Принцип гласності в судовому процесі

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження принципу гласності в судовому процесі.....5
1.1. Конституційні засади розвитку принципів права України.....5
1.2. Поняття і головні характеристики принципів права.....9
1.3. Система принципів судової влади.....12
Розділ 2. Характеристика принципу гласності в судовому процесі.....14
2.1. Сутність принципу гласності у судовому процесі.....14
2.2. Засоби масової інформації та судова влада.....18
2.3. Порядок проведення фото- та відеозйомки під час судового засідання.....25
Розділ 3. Зарубіжний досвід гласності судового процесу та його повної фіксації.....29
Висновки.....36
Література.....38

Для придбання курсової роботи "Принцип гласності в судовому процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Принцип гласності в судовому процесі"

Курсова робота "Принцип гласності в судовому процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Принцип гласності в судовому процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Принцип гласності в судовому процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Принцип гласності в судовому процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ ТРУДА - (досвід оао "Магнітогорський металургійний комбінат"). Планування заходів по від здійснюється з обліком: політики і цілей в області від; оцінки ризику; нормативних правових актів; певних небезпечних і шкідливих виробничих чинників; колективного договору оао "ММК"; розпоряджень наглядових органів, виконання заходів щодо усунення невідповідностей, вказаних в розпорядженнях державних органів нагляду і контролю і плану усунення тривало діючих відступів; результатів проведення експертизи і оглядів технічних пристроїв, будівель і споруд, проектів будівництва, реконструкції. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ - договір, відповідно до якого одна сторона (правообладатель) зобов'язується надати іншій стороні (користувачу) за винагороду на термін або без вказівки терміну право використати в підприємницькій діяльності комплекс виняткових прав, належних правообладателю, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правообладателя. на комерційну інформацію, що охороняється, а також на інші передбачені договором об'єкти виняткових прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д. (ст. 1027 ГК РФ). Один з видів договорів, направлених на встановлення ділової співпраці між. ПЕТРАЖІЦКИЙ Леон Йосипович (1867-1931) - крупний російський соціолог і теоретик має рацію, розділ кафедри енциклопедії і філософії права Петербурзького університету (1898-1918), після еміграції в 1918 р. - професор Варшавського університету. П. відомий, перш за все, як автор однієї з найпопулярніших психологічних теорій має рацію, згідно якої право є особливий різновид психічних переживань. По представленнях П.. реальність полягає, з одного боку, лише з фізичних об'єктів і живих організмів, а з іншої - з психічних феноменів, одним з яких є інтуїтивне право. Інтуїтивне право є чисто особовим психічним явищем, яке полягає в переживанні. ПРОФСПІЛКОВИЙ ІНСПЕКТОР ТРУДА - працівник общероссийского професійного союзу або його об'єднання, наділений у встановленому порядку повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням роботодавцями, у яких працюють члени даного професійного союзу або об'єднання профспілок, трудового законодавства. З метою здійснення контролю дотримання трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісній норми трудового права, відповідно до норм ст. 370 тК Рф общероссийские профспілки і їх об'єднання також уповноважені створювати правові і технічні інспекції труда профспілок. П. і. т. у відповідності зі ст. 370 тК Рф.
Кожна вагома структурна частина курсової "Принцип гласності в судовому процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АДАТ - (від араб. пекла, адат - звичай, звичка) - звичаї, правила поведінки, прийняті тією або інакшою групою мусульман або діючі в певному регіоні поширення ісламу і звички, що. У власному значенні А. зводиться до звичаїв, яким фикх відводить помітне місце в регулюванні поведінки мусульман. Згідно з деякими мусульмансько-правовими переконаннями А. є одним з субсидиарних джерел фикха з питань, не врегульованих Кораном або сунной. Зокрема, допускається широке використання звичаїв в торгових і інакших операціях. Окремі звичаї притягуються фикхом до регулювання шлюбно-сімейних відносин, наприклад при. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ - злочини, об'єднані в розділі Х УК, що складається з чотирьох розділів: гл. 29 "Злочини проти основ Конституційного ладу і безпеки держави", гл. 30 "Злочини проти державної влади, інтересів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування", гл. 31 "Злочини проти правосуддя" і гл. 32 "Злочини проти порядку управління". У гл. 29 включені склади таких злочинів, як державна зрада, шпигунство, озброєне заколот, диверсія, збудження національної, расової або релігійної ворожнечі, розголошування державної таємниці і інш. В гл. 30 знаходяться склади злочинів, багато які з яких по УК РСФСР. НЕЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ - в карному і кримінально-процесуальному праві РФ - звільнення особи, що здійснила злочин, від покарання при наявності основ, передбачених законом. Всі випадки Н.н. поділяються на дві групи: звільнення від карної відповідальності і внаслідок цього - від застосування покарання і звільнення тільки від покарання. Обличчя, що здійснило злочин, звільняється від залучення до карної відповідальності і внаслідок цього від покарання: внаслідок витікання терміну давності залучення до карної відповідальності; при зміні обстановки, внаслідок якого довершене діяння втратило характер суспільно небезпечного.
У вступі курсової "Принцип гласності в судовому процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЛІДЧИЙ - посадова особа органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки або податкової поліції, уповноважена проводити попереднє слідство. У ході попереднього слідства всі рішення про напрям слідства і виробництво слідчих дій С. приймає самостійно (за винятком випадків, коли законом передбачене отримання санкції від прокурора) і несе повну відповідальність за законність і своєчасність їх проведення. З перерахованих в законі принципових питань С. при незгоді з вказівками прокурора має право представити справу вищестоящому прокурору з письмовим викладом своїх заперечень. Вищестоящий прокурор.

САМОВРЯДУВАННЯ - категорія ряду суспільних наук, включаючи політологію, філософію, а також конституційне право. Може використовуватися і в конституційно-правовому регулюванні, особливо в таких поняттях, як народне самоврядування", "місцеве самоврядування", "територіальне суспільне самоврядування" і ін. З. - це самоорганізація населення територіальної одиниці, жителів населеного пункту (його частини), членів або учасників суспільного об'єднання, членів трудового колективу і т.д. За великим рахунком в демократичному суспільстві самоврядуванням можна назвати самоорганізацію всього народу. Суть З. полягає в тому, що. Шкода навколишньому середовищу (екологічна шкода) - негативна зміна навколишнього середовища внаслідок її забруднення, що призвела за собою деградацію природних екологічних систем і виснаження природних ресурсів (Федеральний закон "Про охорону навколишнього середовища"). Шкода заподіюється навколишньому середовищу внаслідок її забруднення, виснаження, псування, знищення, нераціонального використання природних ресурсів, деградації і руйнування природних екологічних систем, природних комплексів і природного ландшафту, де деградація (від франц. degradation gradus - рівень) - поступове погіршення, виродження, зниження рівня развитости, властивостей і.
Список літератури курсової "Принцип гласності в судовому процесі" - більше 20 джерел. Образ (BILD) - Коли я в цьому труді говорю про образ, то розумію при цьому не психічне відображення зовнішнього об'єкта, а те, що таке споглядається, яке в поетике іменується образом фантазії. Такий образ лише непрямо пов'язаний з сприйняттям зовнішнього об'єкта - він покоїться, швидше, на несвідомій діяльності фантазії, і, будучи її плодом, він є свідомості більш або менш раптово, як би на зразок бачення або галюцинації, не маючи, однак, їх патологічного характеру, тобто не входячи в клінічну картину хвороби. Образ має психологічний характер фантастичних уявлень і ніколи не має того, ніби реального характеру, який. ЛУРИЯ - Олександр Романович (1902 - 1977) - російський психолог, фахівець в області теорії і методології психології, дефектології, психофізіології локальних поразок мозку, нейропсихологии і нейролингвистики. Один з творців вітчизняної нейропсихологии. Д-р педагогічних (1937) і медичних наук (1943), професор (1944), д. чл. АПН РСФСР (1947) і АПН СРСР (1967). Закінчив Казанський ун-т (1921) і 1 -й Московський медичний ин-т (1937). У 1921 -1934 рр. вів наукову і педагогічну роботу в Казані, Москві, Харкові. З 1934 працював в науково-дослідних установах Москви, в тому числі в Психологічному.

Фундаментальна помилка атрибуции - (fundamental attribution error, FAE) Поняття фундаментальної помилки атрибуции (ФОА) входить в теорію атрибуции, що розглядає процеси, к-рі використовуються людьми для пояснення поведінки. Висновку про причини вчинків тієї або інакшої людини поділяються на 2 категорії: внутрішні (або характеристики особистості) і зовнішні (або характеристики соц. або физ. середи). ФОА, іноді наз. сверхатрибуцией, - це загальна тенденція спостерігача сприймати поведінку інш. людини як зумовлене швидше внутрішніми, особовими характеристиками або диспозиціями, ніж зовнішніми, ситуационними впливами. І навпаки, діючий.
Посилання в тексті роботи "Принцип гласності в судовому процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЯЩУР - інфекційна хвороба, що характеризується лихоманкою, появою пухирців і ерозій на слизовій оболонці ротової порожнини, а також на шкірі між пальцями і у нігтів. Збуджувач - вірус, що володіє високою стійкістю в навколишньому середовищі, добре переносить висушування і заморожування. На одягу персоналу, що залицяється за хворими тваринними, зберігається до 3 мес, на вовні тварин - біля 1 міс. Тривало залишається життєздатним в молоці, м'ясі, а також в гної. Кип'ятіння і сонячні промені діють на нього згубно. З дезинфікуючих коштів відносно вірусу ящура найбільш активні 2 % розчини лугів і 1 - 2 % розчин. ОНТОТЕРАПИЯ - є одним з практичних втілень і додатків онтопсихо-логии. Будучи спочатку індивідуальною клінічною практикою (А. Менегетті, 1995), О. отримала згодом (подібно человеко-центрованому підходу в психотерапії К. Роджерса) екстенсивний розвиток, здійснивши експансію в такі області, як педагогічна психологія і психологія сім'ї, соціальна і політична психологія. У практичній роботі онтотерапевта клієнт має справу з надзвичайно компактним і одночасно інтенсивним варіантом глибинної психотерапії (6-7 зустрічей по 30-40 мін, з частотою 2 разу в нед). Якщо ви хочете пройти курс класичного. БАЗАЛЬНАЯ ТРИВОЖНІСТЬ - почуття самотності, що переживаються людиною і безпорадності в потенційно ворожому світі.    Поняття базальной тривожність було введене в психоаналитическую літературу К. Хорні (1885-1952) в роботі "Невротична особистість нашого часу" (1937). Вона виходила з того, що хоч існують різні форми тривожність і багатоманітні види захисту від неї, проте можна говорити про базальной тривожність, яка скрізь залишається більш або менш однією і тією ж. Цю базальную тривожність можна описати як "почуття власної незначності, безпорадності, покинутости, подверженности небезпеки, знаходження в.

Механізми взаємодії, перешкоджаючі особовому зростанню - интроекция (англ. introjection), конфлуенция (англ. confluence), ретрофлексия (англ. retroflexion), проекція (англ. projection); розглядаються в рамках руху за розвиток людського потенціалу Фріцем Перлзом як перешкоди процесу зростання, тобто в термінології гештальта - як перешкоди процесу розширення самосвідомості особистості. Интроекция (включення, "проковтування цілком") - механізм, за допомогою к-рого люди засвоюють норми, установки, способи дії і мислення, к-рі не є їх власними і к-рі вони засвоюють недотаточно повно для того, щоб зробити їх своїми. Интроекция виявляє себе у. Група кримінальна - [лати. criminalis - злочинний] - спільність людей, що відноситься до типу корпорацій, об'єднана кримінальною діяльністю, кримінальними установками, що протиставляє себе просоциальним групам і социуму загалом. Межличностні відношення в Г. до. опосредуются нормами і цінностями кримінальної субкультури і підлеглі цілям кримінальної діяльності. Г. до. властиві: корпоративность і конспіративність життя і діяльності; жорстка внутригрупповая стратификация; жорстке підкорення розподілу ролей і функцій між учасниками цілям кримінальної діяльності; регулювання межличностних і межгруппових відносин. ШЕРОЗИЯ - Аполлон Єпіфанович (1927-1981) - грузинський філософ і психолог, фахівець в області проблем несвідомого психічного. Д-р філософських наук (1967), професор Тбілісського державного ун-та (ТГУ, 1968). Чл.-кор. Німецької академії психоаналізу (Західний Берлін, 1979). За великий внесок в розвиток науки був посмертно нагороджений золотою медаллю цієї академії. Закінчив ТГУ (1951) і аспірантуру. У 1955-1960 рр. працював н.с. Інституту філософії АН Грузинської ССР. З 1960 р. викладав філософію в ТГУ, а також за сумісництвом працював в Інституті психології ім. Д.Н. Узнадзе АН ГССР. У 1962 р. захистив. "F06.1" Органічний кататоническое стан - Розлад зі зниженою (ступор) або підвищеною (збудження) психомоторной активністю, кататоническими, що супроводиться симптомами. Полярні психомоторні розлади можуть перемежатися. Поки невідомо, чи може весь спектр кататонических розладів, описаних при шизофренії, виникнути і при органічних станах. Також, поки ще не встановлено, чи може органічний кататоническое стан виникнути при ясній свідомості, або воно завжди є виявом делирия з подальшою частковою або тотальною амнезією. Тому треба з обережністю підходити до встановлення цього діагнозу і до чіткого відмежовування стану від делирия.