Представництво в адміністративному процесі

(курсова робота з адміністративного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Адміністративний процесуальний статус осіб, що беруть участь в процесі ... 5
1.1. Поняття, права і обов'язки сторін ... 5
1.2. Треті особи в адміністративному процесі ... 11
1.3. Поняття і підстави участі в адміністративному процесі, представника сторін і третіх осіб ... 13
Розділ 2. Поняття і види представництва ... 17
2.1. Поняття процесуального представництва ... 17
2.2. Представництво за законом ... 26
2.3 Представництво за договором ... 28
2.4. Представництво осіб уповноважених законом ... 30
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Представництво в адміністративному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Представництво в адміністративному процесі"

Курсова робота "Представництво в адміністративному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Представництво в адміністративному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Представництво в адміністративному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Представництво в адміністративному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР (договір ліцензії) - 1) договір, по якому одна сторона, що володіє винятковим правом на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (лицензиар), надає іншій стороні (ліцензіату) право використати такий результат або засіб (об'єкт Л.д.) у встановлених договором межах шляхом видачі відповідного дозволу. Титул володаря виняткового права до ліцензіата не переходить. Л.д. передбачається відшкодувальним (див. Ліцензійна винагорода), визначає права, що надаються, межі і терміни їх використання. Розрізнюють договір невиняткової і виняткової (окремий випадок повної) ліцензії. За договором невиняткової. ДАВНІСТЬ (в карному праві) - витікання певних, вказаних в законі термінів, що при наявності передбачених законом обставин виключає карну відповідальність або виконання призначеного судом покарання (ст. 78 і 82УК). Інстітут Д. вельми древній. Його коріння йде в римське право, з якого він був запозичений різними європейськими країнами. У Росії першим законодавчим актом, що передбачив Д., є Маніфест Екатеріни II від 17 березня 1775 р., згідно з яким потрібно було піддавати вічному забуттю всякого роду злочинну дію, що не стала голосним, якщо від дня його здійснення пройшло 10 років. Д. покарання була введена в російське. ПОЛІЦІЯ - система особливих органів державного управління в експлуататорських державах, що здійснюють в інтересах пануючих класів охорону буржуазної держави і встановлених ним порядків і діючих методами прямого примушення і терору відносно трудящих. Розрізнюють т. н. "політичну поліцію" ("таємна поліція", "поліція державної безпеки", "політичний розшук" і т. д.), здійснюючу розправу з особами, ведучими боротьбу проти встановленого в даній капіталістичній державі режиму, і т. н. "загальну поліцію" ("кримінальна поліція", "поліція. ХАНТИ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - один з десяти автономних округів, що знаходяться в складі РФ як її суб'єкт. Входить також до складу Тюменської області. Статут (Основний закон) Х. а. про. прийнятий на засіданні Думи округу 26 квітня 1995 р. Територія округу включає 13 міст окружного значення і 9 районів. Адміністративний центр - м. Ханти-Мансийск. Державну владу в окрузі здійснюють Дума, губернатор, Уряд, а також суд округу, окружний арбітражний суд, народні суди і інакші суди, що утворюється згідно з Федеральним конституційним законом про судову систему. Можливий і референдум округу (окружне народне голосування).
Кожна вагома структурна частина курсової "Представництво в адміністративному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - одна з форм общесоциальной відповідальності. Остання включає в себе також політичну, національну, історичну, партійну і багато які інші види відповідальності. У вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі немає єдиного поняття Ю.о. У одних випадках вона визначається як "міра державного примушення, заснована на юридичному і суспільному засудженні поведінки правопорушника і що виражається у встановленні для нього певних негативних наслідків в формі обмежень особистого і майнового порядку". У інших випадках - як "регламентовані нормами права суспільні відносини між державою в особі його. ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ - організаційно-правова форма обговорення в парламенті із залученням представників громадськості особливо значущих питань - концепції законів, міжнародних договорів, належної ратифікації, і інших найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики. Відповідно до Конституції РФ (ч. 3 ст. 101) Порада Федерації і Державна Дума з питань свого ведіння проводять П.с. Порядок проведення П.с. визначається Регламентом палати. Так, П.с. в Пораді Федерації організуються з ініціативи комітетів палат в межах їх повноважень, комісій, що створюються відповідно до Регламенту палати, з ініціативи Голови Поради. Комісійна судова експертиза - судова експертиза, яка проводиться не менш ніж двома експертамиодной спеціальності. Комісійний характер експертизиопределяется слідчим або керуй гелем експертногоучреждения, якому доручене виробництво судебнойекспертизи. Порядок її проведення регламентований ст. 200УПК РФ. Найчастіше проводяться комісійні судебномедицинские (для встановлення причин смерті) илисудебнопсихиатрические експертизи (по установлениюпсихического захворювання) і інш. Якщо за результатами проведених досліджень мненияекспертов з поставлених питань співпадають, то ними складається єдиний висновок. У разі.
У вступі курсової "Представництво в адміністративному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КЛАУЗУЛА ПРО ОБСТАВИНИ, що ЗМІНИЛИСЯ - один з спеціальних принципів права між народних. договорів, що іноді прямо включається в текст договору, згідно з яким ті або інакші положення міжнародного договору признаються обов'язковими до виконання доти, поки не зміняться обставини, при яких цей договір був укладений і які складали істотну умову його висновку. Інакшими словами, К. об в.о. - положення або обмовка, що встановлює право договірних сторін звільнитися від зобов'язань в односторонньому порядку (анулювати їх) у разі серйозної зміни обставин, ситуації, що обумовили висновок і дію міжнародного договору. Для того щоб забезпечити виконання.

ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - основні напрями діяльності місцевого самоврядування, що характеризують його природу і соціальне призначення. Відповідно до Конституції РФ місцеве самоврядування здійснює наступні функції: 1) забезпечує участь населення в самостійному розв'язанні місцевих питань; 2) забезпечує соціально-економічний розвиток відповідної території; 3) управляє муніципальною власністю; 4) забезпечує потреби населення в соціально-культурних, комунально-побутових і інших життєво важливих послугах; 5) здійснює захист інтересів і прав місцевого самоврядування; 6) забезпечує правоохорону суспільного, реалізацію законів. НАРОДНА ІНІЦІАТИВА - право повнолітніх громадян (певної чисельності) внести на розгляд представницького органу влади або органу місцевого самоврядування або відповідної посадової особи проект їх рішення або пропозиція про розгляд якогось важливого питання, віднесеного до їх ведіння, про організацію народного обговорення даного питання або проведення по ньому народного голосування (референдуму). Н. і. реалізовується збором підписів громадян, рідше - прийняттям рішення об Н. і. на зборах громадян по місцю їх проживання або роботи. Н. і. закріпляється в ряді конституційно-правових актів. Наприклад, Федеральний.
Список літератури курсової "Представництво в адміністративному процесі" - більше 20 джерел. Концепція порушень і терапії - Згідно з теоретичною моделлю терапії гештальт, функціонування індивідуума здійснюється за допомогою процесу саморегулювання, завдяки якому організм задовольняє свої потреби і підтримує рівновагу в постійно змінних умовах. Цей процес здійснюється постійно, оскільки цих потреб, або неповноцінних гештальтов, багато, а чергові ситуації і интеракции з оточенням ведуть до виникнення нових гештальтов і порушують тимчасовий стан рівноваги. Для ефективного задоволення цих потреб потрібна сформована внутрішня ієрархія їх важливості. Коли це наступає, домінуюча в даний момент потреба. НЕОПСИХОАНАЛИЗ ЩУЛЬЦА-ХЕНКЕ - Німецький психіатр і психоаналітик Шульц-Хенке (Schultz-Hencke Н., 1892-1953) - один з найвидніших представників так званого неопсихоанализа. Випускник Берлінського психоаналитического інституту. З 1936 р. працював в організованому нацистами, єдиному тоді в Німеччині інституті психологічних досліджень і психотерапії під керівництвом М. Герінга (Goring M.), родича рейхсмаршала. Відмовився вступати в НСДАП, що на ті часи було нечуваним вчинком. У 1940 р. опублікував свій головний труд "Der gehemmte Mensch" ("Скута людина"), який визначив як "підручник.

АНИМА, АНИМУС - (від лати. anima - душа, animus - дух) - несвідомі уявлення, виступаючі в образах жіночого начала в чоловікові і чоловічого начала в жінці.    Поняття Аніми і Анімуса були використані К.Г. Юнгом (1875-1961) для характеристики вічних образів спадкового досвіду жіночності і мужності, феминности і маскулинности. Анима і Анімус - висхідні до древності, спадково запечатленні в живій системі і образи жінки, що передаються поколіннями предків і чоловіка. Ці образи несвідомо проецируются (переносяться) на іншу людину, лежать в основі захопленості протилежною підлогою, сприяють виникненню почуттів.
Посилання в тексті роботи "Представництво в адміністративному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Механізми формування рідної і іншомовної мови в спілкуванні - сукупність процесів, що забезпечують можливість оволодіння іншомовною мовою по моделі формування рідної мови в онтогенезе, з урахуванням їх схожості і відмінності. Донедавна однієї з ведучих в психології була т. зр., висхідна до Ж. Піаже, згідно до-ой розвиток психич. структур людини визначається послідовними фазами його физич. і розумового формування і обмежується часом їх морфологічного і функц. дозрівання. З цієї т. зр. було пов'язане поширене в психології і психолингвистике розгляд онтогенеза як процесу формування осн. структур і функцій психіки індивіда, в т. ч. мови, протягом. ШЕЙН - (Schein) Едгар Г. (р. 1928) - американський психолог швейцарського походження. Фахівець в області психологічного консультування, промислової психології, психології особистості і соціальної психології, психологічного вивчення соціальних проблем. Один з основоположників організаційної психології. Освіту отримав в Чикагськом ун-ті (бакалавр із загальних проблем навчання, 1947), яке продовжив в Стенфордськом унте (магістр в області соціальної психології, 1948) і завершив в Гарвардськом ун-ті (д-р в області соціальної психології, 1952). Є професором кафедри менеджменту Слоуновської школи. Механізми групової взаємодії - Одним з механізмів групової взаємодії є групова згуртованість. Вона схоже взаємовідносинам, які складаються в індивідуальній психотерапії між терапевтом і пацієнтом. Груповій згуртованості сприяють: збіг цілей членів групи; дружня атмосфера і почуття спільності; створення умов, сприяючих взаємному довір'ю і вияву своїх щирих почуттів і думок; взаємний інтерес до задоволення почуття пізнання інших і їх проблем, можливість ідентифікації з ними; вплив групової діяльності позитивно позначається на виникненні позитивних емоцій (цьому сприяють і технічні прийоми, які використовує психотерапевт з.

неструктуровані терапевтичні групи - (unstructured therapy groups) Н. т. м. покликані допомогти людям вирішувати свої особисті проблеми і навчитися встановлювати близькі і емоційно теплі межличностні відносини. У Н. т. м. ведучий не використовує групових вправ, він і всі члени групи цілком вільні у вираженні будь-яких емоцій. Н. т. м. з успіхом можуть провестися з різноманітними контингентами населення. Динаміка терапії в неструктурованих групах, що проводиться з різними типами клієнтів, має загальні для всіх груп елементи. Характеристики ведучого Ялом затверджує, що ведучі терапевтичних груп відповідальні за висунення на. СИМВОЛ - 1. Найбільш загальне значення - все, що представляє, означає або вказує на що-небудь ще. Згідно з філософом Чарльзу Пірзу, "символ - це знак, який є знаком просто, або переважно, на основі того факту, що він використовується і розуміється таким чином". У всіх приведених нижче способах вживання можна побачити це уявлення про символ, як про довільну угоду. 2. У лінгвістиці - будь-яка язикова форма (звичайно розглядається слово), яка може використовуватися для того, щоб представити предмет, подію, людину і т.д. Слово "яблуко" є символом реального яблука. 3. У математикові і (символічної) логікові -. Профілактіка алкоголізму - Профілактіка алкоголізму може бути розділена на державнийсуспільну і медичну. Адміністративними і законодавчими заходами держава прагне регулювати споживання алкоголю з тим, щоб обмежити пияцтво і знизити поширеність алкоголізму, які наносять суспільству і матеріальний, і моральний збиток. Протягом історії людства неодноразово робилися крайні заходи - повна заборона продажу і навіть вживання спиртних напоїв. Необхідні раціональні адміністративні і юридичні заходи, регулюючі споживання спиртних напоїв. Повинне суворо переслідуватися поява в нетверезому вигляді в суспільних місцях, на. ДЕЖЕРИНА - СОТТА СИНДРОМ - (описаний французькими неврологами J. J. Dejerine і J. Sottas, 1866-1943; синонім - спадкова мотосенсорная невропатія III типу) - прогресуюча гипертрофическая сенсорно-моторна полиневропатия, викликана порушенням миелинизации нервових стовбурів. Характерні втрата чутливості, потовщення нервів. Спочатку відмічають слабість і атрофію м'язів дистальних відділів нижніх кінцівок; порушуються тильне згинання стопи, руху в голеностопних суглобах, координація в руках. Описані атаксія, фасцикуляции, тремор, хореиформні руху в кистях, набряк і атрофія зорового нерва, нистагм, сенсорно-невральная.