ПРАВО ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

(курсова робота з земельного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Право загального землекористування громадян як правовий інститут ... 5
Розділ 2. Характеристика основних видів реалізації права загального землекористування ... 12
2.1. Реалізація права загального землекористування громадян на землях рекреаційного призначення ... 12
2.2. Правове регулювання реалізації права загального землекористування громадян на землях водного фонду ... 20
2.3. Реалізація права загального землекористування громадян на землях лісового фонду ... 29
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Право загального землекористування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право загального землекористування"

Курсова робота "Право загального землекористування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право загального землекористування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право загального землекористування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право загального землекористування" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА - вигляд юридичної відповідальності, до якої притягуються юридичні особи і фізичні особи за допущені ними порушення трудового законодавства (тЗ). Обличчя, винні в порушенні тЗ і інакших нормативних правових актів, вмісних норми трудового права, притягуються в порядку, встановленому тК Рф і інакшими фЗ, до дисциплінарної відповідальності, а також до цивільно-правової, адміністративної і карної відповідальності (ст. 419 тК Рф). Дисциплінарна відповідальність працівника наступає за невиконання або неналежне виконання покладених на нього трудових обов'язків. такі протиправні дії працівника у. Окружна виборча комісія - вигляд виборчих комісій. Окружна виборча комісія утвориться при проведенні виборів до органів державної влади і органів місцевого самоврядування в кожному одномандатному (многомандатном) виборчому округу. Формування окружних виборчих комісій з виборів до федеральних органів державної влади здійснюється законодавчими (представницькими) і виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації на основі пропозицій виборчих об'єднань, виборчих блоків, суспільних об'єднань, виборних органів місцевого самоврядування, виборчої комісії суб'єкта Російської Федерації або відповідно. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ (БЮРО) СОЦІОЛОГІЇ ТРУДА - Посадові обов'язки. Забезпечує проведення досліджень в області соціології, психології і фізіологій труда і управління соціальними процесами, створення і підтримки нормативно методичної і інформаційної бази досліджень з метою підготовки пропозицій і обгрунтувань для розробки програм соціального розвитку підприємства і їх успішної реалізації. Організує участь лабораторії (бюро) в розробці соціальних прогнозів і моделюванні соціальних процесів на підприємстві. Керує проведенням соціологічних і психофізіологічних досліджень, а також розробкою заходів відповідно до соціальних вимог і нормативів у. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА - одна з форм реалізації норм права, здійснювана уповноваженими на те державними органами і посадовими, особами. Вся безліч визначень і підходів до розкриття змісту П.п. зводиться до наступного. По-перше, П.п. на відміну від інших форм реалізації права може здійснюватися тільки уповноваженими на те державними органами і посадовими особами. Відповідно до Конституції РФ це можуть бути вищі і місцеві органи державної влади, судові, прокурорські органи, органи управління, адміністрації підприємств і установ, посадові особи різних органів, суспільні органи і організації, діючі за дорученням (з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право загального землекористування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РЕФЕРЕНДУМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - всенародне голосування громадян РФ по законопроектах, чинних законам і іншим питанням державного значення. Р. РФ поряд з вільними виборами є вищим безпосереднім вираженням влади народу. Порядок проведення Р. РФ визначається відповідно до Конституції РФ Федеральним конституційним законом "Про референдум Російській Федерації" (1995 г). Р. РФ проводиться на всій території РФ на основі загального рівного і прямого волевиявлення при таємному голосуванні. До учасників Р. РФ пред'являються ті ж вимоги, що і до виборців. На Р. РФ в обов'язковому порядку виноситься питання про прийняття новій. СУДОВЕ СЛІДСТВО - в карному процесі основна частина судового розгляду, в якій суд з участю сторін досліджує докази, зібрані на попередньому слідстві, представлені суду учасниками процесу і отримані самим судом. С.с. формує підмурівок доказів, на яких засновуються наступні за ним судові прения, внутрішнє переконання суддів і вирок. Суд засновує вирок лише на тих доказах, які розглянуті в судовому засіданні (ст. 301 УПК), і тільки на ці докази можуть посилатися учасники судових прений (ст. 295 УПК). С.с. - самостійне дослідження фактичних обставин справи, що не обмежується матеріалами і виведенням попереднього. У. ПСИХОЛОГІЯ ЖЕРТВИ - одне з ключових понять віктімологія. Психологічним чинникам у віктімологія завжди надавалося велике значення: вивчалися биопсихосоциальні ознаки, що характеризують жертву злочину, дефекти социализации, ведучі до нездатності правильно орієнтуватися в соціально значущих ситуаціях, відповідально відноситися до власних дій; проводилися типізації взаємовідносин і взаємодії в кримінальній ситуації злочинця з жертвою: досліджувалися проблеми психологічного і морального збитку, нанесеного жертві, розроблялися методи її психологічної реабілітації, створювалися програми і центри.
У вступі курсової "Право загального землекористування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НОРМУВАННЯ ТРУДА - збірники, вмісні розроблені нормативи і єдині типові норми труда; регламентовані величини режимів роботи обладнання, витрат труда і часу перерв в роботі, встановлені на основі зазделегідь проведених досліджень і призначені для багаторазового використання при розрахунку конкретних норм витрат труда (нЗт) в певних організаційно-технічних умовах. нормативні матеріали для нормування труда (далі - нМ) служать базою для визначення нЗт в організації, на робочому місці з урахуванням організаційно-технічних умов виконання однієї конкретної роботи. нМ розробляються - як правило, спеціальними.

Спричинення шкоди при затриманні особи, що здійснила злочин - (обставина, що виключає злочинність діяння, передбаченого ст. 38 УК) - затримання особи, що здійснила злочин, для доставлення органам влади і припинення можливості здійснення ним нових злочинів шляхом спричинення шкоди, якщо інакшими коштами заримувати таку особу не представлялося можливим, і при цьому не було допущено перевищення необхідних для цього заходів. Відмінність необхідної оборони від затримання особи, що здійснило злочин відбуватися по наступних критеріях: 1. необхідна оборона допустима проти суспільно небезпечних дій малолітніх і неосудних; спричинення шкоди при їх затриманні. ПАСИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО - право громадянина бути вибраним до органів державної влади і місцевого самоврядування. Якщо активне виборче право передбачає можливість громадянина обирати, то П.і.п. характеризує його можливість бути вибраним на виборну посаду, визначувану федеральним законодавством і законодавством суб'єктів РФ. Вік, з якого громадяни РФ можуть обиратися до органів державної влади і місцевого самоврядування, тобто придбавати П.і.п., встановлюється законом. Так, згідно з Федеральним законом від 24 червня 1999 р. "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" (ст. 4).
Список літератури курсової "Право загального землекористування" - більше 20 джерел. АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - один з напрямів глибинної психології і психотерапії, спочатку виниклий в рамках психоаналитического руху, але що згодом придбало статус самостійного існування.    Фундатор аналітичної псисхологии - швейцарський психотерапевт Карл Густав Юнг (1875-1961), що розробив методику асоціативного експерименту в керованій психіатром Е. Блейером (1898-1927) психіатричній клініці Бургхольцлі і що виявив наявність почуттєвих комплексів у людини, що встановив в 1906 м. переписку з З. Фрейдом і в 1907 році перший свій візит, що наніс йому, протягом ряду років психоаналитические ідеї, що розділяв і що був редактором. ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ - реєстрація електричної активності биопотенциалов головного мозку. Метод дозволяє визначити функціональний стан головного мозку, виявити наявність осередкових поразок в ньому, міру їх вираженість і локалізацію, реактивність центральної нервової системи і інш. При електроенцефалографическом дослідженні надто малі по величині биотоки мозку (що не перевищують в нормі 100 U.V) за допомогою спеціальної електронної апаратури посилюються і поступають на записуючий пристрій. У цей час широко застосовуються численні електроенцефалографи з чернильнопишущей реєстрацією. Дослідження рекомендується провести в.

Експресивні мистецтва - (expressive arts) Е. і. не часто розглядають з позицій їх внеску в зміну поведінки, незважаючи на визнання за ними здатності викликати зміни особистості. З збільшенням информ. бази даних, поліпшуючої розуміння причин поведенческих змін, зростає роль нетрадиційних і новаторських видів терапії. К Е. і. відносяться поезія, музика, літературні твори, живопис, танці, скульптура і різні поєднання цих видів мистецтва. Е. і. часто неофіційно використовуються в терапії, однак вони рідко досліджуються, і звичайно їм відводяться тільки допоміжні ролі. І все ж, Е. і. підіймають питання, к-рі привертають.
Посилання в тексті роботи "Право загального землекористування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГАЛЬТОН - (Galton) Френсис (1822-1911) - англійський психолог і антрополог. Один з фундаторів євгеніки і диференціальної психології. Закінчив медичний факт Кембріджського ун-та (1844). Член Королівського суспільства (1856). Почесний генеральний секретар Британської асоціації (1863-1867), президент її географічного відділення (1872), президент антропологічного відділення (1885). Почесний доктор права Оксфордського (1894) і Кембріджського ун-тов (1895). Подорожував по Африці і Іспанії. Володар численних нагород: золота медаль Королівського географічного суспільства (1853), Дарвіновська золота. ПСИХОТЕРАПІЯ - комплексний психологічний вплив лікаря на психіку хворого за допомогою слова. Метою психотерапії є усунення хворобливих симптомів, зміна відношення до себе, свого стану і навколишнього середовища. Психотерапія в широкому значенні охоплює всю область спілкування лікаря і хворого. Лікар будь-якого профілю, спілкуючись з хворим, надає на нього психологічний вплив. Розмовляючи з хворим, лікар прагне оцінити його душевний стан, зрозуміти і з'ясувати причини, що привели до погіршення психологічного стану пацієнта. Основу всіх психотерапевтичних методик складають навіювання і роз'яснення, що пропонується в. АКТИВНА ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПІЯ СЛАВСОНА - (Activity Group Psychotherapy). Славсон (Slavson S. R.), за освітою інженер, став одним з провідних фахівців в США в аналітичній груповій психотерапії. Аналітична групова психотерапія, в його уявленні, використовує всі ті ж прийоми, які застосовуються в індивідуальному психоаналізі: вільні асоціації, аналіз словесних виявів, сновидінь, опору, інтерпретації, перенесення. Що стосується інтерпретацій сновидінь, то їх здійснював не тільки психотерапевт - до цього притягувалися і члени групи. Важливу роль грала установка психотерапевта на створення оптимальних умов для спонтанного вияву активності.

СНІД (НДРОМ ПРИДБАНОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ - (AIDS, acquired immune deficiency syndrome) - уперше виявлений в Лос-Анджелесе в 1981 році; опис вірусу, зухвалого розвиток захворювання, - вірусу імунодефіциту людини (ВИЧ) - отримано в 1983 році. Цей вірус надає руйнуючий вплив на лимфоцити, внаслідок чого відбувається придушення імунної реакції в організмі людини (див. Імунітет). СНІД передається головним чином статевим шляхом, як при гомосексуальних, так і при гетеросексуальних контактах. Інші можливі шляхи поширення хвороби: заражена кров або її продукти (хоч в цей час процес переробки крові, що використовується для переливання і для. СПИРМЕН - (Spearman) Чарльз Едвард (1863-1945) - англійських статистик і психолог, фахівець в області експериментальної психології, методів оцінки і вимірювання, теорії, історії і філософій психології, психології особистості і соціальної психології. Закінчив Лейп-цигський ун-т (д-р, 1906). Професійну діяльність початків з викладання експериментальної психології в Лондонському університетському коледжі, в якому проробив аж до відставки в 1931 р. (викладач, 1907-1911; професор мислення і логіки, 1911 - 1928; професор психології, 1928-1931; засл. професор у відставці). Член Королівського. КОГАН Володимир - Михайлович (1903- 1985) - російський психолог, фахівець в області афазиологии, патопсихологии, дефектології, психології труда. Д-р психологічних наук (1963). Закінчив Московський медико-педологический ин-т (1925) по спеціальності педологія. Учень (аспірант) Л.С. Виготського (1925-1929). Професійна діяльність як психолог почалася під керівництвом І.Н. Шпільрейна в 1923 р. в Лабораторії промислової психотехники НКТ СРСР. Займався профессиографией, раціоналізацією робочих місць, професійною підготовкою, психологічними проблемами нормування труда, дослідженням трудової мотивації (Психологічний аналіз. Синдром запястного каналу - Компрессионно-ішемічна невропатія дистальной частини серединного нерва. Здушення його здійснюється гіпертрофованою поперечною зв'язкою і іншими тканинами, що формує запястний канал. Виявляється болем і парестезией в зоні иннервации гілок серединного нерва на кисті - переважно на долонній поверхні I - II - III пальця, в області тенара, що приймають згодом постійний характер. Біль і парестезии особливо виражені, якщо рука знаходиться в горизонтальному положенні або піднята. Їх провокують або посилюють: 1) постукування по проекції серединного нерва на рівні лучезапястной шкіряної складки (тест.