Предмет адміністративного права

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи.....6
Розділ 2. Предмет адміністративного права.....14
Розділ 3. Метод адміністративно-правового регулювання.....26
Розділ 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права.....32
Висновки.....35
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Предмет адміністративного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Предмет адміністративного права"

Курсова робота "Предмет адміністративного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Предмет адміністративного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Предмет адміністративного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Предмет адміністративного права" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУД - доцільна діяльність людини, направлена на пристосування середовища мешкання для задоволення своїх потреб; на перетворення матеріальних і інтелектуальних ресурсів в потрібний для особистого або суспільного споживання продукт, на виробництво товарів і послуг. т. є основою життєдіяльності і розвитку людини. Продукт т. може бути виражений у вартісній, грошовій формі як отриманий внаслідок його реалізації дохід або заробіток. У процесі т. людина взаємодіє з предметами труда і коштами труда, а також з навколишнім середовищем. взаємодія людини з предметами і коштами труда зумовлюється розвитком. СВІТОВИЙ СУД - в ряді держав нижча ланка судової системи; розбирає справи про малозначні карні злочини, проводить попередній розгляд більш значних карних справ і розглядає в спрощеному порядку дрібні справи. Уперше М.с. були створені в Англії (в XIV в.), потім в Північній Америці (в XVII в.), у Франції (в кінці XVIII. у.)(, в 1959 р. ліквідовані). У дореволюційній Росії М.с. були встановлені в 1864 р. і діяли на території судових дільниць (по нескольку в повіті). У кожному з таких судів повинен був працювати як мінімум 1 світовий суддя, що обирався на 3 роки земськими зборами (органом місцевого самоврядування). Цивільне законодавство - це система нормативних актів, вмісних норми права, які регулюють майнові і особисті немайнові відносини. У відповідності з п. 2 ст. 3 ГК РФ до складу цивільного законодавства включаються ГК РФ і інакші ухвалені на його основі федеральні закони. Поняття "цивільне законодавство" не тотожно поняттю "джерела цивільного права". Останнє ширше. Джерелами цивільного права називають певні форми вираження цивільно-правових норм, і головні з них - правові акти, які утворять в своїй сукупності цивільне законодавство. Види джерел цивільного права: 1) Конституція РФ; 2) Цивільний кодекс РФ. Не є федеральним. МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ - способи вивчення, дослідження, вживані в криміналістиці для пізнання предмета криміналістики і об'єктів реальної дійсності. Вчення об М.к. - розділ загальної теорії криміналістики, істотний елемент її методологічних основ. Розвиток наукових уявлень об М.к. пов'язаний, з одного боку, з розвитком самої криміналістики, а з іншою з формуванням філософських поглядів на методи науки взагалі. На етапі виникнення криміналістики як науки її методами вважалися пристосовані до потреб практики боротьби із злочинністю методи природних і технічних наук (І.Н. Якимов) або що використовуються при розслідуванні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Предмет адміністративного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДПОВІДАЧ - особа, що залучається судом до відповіді на заявлену позивачем вимогу. По законодавству РФ О. можуть виступати як громадяни, так і юридичні особи. Для того щоб виступати в якості О., особа повинно володіти цивільною процесуальною правоздатністю, яка прямо залежить від цивільної правоздатності. Щоб самостійно розпоряджатися належними правами і обов'язками, особа повинно володіти цивільною процесуальною дієздатністю. Для юридичних осіб моменти придбання і втрати цивільної процесуальної право- і дієздатність співпадають. Громадяни стають повністю дієздатними з моменту досягнення ними. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ (ЛІКВІДАТОР) - спеціальна комісія, що створюється перед ліквідацією підприємства, компанії з метою оцінки і реалізації майна, стягнення дебіторської заборгованості, розрахунків з кредиторами, складання ліквідаційного балансу і звіту, що представляється органу, що створив комісію. У відповідності зі ст. 63 ГК РФ Л. до. призначається засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняли рішення про ліквідацію юридичної особи, по узгодженню з органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб. З моменту призначення Л. до. до неї переходять повноваження по управлінню справами юридичної особи. Л.к. СЕКЦІЇ - Секція - це організаційний підрозділ МА на національному рівні, що досяг організаційної і фінансової незалежності, що володіє значною кількістю членів і що має в своєму розпорядженні національний секретаріат (офіс) і співробітників, що координують і розробляючих плани проведення кампанії групами і членами МА в своїй країні. Секції грають ключову роль в організаційній структурі МА. Секції дають можливість Міжнародному секретаріату (МС) підтримувати контакт з місцевими групами і членами МА по всьому світу. Як і групи, секції можуть розрізнюватися по розмірах, умовах роботи, пристрої і.
У вступі курсової "Предмет адміністративного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВНЕСОК - операція, по якій кредитна установа приймає від клієнта на термін або безстроково грошову суму із зобов'язанням повернути клієнту ту ж суму з відсотками або без відсотків. В. може бути терміновим, тобто таким, по якому гроші видаються по настанні зумовленого терміну. По терміновому В. вкладник може витребувати вкладену суму тільки одночасно в повному об'ємі, а не по частинах. В. може бути безстроковим, тобто таким, по якому гроші видаються на вимогу вкладника в будь-який час. По безстроковому В. кредитну установу зобов'язано повернути гроші клієнту на його вимогу як повністю, так і по.

Дисципліна - це підкорення обов'язкам, що містяться в правових актах (нормативних, правоприменительних, интерпретационних, договірних) і в інакших соціальних і технічних розпорядженнях (нормативних і індивідуальних), що має мету упорядити певні суспільні відносини; це певні вимоги до поведінки суб'єктів, що відповідають чому склався в суспільстві соціальним нормам. При цьому дисципліна передбачає виконання обов'язків, що містяться не тільки в правових актах нормативного характеру, але і в правоприменительних, интерпретационних, договірних, а також в нормативних і індивідуальних неюридичних розпорядженнях. Ціна - Купівля-продаж результатів виробництва (товарів, послуг) означає, що вони володіють суспільною цінністю, вираженою в певній кількості платіжних знаків, тобто грошовою ціною товару (послуги). - базисна Ціна для певного сорту або якості товару, узгоджена сторонами в договорі купівлі-продажу і що є початковою для визначення остаточної ціни. Базисна ціна ліцензії має на увазі, що кількість і склад охоронних документів, права на використання яких можуть бути передані за ліцензійним договором, а також об'єм і ноу-хау, що фактично передається, що пропонується можуть розрізнюватися і відповідно.
Список літератури курсової "Предмет адміністративного права" - більше 20 джерел. РАЙХ Вільгельм - (1897-1957) - австрійський психоаналітик, складна і суперечлива особистість, що викликала як за житті, так і після смерті неоднозначну оцінку його дослідницької, терапевтичної, політичної діяльності.    В. Райх народився 24 березня 1897 року в частині Галіциї, належній Австро-Угорській імперії. Його батько, який через якийсь час після народження сина купив ферму в Буковині і став багатою людиною, був владним, авторитарним і запальним. Його мати, більш молода за віком, чим її чоловік, і добра жінка, була слухняною домогосподаркою. Поява на світло в 1900 році молодшого брата не тільки не викликала. ГРУПИ ЗУСТРІЧЕЙ - Основоположником Г. в., радикального крила групового руху, орієнтованого на надання психологічного сприяння зростанню особистості, є Роджерс (Rogers С. R.; перші експерименти - в 1947 р.). Внеском його в груповий рух стала концепція "основної зустрічі", тісно пов'язана з роботами в області клієнта-центрованої психотерапії. Члени групи в процесі спілкування вільно виражають свої почуття і приймають почуття інших, сфокусировани на пошуку автентичності і відвертості у взаємовідносинах з навколишніми. Лідер намагається створити атмосферу безпеки і довір'я, допомагає її підтримці з метою.

Прийоми завчення - (learning strategies) П. з. - це методи, що використовуються людьми для збору і збереження информ. Як правило, вони вимагають зусиль зі сторони уч-ця і знаходяться під когнитивним, або свідомим його контролем. Мнемотехника Мнемотехника полегшує завчення і відтворення важкого матеріалу. Нек-рі з її прийомів спираються на стратегії вербального опосредования, коли дві слова або думки асоціюються зі словом або фразою (вербальним посередником). Допустимо, наприклад, що ви намагаєтеся вивчити німецьке слово Handschuh - "рукавичка". Практ. вербальним посередником може стати уявлення про.
Посилання в тексті роботи "Предмет адміністративного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОДЕЛИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ ПО ГРОФУ - Один з методів трансперсональной психотерапії. Серед них поміщається особливу, оскільки саме з нього почався розвиток концепції трансперсональной психотерапії. Після заборони клінічного використання ЛСД і його аналогів концепція трансперсональной психотерапії розвивалася на моделі голотропной психотерапії. Теоретична концепція і методика проведення П. п. п. Г. загалом відповідає голотропной психотерапії, але має і ряд особливостей. Як і голотропная психотерапія, П. п. п. Г. проводиться у вигляді ряду сеансів, число яких не лімітується і визначається спільно психотерапевтом і пацієнтом. АКМЕОЛОГИЯ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ. - Акмеология тісно пов'язана з такими соціальними науками, як філософія, історія, культурология, соціологія, економіка, політологія, конфликтология, педагогіка і екологія. Лінія взаємодії акмеологии з цими науками проходить через соціально-культурний простір суспільного утворення людини як особистості і його професійної самореалізації у вибраній сфері діяльності, яка, в свою чергу, протікає в динамічно змінному економічно-екологічному просторі і здійснюється у взаємодії в сімейному і діловому житті. Категорія творчого, культурно-осмисленого труда є основною у взаємодії акмеологии з суспільними. ЗАСУДЖЕННЯ - Німий.: Verurteilung або Urteilsverwerrung. - Франц.: jugement de condamnation. - Англ.: judgement of condemnation. - Ісп.: juicio de condenaci?n. - Італ.: rifiuto da parte del giudizio; condamna. - Португ.: julgamento de condena??про. про Операція або установка, при якій суб'єкт, усвідомлюючи своє бажання, в принципі забороняє собі його виконання - відповідно до моральних причин або загальноприйнятих норм. Фрейд бачив в цьому спосіб захисту, більш пророблений і витончений, ніж витиснення. ДЛагаш пропонував вважати це процесом "вивільнення" Я, який здійснюється в курсі психоаналитического.

ПРОЕКТИВНИЙ МАЛЮНОК - Один з методів групової психотерапії. Ряд авторів не виділяють П. р. в самостійний метод, а включають в комплекс, що означається як "проективная арттерапия" (передбачає використання не тільки малюнка, але і ліплення, моделювання і інш.). Основна задача П. р. складається в отриманні додаткової інформації про проблеми окремих пацієнтів або групи загалом. Так само як психодрама і психогимнастика, П. р. сприяє виявленню і усвідомленню трудновербализуемих проблем і переживань пацієнтів. Заняття будується звичайно таким чином: кожний пацієнт отримує лист паперу, кольорову крейду (можна використати. Діагноз і диференціальний діагноз анорексии і булимии - Нервова анорексия може бути самостійним захворюванням кола прикордонних нервовопсихічних розладів пубертатного віку, одним з виявів, частіше за все найбільш ранніх, шизофренического процесу, що починається в підлітковому або юнацькому віці, або особливою формою психічного розладу - ендореактивной пубертатной анорексией. У вигляді окремих рудиментарних виявів анорексия може зустрічатися (нарівні з іншою типово невротичною або психопатической симптоматикой) при багатьох так званих класичних формах прикордонних нервовопсихічних захворювань. Для нервової анорексии як самостійного захворювання характерні. ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМАХ - Травматичні пошкодження головного мозку (струси, удари) нерідко супроводяться розвитком психічних порушень. Короткочасні психічні розлади зустрічаються в гострому періоді травматичного пошкодження мозку і розвиваються безпосередньо після травми або протягом найближчих 6 місяців. Надалі формуються віддалені порушення психічної сфери, які можуть виявитися через місяці і роки. У гострому періоді найчастіше виникає травматичний делирий, який характеризується гострим психомоторним збудженням, напливом зорових галюцинацій. Періодично виникають світлі проміжки, під час яких хворий приходить в свідомість і вступає в. Збереження професійної працездатності фахівця з кризового втручання - (intervener survival) С. п. р. з. до. в. пов'язано із задоволенням потреб і потреб фахівців, що здійснюють втручання в кризових ситуаціях. Оволодіння умінням справлятися з кризою недостатньо для того, щоб повністю позбутися стресів і напруження, к-рі, в свою чергу, не можуть не позначитися на здатності кваліфіковано і ефективно здійснювати кризове втручання. Фахівець, що сам знаходиться в кризовій ситуації, не зможе надати допомогу інш. людям. Деякі вважають, що добре навчені професіонали легко долають труднощі, к-рі не по плечу звичайним людям, але це не так. Будучи залучені в надання.