Право власності на інформацію

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження права власності на інформацію ... 5
1.1. Право на інформацію в Україні: конституційний та цивільно-правовий аспекти ... 5
1.2. Законодавче регулювання інформаційної сфери в Україні ... 11
1.3. Загально характеристика права власності на інформацію ... 15
Розділ 2. Аналіз особливостей права власності на інформацію ... 18
2.1. Інформація як об'єкт права власності в Україні ... 18
2.2. Суб'єкти права власності на інформацію в Україні ... 24
2.3. Роль правоохоронних органів в адміністративно-правовому механізмі забезпечення права власності на інформацію ... 26
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Право власності на інформацію" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право власності на інформацію"

Курсова робота "Право власності на інформацію" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право власності на інформацію", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право власності на інформацію" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право власності на інформацію" і призначений виключно для пошукових систем.

НЕСУМЛІННА КОНКУРЕНЦІЯ - будь-які дії господарюючих суб'єктів, направлені на придбання переваг в підприємницькій діяльності, що суперечать положенням чинного законодавства, звичаям ділового обороту, вимогам доброчесності, разумности і справедливості, що може заподіяти або збитки, що вже заподіяли іншим господарюючим суб'єктам - конкурентам або нанести збиток їх ділової репутації (Закон РСФСР від 22 березня 1991 р. № 948-1 "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках". Далі - Закон про конкуренцію). До Н.к. не відносяться дії, що суперечать законодавству (протиправні дії). Такі виявляють. ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК - Посадові обов'язки. Організує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного і природоохранного обладнання і енергосистем, безперебійне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою і іншими видами енергії, контроль за раціональним витрачанням енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне дотримання режиму економії. Керує організацією і плануванням роботи енергетичних цехів і господарств, розробкою графіків ремонту енергетичного обладнання і енергомереж, планів виробництва і споживання підприємством електроенергії, технологічного палива, пари, газу. РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ - (криміналістичний аспект), діяльність по розслідуванню злочину, направлена на отримання інформації, що дає підставу для висунення версії про здійснення злочину певною особою після того, як всі інакші взаємовиключаючі її версії будуть перевірені і знехтувані. Р.п. - спільна задача слідчого і оперативні сотрудн і ков органів дізнання.  З точки зору Р.п. злочини діляться на дві групи, в залежності від змісту початкової інформації. Першу групу складають "очевидні" злочини, тобто такі, до - рі здійснюються в умовах очевидності, коли початкова інформація містить дані і про подію, і про. Цивільно-правові відносини - відносини між громадянами і юридичними особами, регульовані цивільним законодавством (гз), яке визначає: Правове положення учасників цивільного обороту; Основи виникнення і порядок здійснення права власності і інш. Речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальної власності); майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників. У відносинах, регульованих гз, можуть брати участь також рф, її суб'єкти і муніципальні освіти (ст. 124 гк рф). Гз регулює відносини між.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право власності на інформацію" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ - сукупність матеріально-технічних процедур, що полягають в прийомі, зберіганні і видачі готівки; операції з готівкою грошовими коштами, здійснювані підприємствами, банками з фізичними і юридичними особами. К. про. врегульовані нормами фінансового права. Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу і нести касову книгу за встановленою формою. Прийом готівки при здійсненні розрахунків з населенням повинен проводитися з обов'язковим застосуванням контрольно-касових машин. Готівка, отримана підприємством в банку, повинна витратитися на цілі, вказані в. Державний борг суб'єкта Російської Федерації - це сукупність боргових зобов'язань суб'єкта РФ. Боргові зобов'язання суб'єкта РФ у відповідності зі ст. 99 БК РФ можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) державним цінним паперам суб'єкта РФ; 2) бюджетним кредитам, залученим до бюджету суб'єкта РФ від інших бюджетів; 3) кредитам, отриманим суб'єктом РФ від кредитних організацій, іноземних банків і міжнародних фінансових організацій; 4) державним гарантіям суб'єкта РФ. Вказаний в БК РФ (ст. 99-100) перелік форм (видів) регіонального боргу є вичерпним, в інакших формах (видах) боргові зобов'язання укладатися не можуть. У об'єм регіонального. ОБМЕЖЕННЯ ПИТАНЬ, що ВИНОСЯТЬСЯ НА РЕФЕРЕНДУМ - передбачені федеральним законом питання, по яких референдум не може бути проведений. Федеральний конституційний закон від 10 жовтня 1995 р. "Про референдум Російській Федерації" забороняє винести на общероссийский референдум наступні питання: 1) про зміну статусу суб'єкта РФ; 2) про дострокове припинення або продовження терміну повноважень Президента, Поради Федерації і Державної Думи, а також про дострокове проведення виборів цих органів; 3) про прийняття і зміну федерального бюджету, виконання і зміну внутрішніх фінансових зобов'язань держави; 4) про введення, зміну і скасування.
У вступі курсової "Право власності на інформацію" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Психодіагностіка в ПОО - Психодіагностіка - одна з основних функцій психологічної служби. Її призначення: постановка психологічного діагнозу, тобто з'ясування наявності і міри вираженість у людини певних психологічних ознак. Об'ектом П. можуть виступати будь-які психологічні особливості людини, його поведінки, станів. П. спирається на психологічне знання властивостей, що діагностуються і психометрику - науку про вимірювання індивідуально-психологічних відмінностей. Психометрика розробляє технологію створення конкретних психодиагностических методик і забезпечення наукових вимог до них: надійність - внутрішньої.

ПОСТАНОВА СУДУ - в РФ вигляд судових актів. У карному процесі - це рішення, прийняте президією судів при перегляді вироків, визначень і постанов, що набрали законної чинності; всяке рішення, прийняте суддею одноосібне, крім вироку. У цивільному процесі П. з. у власному значенні іменуються акти президії суду, винесені в порядку наглядового виробництва. П. приймається президією арбітражного суду відповідного рівня за результатами розгляду справи в апеляційній, касаційній і наглядовій інстанціях. При перегляді судових актів, що набрали законної чинності, виноситься П. з. про скасування, зміну або залишення без зміни. БЕЗАКЦЕПТНЕ СПИСАННЯ - 1) спочатку - списання грошових коштів з рахунку платника на платіжну вимогу, вмісну спеціальну помітку типу: "Без акцепту"; 2) в цей час - списання грошових коштів з рахунку платника по інкасовому розпорядженню (інкасовому дорученню), що проводиться при умові попередньої згоди платника на дану операцію, вираженого в договорі банківського рахунку і в документах, що оформляють відносини платника і стягувача, що є основою Б.с. Б.с. - різновид безперечного списання, але має відмітні ознаки: Б.с. властива возмездность, в той час як безперечне списання звичайно є безвідплатним;.
Список літератури курсової "Право власності на інформацію" - більше 20 джерел. Зона найближчого розвитку - рівень розвитку, що досягається дитиною в процесі його взаємодії з дорослим, що реалізовується особистістю, що розвивається в ході спільної діяльності з дорослим, але що не виявляється в рамках індивідуальної діяльності. Поняття "зона найближчого розвитку" було введено в психологічний лексикон Л. С. Виготським, з одного боку, для того, щоб підкреслити принципову особливість розвитку особистості на ранніх стадіях онтогенеза, коли дитина засвоює і привласнює накопичений соціальний досвід, передусім, шляхом партнерського деятельностного і общенческого взаємодії з дорослим, а з. Оцінка і прийняття рішень - (judgment and decision making) Ісслед. в області О. і п. р. можна розбити на чотири категорії: поведенческие, когнитивні, організаційні і системи підтримки рішення. Кожна з цих категорій має свою власну теорет. перспективу і методологію, вживану при аналізі пов'язаних з прийняттям рішень дій і побудові моделей. Поведенческий підхід: корисність і імовірність. Незважаючи на те що уявлення про корисність і імовірність має довгу історію, що нараховує більше за 400 років, совр. історія теорій аналізу рішень починається з фон Неймана і Моргенштерна, к-рі опублікували "Теорію гри і економічної.

ВОНО (ИД) - Німий.: Es. - Франц.:? a. -Англ.:id. - Ісп.: ello. - Італ.: es. - Португ.: id. про Одна з трьох інстанцій, що виділяються Фрейд в його другій теорії психічного апарату. Воно - це полюс влечений в особистості; його змісту, пов'язані з психічним вираженням влечений, несвідомі: вони є, з одного боку, природженими і успадкованими, з іншою - витісненими і придбаними. З точки зору економіки, Воно - це первинний резервуар психічної енергії; з точки зору динаміки, Воно знаходиться в конфлікті з Я і Сверх-Я, які, з точки зору генетичною, виникають, відгалужуючись з нього. об Це поняття.
Посилання в тексті роботи "Право власності на інформацію" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СУСПІЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПСИХОТЕРАПІЇ - Роль психотерапії в сучасному суспільстві велика, але неоднозначна. З одного боку, вона впливає стабілізуючий чином на суспільне життя загалом, з іншою - безперервно формує вільні від суспільного тиску погляди, що стосуються особового і соціального функціонування індивіда. Розрізнюють дещо більш або менш виразних О. ф. п. (Jaeggi Е., 1982). 1. Одна з них - вплив на формування образу людини. Зі часу появи і розвитку психоаналізу посилюється систематичне спостереження за повсякденною поведінкою людини, передусім під час бесід пацієнта з лікарем, що мало велике значення для створення самої. ПСИХІЧНІ ХВОРОБИ - захворювання, при яких в зв'язку з розладами діяльності головного мозку порушується правильне сприйняття і усвідомлення навколишнього і змінюється поведінка. Психічна хвороба спричиняє за собою часткову або повну втрату приспособляемости хворого до умов навколишнього середовища. Хворі можуть здійснювати дії, небезпечні для них самих або для навколишніх; можуть наполегливо відмовлятися від лікування. Труднощі діагностики психічної хвороби виникають частіше на початковому етапі і посилюються тією обставиною, що межа між психічною нормою і патологією вельми умовна. Наявність встановленого. F82 Специфічні розлади розвитку моторної функції - Цей розлад, при якому основною ознакою є серйозне порушення в розвитку рухової координації, яке не можна пояснити загальною інтелектуальною відсталістю або яким-небудь специфічним природженим або придбаним неврологічним розладом (іншим, чим те, що передбачається при порушеннях координації). Типово для моторної незграбності поєднання з деякою мірою порушення продуктивності у виконанні зорово-просторових когнитивних задач. Діагностичні вказівки: Рухова координація дитини при тонких або великих рухових пробах повинна бути значно нижче за рівень, відповідний його віку і загальній інтелектуальності.

Біхевіорізм - Підхід до людської психології, що пояснює поведінку в термінах подій, що спостерігаються, безвідносно до таких понять, як "розум" або "емоції". Бихевиоризм зазнав значної і глибокої трансформації за роки, минулі з його основи Джоном Уотсоном на початку XX століття. Одним з більш сучасних ответвлений цього підходу була теорія соціального навчання, акцентуюча роль планів і очікувань в людській поведінці. Згідно з цією теорією, люди більш не розглядаються як пасивні "жертви" обставин, але є самокритичними мислячими істотами. Однак в радикальному бихевиоризме (первинна. Конфлікт - Конфлікти з участю людини розділяють на 2 типи: соціальні і внутриличностні. К. соціальний - частіше деструктивний спосіб розвитку і вирішення значущих протиріч в соціальній взаємодії. К. внутриличностний - виражене негативне переживання, викликане тривалою боротьбою подструктур внутрішнього світу особистості, що відображає її суперечливі зв'язки з соціальною середою і затримуюче прийняття рішення. Кроме К. суперечності в межличностном взаємодії можуть дозволятися шляхом співпраці, компромісу, уникнення і поступки. Співпраця полягає в спільному розв'язанні опонентами виниклої проблеми, к-рую. опиоид - [opioid] - Загальний термін, вживаний до алкалоїдів з маку снотворного (Papaver somniferum), їх синтетичних аналогів і з'єднань, що синтезуються в організмі, які взаємодіють з одними і тими ж специфічними рецепторами в головному мозку, володіють здатністю полегшувати біль і спричиняють відчуття благополуччя (ейфорию). Опіумні алкалоїди і їх синтетичні аналоги у великих дозах викликають також ступор, кому і пригноблення дихання. Опіумні алкалоїди і їх полусинтетические похідні включають морфин, диацетилморфин (диаморфин, героїн), гидроморфин, кодеїн і оксикодон. Синтетичні опиоиди включають. ЛІДЕРСТВО - відносини домінування і підкорення, впливу і проходження в системі відносин межличностних в групі. У ході досліджень виділені різні стилі лідерства, розроблений ряд концепцій лідерства. Теорія ролей лидерских (Р. Бейлс) розглядає ролі "професіонала" - лідера, орієнтованого на розв'язання ділових проблем, і "соціально-емоційного фахівця", вирішального проблеми людських відносин. Прихильники теорії рис лідерства вважають передумовою визнання людини лідером володіння особливими "лидерскими" рисами і здібностями. Дослідження в руслі цієї теорії.