Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження принципу гласності в судовому процесі ... 5
1.1. Конституційні засади розвитку принципів права України ... 5
1.2. Поняття і головні характеристики принципів права ... 9
1.3. Система принципів судової влади ... 13
Розділ 2. Загальна характеристика принципу гласності та відкритості судового процесу ... 15
2.1. Сутність принципу гласності в судовому процесі ... 15
2.2. Відкритість судочинства ... 18
2.3. Засоби масової інформації та судова влада ... 20
2.4. Принцип фіксування процесу технічними засобами та порядок проведення фото- та відеозйомки під час судового засідання ... 24
Розділ 3. Зарубіжний досвід гласності судового процесу та його повної фіксації ... 29
Висновки ... 36
Список використаних джерел ... 38

Для придбання курсової роботи "Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами"

Курсова робота "Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Принцип гласності в судовому процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Принцип гласності в судовому процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Принцип гласності в судовому процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

АГЕНТ - (лати. agens, agentis - діючий) - юридична або фізична особа, що здійснює певні дії за дорученням іншої особи (принципала) від свого імені і за рахунок принципала або від імені і за рахунок принципала. У зарубіжній практиці допускається можливість для А. діяти від імені принципала, не називаючи імені останнього з метою збереження комерційної таємниці. Обязанності А. складаються в здійсненні юридичних і фактичних дій для принципала і за його рахунок. Так, транспортні агентства крім висновку договорів перевезення здійснюють приймання, вантаження, вивантаження, доставку.
Форми парламентської діяльності - це організаційний порядок діяльності представницького органу влади. Сесія - основна організаційна форма роботи представницького органу, яка складається в проведенні пленарних засідань, засідань її комітетів і комісій, парламентських слухань, роботи депутатів у фракціях, в депутатських групах, комітетах і комісіях. Пленарні засідання проводяться, коли парламент, його палата або інакший представницький орган збирається в повному складі. Парламентські слухання (відкриті і закриті) складаються в заслуханні думок членів парламенту, державних і суспільних діячів, а також експертів по конкретному.
ПАТРІОТИЗМ - - любов до вітчизни, до рідної землі, до своєї культурної середи. З цими природними основами П. як природного почуття сполучається його етичне значення як обов'язки і доброчесність. Ясна свідомість своїх обов'язків по відношенню до вітчизни і вірне їх виконання утворять доброчесність П., яка издревле мала і релігійне значення. Найбільш ясне розуміння національного П. виявилося на початку 15 в. в подвигу французької народної героїні Жанни дАрк: бути незалежними від чужоземців на своїй землі і мати серед себе свого власного верховного розділ. Надалі і в інших країнах національний П.
ГОЛОВИН Михайло Евсевьевич - [1756, з. Матигори, нині в Архангельської обл., - 8(19).6.1790, Петербург], математик, ад'юнкт (1776), поч. ч. (1786) Петерб. АН. Племінник М. В. Ломоносова. Вчився в Петербурге: з 1765 в академії, гімназії, з 1773 в академич. ун-ті, де вивчав фізику у В. Л. Крафта, математику у Л. Ейлера. У 1783 разом з В. Ф. Зуєвим запрошений викладачем в Петерб. гл. нар. уч-ще. Розробив методику навчання і склав оригінальні і перевідні уч. керівництво для нар. уч-щ по арифметиці (ч. 1 - 2, 1783 - 84), геометрії (1786), фізиці (1785), механіці (1785), астрономії (1789), архітектурі (1789). Допомоги неодноразово.
Кожна вагома структурна частина курсової "Принцип гласності в судовому процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕСКУЛИЗАЦИЯ - (від англ. deschooling, буквально - "обесшколивание"). концепція скасування школи як соціального інституту і заміни її нетрадиційними формами социализации молоді. Висунена в 60-70-х рр. 20 в. леворадикальними теоретиками в соціології і педагогіці - І. Іллічем, П. Гудменом (США), Е. Раймером (Великобританія), П. Фрейрі (Бразілія). Сторонники Д. вважають, що школа увічнює несправедливий соціальний порядок і соціальну ієрархію за допомогою "штампування розумів" в дусі ідеології конформізму. Представітелі Д. закликають до скасування обов'язкового навчання і відкидають будь-які спроби шкільних реформ.
Врасськиє (Враские, Вразськиє, Вражськиє) - Врасськиє (а також Враськиє, Вразськиє і Вражськиє) - російський дворянський рід, висхідний до початку XVI в., що рано розділився на окремі гілки. Древнейшая з них веде початок від Бориса Івановича Врасського, що служив по Свіяжську, що володів маєтками в Алатирськом повіті і вмерлого в 1622 р. Син його - Григорій - в 1654 р. "за хоробрість" був подарований помісним і грошовим окладом. Він мав двох сини: Михайла і Івана; потомство першого з них потухло в чоловічому поколінні в 1814 р., в особі Миколи Федоровича Врасського, єдина дочка якого була замужем за Н.А. Галкиним і в 1870 р. виклопотала собі.
Дарій - Даріуш. Дарій. 1) "Дарій Мідянін", син Ассуїров", що відняв престол у Валтасара, царя вавілонського (Даний. 5:31; 9:1). Це він по підступах князів і сатрапів кинув Даніїла у левиний рів, і після того, як Данило був витягнутий неушкодженим, видав наказ про шанування Ієгови (Даний. 6; 9:1; 11:1). Дарій називається у Ксенофонта Циак-сарес 2, син Астіага. Цей Дарій царював в Вавілоне з 538 р. до 536 р. до Р. Хр.; його змінив персидський цар Кир. 2) Дарій, син Гистаспа, що скинув Лже-Смердиса, що видав себе за сина Кира, захопив персидський трон (521-486 м. до Р Хр.) Він знов дав.
У вступі курсової "Принцип гласності в судовому процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОГНИТИВНОЕ СПІЛКУВАННЯ - найважливіша складова процесу наукового пізнання, заснована на розумінні останнього як принципово межсубьектного процесу, як діалогу між Я і не Я (Іншої). Будь-який мислительний акт завжди має двійчасту интенциональность (спрямованість на певний об'єкт думки і обращенность до деякого суб'єкта, адресата своєї думки). У цьому значенні мислення завжди не тільки суб'єкт-об'єктно, але і субьект-субьектно, тобто диалогично. "Інший" часто виступає як alter ego, як інше "51". Когнитивное спілкування виступає в такому випадку як бесіда, спілкування суб'єкта пізнання з самим собою.

ЕВОЛЮЦІЙНА ЕПИСТЕМОЛОГИЯ - одне з напрямів в сучасній теорії наукового пізнання, яке засновується на ідеї ідентичності біологічної еволюції і пізнавального процесу, а пізнавальний апарат людини розглядає як механізм адаптації, розвинений  в процесі біологічної еволюції, описуючи механізми пізнання в еволюційному ключі, інакше: еволюційна епистемология - це теорія пізнання, яка вийде з трактування  людину  як  продукт  біологічної  еволюції.  Розрізнюють  два  значення еволюційної  епистемологии:  1)  вона  орієнтована  на  пояснення  розвитку коштів (органів пізнання), форм і методів пізнання за допомогою еволюційної.
УДДИОТАКАРА - (санскр. Uddyotakara) (6 - 7 вв.) - індійський філософ, автор субкомментария до "Ньяя-сутрам" (коментар до "Ньяя-бхашье" Ватсьяяни) під назвою "Ньяяварттіка". Називав себе жителем Шругхни (Пенджаб) і вчителем шиваитов-пашупатов. Уточнення положень "Ньяябхашьі" у Уддіотакари відрізняються витонченістю: так, він намагається показати, що Ватсьяяна говорить не про нескінченну безліч речей в світі, але про незліченні задачі, що вирішуються за допомогою джерел знання. Уодиотакара демонструє найдокладнішу систематизацію тим і доктрин ньяи в постійній.
Список літератури курсової "Принцип гласності в судовому процесі" - більше 20 джерел. Мотивація -  - спонукання людей до активної діяльності для досягнення особистих цілей або цілей фірми. Вона нерозривно пов'язана з потребами, задоволення яких служить мотивом до дії. Існують різні класифікації потреб. Найбільш агрегированная класифікація передбачає ділення потреб на первинні і повторні. Первинні потреби є за своєю природою фізіологічними - до них відносять потребу в їжі, одягу, житлі і т.п. Особливість первинних потреб полягає в тому, що вони мають межу насичення, за рамками якого їх вплив на мотивацію значно скорочується. Повторні потреби називають духовними - це потреби в повазі, успіху.
SPECULATIVE DEMAND FOR MONEY. Попит на гроші для спекулятивних цілей - Попит на грошові залишки, які зберігаються в ліквідній формі, для можливого використання їх з вигодою при зниженні ціни на актив. Рішення зберігати грошові залишки залежить від процентної ставки. Якщо поточна процентна ставка висока, люди вважають за краще тримати активи у вигляді облігацій, а не грошових внесків, що обусдовлено високими альтернативними витратами (див. Opportunity cost) володіння грошима і незначним ризиком втрат: процентна ставка навряд чи підніметься ще вище і спричинить зниження ціни облігацій. Інакше говорячи, існує зворотна залежність між ціною облігацій і ефективною.

Історія чоловіків - дисципліна, що займається вивченням конструювання і репрезентації маскулинностей в суспільствах минулого. З недавнього часу вживається також новий термін-синонім історична андрология. Історія чоловіків з'явилася як реакція на історію жінок (див. Історична феминология) і як спроба зрівноважити крен у бік вивчення жінок, що склався в гендерних дослідженнях в 70-80-х рр. XX віку. Історія чоловіків почала розвиватися з середини 80-х рр. і зосередилася на тому, як і чому політика, військова справа і війни стали конструюватися як природно чоловічі сфери дії. Такий підхід до традиційних проблем дозволив.
Посилання в тексті роботи "Принцип гласності в судовому процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Семіотіка - 1. загальна назва комплексу наукових теорій, що вивчають різні властивості знакових систем (природна, розмовна мова, мови програмування, символіка в фізиці і хімії, логічні і математичні обчислення і інш.). Основними аспектами семиотики є: а) синтактика (вивчення структури поєднань знаків і правил утворення таких поєднань); б) семиотика (вивчення значення знаків) і в) прагматика (вивчення відносин між знаковими системами і тими, хто ними користується; самі ці відносини); 2. симптоматология, вчення про симптоми хвороби. Вивчає різні проблеми: що представляють собою власне симптоми, їх природа.
Епідемія - (греч. epidemia - поголовна хвороба) - 1. в медицині - швидке поширення інфекційної хвороби зі значним перевищенням звичайного рівня захворюваності нею в даній місцевості і перевищенням епідемічного порога - умовного показника хворобливості; 2. в психіатрії і психології - швидке поширення соціального/психологічного/психопатологического феномена серед населення. Наприклад, епідемія самогубств в Німеччині після опублікування повісті "Страждання юного Вертера" И. Гете, аналогічна епідемія в США (1929), коли звалився спекулятивний фондовий ринок і країна погрузиласть в.
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - галузь психології, що вивчає психологічні явища, пов'язані з виробничими відносинами. Отечественная Е. п. виходить з того, що об'єктивні закономірності суспільного розвитку не залежать від волі і бажання окремих людей, але самі визначають головні риси соціальної поведінки і трудової діяльності. Е. п. виникла на стику соціальної психології, психології управління і психологій труда з економікою. Її основна задача- розробка на основі психологічних досліджень концепцій і практичних рекомендацій, здатних сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності. До найважливіших проблем Е. п.

Диференціальні тести здібностей - (Differential Aptitude Tests, DAT) Д. т. з. - комплексна батарея з восьми тестів, призначена для використання в освітньому і професійному консультуванні уч-ця старших класів середньої школи. До складу батареї входять наступні тести: вербальное міркування (Verbal Reasoning), числова здатність (Numerical Ability), абстрактне міркування (Abstract Reasoning), канцелярська швидкість і точність (Clerical Speed and Accuracy), механічне міркування (Mechanical Reasoning), просторові відносини (Space Relations), правопис (Spelling) і слововживання (Language Usage). Дев'ятий показник - міра.
УПРАВЛІННЯ УТВОРЕННЯМ ДОРОСЛИХ - діяльність органів влади і недержавних організацій, направлена на підвищення його ефективності; процес, регулюючий досягнення цілей освітньої політики. Складається з шести блоків задач, що послідовно виконуються: а) аналіз і оцінка чого склався освітньої практики; б) планування - розробка моделі її оптимального стану і системи заходів по її втіленню; в) документування - підготовка, прийняття і оформлення управлінських рішень і нормативних актів, що забезпечують їх виконання; г) організація узгодженої діяльності суб'єктів, причетних до виконання поставлених задач; д) сприяння успішному дозволу.
БУТЕНКО Ірина Анатоліївна - (р. 1955) - російський соціолог. Закінчила МГУ (1977). Кандидат філософських наук (1982); доктор соціологічних наук (1991). У 1982-1988 - співробітник ИСИ; в 1988-1992 - в Інституті книги НПО "Всесоюзна книжкова палата"; в 1992-1993 - директор опитів лідерів громадської думки в службі "Vox Populi", з 1993 - ведучий науковий співробітник Російського інституту культурологии. Експерт ряду вітчизняних і зарубіжних наукових фондів, член редколегії журналу "Соціологічні дослідження" (з 1995); віце-президент Російського суспільства соціологів (з 1997). Б. вивчає різні форми вияву буденної.
СУСПІЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ при ЦК КПБ - (далі - ОИСИ) - офіційна соціологічна організація в БССР, відкрита в 1965 (рішення Секретаріату ЦК КПБ від 09.11.1965; директор завідуючий кафедрою історії КПРС МГПИ кандидат історичних наук Молочко А.Д., вчений секретар кандидат економічних наук Ходос С.А.) і що діяла на суспільних початках. У склад ОИСИ входили рада і секції, які включали в себе наукових співробітників Академії наук, викладачів деяких кафедр суспільних наук вузів. Ведучим ядром ОИСИ виступала група викладачів Мінського педагогічного інституту. ОИСИ мав раду і секції, що складалася з наукових працівників Академії, викладачів ряду.