Принцип рівності в господарському судочинстві

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження принципу рівності в господарському судочинстві ... 6
1.1. Конституційні засади розвитку принципів права України ... 6
1.2. Поняття і головні характеристики принципів права ... 9
1.3. Особливості принципів господарського судочинства ... 13
Розділ 2. Аналіз особливостей застосування принципу рівності в господарському процесі ... 15
2.1. Рівність як правова категорія ... 15
2.2. Правова природа принципів рівності та рівноправності в господарському процесі ... 21
2.3. Особливості застосування принципу рівності в господарському судочинстві ... 25
Розділ 3. Деякі проблеми дотримання принципу рівності у господарському судочинстві ... 33
3.1. Обмеження участі прокурора у господарському процесі в контексті дотримання державою положень Європейської конвенції з прав людини ... 33
3.2. Про деякі права третіх осіб в господарському процесі ... 34
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Принцип рівності в господарському судочинстві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Принцип рівності в господарському судочинстві"

Курсова робота "Принцип рівності в господарському судочинстві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Принцип рівності в господарському судочинстві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Принцип рівності в господарському судочинстві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Принцип рівності в господарському судочинстві" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ - основний компонент амбулаторно-поликлинической допомоги. в Люблянської хартії по реформуванню охорони здоров'я, прийнятій Європейським регіональним бюро воЗ в 1996 р., визначено, що одним з основоположних чинників реформування охорони здоров'я повинна бути орієнтація на первинну медико-санітарну допомогу як очолюючу в процесі надання медичною допомоги службами охорони здоров'я на всіх рівнях. від стану амбулаторно-поликлинической допомоги, в т. ч. П. м. п. (на рівні якої здійснюється основний об'єм профілактичної діяльності, починається і завершується лікування біля 80 % населення, обіговій. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА - діяльність по вдосконаленню і приведенню діючих нормативних актів в єдину, впорядковану і внутрішньо узгоджену систему. Для сучасних держав характерне значне число нормативних актів, що приймаються різними правотворчими органами. Законодавство весь час знаходиться в русі, розвитку внаслідок динамизма соціальних зв'язків, виникнення нових потреб суспільного життя, що вимагає правового регулювання. Постійно змінна правова система, її розвиток і вдосконалення, прийняття нових нормативних актів, внесення в них змін, скасування застарілих нормативних рішень об'єктивно зумовлюють упорядкування всього комплексу. Профессиограмма прикордонника - Професійні вимоги до основних спеціальностей військовослужбовців прикордонної служби викладені в Кваліфікаційному довіднику солдат, матросів, сержантів і старшин Прикордонних військ Російської Федерації. Для діяльності фахівця прикордонної служби властиві наступні особливості: висока суспільна значущість професійної діяльності з охорони державної межі Російської Федерації; значна відповідальність за ефективність рішень, що приймаються, дотримання норм міжнародного права і самостійність при прийнятті значущих рішень в умовах дефіциту інформації і часу; наявність високого. Юрідіко-історична психологія - Напрям ЮП, предметом якого є відновлення особливостей різних виявів юридико-психічного життя людей конкретної епохи і закономірностей їх історичної зміни. Психологічна реконструкція історичних форм індивідуальної і групової правової свідомості (цінностей, переконань, установок і т.д.) засновується на гуманистической традиції побудови наукового психологічного знання і методології герменевтики В. Дільтея. Це дозволить розкрити закономірності формування історичної своєрідності особистості і соціальних груп, в тому числі що виявляються в їх відношенні до права і правових інститутів. За.
Кожна вагома структурна частина курсової "Принцип рівності в господарському судочинстві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Чинники, що впливають на рішення присяжних - Дослідження, проведені в Канаді, Англії і США виявили той факт, що присяжні недооцінюють багато які з чинників, що впливають на свідчення свідків (Cutler & others, 1988; Noon & Ноllin, 1987; Wells & Turtle, 1987). У їх числі їх: раніше задані навідні питання; стрес, перевірений під час випадку; проміжок часу між подією і свідченнями; расова приналежність підозрюваного; розпливчатість або виразність спогадів про супутні деталі; внутрішні установки і очікування. Для того щоб навчити присяжних правильно оцінювати свідчий свідчення, звертаються до фахівців (звичайно так поступають. ОСНОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ'ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - закріплені в законодавстві принципи і норми, що визначають правовий режим взаємодії законодавчого (представницького) і виконавчого органів державної влади суб'єкта РФ. Так, правові акти вищої посадової особи суб'єкта РФ (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта РФ), нормативні правові акти органів виконавчої влади суб'єкта РФ прямують до законодавчого (представницький) органу державної влади суб'єкта РФ в терміни, встановлені конституцією (статутом) і (або) законом суб'єкта РФ. Законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта РФ має право звернутися до вищої. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ - договір, по якому транспортна організація (перевізник) зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж в пункт призначення і видати його управомоченному на отримання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (п. 1 ст. 785 ГК РФ). Д.п.г. - відшкодувальний договір, основна форма регулювання взаємовідносин перевізника і клієнтури. При висновку і виконанні Д.п.г. всі його сторони мають одну мету (вона і характеризує предмет Д.п.г.) і виражають співпадаюче і направлене на досягнення цієї мети волевиявлення - доставити.
У вступі курсової "Принцип рівності в господарському судочинстві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Психологічні типи екстремальних ситуацій - По особливостях і результатах особово-обстановочного взаємодії в системі "чоловік в ситуації" виділяються чотири основних психолого-педагогічних типу екстремальних ситуацій Перший тип - об'єктивно екстремальні ситуації. Труднощі і небезпеки в них виходять із зовнішньої середи, виникають перед людиною явно і об'єктивно внаслідок дії непереборних сил, без його участі. Вони насичені загрозами, небезпеками, труднощами. Буває, що чоловік не спроможний уникнути їх, іноді він може зменшити небезпеку для себе і інших, іноді віддалитися і піти в безпечну зону, а буває, що людина йде назустріч.

Кандидат зареєстрований - особа, яка зареєстрована відповідною виборчою комісією кандидатом на посаду Президента Російської Федерації, кандидатом в депутати Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, кандидатом в депутати законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, кандидатом на посаду глави виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, кандидатом до виборного органу місцевого самоврядування, кандидатом на посаду глави муніципальної освіти, кандидатом на посаду в інакшому федеральному державному органі, державному органі суб'єкта Російської Федерації. ПРАВО НА СПРИЯТЛИВЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ - дане право громадян як конституційне закріплено в ст. 42 Конституції РФ, відповідно до якої кожний має право на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і відшкодування збитку, заподіяного здоров'ю або майну громадянина екологічним правопорушенням. У основі цього права лежить державна політика, що полягає в турботі держави про навколишнє середовище. заходах по забезпеченню екологічно чистих виробництв. запобіганні забрудненням повітря, води, грунтів; встановленні нормативів гранично допустимого шкідливого впливу на навколишнє середовище: ліквідації наслідків.
Список літератури курсової "Принцип рівності в господарському судочинстві" - більше 20 джерел. ПСИХОТЕРАПІЯ - Під психотерапією розуміється система психічних впливів, що використовується для лікування нервових, психічних і інших захворювань. Розрізнюють непряму психотерапію, що полягає у впливі на психіку хворого цілеспрямовано підібраними чинниками зовнішньої середи (обстановка, режим, поведінка медичного персоналу, різні маніпуляції і процедури), і пряму психотерапію, що полягає у впливі на хворого словесним навіюванням. У розвитку і течії будь-якого захворювання лікар повинен учитивагь вплив психічного впливу, психічної реакції на хворобу і старатися впливати як словом, так і створенням відповідної. ТРОМБОФЛЕБИТ - гостре запалення стінок вени з утворенням тромбу в її просвіті. У розвитку захворювання має значення ряд чинників: уповільнення струму крові, зміна її складу, порушення в згущаючій системі крові, пошкодження або захворювання судинної стінки, нейротрофические і ендокринні розлади, інфекція, алергічні реакції. Тромбофлебит нерідко розвивається у хворих з варикозним розширенням посагів, гнійними інфекційними захворюваннями, гемороєм, пухлинами, хворобами крові і серця, а також після оперативних втручань (особливо на органах малого таза), родів, при тривалій катетеризации посагів, пораненнях і.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА БЕСІДА - Основний метод отримання (і обміну) інформації, джерело і спосіб пізнання і усвідомлення психологічних явищ на основі вербального (словесного) спілкування між психотерапевтом і пацієнтом. П. би. відповідно до поставлених задач виконує різні функції: коммуникативную, діагностичну, інформативну і лікувальну. П. би. може бути по спрямованості змісту вільною (по типу сповіді) і структурованою конкретними її задачами. П. би. має ряд стадій: встановлення контакту, збір анамнестических відомостей і діагностика, визначення динаміки виявів хвороби в процесі лікування, психотерапевтичні впливи, оцінка.
Посилання в тексті роботи "Принцип рівності в господарському судочинстві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАРКУЗЕ - (Marcuse) Герберт (1898-1979) - немецко-американський філософ, соціолог і соціальний психолог. Д-р філософії (1922), професор Колумбійського, Гарвардського, Каліфорнійського ун-тов і ун-та в Сан-Диего (Каліфорнія, 1965-1979). Один з фундаторів Франкфуртського ин-та соціальних досліджень. Вивчав філософію і економіку в Берлінськом і Фрайбургськом ун-тах. Після завершення навчання займався різними філософськими дослідженнями, втом числі по марксистській філософії історії. З 1927 р. співробітничав з Е. Гуссерлем і М. Хайдеггером. У 1932 р. опублікував роботу Онтологія Гегеля і основа теорії. БИХЕВИОРИЗМ - Напрям в психології, що сформувався на початку XX в. і що є теоретичною основою поведенческой психотерапії. Основоположником Б. є Уотсон (Watson J. В.), який ввів цей термін і опублікував першу програму Б. Значительноє вплив на формування Б. надали експерименти Торндайка (Thorndike E. L.), що заклали основу для його виникнення, а також труди І. П. Павлова і В. М. Бехтерева. Методологічними передумовами Б. з'явилися принципи філософії позитивізму, відповідно до яких наука повинна описувати тільки доступне безпосередньому спостереженню. Б. багато в чому розвивався як альтернатива. Тренінг керівників - (leadership training) У ідеалі, цей вигляд тренінгу починається з аналізу потреб навчання (training needs analysis), щоб визначити, які люди в даної орг-ции випробовують необхідність в знаннях про лідерство. Після цього здійснюється планування і реалізація програм тренінгу, к-рі повинні відповідати однією або більш з виявлених потреб навчання. Нарешті, потрібно оцінити результати такого тренінгу, з тим щоб визначити, чи дозволив він досягнути передбачуваних цілей. Розглянемо ці три етапи Т. р. по порядку. У найбільш простому варіанті, аналіз потреб навчання являє собою процес виявлення слабих місць в.

РЕЗЕРВИ ПСИХІКИ - (від франц. reserve - запас, від лати. reservoir - зберігати, зберігати) - в загальному випадку під резервом розуміється запас чого-небудь на випадок потреби. Застосовно до людини цей термін взятий з теорії надійності. Резервування - головна умова, основоположний принцип надійності функціонування будь-якої системи. Основними видами резервування є структурне (наявність додаткових елементів, які при необхідності можуть замінити основні) і функціональне (наявність певних функціональних можливостей, при яких система зберігає працездатність). Всі види резервування пов'язані з введенням певної. Методика вивчення ціннісних орієнтацій (МИЦО) - (The value survey). М. Рокич. Адаптація Д. А. Леонтьева. Методика направлена на вивчення індивідуальних або групових уявлень про систему значущих цінностей, що визначають найбільш загальні орієнтири їх життєдіяльності. Ці уявлення формуються в процесі социализации шляхом интериоризации групових і общекультурних цінностей. М. Рокич розрізнює 2 класи цінностей - термінальні і інструментальні. Термінальні цінності - переконання в тому, що якась кінцева мета індивідуального існування з особистої і суспільної точок зору стоїть того, щоб до неї прагнути. Інструментальні цінності переконання в. Спілкування з пацієнтами, страждаючими психічними захворюваннями - При м'яких психич. захворюваннях (невроз) ми чекаємо від пацієнта такої ж міри розуміння, як і у здорових людей, О. не вимагає дотримання яких-небудь особливих правил. При важких психич. захворюваннях (психоз), що супроводяться маренням і галюцинаціями, важливо завоювати довір'я співрозмовника, тому абсолютно недопустимо оспорювати маревні ідеї пацієнта. Важливо уникати формалізму, не треба апелювати до правил і заборон, краще спробувати виконати все допус тимі вимоги хворої. Прі О. з інтелектуально зниженими пацієнтами (деменция і олігофренія, аутизм дитячий) потрібно уникати вживання. СІМЕЙНИЙ РОМАН - (FAMILY ROMANCE) Термін, вказуючий сукупність фантазій дитини, що переглядаються надалі про своїх батьків. Дитина поступово звільняється від ілюзій ідеалізованого образу батьків, який придбаває все більш реальні, але не позбавлені спотворень контура. У деяких випадках фантазії дитини зводяться до уявлень про знатне походження, про всіма шановному родителі, від якого він був відділений в ранньому дитинстві, але з яким коли-небудь возз'єднається. Хоч зовні ці бажання можуть виглядати як відмова від справжніх батьків, на більш глибокому психологічному рівні вони являють собою спробу.