Предмет адміністративного права

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи ... 6
Розділ 2. Предмет адміністративного права ... 14
Розділ 3. Метод адміністративно-правового регулювання ... 26
Розділ 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права ... 32
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Предмет адміністративного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Предмет адміністративного права"

Курсова робота "Предмет адміністративного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Предмет адміністративного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Предмет адміністративного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Предмет адміністративного права" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУД - доцільна діяльність людини, направлена на пристосування середовища мешкання для задоволення своїх потреб; на перетворення матеріальних і інтелектуальних ресурсів в потрібний для особистого або суспільного споживання продукт, на виробництво товарів і послуг. т. є основою життєдіяльності і розвитку людини. Продукт т. може бути виражений у вартісній, грошовій формі як отриманий внаслідок його реалізації дохід або заробіток. У процесі т. людина взаємодіє з предметами труда і коштами труда, а також з навколишнім середовищем. взаємодія людини з предметами і коштами труда зумовлюється розвитком. СВІТОВИЙ СУД - в ряді держав нижча ланка судової системи; розбирає справи про малозначні карні злочини, проводить попередній розгляд більш значних карних справ і розглядає в спрощеному порядку дрібні справи. Уперше М.с. були створені в Англії (в XIV в.), потім в Північній Америці (в XVII в.), у Франції (в кінці XVIII. у.)(, в 1959 р. ліквідовані). У дореволюційній Росії М.с. були встановлені в 1864 р. і діяли на території судових дільниць (по нескольку в повіті). У кожному з таких судів повинен був працювати як мінімум 1 світовий суддя, що обирався на 3 роки земськими зборами (органом місцевого самоврядування). Цивільне законодавство - це система нормативних актів, вмісних норми права, які регулюють майнові і особисті немайнові відносини. У відповідності з п. 2 ст. 3 ГК РФ до складу цивільного законодавства включаються ГК РФ і інакші ухвалені на його основі федеральні закони. Поняття "цивільне законодавство" не тотожно поняттю "джерела цивільного права". Останнє ширше. Джерелами цивільного права називають певні форми вираження цивільно-правових норм, і головні з них - правові акти, які утворять в своїй сукупності цивільне законодавство. Види джерел цивільного права: 1) Конституція РФ; 2) Цивільний кодекс РФ. Не є федеральним. МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ - способи вивчення, дослідження, вживані в криміналістиці для пізнання предмета криміналістики і об'єктів реальної дійсності. Вчення об М.к. - розділ загальної теорії криміналістики, істотний елемент її методологічних основ. Розвиток наукових уявлень об М.к. пов'язаний, з одного боку, з розвитком самої криміналістики, а з іншою з формуванням філософських поглядів на методи науки взагалі. На етапі виникнення криміналістики як науки її методами вважалися пристосовані до потреб практики боротьби із злочинністю методи природних і технічних наук (І.Н. Якимов) або що використовуються при розслідуванні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Предмет адміністративного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДПОВІДАЧ - особа, що залучається судом до відповіді на заявлену позивачем вимогу. По законодавству РФ О. можуть виступати як громадяни, так і юридичні особи. Для того щоб виступати в якості О., особа повинно володіти цивільною процесуальною правоздатністю, яка прямо залежить від цивільної правоздатності. Щоб самостійно розпоряджатися належними правами і обов'язками, особа повинно володіти цивільною процесуальною дієздатністю. Для юридичних осіб моменти придбання і втрати цивільної процесуальної право- і дієздатність співпадають. Громадяни стають повністю дієздатними з моменту досягнення ними. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ (ЛІКВІДАТОР) - спеціальна комісія, що створюється перед ліквідацією підприємства, компанії з метою оцінки і реалізації майна, стягнення дебіторської заборгованості, розрахунків з кредиторами, складання ліквідаційного балансу і звіту, що представляється органу, що створив комісію. У відповідності зі ст. 63 ГК РФ Л. до. призначається засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняли рішення про ліквідацію юридичної особи, по узгодженню з органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб. З моменту призначення Л. до. до неї переходять повноваження по управлінню справами юридичної особи. Л.к. СЕКЦІЇ - Секція - це організаційний підрозділ МА на національному рівні, що досяг організаційної і фінансової незалежності, що володіє значною кількістю членів і що має в своєму розпорядженні національний секретаріат (офіс) і співробітників, що координують і розробляючих плани проведення кампанії групами і членами МА в своїй країні. Секції грають ключову роль в організаційній структурі МА. Секції дають можливість Міжнародному секретаріату (МС) підтримувати контакт з місцевими групами і членами МА по всьому світу. Як і групи, секції можуть розрізнюватися по розмірах, умовах роботи, пристрої і.
У вступі курсової "Предмет адміністративного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВНЕСОК - операція, по якій кредитна установа приймає від клієнта на термін або безстроково грошову суму із зобов'язанням повернути клієнту ту ж суму з відсотками або без відсотків. В. може бути терміновим, тобто таким, по якому гроші видаються по настанні зумовленого терміну. По терміновому В. вкладник може витребувати вкладену суму тільки одночасно в повному об'ємі, а не по частинах. В. може бути безстроковим, тобто таким, по якому гроші видаються на вимогу вкладника в будь-який час. По безстроковому В. кредитну установу зобов'язано повернути гроші клієнту на його вимогу як повністю, так і по.

Дисципліна - це підкорення обов'язкам, що містяться в правових актах (нормативних, правоприменительних, интерпретационних, договірних) і в інакших соціальних і технічних розпорядженнях (нормативних і індивідуальних), що має мету упорядити певні суспільні відносини; це певні вимоги до поведінки суб'єктів, що відповідають чому склався в суспільстві соціальним нормам. При цьому дисципліна передбачає виконання обов'язків, що містяться не тільки в правових актах нормативного характеру, але і в правоприменительних, интерпретационних, договірних, а також в нормативних і індивідуальних неюридичних розпорядженнях. Ціна - Купівля-продаж результатів виробництва (товарів, послуг) означає, що вони володіють суспільною цінністю, вираженою в певній кількості платіжних знаків, тобто грошовою ціною товару (послуги). - базисна Ціна для певного сорту або якості товару, узгоджена сторонами в договорі купівлі-продажу і що є початковою для визначення остаточної ціни. Базисна ціна ліцензії має на увазі, що кількість і склад охоронних документів, права на використання яких можуть бути передані за ліцензійним договором, а також об'єм і ноу-хау, що фактично передається, що пропонується можуть розрізнюватися і відповідно.
Список літератури курсової "Предмет адміністративного права" - більше 20 джерел. РАЙХ Вільгельм - (1897-1957) - австрійський психоаналітик, складна і суперечлива особистість, що викликала як за житті, так і після смерті неоднозначну оцінку його дослідницької, терапевтичної, політичної діяльності.    В. Райх народився 24 березня 1897 року в частині Галіциї, належній Австро-Угорській імперії. Його батько, який через якийсь час після народження сина купив ферму в Буковині і став багатою людиною, був владним, авторитарним і запальним. Його мати, більш молода за віком, чим її чоловік, і добра жінка, була слухняною домогосподаркою. Поява на світло в 1900 році молодшого брата не тільки не викликала. ГРУПИ ЗУСТРІЧЕЙ - Основоположником Г. в., радикального крила групового руху, орієнтованого на надання психологічного сприяння зростанню особистості, є Роджерс (Rogers С. R.; перші експерименти - в 1947 р.). Внеском його в груповий рух стала концепція "основної зустрічі", тісно пов'язана з роботами в області клієнта-центрованої психотерапії. Члени групи в процесі спілкування вільно виражають свої почуття і приймають почуття інших, сфокусировани на пошуку автентичності і відвертості у взаємовідносинах з навколишніми. Лідер намагається створити атмосферу безпеки і довір'я, допомагає її підтримці з метою.

Прийоми завчення - (learning strategies) П. з. - це методи, що використовуються людьми для збору і збереження информ. Як правило, вони вимагають зусиль зі сторони уч-ця і знаходяться під когнитивним, або свідомим його контролем. Мнемотехника Мнемотехника полегшує завчення і відтворення важкого матеріалу. Нек-рі з її прийомів спираються на стратегії вербального опосредования, коли дві слова або думки асоціюються зі словом або фразою (вербальним посередником). Допустимо, наприклад, що ви намагаєтеся вивчити німецьке слово Handschuh - "рукавичка". Практ. вербальним посередником може стати уявлення про.
Посилання в тексті роботи "Предмет адміністративного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОДЕЛИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ ПО ГРОФУ - Один з методів трансперсональной психотерапії. Серед них поміщається особливу, оскільки саме з нього почався розвиток концепції трансперсональной психотерапії. Після заборони клінічного використання ЛСД і його аналогів концепція трансперсональной психотерапії розвивалася на моделі голотропной психотерапії. Теоретична концепція і методика проведення П. п. п. Г. загалом відповідає голотропной психотерапії, але має і ряд особливостей. Як і голотропная психотерапія, П. п. п. Г. проводиться у вигляді ряду сеансів, число яких не лімітується і визначається спільно психотерапевтом і пацієнтом. АКМЕОЛОГИЯ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ. - Акмеология тісно пов'язана з такими соціальними науками, як філософія, історія, культурология, соціологія, економіка, політологія, конфликтология, педагогіка і екологія. Лінія взаємодії акмеологии з цими науками проходить через соціально-культурний простір суспільного утворення людини як особистості і його професійної самореалізації у вибраній сфері діяльності, яка, в свою чергу, протікає в динамічно змінному економічно-екологічному просторі і здійснюється у взаємодії в сімейному і діловому житті. Категорія творчого, культурно-осмисленого труда є основною у взаємодії акмеологии з суспільними. ЗАСУДЖЕННЯ - Німий.: Verurteilung або Urteilsverwerrung. - Франц.: jugement de condamnation. - Англ.: judgement of condemnation. - Ісп.: juicio de condenaci?n. - Італ.: rifiuto da parte del giudizio; condamna. - Португ.: julgamento de condena??про. про Операція або установка, при якій суб'єкт, усвідомлюючи своє бажання, в принципі забороняє собі його виконання - відповідно до моральних причин або загальноприйнятих норм. Фрейд бачив в цьому спосіб захисту, більш пророблений і витончений, ніж витиснення. ДЛагаш пропонував вважати це процесом "вивільнення" Я, який здійснюється в курсі психоаналитического.

ПРОЕКТИВНИЙ МАЛЮНОК - Один з методів групової психотерапії. Ряд авторів не виділяють П. р. в самостійний метод, а включають в комплекс, що означається як "проективная арттерапия" (передбачає використання не тільки малюнка, але і ліплення, моделювання і інш.). Основна задача П. р. складається в отриманні додаткової інформації про проблеми окремих пацієнтів або групи загалом. Так само як психодрама і психогимнастика, П. р. сприяє виявленню і усвідомленню трудновербализуемих проблем і переживань пацієнтів. Заняття будується звичайно таким чином: кожний пацієнт отримує лист паперу, кольорову крейду (можна використати. Діагноз і диференціальний діагноз анорексии і булимии - Нервова анорексия може бути самостійним захворюванням кола прикордонних нервовопсихічних розладів пубертатного віку, одним з виявів, частіше за все найбільш ранніх, шизофренического процесу, що починається в підлітковому або юнацькому віці, або особливою формою психічного розладу - ендореактивной пубертатной анорексией. У вигляді окремих рудиментарних виявів анорексия може зустрічатися (нарівні з іншою типово невротичною або психопатической симптоматикой) при багатьох так званих класичних формах прикордонних нервовопсихічних захворювань. Для нервової анорексии як самостійного захворювання характерні. ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМАХ - Травматичні пошкодження головного мозку (струси, удари) нерідко супроводяться розвитком психічних порушень. Короткочасні психічні розлади зустрічаються в гострому періоді травматичного пошкодження мозку і розвиваються безпосередньо після травми або протягом найближчих 6 місяців. Надалі формуються віддалені порушення психічної сфери, які можуть виявитися через місяці і роки. У гострому періоді найчастіше виникає травматичний делирий, який характеризується гострим психомоторним збудженням, напливом зорових галюцинацій. Періодично виникають світлі проміжки, під час яких хворий приходить в свідомість і вступає в. Збереження професійної працездатності фахівця з кризового втручання - (intervener survival) С. п. р. з. до. в. пов'язано із задоволенням потреб і потреб фахівців, що здійснюють втручання в кризових ситуаціях. Оволодіння умінням справлятися з кризою недостатньо для того, щоб повністю позбутися стресів і напруження, к-рі, в свою чергу, не можуть не позначитися на здатності кваліфіковано і ефективно здійснювати кризове втручання. Фахівець, що сам знаходиться в кризовій ситуації, не зможе надати допомогу інш. людям. Деякі вважають, що добре навчені професіонали легко долають труднощі, к-рі не по плечу звичайним людям, але це не так. Будучи залучені в надання.