Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження принципу гласності в судовому процесі.....5
1.1. Конституційні засади розвитку принципів права України.....5
1.2. Поняття і головні характеристики принципів права.....9
1.3. Система принципів судової влади.....13
Розділ 2. Загальна характеристика принципу гласності та відкритості судового процесу.....15
2.1. Сутність принципу гласності в судовому процесі.....15
2.2. Відкритість судочинства.....18
2.3. Засоби масової інформації та судова влада.....20
2.4. Принцип фіксування процесу технічними засобами та порядок проведення фото- та відеозйомки під час судового засідання.....24
Розділ 3. Зарубіжний досвід гласності судового процесу та його повної фіксації.....29
Висновки.....36
Список використаних джерел.....38

Для придбання курсової роботи "Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами"

Курсова робота "Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Принцип гласності в судовому процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Принцип гласності в судовому процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Принцип гласності в судовому процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

АГЕНТ - (лати. agens, agentis - діючий) - юридична або фізична особа, що здійснює певні дії за дорученням іншої особи (принципала) від свого імені і за рахунок принципала або від імені і за рахунок принципала. У зарубіжній практиці допускається можливість для А. діяти від імені принципала, не називаючи імені останнього з метою збереження комерційної таємниці. Обязанності А. складаються в здійсненні юридичних і фактичних дій для принципала і за його рахунок. Так, транспортні агентства крім висновку договорів перевезення здійснюють приймання, вантаження, вивантаження, доставку.
Форми парламентської діяльності - це організаційний порядок діяльності представницького органу влади. Сесія - основна організаційна форма роботи представницького органу, яка складається в проведенні пленарних засідань, засідань її комітетів і комісій, парламентських слухань, роботи депутатів у фракціях, в депутатських групах, комітетах і комісіях. Пленарні засідання проводяться, коли парламент, його палата або інакший представницький орган збирається в повному складі. Парламентські слухання (відкриті і закриті) складаються в заслуханні думок членів парламенту, державних і суспільних діячів, а також експертів по конкретному.
ПАТРІОТИЗМ - - любов до вітчизни, до рідної землі, до своєї культурної середи. З цими природними основами П. як природного почуття сполучається його етичне значення як обов'язки і доброчесність. Ясна свідомість своїх обов'язків по відношенню до вітчизни і вірне їх виконання утворять доброчесність П., яка издревле мала і релігійне значення. Найбільш ясне розуміння національного П. виявилося на початку 15 в. в подвигу французької народної героїні Жанни дАрк: бути незалежними від чужоземців на своїй землі і мати серед себе свого власного верховного розділ. Надалі і в інших країнах національний П.
ГОЛОВИН Михайло Евсевьевич - [1756, з. Матигори, нині в Архангельської обл., - 8(19).6.1790, Петербург], математик, ад'юнкт (1776), поч. ч. (1786) Петерб. АН. Племінник М. В. Ломоносова. Вчився в Петербурге: з 1765 в академії, гімназії, з 1773 в академич. ун-ті, де вивчав фізику у В. Л. Крафта, математику у Л. Ейлера. У 1783 разом з В. Ф. Зуєвим запрошений викладачем в Петерб. гл. нар. уч-ще. Розробив методику навчання і склав оригінальні і перевідні уч. керівництво для нар. уч-щ по арифметиці (ч. 1 - 2, 1783 - 84), геометрії (1786), фізиці (1785), механіці (1785), астрономії (1789), архітектурі (1789). Допомоги неодноразово.
Кожна вагома структурна частина курсової "Принцип гласності в судовому процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕСКУЛИЗАЦИЯ - (від англ. deschooling, буквально - "обесшколивание"). концепція скасування школи як соціального інституту і заміни її нетрадиційними формами социализации молоді. Висунена в 60-70-х рр. 20 в. леворадикальними теоретиками в соціології і педагогіці - І. Іллічем, П. Гудменом (США), Е. Раймером (Великобританія), П. Фрейрі (Бразілія). Сторонники Д. вважають, що школа увічнює несправедливий соціальний порядок і соціальну ієрархію за допомогою "штампування розумів" в дусі ідеології конформізму. Представітелі Д. закликають до скасування обов'язкового навчання і відкидають будь-які спроби шкільних реформ.
Врасськиє (Враские, Вразськиє, Вражськиє) - Врасськиє (а також Враськиє, Вразськиє і Вражськиє) - російський дворянський рід, висхідний до початку XVI в., що рано розділився на окремі гілки. Древнейшая з них веде початок від Бориса Івановича Врасського, що служив по Свіяжську, що володів маєтками в Алатирськом повіті і вмерлого в 1622 р. Син його - Григорій - в 1654 р. "за хоробрість" був подарований помісним і грошовим окладом. Він мав двох сини: Михайла і Івана; потомство першого з них потухло в чоловічому поколінні в 1814 р., в особі Миколи Федоровича Врасського, єдина дочка якого була замужем за Н.А. Галкиним і в 1870 р. виклопотала собі.
Дарій - Даріуш. Дарій. 1) "Дарій Мідянін", син Ассуїров", що відняв престол у Валтасара, царя вавілонського (Даний. 5:31; 9:1). Це він по підступах князів і сатрапів кинув Даніїла у левиний рів, і після того, як Данило був витягнутий неушкодженим, видав наказ про шанування Ієгови (Даний. 6; 9:1; 11:1). Дарій називається у Ксенофонта Циак-сарес 2, син Астіага. Цей Дарій царював в Вавілоне з 538 р. до 536 р. до Р. Хр.; його змінив персидський цар Кир. 2) Дарій, син Гистаспа, що скинув Лже-Смердиса, що видав себе за сина Кира, захопив персидський трон (521-486 м. до Р Хр.) Він знов дав.
У вступі курсової "Принцип гласності в судовому процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОГНИТИВНОЕ СПІЛКУВАННЯ - найважливіша складова процесу наукового пізнання, заснована на розумінні останнього як принципово межсубьектного процесу, як діалогу між Я і не Я (Іншої). Будь-який мислительний акт завжди має двійчасту интенциональность (спрямованість на певний об'єкт думки і обращенность до деякого суб'єкта, адресата своєї думки). У цьому значенні мислення завжди не тільки суб'єкт-об'єктно, але і субьект-субьектно, тобто диалогично. "Інший" часто виступає як alter ego, як інше "51". Когнитивное спілкування виступає в такому випадку як бесіда, спілкування суб'єкта пізнання з самим собою.

ЕВОЛЮЦІЙНА ЕПИСТЕМОЛОГИЯ - одне з напрямів в сучасній теорії наукового пізнання, яке засновується на ідеї ідентичності біологічної еволюції і пізнавального процесу, а пізнавальний апарат людини розглядає як механізм адаптації, розвинений  в процесі біологічної еволюції, описуючи механізми пізнання в еволюційному ключі, інакше: еволюційна епистемология - це теорія пізнання, яка вийде з трактування  людину  як  продукт  біологічної  еволюції.  Розрізнюють  два  значення еволюційної  епистемологии:  1)  вона  орієнтована  на  пояснення  розвитку коштів (органів пізнання), форм і методів пізнання за допомогою еволюційної.
УДДИОТАКАРА - (санскр. Uddyotakara) (6 - 7 вв.) - індійський філософ, автор субкомментария до "Ньяя-сутрам" (коментар до "Ньяя-бхашье" Ватсьяяни) під назвою "Ньяяварттіка". Називав себе жителем Шругхни (Пенджаб) і вчителем шиваитов-пашупатов. Уточнення положень "Ньяябхашьі" у Уддіотакари відрізняються витонченістю: так, він намагається показати, що Ватсьяяна говорить не про нескінченну безліч речей в світі, але про незліченні задачі, що вирішуються за допомогою джерел знання. Уодиотакара демонструє найдокладнішу систематизацію тим і доктрин ньяи в постійній.
Список літератури курсової "Принцип гласності в судовому процесі" - більше 20 джерел. Мотивація -  - спонукання людей до активної діяльності для досягнення особистих цілей або цілей фірми. Вона нерозривно пов'язана з потребами, задоволення яких служить мотивом до дії. Існують різні класифікації потреб. Найбільш агрегированная класифікація передбачає ділення потреб на первинні і повторні. Первинні потреби є за своєю природою фізіологічними - до них відносять потребу в їжі, одягу, житлі і т.п. Особливість первинних потреб полягає в тому, що вони мають межу насичення, за рамками якого їх вплив на мотивацію значно скорочується. Повторні потреби називають духовними - це потреби в повазі, успіху.
SPECULATIVE DEMAND FOR MONEY. Попит на гроші для спекулятивних цілей - Попит на грошові залишки, які зберігаються в ліквідній формі, для можливого використання їх з вигодою при зниженні ціни на актив. Рішення зберігати грошові залишки залежить від процентної ставки. Якщо поточна процентна ставка висока, люди вважають за краще тримати активи у вигляді облігацій, а не грошових внесків, що обусдовлено високими альтернативними витратами (див. Opportunity cost) володіння грошима і незначним ризиком втрат: процентна ставка навряд чи підніметься ще вище і спричинить зниження ціни облігацій. Інакше говорячи, існує зворотна залежність між ціною облігацій і ефективною.

Історія чоловіків - дисципліна, що займається вивченням конструювання і репрезентації маскулинностей в суспільствах минулого. З недавнього часу вживається також новий термін-синонім історична андрология. Історія чоловіків з'явилася як реакція на історію жінок (див. Історична феминология) і як спроба зрівноважити крен у бік вивчення жінок, що склався в гендерних дослідженнях в 70-80-х рр. XX віку. Історія чоловіків почала розвиватися з середини 80-х рр. і зосередилася на тому, як і чому політика, військова справа і війни стали конструюватися як природно чоловічі сфери дії. Такий підхід до традиційних проблем дозволив.
Посилання в тексті роботи "Принцип гласності в судовому процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Семіотіка - 1. загальна назва комплексу наукових теорій, що вивчають різні властивості знакових систем (природна, розмовна мова, мови програмування, символіка в фізиці і хімії, логічні і математичні обчислення і інш.). Основними аспектами семиотики є: а) синтактика (вивчення структури поєднань знаків і правил утворення таких поєднань); б) семиотика (вивчення значення знаків) і в) прагматика (вивчення відносин між знаковими системами і тими, хто ними користується; самі ці відносини); 2. симптоматология, вчення про симптоми хвороби. Вивчає різні проблеми: що представляють собою власне симптоми, їх природа.
Епідемія - (греч. epidemia - поголовна хвороба) - 1. в медицині - швидке поширення інфекційної хвороби зі значним перевищенням звичайного рівня захворюваності нею в даній місцевості і перевищенням епідемічного порога - умовного показника хворобливості; 2. в психіатрії і психології - швидке поширення соціального/психологічного/психопатологического феномена серед населення. Наприклад, епідемія самогубств в Німеччині після опублікування повісті "Страждання юного Вертера" И. Гете, аналогічна епідемія в США (1929), коли звалився спекулятивний фондовий ринок і країна погрузиласть в.
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - галузь психології, що вивчає психологічні явища, пов'язані з виробничими відносинами. Отечественная Е. п. виходить з того, що об'єктивні закономірності суспільного розвитку не залежать від волі і бажання окремих людей, але самі визначають головні риси соціальної поведінки і трудової діяльності. Е. п. виникла на стику соціальної психології, психології управління і психологій труда з економікою. Її основна задача- розробка на основі психологічних досліджень концепцій і практичних рекомендацій, здатних сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності. До найважливіших проблем Е. п.

Диференціальні тести здібностей - (Differential Aptitude Tests, DAT) Д. т. з. - комплексна батарея з восьми тестів, призначена для використання в освітньому і професійному консультуванні уч-ця старших класів середньої школи. До складу батареї входять наступні тести: вербальное міркування (Verbal Reasoning), числова здатність (Numerical Ability), абстрактне міркування (Abstract Reasoning), канцелярська швидкість і точність (Clerical Speed and Accuracy), механічне міркування (Mechanical Reasoning), просторові відносини (Space Relations), правопис (Spelling) і слововживання (Language Usage). Дев'ятий показник - міра.
УПРАВЛІННЯ УТВОРЕННЯМ ДОРОСЛИХ - діяльність органів влади і недержавних організацій, направлена на підвищення його ефективності; процес, регулюючий досягнення цілей освітньої політики. Складається з шести блоків задач, що послідовно виконуються: а) аналіз і оцінка чого склався освітньої практики; б) планування - розробка моделі її оптимального стану і системи заходів по її втіленню; в) документування - підготовка, прийняття і оформлення управлінських рішень і нормативних актів, що забезпечують їх виконання; г) організація узгодженої діяльності суб'єктів, причетних до виконання поставлених задач; д) сприяння успішному дозволу.
БУТЕНКО Ірина Анатоліївна - (р. 1955) - російський соціолог. Закінчила МГУ (1977). Кандидат філософських наук (1982); доктор соціологічних наук (1991). У 1982-1988 - співробітник ИСИ; в 1988-1992 - в Інституті книги НПО "Всесоюзна книжкова палата"; в 1992-1993 - директор опитів лідерів громадської думки в службі "Vox Populi", з 1993 - ведучий науковий співробітник Російського інституту культурологии. Експерт ряду вітчизняних і зарубіжних наукових фондів, член редколегії журналу "Соціологічні дослідження" (з 1995); віце-президент Російського суспільства соціологів (з 1997). Б. вивчає різні форми вияву буденної.
СУСПІЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ при ЦК КПБ - (далі - ОИСИ) - офіційна соціологічна організація в БССР, відкрита в 1965 (рішення Секретаріату ЦК КПБ від 09.11.1965; директор завідуючий кафедрою історії КПРС МГПИ кандидат історичних наук Молочко А.Д., вчений секретар кандидат економічних наук Ходос С.А.) і що діяла на суспільних початках. У склад ОИСИ входили рада і секції, які включали в себе наукових співробітників Академії наук, викладачів деяких кафедр суспільних наук вузів. Ведучим ядром ОИСИ виступала група викладачів Мінського педагогічного інституту. ОИСИ мав раду і секції, що складалася з наукових працівників Академії, викладачів ряду.