.). н е т р у д про з п про з про б н и м і членами сім'ї вважаються: діти, брати, сестри і внуки, що не досягли 18 років або старше за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, при цьому брати, сестри і внуки - при умові, якщо вони не мають працездатних батьків; батько, мати, чоловік (дружина, чоловік), якщо вони досягли 60 або 55 років (відповідно чоловіки і жінки) або є інвалідами; один з батьків або чоловік або дідусь, бабуся, брат або сестра, незалежно.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правочин як цивільно-правова категорія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПАКТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ - схвалені 16 грудня 1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН два міжнародних пакти: про цивільні і політичні права людини і про економічні, соціальні і культурні права. Обидва пакти відкриті для підписання "ратифікації. РФ є учасницею обох пактів як держава - правонаступник СРСР. Пакти містять положення, направлені на забезпечення світу, остаточну ліквідацію будь-яких форм колоніалізму, затвердження найважливіших соціально-економічних і політичних прав людини. Згідно з Пактом про цивільні і політичні права, держави зобов'язуються забезпечити будь-якій особі, права і свободи якого, що визнаються пактом. ЖЕНЕВСЬКИЙ ПРОТОКОЛ 1925 р. - багатостороння угода (див. Договір міжнародний), відкрита для приєднання всіх держав, про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних коштів. Грубе порушення імперіалістичними державами в період першої світової війни Гаагської конвенції 1907 р., заборонної застосування хімічної зброї, викликало різке обурення і засудження з боку світової громадської думки і необхідність укладення нової міжнародної угоди, підтверджуючого заборону застосування хімічної зброї і що розповсюджує цю заборону на бактеріологічні кошти ведіння війни. Така угода була підписана. ПОСІБНИКИ З НАГОДИ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ - допомоги, що видаються згідно з радянським законодавством робітником і службовцем в порядку державного соціального страхування і що складаються з одноразового посібника на предмети догляду за новонародженим (на придбання для нього комплекту білизни), і посібника на годівлю дитини. Система П. по з. р. р. є одним з виразів турботи Радянської держави про охорону інтересів матері і дитини. П. по з. р. р. виплачується, якщо мати або батько дитини проробили на даннем підприємстві або в установі безперервно не менш 3 місяців перед народженням дитини і якщо притому заробіток родителя, що.
У вступі курсової "Правочин як цивільно-правова категорія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вердикт - рішення про винність або невиновностиподсудимого, винесене колегією присяжних засідателів (п. 5 ст. 5 УПК РФ). У широкому значенні слова під вердиктом присяжних засідателів потрібно розуміти рішення колегії присяжнихзаседателей з поставлених перед нею питань, включаючи основне питання про винність або невинність підсудного. Якщо колегії присяжних засідателів при обговоренні не вдалося досягнути одностайного рішення вустановленний термін, то звинувачувальний вердикт считаетсяпринятим, якщо за ствердні відповіді на кожний изпоставленних в ньому трьох основних питань проголосувало.

СЕКРЕТАРІАТ ООН - один з головних органів ООН, покликаний обслуговувати роботу інших органів ООН і здійснювати їх рішення і рекомендації. Основоположні норми, регулюючі діяльність Секретаріату ООН, містяться в ст ст. 97-101Устава ООН. С. ООН виконує адміністративно-технічні функції ООН, зокрема, готує деякі матеріали; переводить, друкує і розповсюджує доповіді, резолюції і інші документи ООН; забезпечує усний переклад мов, вимовних на засіданнях головних органів ООН і їх допоміжних органів; складає, друкує і розсилає стенографічні і короткі звіти засідань; здійснює зберігання документів ООН в архівах; розсилає. РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ ТРУДА - (РЦот) - складова частина регіональної системи управління охороною труда, елемент інфраструктури обслуговування інформаційних, консультаційних, освітніх і інш. потреб роботодавця в області охорони труда. Створення системи РЦот пов'язане з постановою Уряду Рф від 26 серпня 1995 р. № 843 "про заходи по поліпшенню умов і охорони труда" і федеральною програмою першочергових заходів по поліпшенню умов і охорони труда на 1995-1997 рр. Роз'яснення про статус і напрями діяльності РЦот були дані в листі Мінтруда Росії від 26 липня 1996 р. № 70/1-167 "про створення Центра охорони.
Список літератури курсової "Правочин як цивільно-правова категорія" - більше 20 джерел. СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ) - Психічні порушення зустрічаються при церебральному атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, облитерирующем тромбангиите. Церебральний атеросклероз. Психічні зміни наступають досить рано. Найбільш раннім і частим симптомом є астенія. У хворих знижується працездатність, з'являється швидка стомлюваність, їм стає важко перемкнутися з одного виду діяльності на іншій і ще важче освоювати нову справу. Хворі випробовують нездужання, часто скаржаться на тягар і тиск в голові, головні болі, запаморочення, іноді легкі парестезии. Астенія розвивається дуже повільно і має хвилеподібну течію: іноді стан хворого. МЕТОД ВЕРБАЛЬНОЙ МИФОЛОГИЗАЦИИ ОСОБИСТОСТІ - Заснований на суггестивной лінгвістиці (розділі психолингвистики), розроблений І. Ю. Черепанової (1987-1998 рр.). Являє собою лінгвістичний повчальний тренінг, що проводиться в малій групі. Учасники тренінгу отримують системні знання про специфіку язикового спілкування, основні закономірності язикових явищ, практичні навики по аналізу текстів і їх створенню (під текстами в цьому методі розуміються жалоби пацієнтів, історія виникнення захворювання, життєпис, опис психологічної проблеми, уявлень про хворобу, страждання, протокол бесіди лікаря і пр.). Суть М. в. м. л. полягає в створенні для людини.

Депресія у дітей і підлітків - пов'язані з віком вияви депресії у підлітків і особливо у дітей такі (Каплан, Седок, 1994): 1. депресивний настрій спостерігається протягом більшої частини дня, майже кожний день; 2. сильне зниження інтересів або радості від всякої або майже всякої діяльності; 3. почуття втоми або втрати енергії протягом більшої частини часу; 4. стійке зниження самооценки аж до почуттів власної никчемности, неповноцінності, необгрунтованої провини, думки, що повторюються про самогубство і суицидальні думки; 5. зниження здатності думати, концентрувати увагу і приймати рішення, проблеми шкільної успішності.
Посилання в тексті роботи "Правочин як цивільно-правова категорія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Спілкування: системність - один з можливих методологічних підходів до дослідження О. До появи роботи Розенблюма і Біпера дослідники будували свої уявлення про ціле шляхом з'єднання результатів аналізу окремих частин. Після її появи вчені все більше прагнуть виробити свої уявлення про частини шляхом декомпозиции свого уявлення про ціле, і така орієнтація стала називатися системної т. зр. (Черч міни і Ермері). Цей же шлях можна прослідити на прикладі вивчення " К. Черрі приводить велике число способів для вивчення О. В 1966 р. Альфред Сміт запропонував способи класифікації О., намагаючись зв'язати воєдино многочисл. і корисні. Експериментальний невроз - (experimental neurosis) Цей термін відноситься до певних поведенческим порушень, що штучно викликаються в лабораторних умовах для моделювання причин виникнення невротичної поведінки чол. Двома відмітними особливостями Е. н. яв-ця: а) руйнування раніше виробленої реакції; б) вияв сильного поведенческим порушенням, що штучно викликаються в лабораторних умовах для моделювання причин виникнення невротичної поведінки чол. Двома відмітними особливостями Е. н. яв-ця: а) руйнування раніше виробленої реакції; б) вияв сильного оточення. Як правило, такі исслед. проводяться на тваринах, що. ІНТЕРЕСИ НАЦІОНАЛЬНІ, ДЕРЖАВНІ, ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ - ті реальні, цілком очевидні спрямування, лежачі в основі безпосередніх дій, мотивів, спонук, в яких беруть участь індивіди, соціальні групи, нації, держави. У самому широкому плані інтереси включають широке коло інтелектуальних, історичних, етичних і культурних цінностей. З'ясування суті поняття "національного інтересу" неможливе без урахування культурно-історичних традицій і національних цінностей. Національна ідентичність є невід'ємним елементом національного інтересу. У науковій літературі суспільний інтерес представляється як усвідомлення потреби суб'єкта або соціальної.

ПРОКОФЬЕВ - Григорій Петрович (1883-1962) - піаніст, педагог, музикознавець, музичний психолог. Д-р пед. наук (1935). У 1906 р. закінчив юридичний факт Московського ун-та, в 1909 р. - Московську консерваторію по класу фортепиано К. Н. Ігумнова. З 1909 р. викладав гру на фортепиано в Училищі ордена св. Екатерини, в 1911 - 1924 рр. - в Московській консерваторії, де з 1915 р. вів також курс методики фортепианной гри і викладання. Разом з М.М. Ип-политовим-Ивановим і А.Б. Гольденвейзером - чл. директората Московської консерваторії в перші роки революції, декан організованого з його ініціативи педагогічного факту. У. Мислення - 1. особливий вид пізнавальної діяльності, який на певному рівні свого розвитку забезпечує виявлення субстанциональних властивостей явищ дійсності, встановлення зв'язків і відносин між ними, а також створення і використання когнитивних структур (програм, алгоритмів), що реалізовуються надалі для рішення поточних, актуальних задач. Завдяки такому мисленню індивід отримує можливість опосередкованого і узагальненого пізнання об'єктивної реальності, включаючи самого себе (Рубинштейн, 1940). Цьому рівню функціонування мислення передують інші, більш ранні, такі, наприклад, як наочно-дійове. ВАГНЕР - Володимир Олександрович (1849-1934) - російський біолог, психолог і педагог, фундатор порівняльної психології в Росії. Закінчив юридичний (1874) і фізико-математичний (1882) факти Московського ун-та. Д-р зоології (1899). Приват-доцент Московського (1895-1905) і Петербургського (1906-1917) ун-тов. Одночасно - директор Петербургського комерційного училища (1904-1917), професор і віце-президент Психоневрологічного інституту (1907-1917), професор Педагогічної академії (1907-1915). У 1917-1931 очолював кафедру порівняльної психології в Ленінградськом ун-ті. В. розробив об'єктивний. Сигналізація - Будь-яка поведінка, за допомогою якого одна тварина впливає на органи чуття іншої тварини таким чином, щоб змінити поведінку цієї тварини. При цьому вважається, що між двома тваринами відбувається щось на зразок спілкування. Існує два основних погляди на природу спілкування між тваринами: 1. Сигнали дозволяють тварині-"відправнику" маніпулювати поведінкою тварини-"адресата". Це дає відправнику еволюційні переваги. Наприклад, тварина може посилати помилкові сигнали, або заманюючи здобич, або дозволяючи іншою твариною сховатися від хижаків (див. Мімікрія). 2. І.