ПРАВО НА ЧУЖІ РЕЧІ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження права на чужі речі в законодавстві України ... 5
1.1. Розвиток та формування категорії прав на чужі речі у законодавстві України ... 5
1.2. Характеристика права володіння чужим майном ... 11
Розділ 2. Аналіз видів прав на чужі речі в законодавстві України ... 16
2.1. Сервітути ... 16
2.2. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) ... 22
2.3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) ... 26
2.4. Інші права на чужі речі ... 33
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Право на чужі речі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право на чужі речі"

Курсова робота "Право на чужі речі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право на чужі речі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право на чужі речі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право на чужі речі" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ - цивільно-правовий договір, по якому одна сторона (дарувальник) безвідплатно передає або зобов'язується передати іншій стороні (що обдаровується) річ у власність або майнове право (вимога) до себе або до третьої особи або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку перед собою або перед третьою особою (ст. 572 ГК РФ). Дарування - одне з найстаріших договорів. Вже в римському праві періоду республіки (V-I вв. до н.е.) дарування признавалося однією з основ виникнення права власності. Пізніше в законодавстві імперії отримав позовний захист особливий тип неформальної угоди про. ОЦІНКА РИЗИКУ - виявлення небезпек, існуючих на виробництві, визначення масштабів цих небезпек і їх можливих наслідків; один з способів попередження нещасних випадків на виробництві і підвищення безпеки труда. Н е про б х об д і м про в и я з н і т ь: де і які небезпеки існують; з чим пов'язана конкретна небезпека; хто наражається на небезпеку; які можливі наслідки небезпеки; які заходи потрібні для запобігання небезпеці. в процесі про. р. повинні брати участь різні групи персоналу за принципом колективної діяльності, хоч їх участь не може бути одночасною і однаковою. Головне - відповідальність всіх сторін і робота. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ - теорія і практика організації державного і суспільного життя відповідно до конституції. У кожній країні ці теорія і практика мають певні відмінності, тому поряд з К. взагалі можна говорити об американську, російську, польську, індійську К. і т.д. В точному значенні К. розуміється тільки як политико-правова теорія і практика конституційного пристрою, заснованого на західних ліберально-демократичних цінностях, що підкреслюється звичайно використанням вираження "західний До.". Головним принципом (ознакою) К. є не просто наявність конституції, а реальна зв'язаність її нормами всіх органів державної влади. ІМУНІТЕТ ДИПЛОМАТИЧНИЙ - особливі права і переваги, що надаються іноземним дипломатичним представництвам, їх розділам і співробітникам в країні перебування. Юридична природа І.д. витікає з того, що одна суверенна держава не може підкорятися владі іншого (див. Імунітет держави), а дипломатичне представництво і його дипломатичний персонал втілюють саме державу. Порядок надання і об'єм І.д. визначаються Венської конвенцією про дипломатичні стосунки 1961 р., в якій бере участь і РФ. Відповідно до цієї Конвенції І.д. діляться на імунітет членів дипломатичного представництва і особистий імунітет членів дипломатичного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право на чужі речі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗВЕРТАННЯ - гарантована Конституцією РФ можливість громадян звернутися особисто або через свого законного представника, а також направляти колективні звертання до державних органів, органи місцевого самоврядування і посадовим особам. Громадяни мають право особисто, а також через свого законного представника на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності звертатися до державних органів і органів місцевого самоврядування, до їх керівників і посадових осіб, депутатів законодавчих (представницьких) органів і органів місцевого самоврядування, державним і муніципальним службовцем. Термін. ШАРИАТ - (від араб. "шариа" - прямий, правильний шлях; обов'язкові розпорядження: право; закон) - комплекс закріплених в Корані і сунне розпоряджень, які визначають переконання, формують релігійну совість і етичні цінності мусульман, а також виступають джерелами норм, регулюючих їх поведінку. У мусульманському праві - сукупність обов'язкових до дотримання норм і розпоряджень, встановлених Аллахом і переданих їм людям через пророка Мухаммеда. Ш. включає три частини - релігійного догматика, ісламську етику і так звані практичні норми. Останні, в свою чергу, діляться на культові, обрядові. ненадання зареєстрованому кандидату можливості обнародувати (опублікувати) спростування або інакше роз'яснення в захист його честі, достоїнства або ділової репутації - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого фізичними і юридичними особами встановлена федеральними законами. Згідно ст. 45 (п. 6) Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" ненадання зареєстрованому кандидату можливості обнародувати (опублікувати) до закінчення терміну передвиборної агітації спростування або інакше роз'яснення в захист його честі, достоїнства або ділової репутації в програмах телерадіокомпаній і в періодичних друкарських виданнях з державною і муніципальною участю, які.
У вступі курсової "Право на чужі речі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЧИСЛЕННЯ ТЕРМІНІВ ПОКАРАНЬ І ЗАЛІК ПОКАРАННЯ - для точного числення термінів покарань ст. 72 УК передбачені спеціальні правила. Покарання, встановлені на певний термін, обчислюються в одиницях часу. До таких покарань відносяться: позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, обов'язкові роботи, виправні роботи, обмеження по військовій службі, обмеження свободи, арешт, вміст в дисциплінарній вояцькій частині і позбавлення свободи. Всі вони, за винятком обов'язкових робіт, обчислюються в роках і місяцях, а при заміні, складанні і заліку цих видів покарання - в днях (добах). Обов'язкові роботи обчислюються в годинах.

Карти (схеми), що відображають інформацію про стан відповідної території, можливі напрями її розвитку і про обмеження її використання - вигляд До.(з.), що відображають матеріали по обгрунтуванню проектів схем територіального планування РФ; розрізнюють: а) ДО.(з.) використання території РФ, частин території РФ з відображенням меж земель різних категорій, інакшої інформації про використання відповідної території; би) ДО.(з.) обмежень, що затверджуються в складі документів територіального планування суб'єктів РФ і документів територіального планування муніципальних освіт, в тому числі карти (схеми) меж територій об'єктів культурної спадщини, карти (схеми) меж зон з особливими умовами використання територій, карти (схеми) меж територій. ВИНОДОЛЬСКИЙ СТАТУТ - найважливіший пам'ятник древнього хорватського права. Статут був вироблений і затверджений в 1288 р. на з'їзді духовних і світських феодалів Вінодола - маленького полусамостоятельного князівства, що займало вузьку берегову смугу біля Адріатічеського моря в районі нинішнього Фіуме. Норми права, що становлять статут, представляють великий інтерес внаслідок їх древності, самобутності і безперечної спільності з іншими слов'янськими правовими пам'ятниками того часу. Оскільки в і державному суспільному устрій Вінодола існували пережитки первіснообщинних відносин, ці норми були ще певною мірою записом.
Список літератури курсової "Право на чужі речі" - більше 20 джерел. Захищеність психологічна - відносно стійке позитивне емоційне переживання і усвідомлення індивідом можливості задоволення своїх основних потреб і забезпеченості власних прав в будь-якій, навіть несприятливій ситуації при виникненні обставин, які можуть блокувати або утрудняти їх реалізацію. Одним з найважливіших механізмів, що забезпечують психологічну захищеність, є психологічний захист - необхідна умова формування адекватного почуття психологічної захищеності. У іншому випадку закономірне виникнення почуття психологічної незахищеності. Емпіричними гарантами феномена психологічної захищеності є почуття приналежності до групи. НОРМАЛЬНІСТЬ - уявлення про бажаний стан людини, відповідно до якого проводяться відмінності між здоров'ям і хворобою, нормою і патологією.    У психоаналізі проблема нормальності виникає не тільки в плані визначення критеріїв нормального і патологічного розвитку людини, але і з точки зору визначення мети психоаналитической терапії, стратегії лікування, завершеності аналізу.    У роботах З. Фрейда неодноразово ставилися питання про розуміння того, що потрібно вважати нормальним розвитком людини, що являє собою нормальне Я і що таке нормальність взагалі. Фундатор психоаналізу був одним з.

ВИТІСНЕНЕ НЕСВІДОМЕ - такі, що не знаходяться в свідомості змісту психіки, сприяючі утворенню невротичних симптомів і виникненню психічних розладів.    При просторовому, топическом підході до розгляду психіки людини З. Фрейд розрізнював свідомість і несвідоме. Дослідження останнього привело його до виділення прихованого, латентного несвідомого (предсознательного) і витісненого несвідомого. Він виходив з того, що латентне несвідоме здатне стати свідомим, в той час як витіснене несвідоме саме по собі і без подальшої роботи над ним не може бути свідомим. Динамічний підхід до розгляду психіки людини вимагав особливої уваги.
Посилання в тексті роботи "Право на чужі речі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Порушення слуху - (auditory disorders) К Н. з. можна віднести втрату слуху, оторрею, болі і шум у вухах. Кондуктивні порушення слуху Такого типу порушення виникають внаслідок хвороби або закупорки звукопроводящего апарату, напр., закупорки зовнішнього слухового проходу сірчаною пробкою, руйнування барабанної перетинки або пошкоджень порожнини і структур середнього вуха. К. н. з. очевидно в тих випадках, коли в усереднених по частотах мовного діапазону аудиограммах, знятих в умовах повітряної і кісткової провідності чистого тону, виявлена перевищуюча 10 дБ різниця; при цьому розрізнення мови залишається нормальним. Трансактний аналіз - [лати. transactio - угода, операція] - напрям психології, розроблений в 50-е роки американським психологом і психіатром Е. Берном, що включає: 1) структурний аналіз (теорія его-станів), 2) власне Т. а. діяльність і спілкування, заснований на понятті "трансакція" як взаємодія его-станів двох вступаючих в спілкування індивідів; 3) аналіз психологічної "гри", 4) скриптоанализ (аналіз життєвого сценарія - "скрипта"). Під его-станом розуміється актуальний спосіб існування Мене-суб'єкта. Виділяються три основних его-стани: "Родитель", "Дитина" і "Дорослий". Вступаючи у взаємодію, людина завжди. Особистість зріла - термін А.Адлера, означає особистість, яка "вселяє задоволення і надію, а не страх і розчарування". Передбачивши ідеї гуманистической психології, А.Адлер запропонував також поняття креативная особистість, указавши, що альтруїзм, людяність, прагнення до співпраці, почуття власного достоїнства і творчий початок - основні риси зрілої особистості. Більш детальне поняття про зрілу особистість розроблено в рамках гуманистического напряму в персонологии. Тим самим зроблений дуже важливий крок на шляху до розмежування норми і патології особистості, оскільки очевидно, що судити про.

ОСОБОВИЙ РОЗЛАД - Цей термін протягом значного відрізка часу служив загальним позначенням для будь-якого з ряду психологічних розладів. Трудність у визначенні того, що належить до цього класу і як вживати цей термін, викликана тим, що за останні десятиріччя було введено декілька "офіційних" визначень для найбільш нових моделей. 1. Спочатку - будь-яке психічне захворювання, що виявляється в рассогласованности мотивационной сфери і в неадаптивности моделей взаємовідносин з соціальним оточенням. Це значення терміну використовувалося настільки широко, що охоплювало як малі неврози, так і повновагі психотические розлади. СЕРБСЬКИЙ - Володимир Петрович (1858- 1917)- російський психіатр. Один з основоположників судової психіатрії в Росії. Д-р медицини (1890), професор (1902). Учень С.С. Корсакова. Соос-нователь Російського союзу психіатрів і невропатологів і Журналу невропатології і психіатрії імені С.С. Корсакова. Закінчив фізико-математичний (1880) і медичний (1883) факти Московського ун-та. У 1883-1885 рр. вивчав психіатрію і працював під керівництвом С.С. Корсакова в психіатричній лікарні М.Ф. Беккер (Москва), Венської психіатричній клініці Т. Мей-нерта і інш. У 1885 р. переїхав в м. Тамбов для реорганізації земської. Співпраця при психотерапії - Головним елементом ефективної психотерапії є щира співпраця психотерапевта і хворого. Потрібно на самому початку скласти так званий психотерапевтичний "контракт". 1. Скласти угоду відносно характеру і тривалості психотерапії. 2. Повинна бути попередня демонстрація вибраних методів психотерапії. 3. З кожним сеансом психотерапевту потрібно глибше входити в проблеми хворого, формувати "порядок денний". 4. Формувати взаємодію, як "спільне зусилля". Якості психотерапевта: щира щирість, благорасположение, співчуття. Початкові заняття. На першому занятті терапевт. ЕНТЕРОБИОЗ - гельминтоз, що характеризується перианальним зудом і кишковими розладами. Збуджувач - гострик - невеликий круглий черв'як, самиця якого має довжину 9 - 12 мм, самець - 3 - 4 мм. Остаточний господар і джерело инвазии - людина, в нижніх відділах тонкої і в товстій кишці якого паразитують половозрелі форми. Запліднені самиці активно виповзають з анального отвору і відкладають на шкірі перианальной області і промежині яйця. Це викликає зуд, і при розчісуванні сверблячий місць відбувається обсіменіння рук, що веде до аутоинвазии. Зараження може статися контактним шляхом. Чинниками передачі можуть.