Право на житло та його реалізація в сучасних умовах

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження права на житло та його реалізацію ... 5
1.1. Житло та його види ... 5
1.2. Поняття та зміст права на житло ... 9
Розділ 2. Характеристика особливостей деяких цивільно-правових способів реалізації права на житло ... 18
2.1. Реалізація права на житло ... 18
2.2. Найм (оренда) житла ... 28
Висновки ... 37
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Право на житло та його реалізація в сучасних умовах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право на житло та його реалізація в сучасних умовах"

Курсова робота "Право на житло та його реалізація в сучасних умовах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право на житло та його реалізація в сучасних умовах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право на житло та його реалізація в сучасних умовах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право на житло та його реалізація в сучасних умовах" і призначений виключно для пошукових систем.

ТАДЖИКИСТАН (Республіка Таджикистан) - суверенна демократична, правова, світське і унітарна держава відповідно до його Конституції, прийнятої на референдумі 7 листопада 1994 р. його політика направлена на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини. Державною мовою Т. є таджицька мова. Російська мова є мовою міжнаціонального спілкування. Всі нації і народність, що проживають на території Т., мають право користуватися своєю рідною мовою. Столиця - м. Душанбе. Згідно з Конституцією, суспільне життя в Т. розвивається на основі політичного і ідеологічного плюралізму. Конституція закріплює широке коло прав. ГРОШІ - 1) в економічному значенні - особливі речі або предмети, службовці загальним еквівалентом в рамках товарного обороту певної національної економіки; 2) в юридичному значенні - предмети, що є об'єктами цивільних прав, виконуючі в цивільному обороті функцію загального знаряддя обміну остільки, оскільки це не заборонене державою (власне Д.), а також предмети, виготовлені по певним законом зразкам спеціалізованими державними підприємствами і визнані державою як єдиний законний платіжний засіб з примусовим по відношенню до Д. у власному значенні слова курсом, вираженим в національній грошовій. ПОСЯГАННЯ НА ОХОРОНУ ТРУДА - злочини, що посягають на трудову дисципліну або на умови труда, встановлені в соціалістичній державі. У СРСР труд і його організація корінним образом відрізняються від труда і його організації в капіталістичному суспільстві. У Радянській державі трудова дисципліна і охорона труда органічно пов'язані із задачею зростання соціалістичного виробництва, підвищення продуктивності труда, зростання матеріального і культурного рівня життя і зміцнення здоров'я трудящих, виховання в них соціалістичної свідомості і почуття моральної відповідальності перед радянським суспільством. У сучасних капіталістичних. ПРИДБАННЯ АБО ЗБУТ МАЙНА, ЯВНО ЗДОБУТОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ - злочин в сфері економічної діяльності, передбачене ст. 175 УК РФ. Об'єктивна сторона злочину складається в П. або з. і., з. д. п. п., при умові, що дана дія не була зазделегідь обіцяна. Предмет злочину - майно, явно здобуте злочинним шляхом. Майном потрібно вважати ті, що мають певну цінність або що зберігають її при вилученні будь-які речі, майнові права, оскільки вони в принципі можуть бути придбані або збут і що можуть задовольняти яку-небудь потребу, включаючи речі, вилучені з цивільного обороту, при умові, що придбання цих речей не утворить самостійного складу злочину (див. "Зброя".
Кожна вагома структурна частина курсової "Право на житло та його реалізація в сучасних умовах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАТОРГА (каторжні роботи) - (від греч. katergon - галера) - вигляд карного покарання, що перебуває у використанні осуджених на важких примусових роботах в місцях висновку або посилання в поєднанні з особливо жорстким режимом змісту. Примусовий тяжкий труд злочинців на користь держави застосовувався з древнейших часів. Сам термін "До." виник в середні віки і означав покарання, що полягало в посиланні осуджених веслярями на судна-галери (ДО.), де вони приковувалися ланцюгами до лав в трюмах. У XVI- XVII вв. в Західній Європі (наприклад, у Франції, Великобританії) осуджені на К. використовувалися на самих важких роботах у. БІРЖОВА ОПЕРАЦІЯ - договір купівлі-продажу товару або цінних паперів, що укладається на біржі. Б.с. здійснюється в порядку голосних і публічних торгів, що проводяться в певному місці і за встановленими правилами. Учасниками Б.с. можуть бути виробничі і торгові фірми, що здійснюють операції за свій рахунок і від свого імені, біржові брокери або маклери, виступаючі як торгові посередники, біржові ділери і інш. Предметом Б.с. признається біржовий товар - встановлений даною біржею вигляд або декілька видів товару з певними розмірами кожної партії і базовими якісними показниками. До біржового товару відносяться. МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ (МСЕ) - спеціалізована установа ООН. Заснований в 1865 р. як Міжнародний телеграфний союз. У 1934 р., після підписання Міжнародної конвенції електрозв'язку, перейменований в Міжнародний союз електрозв'язку. Розвиток МСЕ в останні десятиріччя привів до прийняття нового Статуту, що офіційно набрав чинності 1 липня 1994 р. (ратифікований РФ 30 березня 1995 р.). Цілі МСЕ: підтримка і розширення міжнародної співпраці для поліпшення і раціонального використання електрозв'язку; сприяння технічної допомоги країнам, що розвиваються в області електрозв'язку; сприяння розвитку технічних засобів і їх оптимальній.
У вступі курсової "Право на житло та його реалізація в сучасних умовах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Компенсаційні виплати - виплати, покликані компенсувати понесені витрати, нанесений матеріальний і (або) моральний збиток. К. В. Регуліруются гк рф, тк рф, а також спеціальними нормативними правовими актами. До до. В. Относится грошове відшкодування недоотриманого доходу, невикористаного відпуску, витрат на переїзд і інш. К. В. Можуть носити прямий характер відшкодування грошових витрат - наприклад, транспортні витрати при службових відрядженнях, і превентивний характер відшкодування можливих витрат - наприклад, добова для забезпечення життєдіяльність працівника при службових відрядженнях). У області від до. В.

Конвенція про біологічну різноманітність - 1) вигляд міжнародних договорів РФ; 2) Конвенція, прийнята в м. Рио-де-Жанейро 5 червня 1992 р. на Конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку; цілями К.б.р. є збереження біологічної різноманітності, стійке використання його компонентів і спільне отримання на справедливій і рівній основі вигід, пов'язаних з використанням генетичних ресурсів, в тому числі шляхом надання необхідного доступу до генетичних ресурсів і шляхом належної передачі відповідних технологій з урахуванням всіх прав на такі ресурси і технології, а також шляхом належного фінансування; відповідно до Статуту ООН і. КОНСТИТУЦІЯ - (від лати. constitutio - встановлення, пристрій) - в матеріальному значенні являє собою писаний акт, сукупність актів або конституційних звичаїв, які передусім проголошують і гарантують права і свободи людини і громадянина, а одинаково визначають основи суспільного устрій, форму правління і територіального пристрою, основи організації центральних і місцевих органів влади, їх компетенцію і взаємовідносини, державну символіку і столицю; в формальному значенні являє собою закон або групу законів, що володіють вищою юридичною силою. Розрізнюються також поняття юридичної і фактичної К. Юрідічеська До., в.
Список літератури курсової "Право на житло та його реалізація в сучасних умовах" - більше 20 джерел. Задоволення трудом - емоційно забарвлене оцінне представлення суб'єкта діяльності про результат своєї трудової активності, про сам процес роботи і зовнішні умови, в яких вона здійснюється. У рамках сучасної психологічної науки загальноприйнятої і загальновизнаної як найбільш евристичная і интерпретационно ресурсна в цій області вважається двухфакторная "мотивационно-гігієнічна" теорія задоволення трудом Ф. Херцбергера. До тих, що умовно означаються як мотивационні критеріям відносять власне змістовні характеристики трудової діяльності, успіхи і досягнення особистості або. Аналіз поведінки - (behavior analysis) А. п. являє собою комплексний (багатосторонній) підхід до вивчення поведінки, уперше запропонованого Б. Ф. Скиннером і розвинений його послідовниками. Його мета - дати концептуально єдиний опис і пояснення всього спектра поведінки, від найбільш простих його форм у тварин в умовах суворо контрольованих лабораторних исслед. до складних форм поведінки людей в повсякденному житті. Широта А. п. ілюструється роботами самого Скиннера, к-рі варіюють від лабораторних експерим. исслед. елементарних процесів поведінки щурів і голубів до внелабораторних исслед. вербального поведінки людей і.

Копінг-стратегії: класифікація - систематизація підходів, що є до копинг-стратегій (К.-з). Оскільки інтерес до К. виник в психології відносно недавно і сам феномен совладания з труднощами є складним, пропонуються різні їх класифікації: 1. Направлені на проблеми / направлені на емоції К.-з. Дослідники, що уперше використали поняття копинга в психології, запропонували і першу класифікацію К.-з. Р. Лазарус (R. Lazarus) і С. Фолкман (S. Folkman) запропонували бінарну класифікацію К.-з., розділивши їх по спрямованості: а) на проблеми стратегії (11 копингових дій); б) на емоції стратегії (62 копингових дії). Згідно Р. Лазарусу, в совладании.
Посилання в тексті роботи "Право на житло та його реалізація в сучасних умовах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БОЖОВИЧ ЛІДІЯ ІЛЛІВНА - Лідія Іллівна Божович народилася в 1908 р. в Курське. У кінці 1920-х рр. вона приїхала поступати у 2-й Московський державний університет, де на вступних екзаменах зустрілася зі своєю майбутньою колегою Л.С. Славіной. У 2-м МГУ вона познайомилася з Л.С. Виготським, який і зумовив напрям її наукової діяльності. Будучи студенткою, вона разом із згодом видатними психологами, що стали А.В. Запорожцем, Р.Е. Левіной. Н.Г. Морозової, Л.С. Славіной з нескороминущим захопленням слухала лекції Виготського. Під керівництвом Л.С. Виготського вона написала і захистила дипломну роботу, присвячену. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - Психотерапевтичний підхід, виниклий на основі емпіричного досвіду нетрадиційних і езотеричних вчень, що акцентують увагу на так званих феноменах зміненого стану свідомості (таких, як "містичний досвід", "космічна свідомість", "екстаз", медитативні стану і інш.), а також теоретичних уявлень, традиційних для західноєвропейської психотерапії психоаналитической орієнтації. Терміни "трансперсональная психологія" і "Т. п." були запропоновані в 60-х рр. Грофом (Grof S.), що вважав, що структура несвідомого в психоаналитическом розумінні. НЕДОУМСТВО - (деменция)- стійке, важке оборотне обідніння психічної діяльності з втратою придбаних в минулому знань, навиків і неможливістю або загруднением придбання нових. При недоумстві відмічаються виражені розлади мислення, обідніння емоційної діяльності, зниження або повна втрата критики. Виділяють недоумство тотальне, парциальное, а також старече, епілептичне і шизофреническое. Тотальне (дифузне, глобарное) недоумство характеризується зниженням критики, емоційними розладами у вигляді втрати найбільш тонких реакцій, нівелюванням особливостей особистості хворого, переважанням повишенно-ейфорического.

ОБУЧАЕМОСТЬ - (англ. docility, educational ability, learning ability) - емпірична характеристика індивідуальних можливостей уч-ця до засвоєння учбової інформації, до виконання учбової діяльності, в т. ч. до запам'ятовування учбового матеріалу, рішення задач, виконання різних типів учбового контролю і самоконтроля. (Про використання терміну "обучаемость" в застосуванні до організацій див. Учень організація. - Ред.) О. в широкому значенні слова виступає як вияв загальних здібностей людини, що виражають пізнавальну активність суб'єкта і його можливості до засвоєння нових знань, дій, складних. Гештальтпсихология - Словотворення. Відбувається від ньому. Gestalt - форма, структура греч. psyche - душа logos - вчення. Автори. Була заснована М.Вертгеймером, В.Келером, К.Коффкой. Категорія. Психологічний напрям. Специфіка. Виникла в протилежність експериментальної психології початку XX віку. Продовжила розробку проблеми цілісності, поставленої Австрійською школою. Прихід нацистів до влади в Німеччині вимусив більшість з її представників емігрувати в США. Методологічною базою гештальтпсихологии послужили філософські ідеї "критичного реалізму" і положення, що розвивалися Е.Герінгом, Е.Махом. Психохирургия - (psychosurgery) П., по визначенню, має на увазі видалення або інакший руйнуючий вплив на морфологічно нормальну тканину головного мозку для купирования важкою, стійкою до лікування і виснажуючої психіатричної симптоматики. Хоч Е. Валенстайн, засновуючись на даних археологічних знахідок, вказував в роботі The psychosurgery debate: scientific, legal and ethical perspectives на використання методу трепанації ще в 2000 р. до н. е., уперше широке застосування психохирургических процедур при лікуванні психіатричних пацієнтів почалося в кінці 1930-х рр., досягло піку в 1960-х і вульгарно на спад в. КРОССКУЛЬТУРНОЕ ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДОСЛІДЖЕННЯ - вивчення психологічних і социокультурних особливостей людей, парал-.лельно, що проводиться на декількох групах випробуваних, що відносяться до різних націй, етнічної спільності. Уперше К.е. і. проведено в 1901 - 1905 роках американським вченим К. Ріверсом, який експериментально показав, що жителі острова Мюррей, а також індіанці племені тода в меншій мірі схильні до ілюзій, ніж європейці. Це дослідження, що звернуло на себе увагу багатьох вчених, спричинило безліч аналогічних робіт по вивченню самих різноманітних психологічних феноменів. Загальною для всіх цих робіт була тільки.