Принципи фінансового права

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження принципів фінансового права ... 5
1.1. Поняття, ознаки та властивості принципів права ... 5
1.2. Сутність принципів фінансового права. Співвідношення принципів фінансового права із конституційними фінансово-правовими положеннями ... 9
Розділ 2. Аналіз особливостей принципів фінансового права ... 18
2.1. Генезис принципів фінансового права ... 18
2.2. Класифікація принципів фінансового права ... 24
2.3. Характеристика принципів фінансового права ... 29
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Принципи фінансового права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Принципи фінансового права"

Курсова робота "Принципи фінансового права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Принципи фінансового права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Принципи фінансового права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Принципи фінансового права" і призначений виключно для пошукових систем.

НАРОД - 1) в теорії конституційного права все населення даної держави, створююче єдину соціально-економічну і політичну спільність незалежно від ділення його на яку-небудь національну спільність (в конституційній доктрині ряду країн, в т. ч. РФ, вживається вираження "багатонаціональний народ"). У цьому значенні сучасні конституції говорять об Н. як про "носія суверенітету і єдине джерело влади" в державі (напр., п. 1 ст. 3 Конституції РФ). Поняття "Н." означає і відособлену від інших національно-культурну спільність, яка може і не бути пов'язана з територією якої-небудь держави (в цьому випадку.
АБАНДОН - в морському страхуванні відмова страхувальника або вигодоприобретателя від своїх прав на застраховані судно або вантаж з отриманням за це повної страхової суми. Страхувальник вдається до А. для того, щоб звільнити себе від обов'язку доводити об'єм збитків, понесених ним внаслідок настання страхового випадку. Випадки, коли страхувальник може заявити А., обмежені вичерпним переліком: пропажа судна без звістки; повна конструктивна загибель застрахованого судна: економічна недоцільність усунення пошкодження або доставки застрахованого вантажу в місце призначення: захват судна або вантажу при умові, що захват.
Суть права - це сукупність найбільш важливих властивостей і відносин, що виражають глибинні закономірності права, його якісну визначеність і соціальне призначення. Суть права визначається двома обставинами: 1) будь-яке право є передусім регулятор (формальна сторона); 2) інтереси обслуговує даний регулятор (змістовна сторона). Можна виділити декілька підходів до суті права. У рамках класового (марксистського) підходу право визначається як система гарантованих державою юридичних норм, що виражають зведену в закон державну волю економічно пануючого класу. Соціально-класова суть права розкривається через його.
Евальд Готфрід - (15.7.1888, Лейпциг - 17.7.1963, Геттінген) - німецький психіатр. Доктор медицини, з 1920 м. він - приват-доцент в університеті Ерлангена, з 1923 м. - екстраординарний професор, з 1933 м. - ординарний професор психіатрії в університеті Грейфевальда, з 1934 м. - в університеті Геттінгена і директор університетської Клініки і поліклініки психічних і нервових хвороб. Створив теорію темпераментів ("Temperament und Charakter", В., 1924), в якій розрізнював два біологічних рівні: биотонически-кількісний і структурно-якісний. Биотонус ним понималася як деяка психологічна сила, зменшувана при.
Кожна вагома структурна частина курсової "Принципи фінансового права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОЛМОГОРОВ Андрій Миколайович - [12(25).4.1903, Тамбов, - 2.10.1987, Москва], математик, методист, акад. АН СРСР (1939), д. ч. АПН СРСР (1968). У 1925 закінчив Моськ. ун-т, з 1931 проф. там же. Вніс Значить. внесок в розробку фундаментальних проблем математики, фундатор науч. шкіл по теорії імовірностей і теорії функцій. К. виявляв велику цікавість до ср. матем. освіті, брав участь в організації шк. матем. гуртків при МГУ (з 1930), шк. матем. олімпіад (з 1935). У нач. 60-х рр. організував физ. школа-інтернат при МГУ для математично обдарованих учнів і до кінця життя читав в ній лекції не тільки по математиці, але.
Невська битва - битва між росіянами і шведськими військами на ріці Неве - 15 липня 1240 р. Захватом гирла неви і міста Ладога шведи мали намір перегородити новгородцам вихід до Балтійського моря, захопити землі і встановити свій контроль над північною дільницею торгового шляху "з варяг в греки". (Див. історичну карту "Невська битва".) За наказом Новгородського князя Олександр Ярославича, який готувався до відображення агресії, по фінських і невским берегах були розставлені фортеці-сторожі. Розвідка своєчасно доклала про військові приготування шведів. Отримавши звістку про появу шведів під.
Лорис-Меликов, М. Т., граф, генерал - (1825 - 1888) - могутній бюрократ, що хотів заспокоїти революційний рух, що наростав ліберальними подачками. У 1879 р. Лорис-Меликов призначається харківським генерал-губернатором з надзвичайними повноваженнями, в 1880 р., після вибуху в Зимовому палаці, призначений начальником Верховної Розпорядливої Комісії для боротьби з крамолою. Лорис-Меликов мав славу ліберала, однак арешти, посилання і репресії при ньому не втихли; той, що робив замах на Лорис-Меликова Младецкий був через 24 години після замаху страчений по вироку військового суду. Тимчасове затишшя революційної діяльності створило враження.
У вступі курсової "Принципи фінансового права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Федора Михайло Михайлович - Федора (Михайло Михайлович) - публіцист. Народився в 1858 р. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті по фізико-математичному факультету. Займаючись в центральному статистичному комітеті, розробив, спільно з А.К. Веселовським, огляд статистики земського страхування за десятиріччя 1870 - 1880 роки. У 1883 р. перейшов на службу в міністерство фінансів. У 1891 р. призначений редактором почасових видань міністерства фінансів - "Вісника Фінансів, Промисловості і Торгівлі" і "Ежегодника Міністерства Фінансів". З 1893 р. почав видавати "Торговельно-Промислову.

ИНСАЙТ - миттєве і чітке навчання або розуміння, що має місце без явної "сліпої" поведінки, здійснюваної шляхом проб і помилок. Багато які наукові знання про явища инсайта черпані з роботи ньому. гештальтпсихолога 20 в. Вольфганга Келера, присвяченої вивченню поведінки тварин. У одному експерименті Келер вміщував банан зовні клітки голодного шимпанзе по кличці Султан, і давав тварині дві палиці, кожна з яких була дуже коротка, щоб утягнути їжу, але могла бути сполучена з інший т. о., що вийшла б одна палиця достатньої довжини. Султан безрезультатно намагався діяти навперемінно за допомогою кожної палиці і.
ОБ'ЄКТИВНА ІДЕЯ - в ідеалізмі найвище родове поняття, до-ой не тільки володіє об'єктивною реальністю, але і визначає собою почуттєве буття. У залежності від розуміння відношення такого поняття до об'єктивної реальності розрізнюються: 1) дуалістична теорія О. і. (мегарская школа, Декарт), краї вчить про суть віщу як про особливу ідеальну дійсність, що не має ніякого відношення до почуттєвого буття; 2) монистическая теорія О. і., краї користується такими поняттями, як "наслідування речей ідеям, "присутність ідей в речах, підкреслюючи визначальний вплив ідеального світу на почуттєвий. У одній формі цей монізм.
Список літератури курсової "Принципи фінансового права" - більше 20 джерел. Закон Уїльямса - Федеральний закон, прийнятий в 1968 р., встановлює вимоги, що стосуються відкритих тендерних пропозицій (tender offers). Прийняття цього Закону було викликане хвилею раптового поглинання компаній (takeovers) в 60-х роках, які застали керівників зненацька і поставили акціонерів перед необхідністю приймати рішення, до яких вони не були готові. Закон Уїльямса і поправки до нього в цей час складають розділи 13(d) і 14(d) Закони про торгівлю цінними паперами 1934 р. (Securities Exchange Act of 1934). Закон вимагає, щоб сторона, що робить відкриту тендерну пропозицію, представила заяву.
ЛІЦЕНЗІЯ НА ПЕРЕРОБКУ ТОВАРІВ НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ - ліцензія, що видається митним органом РФ російським особам на умовах, визначених в ст. 60 ТК. Ліцензія видається російській особі при умові, якщо: - увезені товари можуть бути ідентифіковані в продуктах переробки, за винятком випадків, визначуваних ГТК; - переробка сприяє вивозу продуктів переробки або використанню виробничих потужностей в РФ; - виконані інакші вимоги по забезпеченню дотримання законодавства РФ про митну справу, які можуть встановлюватися ГТК. Порядок видачі ліцензії на переробку товарів на митній території РФ визначається ГТК. Ліцензія на переробку товарів на митній території.

коефіцієнт використання виробничих потужностей - Коефіцієнт використання виробничих потужностей певною компанією, промисловістю або економікою загалом. Хоч теоретично бізнес може працювати на 100% своїх виробничих потужностей, на практиці максимальний вихід менше, тому що обладнання вимагає ремонту, працівники йдуть у відпуск і т. п. Коефіцієнт використання виробничих потужностей виражається як частка ідеального 100%-ного виробництва. Наприклад, компанія може використати 85% своїх виробничих потужностей, тобто її випуск становить 85% максимуми, які вона здатна зробити, використовуючи ресурси, що все є. Якщо компанія має низький коефіцієнт.
Посилання в тексті роботи "Принципи фінансового права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОНФЛІКТ ПОЛІТИЧНИЙ - вигляд соціального конфлікту, що відбувається в сфері суспільних відносин і пов'язаний з проблемами збереження або ослаблення (повалення) існуючої влади, її зміцнення або підриву. Специфіка К. п. складається в тому, що він являє собою теоретичну і практичну боротьбу суб'єктів політики - довірених осіб великих соціальних груп, мобілізованих за допомогою номінації, - за владу з метою модифікувати, трансформувати або зберегти соціальний порядок. Реалізації цієї можливості сприяє володіння обьективированним політичним капіталом, зокрема інструментами державної влади (А. В. Глухова, 1997).
ИНТЕРАКЦИОНИЗМ - (від англ. interaction -взаємодія, вплив один на одну). 1. Т. зр. на психофизическую проблему, затверджуюча можливість взаємодій між психічними процесами (душею) і фізіологічними процесами (тілом). Таку т. зр. Пропонував Р. Декарт. Ср. Психофизический параллелизм. 2. Соціально-психологічні концепції і цілий напрям, які надають велике значення межличностному взаємодії, спілкуванню (интеракции) при поясненні широкої безлічі явищ, включаючи розвиток особистості. Базуються на теорії символічного І. амер. філософа Джорджа Міда (Mead, 1863-1931). Її основні положення зводяться до слід. Становлення.
Фасилітация соціальна - (англ. facilitate - полегшувати) підвищення швидкості або продуктивності діяльності індивіда внаслідок актуалізації в його свідомості образу (сприйняття, уявлення і т. п.) інш. людини (або групи людей), виступаючого в кач. суперника або спостерігача за діями даного індивіда. Впервие Ф. з. була зафіксована в кінці XIX в. в дослідах французького фізіолога У. Фере, а потім детально описана Ф. Олпортом, В. Меде, В. М. Бехтеревим (спільно з М. В. Ланге) і інш. У ряді випадків реальна або уявна присутність інших, що не втручаються в дії індивіда, людей веде до погіршення результатів його.

Скромність - Скромність всякому до особи; Скромна людина сама свої заслуги не оцінює (Словник Даля). Скромність в спілкуванні виражається у відсутності хвастощів, розбещеності, в стриманості виразів, думок, в рідкому поводженні з проханнями, причому прохання повинні мати помірний характер. На приємні або утішні слова також треба відповідати культурно і відповідно, якщо зумієте, то нешаблонно. Так, на захоплене висловлювання про якості вашого розуму, вашої душі можна відповісти словами персонажа з французького фільму: "Спасибі. Комплімент хоч і незаслужений, але приємний". Можна простіше:.
ЗАКОНИ ЗМІШЕННЯ КОЛЬОРІВ - (англ. laws of color mixing). У основі 3. з. ц. лежить відкриття І. Ньютоном можливості оптичного складання світлових випромінювань (див. Змішення кольорів). Досліди Ньютона і інш. дослідників по оптичному складанню і колірному зрівнюванню дозволили сформулювати закономірності аддитивий змішення кольорів: 1. Для будь-якого кольору з певним колірним тоном існує колір з іншим, причому єдиним, тоном, такий, що при змішенні цих 2 кольорів виходить ахроматичний (білий, сірий) колір. Кольори, пов'язані т. про. називаються додатковими по колірному тону. 2. При змішенні 2 кольорів результуюча суміш по.
НИЦШЕ ФРІДРІХ - (Nietzsche, Friedrich) (1844-1900) - німецький мислитель кінця 19-го сторіччя, що виразив найбільш тривожні сумніви відносно раціоналізму, гуманізму і сциентизма, які, як він передбачив, стали на Заході "здоровим глуздом правдоподібності світу". Цей здоровий глузд, затверджував він, означав мир обмежених можливостей і результатів, створених відповідно до єдиної об'єктивної істини, приписуючої по суті обмежені форми людської практики і прагнення. Він розцінив такі припущення як зняття відповідальності за дії і як рух до масового суспільства посередності, лицемірства і неспроможності. Що є істина.
МІСТО - територіально концентрована форма розселення людей, зайнятих переважно несільськогосподарським трудом міста характерні різноманітність труда внепроизводственной діяльності насс:, соц. і професійна неоднорідність, специфич. образ життя. Сучасне місто з'явившись" ляет собою передусім місце концентрацій виробничих функцій в сфері промисловості, транспорту, послуг. Існують типи міст, базою розвитку к-рих є адміністративні функції, що поєднуються звичайно з торговими і виробничими (республіканські, обласні, крайові, окружні і районні центри); військові (міста-міцності, бази прикордонні.