ПРАВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Власність та її місце в господарській діяльності України ... 5
1.1. Поняття власності. Власність як економічна і правова категорії господарського права ... 5
1.2. Захист прав власності суб'єктів господарської діяльності ... 7
Розділ 2. Право колективної власності на засоби виробництва згідно законодавства України ... 9
Розділ 3. Особливості здійснення права колективної власності різних суб'єктів господарювання ... 15
3.1. Особливості права власності господарського товариства ... 15
3.2. Власність підприємства колективної власності ... 18
Розділ 4. Форми реалізації права колективної власності ... 30
4.1. Право господарського відання ... 30
4.2. Право оперативного управління ... 32
4.3. Оренда майна у сфері господарювання ... 34
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Право колективної власності на засоби виробництва" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право колективної власності на засоби виробництва"

Курсова робота "Право колективної власності на засоби виробництва" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право колективної власності на засоби виробництва", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право колективної власності на засоби виробництва" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право колективної власності на засоби виробництва" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР ФІНАНСУВАННЯ ПІД ПОСТУПКУ ГРОШОВОЇ ВИМОГИ (договір факторингу) - договір, по якому одна сторона (фінансовий агент) передає або зобов'язується передати іншій стороні(клієнту)грошові кошти в рахунок грошової вимоги клієнта(кредитора) до третьої особи (боржнику), витікаючої з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт поступається або зобов'язується поступитися фінансовому агенту цією грошовою вимогою (ст. 824 ГК РФ). Крім того, грошова вимога до боржника може бути така, що поступилася клієнтом фінансовому агенту з метою забезпечення виконання інакшого, вже існуючого зобов'язання клієнта перед фінансовим агентом. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО - соціально зумовлена система виражених в законі правил (норм), регулююча діяльність по розслідуванню, розгляду і дозволу карних справ з метою досягнення задач карного процесу. Соціальна значущість і цінність У. визначається тим, що воно: а) забезпечує застосування кримінально-правових норм, що захищають особистість, суспільство, державу від злочинного посягання шляхом регламентації діяльності органів дізнання, слідства, прокуратури, суду; б) закріплює їх повноваження і функції в карному процесі при розслідуванні, розгляді і дозволі карних справ; у) встановлює основи, умови і види застосування заходів. Захист часом - зменшення шкідливої дії несприятливих чинників виробничої середи і трудового процесу на працюючих за рахунок зниження часу їх дії: введення внутрисменних перерв, скорочення робочого дня, збільшення тривалості відпуску, обмеження стажу роботи в даних умовах. З. В. Пріменяется при роботі у шкідливих умовах труда, при роботі в умовах нагріваючого мікроклімату. Для забезпечення среднесменного термічного напруження працюючих на допустимому рівні сумарна тривалість їх діяльності в умовах нагріваючого мікроклімату протягом робочої зміни не повинна перевищувати 7, 5, 3 і 1 ч відповідно класам шкідливості ут. ДІЛЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ - професійна діяльність, що перебуває в здійсненні операцій купівлі-продажу на біржі товарній або на ринку цінних паперів за свій рахунок. Обличчя, що здійснює ділерську діяльність, іменується ділером. Згідно з ФЗ РФ від 22 квітня 1996 р. № 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" Д.д. признається здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі і (або) продажу певних цінних паперів із зобов'язанням купівлі і (або) продажу цих цінних паперів по оголошеною особою, що здійснює таку діяльність, цінам. Купівля-продаж цінних паперів (в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право колективної власності на засоби виробництва" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Діяльності приватних детективних (розшукових) служб психологія - Напрям ЮП, що розглядає психологічні аспекти всіх видів діяльності, що надаються Законом РФ " Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації" детективним службам. Аналіз основних видів діяльності приватного детектива показує, що її ядром є пізнання, збір і аналіз інформації. Тому до числа найважливіших професіонально-психологічних вимог потрібно віднести високий рівень розвитку у приватного детектива пізнавальних якостей, пов'язаних з процесами сприйняття, пам'яті, мислення і уяви. До числа важливих якостей сприйняття і уваги приватного детектива відносять: швидкий розподіл. Згуртованість психологічна співробітників ПОО - Соціально-психологічна характеристика єдності, взаємної відповідальності і стійкої міцності межличностних взаємодій і взаємовідносин в групі (колективі). Згуртованість детерминируется чинниками особового і групового характеру: мотивационной основою тяжіння людини до групи, що включає в себе сукупність його потреб і цінностей, під впливом яких він прагне увійти до групи; спонукальними властивостями групи, відображеними в її цілях; очікуваннями особистості того, що членство в групі буде мати сприятливі або негативні наслідки; оцінка перебування в різних соціальних групах. У основі психологічної. Відшкодування збитків при вилученні земельних дільниць - ( а також для державних або муніципальних потреб, погіршенні якості земель, тимчасовому занятті земельних дільниць, обмеженні прав власників земельних дільниць, землекористувачів, землевласників і орендарів земельних дільниць) - це належні відшкодуванню в повному об'ємі, в тому числі упущена вигода, збитки, заподіяна: а) вилученням земельних дільниць для державних або муніципальних потреб; б) погіршенням якості земель внаслідок діяльності інших осіб; в) тимчасовим заняттям земельних дільниць; г) обмеженням прав власників земельних дільниць, землекористувачів, землевласників і орендарів.
У вступі курсової "Право колективної власності на засоби виробництва" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Відділ організації психологічної роботи УРЛС ГУК МВС Росії - Структурний підрозділ Управління по роботі з особистим складом Головного управління кадрів МВС Росії, що здійснює функції організації і управління психологічним забезпеченням діяльності ОВД і відомчих освітніх установ. До 1999 року функції організації психологічного забезпечення виконували співробітники і нечисленні групи, що входили до складу різних відділів (наприклад, психологічної роботи і розвитку особистості; соціально-психологічної роботи і інш.). Внаслідок того, що психологи у відділах виконували непрофилирующие функції, психологічна служба не виступала єдиним органом управління. З.

ПРОСТРОЧЕННЯ - в цивільному праві - порушення боржником або кредитором передбачених законом або договором термінів виконання зобов'язання (початкових і кінцевих, загальних і приватних, проміжних, спеціальних і т.п.). Незалежно тому, яким документом встановлені терміни виконання зобов'язань, їх порушення означає П. Наїболеє поширеним випадком є П. боржника - невиконання в належний термін покладених на нього договором зобов'язань (постачання товарів, надання послуг, оплати продукції і послуг і т.п.). П. кредитора наступає у разі його відмови прийняти запропоноване боржником належне виконання (наприклад, відмову. ЧОРНОМОРСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО - регіональна міжурядова економічна організація. Ч.е.с. ставить метою перетворення Чорного моря в морі світу і добробуту шляхом розвитку і добросусідських дружніх відносини; поглиблення двох- і багатосторонньої співпраці як між собою, так і з іншими зацікавленими країнами; сприяння економічному, технологічному і соціальному прогресу, а т.ж. вільному підприємництву. У Ч.е.с. входять Азербайджан, Албанія, Вірменія, Болгарія, Греція, Грузія, Молдавія, Росія, Румунія, Туреччина, Україна. Інші держави, готові виконувати норми документа про утворення регіону Ч.е.с., можуть приєднатися до.
Список літератури курсової "Право колективної власності на засоби виробництва" - більше 20 джерел. Гумор, почуття гумору - [від англ. humour - вдача, настрій] - здатність особистості виявляти, фіксувати і осмислять комічне насправді навколишній і емоційно на нього реагувати. Незважаючи на те, що і в філософії, і в естетиці проблематика комічного і смішного має надто пролонговану історію вивчення, незважаючи на те, що в цих рамках існують багатоманітні підходи до розуміння природи комічного і смішного, численні описи різних способів і прийомів, породжуючих сміх і стимулюючих вияв почуття гумору, в сучасній психологічній науці єдиній, цілісній і при цьому загальноприйнятої теорії гумору, що дозволяє. Антропологія - (anthropology) А., або наука про людину, - це ярлик, к-рий цілком можна було б прикріпити до того, що прийнято називати психологією. Подібно психології, А. розвивалася як широка дисципліна, присвячена науковому вивченню людини; як і психологія, А. є різнорідною дисципліною, представників до-ой не завжди можна чітко відрізнити від представників інш. дисциплін, що займаються науковим вивченням людини. Те, що найбільш послідовно відрізняє А. від родинних їй дисциплін, - це її зосередження на порівнянні про-в один з одним (особливо дописьменних або т. н. "примітивних" про-в), інтерес, що.

Шизофренія - (schizophrenia) З ранніх ист. часів зустрічаються описи людей, поведінку к-рих вважали хворим, що відхиляється, ненормальним, або викликаним одержимістю дияволом. Біблійні описи такої поведінки можна розділити на 3 осн. типу: депресії, манії і розладів, к-рі тепер наз. ці розлади отримували позначення паранойі, шизофренних реакцій і раннього недоумства. Офіційний термін зараз - "шизофренное розлад". Сьогодні ми вважаємо Ш. складним психобиологическим захворюванням, зухвалим дезорганізацію, що супроводиться кардинальними змінами особистості і вираженим погіршенням приспособительного поведінки.
Посилання в тексті роботи "Право колективної власності на засоби виробництва" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕМБОЛІЯ - гостра закупорка судини з порушенням кровоснабжения тканини або органу внаслідок перенесення струмом крові різних субстрат (емболов), що не зустрічаються в нормі. Частіше відмічається тромбоемболия, яка звичайно виникає при венозному тромбозі. Частина тромбу (головним чином з посагів нижньої кінцівки, таза), що Відірвалася несеться через праву половину серця в легеневі судини. У залежності від калібру обтурированного судини і місцевих умов кровообігу можливе формування інфаркту легкого, а при закупорці легеневого стовбура або головних легеневих артерій швидко (через декілька хвилин). Поведенчеська концепція Б. Скиннера - Поведенчеська концепція розглядає особистість як систему реакцій на різні стимули (Б.Скиннер, Дж. Хоманс і інш.). Окрему лінію в розвитку бихевиоризма представляє система поглядів Б. Скиннера, що висунув теорію оперантного бихевиоризма. Його механистическая концепція поведінки і розроблена на її основі технологія поведінки, що використовується як знаряддя управління поведінкою людей, набули широкого поширення в США і впливають і в інших країнах, зокрема в країнах Латинської Америки, як інструмент ідеології і політики. Відповідно до концепції класичного бихевиоризма Уотсона Скиннер досліджує. Сприйняття музики - Процес, відповідний перцептивному рівню муз.-слухової діяльності (нарівні з апперцептивним рівнем - представлення музики), забезпечує формування у слухача повноцінного, цілісного образу муз. твору. При цьому грають важливу роль професійні, вікові, освітні чинники: так, у професійного музиканта такий образ формується внаслідок однократного прослуховування, непідготовленому ж слухачу необхідне багаторазове прослуховування. По даним нек-рих досліджень (В. Д. Остроменський), в процесі багаторазового В. м. відбувається постійне вдосконалення слухових дій, міри їх координації, що.

Невроз пенсійний - невротичний стан, викликаний переходом на пенсію, різкою зміною в зв'язку з цим всього укладу життя і появою безлічі проблем, зазделегідь підготуватися до рішення яких вдається аж ніяк не всім людям (звуження кола спілкування, самотність, вимушене бездіяльність, забуття, відчуття невостребованности, ненужности, загроза старості, що насувається, матеріальна незабезпеченість і мн.др.). Особливо складно в пенсійній ситуації буває тим особам, для кого робота є основною, базовою цінністю життя, яку ним важко або неможливо замінити іншими, як би другорядними заняттями. Примусове відлучення нормальної. ДУШЕВНИЙ ОБРАЗ - (Soul-image; Geistbild) - специфічний різновид психічного образу, що формується в несвідомому; в сновидіннях або інших продуктах несвідомої психіки душевний образ представлений, як правило, особистістю протилежної підлоги. "Для чоловіка як реальний носій душевного образу більше усього підходить жінка внаслідок жіночної природи його душі, для жінки ж - більше усього підходить чоловік. Всюди, де є безумовні, так би мовити, магічно діючі відносини між підлогами, справа йде про проекцію душевного образу. Оскільки такі відносини зустрічаються часто, то, повинне бути, і душа часто буває несвідома, т. Види підкріплення - (reinforcers) Відповідно до теорії оперантного зумовлення, імовірність, з до-ой буде виникати поведінка, визначається наслідками цієї поведінки. Позитивним підкріпленням є будь-якою контингенциальний стимул, к-рий збільшує імовірність виникнення поведінки, тоді як негативним підкріпленням може служити будь-який контингенциальний стимул, що знижує імовірність виникнення поведінки. Негативні підкріплення іноді називають наказующими впливами або аверсивними стимулами. Імовірність поведінки буде збільшуватися, якщо за цією поведінкою слідує позитивний підкріплюючий вплив або усунення. Синдром Рейе-Джонсона - Варіант гострої токсичної енцефалопатии. Розвивається звичайно у дітей від 2 до 16 років після деяких вірусних захворювань, частіше після грипу. Вияв синдрому Рейе характеризується різким погіршенням самопочуття. При цьому підвищується температура, на 3-5-й день - неприборкна блювота, сонливість, апатія, спутанность свідомості (I стадія); потім виникає гипервентиляция, делирий, можливі епілептичні припадки (II стадія); далі - делирий регресує, наростає сонливість, перехідна в сопор і кому; при цьому зіниці розширені, на світло реагують, декортикационная ригидность - руки зігнені, ноги.