ПРАВО ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ

(курсова робота з історії права)

Вступ.....3
Розділ 1. Литовсько-руська держава та право (друга пол. XIV - перша пол. XVI ст.): загальна характеристика.....5
1.1. Формування Литовська-Руської держави.....5
1.2. Кревська унія та її наслідки.....7
1.3. Городельська унія.....7
1.4. Литовсько-московські відносини.....8
1.5. Люблінська унія 1569 року.....9
Розділ 2. Характеристика окремих джерел права Литовсько-Польської доби.....11
2.1. Звичаєве право.....11
2.2. Руська правда.....15
2.3. Роль та значення Статутів Казимира для Литовсько-Руської держави.....18
2.4. Литовські статути і магдебурзьке право в Україні.....23
Розділ 3. Характеристика основних рис права доби литовського панування.....31
3.1. Право власності.....31
3.2. Спадкове право.....34
3.3. Зобов'язальне право.....35
3.4. Кримінальне право та судовий процес.....37
Висновки.....42
Список використаних джерел.....46

Для придбання курсової роботи "Право Литовської доби" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право Литовської доби"

Курсова робота "Право Литовської доби" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право Литовської доби", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право Литовської доби" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право Литовської доби" і призначений виключно для пошукових систем.

Протокол про адміністративне правопорушення (при порушенні законодавства про вибори і референдуми) - правовий акт, що складається уповноваженими законом особами адміністративно-юрисдикционний, в якому фіксується факт здійснення адміністративно-караного порушення законодавства про вибори і референдуми, і інакші юридичні значущі обставини (факт особистого затримання, вилучення речей і документів і інш.). Правилам складання протоколу про адміністративне правопорушення присвячений розділ 18 КоАП і ст. 16 Федерального закону "Про адміністративну відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про вибори і референдуми". Протокол у справі про адміністративне правопорушення - один з. ДЕРЖАВНА ЗРАДА - це шпигунство, видача державної таємниці або інакше надання допомоги іноземній державі, іноземній організації або їх представникам в проведенні ворожої діяльності в збиток зовнішньої безпеки Російській Федерації, довершена громадянином Російської Федерації. Г. і. - злочин проти основ конституційного ладу і безпеки держави, передбачене ст. 275 УК РФ. Суть Г. і. - в наданні допомоги іноземній державі, іноземній організації або їх представникам в проведенні ворожої діяльності проти Російської Федерації. Така діяльність повинна бути направлена на нанесення збитку зовнішньої безпеки Російській Федерації. Психологічний вплив поведінки керівника на людей в екстремальних ситуаціях - Стійкість і мужність співробітників, військовослужбовців ПОО в екстремальних ситуаціях багато в чому залежить від поведінки діючих разом з ними людей. Вирішальне значення в цьому плані належить першому з них - керівнику (начальнику, командиру), його особистому прикладу. Дивлячись на керівника, підлеглі судять про дійсну обстановку, черпаючи стійкість або впадаючи в паніку. Величезну роль грає його зовнішній вигляд, вираз обличчя, око, тон, що видає його власний стан, то, що і як він говорить. У важкій обстановці підлеглі намагаються розгадати, яка вона "насправді ", прочитати це на його. СТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ПОШИРЕННЯ ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЕОМ - злочин в сфері комп'ютерної інформації, передбачене ст. 273 УК РФ і представляюче собою створення програм для ЕОМ або внесення змін в існуючі програми, що явно приводять до несанкціонованого знищення, блокування, модифікації або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі, а рівне використання або поширення таких програм або машинних носіїв з такими програмами. Об'єктивну сторону злочину складають дії по створенню, використанню і поширенню шкідливих програм для ЕОМ, а дорівнює внесенню шкідливих змін в існуючі програми. Програма для ЕОМ - це об'єктивна форма.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право Литовської доби" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Візуальна психодиагностика осуджених - Напрям прикладної пенітенціарної психології, де досліджуються питання сприйняття і інтерпретації ознак зовнішнього вигляду осуджених - підлоги, віку, типу статури, особливостей міміки і пантомимики, виявів темпераменту і характеру, вербальних коштів спілкування ( див. Візуальна діагностика індивідуально-особових особливостей співрозмовника, Візуальна діагностика кримінальних ознак співрозмовника) і інш. (Ю.А.. Алферов, 1993; А.І. Ушатіков, 1993; 1997; О.І. Шеламов, 1993). ВПО орієнтується передусім на виявлення субкультуральной специфіки зовнішньої сторони поведінки осіб, позбавлених свободи. Очікування пенітенціарні - Психічні стану осуджених в пенітенціарній установі на певній стадії позбавлення свободи, що звичайно виявляються у вигляді синдрому. Основної з них - синдром очікування можливого настання важливого для укладеної події. Все залежить від того, яке очікується подія: хороше (амністія, звільнення, приїзд на побачення родичів і т.д.), погане ( відмова зниження терміну покарання, дострокового звільнення і інш.), несподіване (невідомо як поверне доля). Так, при настанні приємної події укладений випробовує нетерпіння і прагне наблизити цю подію, щохвилини підраховує час, що залишився до нього; якщо. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА - (Рб) - положення, що забезпечується законодавчими, організаційними, санітарно-гігієнічними і технічними заходами, направленими на захист людей від шкідливого для їх здоров'я впливу іонізуючого випромінювання. У нормах радіаційної безпеки (нРб-99) враховано, що іонізуюче випромінювання є одним з безлічі джерел ризику для здоров'я людини і що ризики, пов'язані з впливом випромінювання, не повинні співвідноситися тільки з вигодами від його використання, але їх потрібно зіставляти і з ризиками нерадіаційного походження. основу системи Рб складають сучасні міжнародні наукові рекомендації, законодавство.
У вступі курсової "Право Литовської доби" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ДЕРЖАВНИХ МЕЖ - перехід прав і обов'язків відносно положення лінії межі при правонаступництві держав. Відповідно до Венської конвенції про правонаступництво держав відносно договорів 1978 р. правонаступництво держав як таке не зачіпає встановлених договором меж і зобов'язань і прав, що відносяться до режиму межі. Це означає, що якщо внаслідок самого факту правонаступництва і виникають які-небудь основи для припинення або зміни договірних прав і зобов'язань, то ці основи не можуть бути використані для зміни встановлених договором меж або прав і зобов'язань, що відносяться до режиму межі. Договори про межі повинні.

ІМПІЧМЕНТ - процедура залучення до відповідальності і усунення з посади ряду посадових осіб. Термін, що війшов в конституційне право з практики і законодавства США. Згідно ст. II Конституції США, Президент, Віце-президент і всі цивільні посадові особи США відстороняються від посади, якщо при засудженні в порядку І. вони будуть визнані винними в зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і проступках. Правом збудження обвинувачення володіє Палата представників Конгресу США, а Сенату належить виняткове право здійснення суду в порядку Для засудження потрібно дві третини голосів присутніх сенаторів (голосування. Організації взаємовідносин служб психологія - Є актуальною задачею психології управління ПОО. Необхідне досягнення єдиної спрямованості і узгодженості діяльності всіх елементів організаційної системи: окремих працівників, служб і підрозділів на досягнення цілей, що стоять перед ПОО. До числа основних організаційно-психологічних чинників, що забезпечують належне взаємовідношення і взаємодію служб ПОО відносяться: 1) правильне і чітке визначення цілей, задач, обов'язків, відповідальності; 2) введення взаємопов'язаних критеріїв оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів і служб; 3) забезпечення рівномірного службового.
Список літератури курсової "Право Литовської доби" - більше 20 джерел. Персоналізация - [від лати. persona - особистість] - а) процес, в ході якого відбувається істотна зміна в системі особових значень і поведенческой активності людини в зв'язку з "ідеальною", внеактуальной представленностью в його свідомості образу іншого суб'єкта; б) сам факт "ідеальної" представленности в свідомості людини образу "значущого іншого"; в) одна з можливих ипостасей - метаиндивидная - існування особистості за рахунок "ідеальної" її представленности в свідомості інших людей, що зумовлює специфіку їх емоційної і когнитивной сфер і поведенческой. Сімейна терапія - (family therapy) Опис сімейної терапії С. т. може бути охарактеризована як спроба модифікації відносин в контексті сімейної системи. У С. т. симптоматична поведінка і проблеми розглядаються як результат неправильної взаємодії, а не як індивідуальна характеристика того або інакшого члена сім'ї. Т. о., для С. т. характерний интерперсональний, а не интрапсихический підхід. Ця системна теорія з терапевтичної т. зр. пропонує розглядати сімейний процес як такої, при до-ром кожний член сім'ї грає певну роль в підтримці системи. "Ідентифікований пацієнт" може розглядатися як "проблема", але.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГІКА - область використання психоаналитических ідей і концепцій при вихованні і навчанні дітей.    Ідея про можливість і необхідність використати дані психоаналізу при вихованні дітей була висунена З. Фрейдом в роботі "Аналіз фобії п'ятирічного хлопчика" (1909) і відображала його спробу під час консультації пояснити дитині те почуття страху перед батьком, яке пов'язане з його любов'ю до матері. У заключній частині даної роботи фундатор психоаналізу помітив, що на відміну від батьків дитини він би вирішився дати ще одне роз'яснення хлопчику, розказавши йому об вагине і коитусе, щоб тим.
Посилання в тексті роботи "Право Литовської доби" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК - Специфічний чинник групової психотерапії. У процесі групової психотерапії О. з. надає пацієнту інформацію про те, як його сприймають інші учасники групи, як вони реагують на його поведінку, як розуміють і інтерпретують його, як його поведінка впливає на інших. О. з. дає можливість учаснику групи зрозуміти і оцінити свою роль в типових для нього межличностних ситуаціях і конфліктах і завдяки цьому глибше зрозуміти власні проблеми. Феномен О. з. виявляється в тих ситуаціях, коли суб'єкт сприйняття має можливість отримати від партнера по спілкуванню інформацію про те, як він. Порушення сну - (sleep disorders) Жалоби на якість і кількість сну вельми нерідкі - біля 15% дорослого населення випробовують часті і хронічні порушення сну. Переважаючим порушенням сну є безсоння або розлад засинання і підтримка сну. Виділяють три різних типи безсоння; всі вони включають хронічні жалоби на порушений сон і втому протягом дня: а) безсоння почало сну, пов'язана з ускладненнями засинання; б) безсоння підтримки нічного сну, що характеризується частими пробудженнями; в) безсоння закінчення сну, що виявляється в ранньому пробудженні з нездатністю повернутися до сну. Ці типи можуть спостерігатися. САДОМАЗОХИЗМ (SADOMASOCHISM) - Співіснування садистських і Мазохистських бажань, фантазій і дериватов влечений. Садомазохизм може виявлятися у вигляді характерологических особливостей або сексуальної поведінки від відносно нормальних до явно патологічних, перекручених форм. Проте, садизм і мазохізм потрібно розглядати як безперечні перверсии лише в тому випадку, якщо або фізичний біль, що випробовується, що заподіюється стає необхідним елементом сексуальних відносин. Поняття содомазохизма було розширене Фрейд і виведене за рамки перверсий. Свідоме або несвідоме задоволення садомазохистского типу включають багато які форми.

Поведінка агресивне - форма соціальної поведінки, що включає зловмисну пряму або опосередковану взаємодію між людьми, вмісну загрозу або що наносить збиток іншим. Прічиной П. а. людини можуть бути слова, дії, присутність або поява людей, до яких він випробовує вороже відношення. У соціальному контексті П. а. характеризується наявністю наміру заподіяти шкоду. Агресори признаються в бажанні зашкодити своїм жертвам і нерідко жалкують про те, що їх нападки були безрезультатні. П. а. як придбане, соціальне, пряме навчання насиллю розглянуте в роботах А. Бандури. У теорії соціального навчання, запропонованою Бандурою, агресія. ДРУЖБА - вигляд стійких, індивідуально-виборчих відносин межличностних, характерний взаємною прихильністю учасників, посиленням процесів аффилиации, взаємними очікуваннями почуття у відповідь і перевагу. Розвиток дружби передбачає проходження неписаному "кодексу", що затверджує необхідність взаєморозуміння, взаємну відвертість і відвертість, довірчість, активну взаємодопомогу, взаємний інтерес до справ і переживань іншого, щирість і безкорисливість почуттів. Серйозні порушення "кодексу" ведуть або до припинення дружби, або до поверхневих приятельських відносин, або навіть до. АРХЕТИП -   "Поняття архетипа... виведено з спостережень, що багато разів повторювалися, що, наприклад, світову літературу визначають ті міфи і казки, які містять в собі мотиви, знову і що знову з'являються всюди. Ці ж самі мотиви ми зустрічаємо в фантазіях, сновидіннях, делириях і шалених ідеях сучасних людей. Ці типові образи і взаємозв'язки характеризуються як архетипні уявлення. Чим вони виразніше, тим в більшій мірі ним властиво супроводитися особливо живими емоційними тонами... Вони залишають враження, впливають і заворожують. Вони виникають з самого по собі архетипа, що неусвідомлюється, несвідомої. ВІДНОШЕННЯ МЕЖГРУППОВИЕ - (в психології) - сукупність соціально-психологічних явищ, що характеризують суб'єктивне відображення (сприйняття) багатоманітних зв'язків, виникаючих між соціальними групами, а також зумовлений ними спосіб взаємодії груп. Специфіка О. м., об'єктом і суб'єктом яких є соціальні групи, укладається: 1) в об'єднанні індивідуальних уявлень в деяке ціле, якісно відмінне від становлячих елементів; 2) в тривалому і недостатньо гнучкому формуванні межгруппових представлень, що володіють стійкістю до зовнішніх впливів; 3) в схематизации і спрощенні можливого діапазону сторін сприйняття інш. групи.