Прикордонний режим: поняття та види

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні основи визначення прикордонного режиму ... 5
1.1. Підходи до визначення поняття "правового режиму" ... 5
1.2. Поняття режиму кордону ... 9
Розділ 2. Характеристика прикордонного режиму та його видів ... 12
2.1. Режим державного кордону ... 12
2.2. Митний контроль ... 13
2.3. Режим у пунктах пропуску через державний кордон ... 16
Розділ 3. Ограни, що забезпечують охорону державного кордону ... 23
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 33
Додаток ... 37

Для придбання курсової роботи "Прикордонний режим: поняття та види" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Прикордонний режим: поняття та види"

Курсова робота "Прикордонний режим: поняття та види" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Прикордонний режим: поняття та види", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Прикордонний режим: поняття та види" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Прикордонний режим: поняття та види" і призначений виключно для пошукових систем.

Взривопожарная безпека - стан захищеності особистості, майна, суспільства, навколишнього середовища і держави від вибухів і пожеж. У разі їх виникнення запобігається вплив на людей небезпечних і шкідливих чинників вибуху, небезпечних чинників пожежі, забезпечується збереження матеріальних цінностей. Умовою в. Б. Является регламентація імовірності впливу небезпечних чинників пожежі і небезпечних і шкідливих чинників вибуху; повинна бути не вище за 10-6 на людину і 10-5 на групу людей (не менше за 10 чоловік) протягом року. Основні нормативні документи про в. БИ.: Гост 12.1.004-91 ссбт "пожежна безпека.
ДОКУМЕНТ - (лати. dokumentum все, що може служити свідченням, уроком, прикладом), матеріальний об'єкт, на до - ром за допомогою знаків, символів і т.п. елементів природної або штучної мови зафіксовані зведення про факти. Разлічают Д. рукописне, машинописне, поліграфічне, фонодокументи, фото - і кинодокументи і інш. У криміналістиці особливе значення має класифікація Д. за юридичною природою справжні і підробні. Справжнім є Д., виготовлений належною посадовою особою (або інш. особою, від імені до - рого він виконаний), зміст до - рого відповідає дійсності. Належно виготовлений, але вмісний помилкові відомості.
-Федеральний закон Про садівничі, городницькі і дачних некомерційні об'єднання громадян - законодавчий акт від 15 квітня 1998 р. N 66-ФЗ з изм. і доп., внесеними Федеральними законами від 22 листопада 2000 р. N 137-ФЗ, від 21 березня 2002 р. N 31-ФЗ, від 8 грудня 2003 р. N 169-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. N 122-ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 30 червня 2006 р. N 93-ФЗ, від 26 червня 2007 р. N 118-ФЗ, від 23 листопада 2007 р. N 268-ФЗ; регулює відносини, виникаючі в зв'язку з ведінням громадянами садівництва, городництва і дачного господарства, і встановлює правове положення садівничих, городницьких і дачних некомерційних об'єднань, порядок їх створення, діяльності, реорганізації і.
БАТИШЕВ Сергій Яковльович - [р. 6(19). 10.1915, пос. Кадом, нині в Рязанської обл.], педагог, організатор пед. науки, суспільств. діяч. Д. ч. АПН СРСР (1974 - 91), д-р пед. наук (1968). Герой Сов. Союзу (1944). Закінчив Саратовський ин-т механізації з. х-ва (1946). На пед. роботі з 1936. З 1946 на керівній роботі в системі проф.. освіти, в 1967 - 73 заст. перед. Госпрофобра СРСР. У 1973 - 89 акад.-секретар Відділення педагогіки і психології проф.. освіти АПН. Перед, (з 1965) Наукової ради з проблем проф.. освіти АПН. Перед. Всесоюзної асоціації працівників проф. освіти (з 1989). У 60-х рр. виступив ініціатором досліджень.
Кожна вагома структурна частина курсової "Прикордонний режим: поняття та види" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Тиждень - (ст. славши. - не робити) - проміжок часу, що складається з семи діб (седмица), що відповідає періоду звертання Місяця навколо Землі. Сім днів має початок у витворі світу і введені в календар багатьох народів (у деяких народів тривалість тижня коливалася від 5 до 10 днів). Рахунок часу тижнями склався в Вавілоне, що приблизно відображало тривалість кожного з чотирьох фаз Місяця. Багато які народи давали кожному дню тижня свої назви, часто міфологічні або по планетах. У російській культурі слово "тиждень" збереглося по назві першого дня седмици, коли не треба було нічого робити (день.
Платон - Платон (Plato) (ок. 429 - 347 до н.е.), греч. філософ, родоначальник платонизма, випробував велике влияниеСократа. Після страти останнього в 399 р. до н.е. багато подорожував; останні 40 років життя провів вАфинах, де заснував Академію. Його діалоги - перший суцільний виклад, що дійшов до нас греч. филос. думки; вони вплинули сильний чином на подальші покоління філософів і передусім на Дамба. У "Апологиї" описаний безуспішний виступ Сократа в свій захист на суді в 399 р. до н.е. У ранніх діалогах відбилися сумніви П. в правильності филос. мислення того періоду. Він представляє сократовский.
Мануфактура - одна з ранніх форм капіталістичної організації промисловості, при якій зберігається реміснича техніка, але виробництво вже засноване на кооперації і технічному розподілі праці серед робітників. Ранні форми мануфактури характерні в XIV - XV вв. звичайно для великих торгових центрів, орієнтованих на зовнішню торгівлю (Італія, Фландрія), і створювалися купцями і лихварями. Зустрічатися повсюдно і представляти основну форму промислового виробництва вони починають з другої половини ХVI в. Найбільш широке поширення в XVI - XVII вв. мануфактура отримала в Нідерландах і Англії в ході буржуазних революцій і.
У вступі курсової "Прикордонний режим: поняття та види" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФОНТЕНБЛО ШКОЛА - напрям у французькому живописі 16 в., що склався в королівській резиденції Фонтенбло, поблизу Парижа і близьке по стилістиці до маньеризму. Школа Фонтенбло багато в чому була зобов'язана своєю появою італійським художникам, що приїхали у Францію по запрошенню короля Франциська I (Р. Фьорентіно, Ф. Пріматіччо і інш.). Під їх початком працювали над розписами палацових інтер'єрів (галереї Франциська I, Бального залу і інш.) італійські і французькі майстри. Для стилю школи Фонтенбло характерні декоративность, вишуканість, часом перехідна в химерність і манірність. У живописі переважає поєднання.

ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ - социологич. дисципліна, що досліджує процеси становлення і функціонування нормативних моделей і структур в ході соціальної взаємодії; один з новітніх варіантів феноменологічної соціології. Теоретіч. основи Е. уперше були сформульовані амер. соціологом X. Гарфінкелом. Їм же введений і термін" Е.", освічений аналогічно з етнографич. терміном "етнонаука", тобто знання про мир, що фігурують в примітивних суспільствах. Відповідно центральним в Е. стало вивчення "етнометодов" - способів інтерпретації об'єктів і явищ навколишнього світу, вживаних учасниками.
Меон - (греч. Myon - несуче, небуття) - трактування ніщо як абсолютної протилежності буття, без якої, в той же час, буття неможливе. У сучасній онтології це яскраво виражене у А.Ф. Лосева. Такий підхід відтворює гегелевсую діалектику "чистих" буття і ніщо, одновремtннні тотожність і протилежність яких народжують становлення. Однак у Гегеля відсутнє негативне відношення до ніщо як чомусь "темному" і "безглуздому". Інакша справа в лосевской оцінці М. Для Лосева значення тільки на стороні буття, М. же абсолютно ірраціональний; але він необхідний як інакший для.
Список літератури курсової "Прикордонний режим: поняття та види" - більше 20 джерел. Відрядна форма оплати труда - величина заробітної плати встановлюється в залежності від кількості виробленої продукції (об'єму виконаних робіт) певної якості. Поділяється на декілька систем: пряма відрядна, відрядно-преміальна, непрямо відрядна і акордна. При прямій відрядній системі оплати труда заробітна плата робітника визначається по відрядних розцінках за кожну одиницю виконаної роботи або зробленій продукції. При відрядно-преміальній системі оплати, крім заробітку по відрядних розцінках робітнику нараховується премія за виконання встановлених кількісних або якісних показників роботи. При непрямій відрядній.
ПОЗИКОВИЙ (ЗАЛУЧЕНИЙ) КАПІТАЛ - (англ. borrowed (debt) capital) - капітал, що утворюється за рахунок коштів від випуску і продажу облігації і інш. цінних паперів, а також за рахунок короткострокових і довгострокових банківських кредитів. З.к. - джерело фінансування інституційної одиниці і нарівні з власним капіталом формує пасив балансу. Держателі облігацій і інш. цінних паперів господарюючого суб'єкта є його кредиторами. Потреба в З. до. може виникнути внаслідок відхилень від нормального обороту ден. коштів і пр. активів по зовнішніх (зміни рівня странового, валютної ризиків, а також ризику форс-мажорних обставин в.

КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ - в карному праві РФ стан, при якому обличчя усуває небезпеку, загрозливу інтересам держави, суспільним інтересам, особистості або правам даної особи або інших громадян, здійснюючи дії, що заподіюють шкоду і тому зовні носячі ознаки злочину. Дії, довершені в стані КРАЙНІЙ НЕОБХІДНОСТІ, не спричиняють за собою карної відповідальності, якщо загрожуюча небезпека при даних обставинах не могла бути усунена іншими коштами і якщо заподіяна шкода менш значний, ніж відвернений. При КРАЙНІЙ НЕОБХІДНОСТІ відбувається колізія (зіткнення) двох інтересів: загроза спричинення більшої шкоди одним інтересам.
Посилання в тексті роботи "Прикордонний режим: поняття та види" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕГРЕСНИЙ АНАЛІЗ - (від лати. regressio - рух назад, греч. analysis - розкладання) - метод математичної статистики, що дозволяє вивчати залежність середнього значення якої-небудь випадкової величини від варіації однієї або декількох інших величин (в останньому випадку мова йде об множинну Р. а.). Процедура Р. а. зводиться до наступного. Нехай є основи вважати, що випадкові величини, що вивчаються х і у пов'язані деяким співвідношенням. Тоді задача його опису розпадається на встановлення загального вигляду залежності і обчислення оцінок його параметрів. Стандартних методів вибору загального.
ШИЗОФРЕНОГЕННИЙ - термін, що використовується для опису особистості або сім'ї, що надає такий патогенний вплив на навколишніх, внаслідок якого у останніх може виникнути шизофренія.    Багато які психоаналітик виходять з того, що душевне безладдя у пацієнтів часто відображає те безладдя, яке має місце в їх сім'ї. Спочатку психоаналитические дослідження взаємовідносин між матір'ю і дитиною сприяли встановленню зв'язку між виявом шизофренії у дорослої людини і його тривожним розвитком в дитинстві, зумовленою недостатньою увагою з боку матері або її невротичною поведінкою. У психоаналитическую літературу був введено.
Спілкування і мистецтво: творче натхнення - Натхнення - це стан, пов'язаний з посиленою потребою особистості художника, творця, автора в творчому самовираження, що активізує творчий процес. У цьому стані підвищується енергетичность діяльності, динаміка протікання переживань. Дослідники творчого натхнення (Т. в.) відмічають, з одн. стор., його непередбачуваність, раптовість, з інш. стор., воно є продуктом активного відношення до роботи, напруженого розумового труда, іноді - плодом вольових зусиль. Загалом творча активність залежить від ряду внеш. і внутр. чинників і детермінований рівнем розвитку психич. процесів і властивостей особистості.

Кломіпрамін - (Сlomipramine, Cloframil, Maronil, Neoprex, Анафраніл, Гидефен, Клофраніл і інш.) - аналог имипрамина, але більш інтенсивно, ніж він, блокує реаптейк серотонина і норадреналина. Володіє, крім сильного тимоаналептического, також помірним психостимулирующим дією. Деякими дослідниками вважається найбільш могутнім антидепрессантом з всіх нині існуючих. Кломипрамин показаний до застосування при лікуванні різних форм депресії, включаючи глибокі, затяжні і хронічні її форми. Кращий ефект виявляється при лікуванні депресій із заторможенностью і тугою, ніж з ажитацией і ипохондрической.
ДЕЖЕРИН - (Dejerlne) Жюль Жозеф (1849-1917) - французький психіатр і психотерапевт. Один з творців емоційної психотерапії. Професор психіатрії. Працював з 1879 р. лікарем, з 1885 р. приступив до викладацької роботи, з 1901 р. У основному працював в клініці Саль-петрієр, де займався лікуванням різних психонервних захворювань. У практичній і теоретичній діяльності особливе значення додавав емоційним чинникам і моментам (почуттям, настрою, атмосфері довір'я, підтримки і т.д. ). Довів велике значення емоційних чинників в походженні і течії різних захворювань і функціональних розладах органів. Не будучи.
ЧАСИ ВИКОРИСТАННЯ - витрата часу на вигляд діяльності, здійснюваний тієї або інакший соц. групою населення або населенням загалом. При цьому мова може йти як про окремі групи часу - робочого, домашнього труда, вільного і інш., - так і про бюджет або баланс часу загалом (див. Баланс часу, Бюджет часу). Показниками використання часу є: тривалість витрат часу на ті або інакші види діяльності, частота їх здійснення, структура і інш. (див. Показники часу). Однак завжди потрібно пам'ятати, що В.з. нерозривно пов'язане з різними видами діяльності, що тривалість (частота і інш. показники) лише одна з їх характеристик.
СОЦИАЛЬНОСТЬ - пакетне поняття, простір адекватних інтерпретацій якого: 1) співвідноситься по об'єму із змістовної і функціональної "нагруженностью" термінів "історія", "культура" і т.п.; 2) относимо до предметностям класичної і некласичної соціології; 3) відображає взаємообумовленість индивидного ( "атомарного", "ядерного") буття людей, з одного боку, і над-індивідуальних структур соціальної статики і соціальної динаміки - з іншою. Нерозривну єдність фрагментированних одиниць людського буття і колективних форм їх існування /читай: спільне, коллективистское за формою відтворювання дискретної соціальної реальності. -.