Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження права власності в господарському праві ... 5
1.1. Формування концепції права власності ... 5
1.2. Поняття права власності ... 8
1.3. Співвідношення понять "право власності" та "здійснення права власності" ... 14
Розділ 2. Особливості здійснення права державної власності ... 21
2.1. Право державної власності ... 21
2.2. Право комунальної власності ... 27
Розділ 3. Аналіз особливостей права господарського відання і права оперативного управління ... 33
3.1. Поняття та зміст права господарського відання і права оперативного управління ... 33
3.2. Об'єкти права повного господарського відання і права оперативного управління ... 36
Розділ 4. Розвиток інституту права господарського відання і оперативного управління ... 40
Висновки ... 58
Література ... 61

Для придбання курсової роботи "Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність"

Курсова робота "Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність" і призначений виключно для пошукових систем.

ВЕРХОВНИЙ СУД РФ - вищий судовий орган по цивільних, карних, адміністративних і інакших справах, підсудних судах загальної юрисдикції, здійснюючий в передбачених ФЗ процесуальних формах судовий нагляд за діяльністю цих судів. ВР РФ дає також роз'яснення з питань судової практики (ст. 126 Конституції РФ). ВР РФ очолює систему федеральних судів загальної юрисдикції, являючи собою її вищу ланку; здійснює судову юрисдикцію на всій території РФ; є остаточною судовою інстанцією по всіх справах, віднесених до його компетенції; має право перевірити в порядку нагляду будь-яке рішення нижчестоячого суду, включаючи. Іпотека з наростаючими платежами (ИНП) - передбачає змінні виплати. Протягом, наприклад, перших трьох років платежі по них залишаються низькими, однак протягом подальших років вони досягають рівня, що дозволяє повністю самортизировать кредит. У перші роки ИНП дає негативну амортизацію (іпотечна постійна нижче процентної ставки). При цьому залишок основної суми боргу збільшується. Для проведення повної амортизації платежі по ИНП останніх років повинні перевищувати рівень виплат по стандартній іпотеці*(58). Інструменти кредитування такого роду дозволяють враховувати умови кредитування, що змінюються, знижують ризик процентної. АКТ ДИПЛОМАТИЧНИЙ - (лати. actus - акт, дія) - 1) виражений в письмовій формі офіційний виступ компетентного внутрішньодержавного (глава держави, прем'єр-міністр, уряд, міністр або відомство закордонних справ і інш.) або зарубіжного (дипломатичне або торгове представництво, місія, представництво при міжнародній міждержавній організації) органу зовнішніх стосунків країни або ж повноважної посадової особи якого-небудь інакшого суб'єкта міжнародного права, що має на меті викликати певні, бажані для адресанта (ініціатора, відправника) правові, політичні, економічні і інші наслідки. У світовій практиці міжнародних. СВІТОВОЇ СУДДЯ - посадова особа, встановлена згідно з Федеральним конституційним законом "Про судову систему Російській Федерації" від 31 грудня 1996 р. і Федеральним законом "Про світові судді в Російській Федерації" від 17 грудня 1998 р. М. з. може стати громадянин РФ, що досяг віку 25 років, що має вищу юридичну освіту, стаж роботи за юридичною професією не менш п'яти років, що не здійснив його вчинків, що порочать, кваліфікаційний екзамен, що здав і що отримав рекомендацію кваліфікаційної колегії суддів відповідного суб'єкта РФ. М. з. не має право бути депутатом представницьких органів державної влади або.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФЕНОЛИ - ароматичні з'єднання, що мають гидроксильні групи, безпосередньо пов'язані з атомами вуглеводу ядра. Застосовують у виробництві феноло-формальдегидних смол, клеїв, лаків, фенолятов, термостійких лаків, барвників, пестицидів, Пав, ліків, антиоксидантов; для стабілізації мастильних масел, каучуків, пластмас, гум, харчових продуктів; як дезинфікуючі кошти. Фенол, крезоли і диметилфеноли (ксиленоли) при дії на теплокровних вражають нервову систему, надають припікаючу і дратівливу дію на шкіру, слизиті оболонки. Смертельні отруєння швидко розвиваються при прийомі 1-3 г ф.: болі у роту, по. АТЕСТАЦІЯ - поняття, що використовується в конституційному, адміністративному і трудовому праві в декількох значеннях. 1) Наприклад, для державних службовців можливість А. передбачена Федеральним законом Про основи державної служби в Російській Федерації" від 5 липня 1995 р. Згідно ст. 24, для визначення рівня професійної підготовки і відповідності державного службовця посади, а також для розв'язання питання про привласнення державному службовцю кваліфікаційного розряду приводиться його А. Она проводиться не частіше за один раз в 2 роки, але не рідше за один раз в 4 роки (див. також: Кваліфікаційна атестація. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ - стан людини, визначуваний можливістю фізіологічних і психічних функцій організму, яке характеризує його здатність виконувати конкретну кількість роботи заданої якості за необхідний інтервал часу. в процесі труда Р. не є стабільною, зазнає змін, відповідних різним фазам (періодам). Про з н про в н и е ф а з и Р.: врабативание - підвищення Р. в початковому періоді діяльності (процес входження в роботу); в залежності від характеру труда і індивідуальних особливостей працівника ця фаза триває декілька хвилин або 1,5-2 ч; висока і стійка в залежності від міри тягаря труда ця фаза може.
У вступі курсової "Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПОСАДИ АБО РОБОТІ, що ВИКОНУЄТЬСЯ - нездатність працівника внаслідок недостатньої кваліфікації або за станом здоров'я систематично виконувати належно трудові обов'язки по спеціальності (посади), зумовленій трудовим договором (контрактом). Об'єктивна нездатність якісно виконувати трудову функцію виявляється в незадовільному виконанні міри труда, систематичному випуску браку, хоч роботодавцем створені необхідні умови для роботи. Виведення про невідповідність працівника посади повинне бути підтверджене ним об'єктивними доказами, які свідчили б про непридатність працівника до подальшого виконання трудової функції саме по.

АФЕКТ - (лати. affectus - душевне хвилювання, пристрасть) - бурхлива короткочасна емоція (гнів, лють, жах, страх), раптово виникаюча, що стрімко розвивається і різко виражена в стані сильного душевного хвилювання людини, яка виводить психіку особи з нормального стану, характеризується сильними переживаннями, яскравим зовнішнім виявом, звуженням свідомості, що знижує здатність особи розуміти значення своїх дій і керувати ними. Виникає звичайно як реакцію у відповідь на сильний подразник. Розрізнюються два вигляду А.: фізіологічний і патологічний. Фізіологічний А., хоч і утрудняє самоконтроль і. ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ВИКЛЮЧНО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - згідно з Федеральним законом "Про персональні дані" від 27.07.2006 № 152-ФЗ, полягають в забороні прийняття на основі виключно автоматизованої обробки персональних даних рішень, породжуючих юридичні наслідки відносно суб'єкта персональних даних або інакшим образом що зачіпають його права і законні інтереси, за винятком випадків, передбачених законодавством. Рішення, породжуюче юридичні наслідки відносно суб'єкта персональних даних або інакшим образом що зачіпає його права і законні інтереси, може бути прийняте на основі виключно автоматизованої обробки його персональних даних тільки.
Список літератури курсової "Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність" - більше 20 джерел. Теорія аттитюдов - (attitude theory) Позитивні і негативні аттитюди властиві людям різного віку і будь-яких культур. Ця повсюдність аттитюдов протягом багатьох років привертала до себе увагу теоретиків в області соц. наук. З моменту свого виникнення на початку цього сторіччя соц. психологія звернулася до вивчення аттитюдов. Цей термін охоплює широку різноманітність психол. і поведенческих схильностей. Люди можуть володіти аттитюдом очікування (expectant attitude) (напр., бігун, що чекає пострілу стартового пістолета), аттитюдом невдоволення (disgruntled attitude) (як у випадку, коли відкидаються наші. Вимірювання аттитюдов - (attitude measurement) У мн. областях конструювання психол. тестів (напр. тестуванні особистості, здібностей або інтелекту) переслідується мета створення єдиного, валидизированного на різноманітних вибірках тесту, к-рий би знайшов широке застосування в даній області. У області І. а., однак, склалася інакша традиція. Незважаючи на наявність неск. компендиумов валидизированних шкал аттитюдов, дослідники вважають за краще розробляти власні шкали для кожного нового дослідницького проекту. Одна з причин такого підходу складається в тому, що існує майже неозора кількість аттитюдов, і.

ЖОВТЯНИЦЯ - фарбування в жовтий колір слизових оболонок, склер і шкіри внаслідок накопичення в крові надлишкової кількості билирубина. Жовтяниця - одна з характерних симптомів захворювань печінки, а також поразок жовчних шляхів і порушень в системі еритроцитопоеза. Причиною будь-якого вигляду жовтяниці є порушення рівноваги між освітою і виділенням билирубина. Розрізнюють надпечеиочную (гемолитическую), печінкову (паренхиматозную) і подпеченочную (обтурационную) жовтяниці. Надпеченочная (гемолитическая) жовтяниця зумовлена підвищеним розпадом еритроцитів або їх незрілих попередників. Слідством.
Посилання в тексті роботи "Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Імідж суб'єкта спілкування - В совр. отеч. літературі даються визначення І. як "візуального образу" (В. М. Шепель), "думки" (А. Ю. Панасюк), "символічного образу суб'єкта" (Е. Б. Перелигина) і інш. Мат-ли організованих Академією имиджелогии 8 Межд. симпозіумів по имиджелогии (2003-2010 рр.) показали, що загальноприйнятої дефініції на даний момент немає. Згідно з позицією, що розвивається, будучи феноменом індивідуальної, групової або масової свідомості, І. функціонує як образ-уявлення, в до-ром сполучаються в складному і опр. взаємодії внеш. і внутр. характеристики об'єкта соціального. БИОПСИХОТЕРАПИЯ ПО КОНСТОРУМУ - Сочетанное застосування біологічних і психотерапевтичних впливів, методика якого розроблялася вітчизняним психотерапевтом С. І. Консторумом (1890-1950). Результати його наукової і практичної діяльності викладені в труді "Досвід практичної психотерапії", що залишився незавершеним в зв'язку з смертю автора. Книга вийшла в світло в 1959 р. Основний психотерапевтичний підхід, що застосовувався С. І. Консторумом, був названий ним активуючою психотерапією, під якою розумілася сукупність заходів, направлених на усунення хворобливих явищ шляхом апеляції до активної діяльності. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА - 1) сукупність законодавчих організаційних і ідеологічних заходів держави, направлених на організацію життя етносов і взаємовідносин між ними; 2) стратегія і діяльність, здійснювана державою і направлена на облік, поєднання і реалізацію національних інтересів всієї етнічної спільності. Н.п. - один з найбільш очевидних шляхів неконфронтаційного політичного розвитку держави; найбільш конструктивний спосіб розблокованого хронічних внутринациональних, а також міжнаціональних і навіть регіональних конфліктів, досить тривалий соціальний процес, що включає декілька етапів і що вимагає зустрічних.

РАДИЩЕВ - Олександр Миколайович (1749-1802) - російський письменник, просвітник, філософ, основоположник революційного напряму в російській суспільній думці. Дістав освіту в Петербургськом пажеском корпусі (1762-1766). Для отримання юридичної освіти був відправлений в Лейпцигський ун-т (1766-1771), де займався також природними науками і медициною. На формування його світогляду великий вплив надали твори французьких просвітників (особливо К.А. Гельвеция) і російських просвітників (М.В. Ломоносов, Н.І. Новіков). Після повернення в Росію був на державній службі (1771 - 1790). За різку критику самодержавства і. Споживач - (старославянск. "трибати" - мати потребу, вживати) - 1. термін, що війшов у вживання в США у часи президентства Д.Ф.Кеннеді (1917-1963), означає соціальну роль того, хто отримує і користується що надаються суспільством послугами і товарами. У такому представленні терміну споживачами є практично всі люди і цей термін не має якогось особливого значення, оскільки не існує одних тільки споживачів, виключаючи дітей, інвалідів і паразитів. Терміном мається на увазі, що він відноситься до члена "суспільства споживання", яким є США, населення якого живе в борг (що досяг. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД РОЗУМУ - особливості мислення більшості представників тієї або інакшої нації, народності, що відносяться до національної своєрідності мислительной діяльності. Механізм мислительной діяльності однотипний у представників різних народів, мислення всіх людей підкоряється одним законам, але воно має національну специфіку, яка визначається історичними і соціально-економічними умовами розвитку спільності. Так, абстрактність мислення німців - слідство відходу в мир ідей, у внутрішній світ від дійсності з її дріб'язковою обмеженістю, традиційним гньотом суворого порядку, засиллям "вахмістра і. Домохозяйство - визначається як особа або група осіб, що проживають спільно і спільно ведучих господарство (Валентей, Кваша), або ж як особу або групу осіб, об'єднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя (Рекомендації ООН). Більшість домохозяйств представляють з себе сімейні домохозяйства. Але на відміну від сім'ї, домохозяйство може бути представлене однією людиною або може містити в своєму складі людей, що не перебувають в кревній спорідненості або відношенні властивості. Класифікація домохозяйств може здійснюватися по ряду ознак: територіальному, демографічному, прибутковому, по трудовому статусу членів.