Принцип презумпції невинуватості - принцип правосуддя в Україні

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Історичні аспекти розвитку інституту презумпції невинуватості ... 5
Розділ 2. Поняття та юридичний зміст принципу презумпції невинуватості ... 10
2.1. Конституційно-правове регулювання принципу невинуватості ... 10
2.2. Реалізація презумпції невинуватості в різних видах судочинства ... 16
Розділ 3. Вдосконалення застосування принципу презумпції невинуватості в Україні ... 21
3.1. Проблеми застосування принципу презумпції невинуватості в українській державі ... 21
3.2. Шляхи вдосконалення принципу презумпції невинуватості ... 24
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Принцип презумпції невинуватості - принцип правосуддя в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Принцип презумпції невинуватості - принцип правосуддя в Україні"

Курсова робота "Принцип презумпції невинуватості - принцип правосуддя в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Принцип презумпції невинуватості...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Принцип презумпції невинуватості..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Принцип презумпції невинуватості..." і призначений виключно для пошукових систем.

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робочих - (еткс) - нормативний документ, призначений для тарифікації робіт, привласнення кваліфікаційних розрядів робітником, а також для складання програм по підготовці і підвищенню кваліфікації робітників в системі професіонально-технічної освіти і безпосередньо на виробництві. Тарифікація робіт повинна виготовлятися у відповідності з їх складністю без урахування умов труда. У необхідних випадках ут (тягар, шкідливість і інш.) Підлягають обліку шляхом встановлення доплат до тарифних ставок (окладам) на основі їх оцінки на робочих місцях відповідно до переліків робіт по мірі тягаря і шкідливості ут, що. ПРИВАТНЕ ПРАВО - (лати. jus privatum) - частина системи діючого права, яка забезпечує інтерес окремого особи, колективів людей, регулює відносини громадян, їх об'єднань, підприємств, фірм і інакших господарських підрозділів і заснована на договорі між рівноправними сторонами. Ч.п. відрізняється від публічного права (лати. jus publicum), яке направлене на захист суспільного інтересу, блага всієї держави і пов'язано з повноваженнями і організаційно-владною діяльністю державних органів. Ч.п. регулює майнові і особисті немайнові відносини людей і приречене саморегулюванням вільної особистості, здійсненням права. ЛІСТИНГ - сукупність правил, відповідно до яких ті або інакші емісійні цінні папери допускаються до котировання на якій-небудь біржі фондовій, стаючи внаслідок цього предметом фондових біржових операцій. Сукупність правил відповідно до яких визначаються емісійні цінні папери, що виключаються з біржової котировання, називається делистингом. Іноді під Л. і делистингом розуміють не правила, відповідно до яких проводиться включення (виключення) цінних паперів в число (з числа) предметів біржових операцій, а сама процедура такого включення або виключення, що проводиться за цими правилами. Список. КАНДИДАТ В ДЕПУТАТИ - громадянин держави, що досяг певного віку, що володіє виборчим правом, висунений у встановленому порядку для його обрання депутатом представницького органу державної влади або місцевого самоврядування і зареєстрований відповідною виборчою комісією (останній чинник має обов'язкове значення: не зареєстроване комісією обличчя не може вважатися кандидатом). К. в д. має ряд прав і гарантій. Покажемо це на прикладі виборів Державної Думи. 1. К. в д. ГД по його особистій заяві звільняється від роботи, військової служби і військових зборів від дня реєстрації до дня опублікування.
Кожна вагома структурна частина курсової "Принцип презумпції невинуватості..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Справи про визначення заборгованості по аліментах -  В ст. 113 СК РФ встановлюється порядок визначення заборгованості по аліментах за минулий період часу в рамках виконавчого виробництва. Якщо ж визначення заборгованості судовим приставом-виконавцем істотно порушує інтереси однієї з сторін, то по заяві стягувача або боржника суд в порядку позовного виробництва має право визначити заборгованість в твердій грошовій сумі виходячи з матеріального і сімейного стану сторін і інших заслуговуючий уваги обставин.  Предмет доведення:  1) несплата аліментів по судовому акту або по угоді про сплату аліментів за певний період часу;  2) визначення. Підприємство - згідно з Конвенцією ООН по морському праву, міжнародна господарська одиниця, що засновується для безпосереднього ведіння діяльності по розвідці, розробці, транспортуванню, переробці і збуту здобутих корисних копалин. Єдиний в своєму роді "виробничий" орган у всій системі міжнародних організацій. Здійснює діяльність в рамках Міжнародного органу по морському дну. П. повинно діяти відповідно до норм, правил і процедур Міжнародного органу по морському дну, а також відповідно до політики, що встановлюється його Асамблеєю, і підкорятися директивам і контролю його Ради. Для забезпечення. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ - розрахунки юридичних і фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), що знаходяться на території РФ, з юридичними і фізичними особами, що знаходяться на території інших держав, за придбані (продані) ними товари (роботи, послуги). Особливість правового регулювання М.р. укладається, передусім, в тому, що при їх проведенні в платіжній операції можуть брати участь суб'єкти міжнародного права - держави і їх органи, національні банки, міжнародні фінансові організації, а також іноземні юридичні і фізичні особи. Технологічно ця особливість виявляється в тому, що при проведенні міжнародного.
У вступі курсової "Принцип презумпції невинуватості..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ - 1) акт вільного волевиявлення виборців, що характеризується тим, що громадянин в день проведення виборів самостійно, особисто віддає свій голос за або проти того або інакшого кандидата (списку кандидатів) на виборну посаду; 2) врегульовані законом процедури (порядок) голосування. Виборче законодавство встановлює, що в день виборів Г. проводиться з 8 до 22 годин за місцевим часом. Про місце і час Г. дільничі виборчі комісії зобов'язані оповістити виборців не пізніше ніж за 20 днів до дня його проведення. Виборцю, який протягом 15 днів до дня виборів буде бути відсутнім по місцю свого проживання і не зможе.

Юридичні колізії - це виникла в процесі правоприменительной діяльність суперечності між нормативними розпорядженнями, регулюючими одне або декілька родинних відносин. Вони вносять в правову систему неузгодженість, дефектность, створюють незручності в правоприменительной практиці, утрудняють користування законодавством. Виділяють об'єктивні (наприклад, в умовах отставания права від більш динамічних суспільних відносин одні норми "застарівають", інші ж - з'являються, не завжди відміняючи колишні і діючи часто одночасно з ними) і суб'єктивні (нестача досвіду законодавця, низька якість законів, непослідовна. Федеральна реєстраційна служба (Росрегистрация) - федеральний орган виконавчої влади, що здійснює функції в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і операцій з ним, реєстрації некомерційних організацій, в тому числі відділень міжнародних організацій і іноземних некомерційних неурядових організацій, суспільних об'єднань, політичних партій і релігійних організацій, ведіння Єдиного державного реєстру саморегулируемих організацій арбітражних керівників і реєстру арбітражних керівників, правоприменительні функції і функції по контролю і нагляду в сфері адвокатури, нотаріату, державної реєстрації актів цивільного стану, а також функції.
Список літератури курсової "Принцип презумпції невинуватості..." - більше 20 джерел. Авторітарность - [від лати. autoritas - вплив, влада] - соціально-психологічна характеристика особистості, що відображає її прагнення максимально підпорядкувати своєму впливу партнерів по взаємодії і спілкуванню. Авторитарность пов'язана з такими особовими рисами, як агресивність, завищена самооцінка і рівень домагань, схильність до проходження стереотипам, слаба рефлексія і т. п. На поведенческом рівні авторитарность нерідко виявляється в прагненні індивіда у що б те ні стало добитися домінування в групі, зайняти максимально високе положення, спираючись при цьому не стільки на свої особисті достоїнства, досягнення. Методи политико-психологічних досліджень - для сучасної політичної психології характерна "методологічна терпимість" і плюралізм по відношенню до власних методів досліджень. У конкретних випадках в рівній мірі можуть бути представлені психологічні тести, соціологічні опити, методи експертної оцінки, психолингвистический аналіз і т.п. Це пов'язано з відсутністю загальновизнаних теоретичних схем і міждисциплінарним характером досліджень, в яких доводиться з'єднувати підходи декількох дисциплін до складного і багаторівневого об'єкта - поведінці людини в політиці.Об'єкт конкретного дослідження диктує методи, адекватні його.

АНЕКДОТ - коротка інтригуюча розповідь, що не має автора, продукт усної народної творчості (фольклору). А. використовують в діловій мові, PR і рекламі як ілюстрації, для підкреслення думки, затвердження і пожвавлення тексту. Сюжети і персонажі А. можуть включатися в рекламні демонстрації і за допомогою художньо-зображальних коштів, малюнків і мультиплікації. З допомогою А. в свідомості і підсвідомості реципієнтів (слухачів і глядачів) закріпляються ті або інакші положення, образи, сюжети, що пов'язуються з рішенням коммуникативних задач - рекламування товару, послуги, створення вражень від мови.
Посилання в тексті роботи "Принцип презумпції невинуватості..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Вибір чоловіка ¦ дружини - (spouse selection) Живучи в умовах об-ва, в до-ром надається великого значення індивідуалізму, ми схильні вважати, що вибираємо наших чоловіків внаслідок вільного, заснованого на любові вибору. Як правило, до вибору шлюбного партнера середня доросла людина має в своєму розпорядженні досвід неск, любовних зв'язків, і при здійсненні вибору любов може грати другорядну роль в порівнянні з іншими міркуваннями. Такі чинники, як професійна підготовка і схвалення значущих інших, впливають величезний чином на наше рішення одружитися. Розгляд даних по гетерогамии в порівнянні з гомогамией багато в чому. Методика аналізу категорій взаємодії. Н. Фландерс - Модифікація Л. М. Мітіной. У системі Н. Фландерса розмова, що відбувається в класі, можна розбити на 10 категорій: 7 з них відносяться до мови вчителя, 2 - до мови учнів, а десята, позначена як "мовчання", або "замішання", вказує на всі інші ситуації уроку. Речевоє О. вчителя поділене на 2 осн. категорії прямого і непрямого впливу на учнів. У мовному О. учня виділяється мова, що являє собою відповідь вчителю, - перша категорія і мова, що ведеться з власної ініціативи - друга категорія. Наша модифікація системи Н. Фландерса складається в деталізуванні 7-й категорії - задання. ЗНАК - (в психології) (англ. sign) - компонент діяльності людини, засіб його свідомого орієнтування в об'єктах зовнішнього світу, управління власною поведінкою і поведінкою інш. людей. Уперше виникле при використанні знарядь труда опосередкування людської діяльності приводить надалі до перебудови останньої за рахунок застосування 3. Гарматне і знакове опосередкування складає специфічну межу діяльності і психіки людини, виникаючи як засіб соціального зв'язку і впливу на інших. 3. (напр., словесний), опредмечивая і обьективируя ідеальний образ дії, дає можливість людині перетворювати поведінку, перебудовувати.

БАШЛЯР - (Bachelard) Гастон (1884-1962) - французький філософ, психолог і методолог науки. Основоположник неорационализма як філософської течії. Творець спеціалізованого психоаналізу об'єктивного пізнання. Спеціальної філософської освіти Б. не отримав і велику частину життя провів в провінції. У 1912 р. отримав міру лиценциата по математиці. З 1919 р. викладав фізику і хімію в коледжі Барсюр-Про (який сам в свій час закінчив), в цей час почав займатися філософією. У 1928 захистив дис. по філософії, в якій обгрунтовував ідею наближеного знання. З 1930 р. Паралельно очолював Інститут історії науки при. ЛЯУДИС - Валентина Яковльовна (р. 1932) - російський психолог, фахівець в області педагогічної психології, психології розвитку, загальної і соціальної психології. Автор концепції функціонального взаємозв'язку генетичних форм пам'яті. Д-р психологічних наук (1979), професор (1984). Заст. голови Ради по психології УМО університетів Росії (1988-2000). Засл. професор МГУ (1996). Закінчила відділення психології філософського факту МГУ ім. М.В. Ломоносова (1955). У 1960-70-е рр. займалася дослідженням проблем психології пам'яті. Під керівництвом П.І. Зінченко виконала і захистила канд. дис: Структура. ЛЕБОН - (Le Bon) Гюстав (1841-1931) -французький психолог, соціолог, антрополог і пр. Один з основоположників соціальної психології. Д-р медицини. Розробив натурфилософскую версію енергетизма і еволюції матерії. Досліджував долю цивілізацій Древнього світу і інших історичних епох. Створив ряд концепцій і теорій, що пояснювали різні явища суспільною життєдіяльність з позицій соціологічного психологизма. Показав значення і можливості психології для вивчення і розуміння історії. Прагнув встановити психологічні закони історії і роль різних психічних чинників (почуттів, верований і інш.) в. Органічні психози - (organic psychoses) Термін О. п. охоплює коло розладів, загальним для к-рих яв-ця те, що певні етиологические чинники спричиняють порушення загального психич. функціонування. Позначення одних психозів як органічних, а інших як функціональних, означає не відсутність органічної основи у останніх, а швидше те, що з кожним з перших пов'язаний відомий і специфічний органічний розлад. О. п. можуть бути пов'язані з будь-якими з органічних чинників, прямо або що непрямо впливають на функціонування мозку: ендогенними або екзогенними токсичними речовинами (алкоголь, наркотики, солі важких.