Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Законотворчість як один із видів правотворчої діяльності ... 5
Розділ 2. Загальна характеристика законотворчого процесу ... 19
Розділ 3. Шляхи вдосконалення законотворчості в Україні ... 23
Висновки ... 40
Список використаної літератури ... 42

Для придбання курсової роботи "Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні"

Курсова робота "Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

АКРЕДИТИВ - (лати. accreditivus - довірчий) - документ, складений на виконання зобов'язання банку-емітента, прийнятого ним на прохання, за рахунок і на основі інструкцій клієнта (наказодавця) від свого імені зробити платіж третій особі або його наказу (бенефіціару) і (або) сплатити і (або) акцептувати векселі перевідні (тратти), виставлені бенефіціаром, і (або) купити (врахувати) тратти бенефіціара самостійно або через третій банк (виконуючий банк) проти передбачених в А. товаророзпорядчих (документарний А.), страхових або фінансових документів або без такого уявлення (чистий А.) і при. ТРУД В ПРОМИСЛОВІЙ КООПЕРАЦІЇ - Промислова кооперація є однією з форм соціалістичного господарства (див. Кооперативні організації). У основі правового регулювання труда в промисловій кооперації лежать загальні принципи соціалістичного трудового права: "Від кожного по його здатності, кожному за його працею", право на труд, право на відпочинок, право на матеріальне забезпечення в старості, а також - у разі хвороби і втрати працездатності. Т. в п. до. регулюється законодавством про промислову кооперацію, статутами промислово-кооперативних артілей і постановами їх органів управління: загальних зборів і правління. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА - сукупність принципів, правил, методів, коштів і прийомів, що використовуються для якісного написання і оформлення (проектів) текстів нормативних, актів. До основних принципів Ю.т. відносяться: а) загальні принципи регулювання (управління) застосовно до правотворчості: адекватність правового впливу і його відповідність державній політиці в даній сфері суспільних відносин; повнота, безизбиточность і конкретність регулювання, відсутність або допустимість побічних ефектів; своєчасність введення правового акту в дію; реализуемость правового впливу (наявність відповідних ресурсів. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ РУХУ І НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ - Посадові обов'язки. Вживає заходів по виконанню плану перевезень, змінного завдання водіями автомобілів, навантажувачів, електро- і автотележек і інш. Виконує розпорядження диспетчера транспорту. Заповнює, видає і приймає шляхові листи і товарно-транспортні накладні. Перевіряє правильність їх оформлення, наявність реквізитів і штампів в товарно - транспортних накладних, відміток про здачу вантажу в повному об'ємі. Контролює дотримання графіків випуску на лінію і рух транспортних засобів на маршрутах, виконання замовлень на таксомотор. Здійснює реєстрацію шляхової документації в реєстраційних журналах.
Кожна вагома структурна частина курсової "Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

САНАЦІЯ - (лати. sanatio - лікування, оздоровлення) - система фінансових і кредитних заходів, направлених на поліпшення фінансового положення підприємств, що знаходяться під загрозою банкрутства, реорганізаційний процедура, коли власником підприємства-боржника, кредиторами або інакшими особами виявляється фінансова допомога підприємству-боржнику. Основою для проведення С. є наявність реальної можливості відновити платоспроможність підприємства-боржника. Продолжітельность С. не повинна перевищувати 18 місяців. Арбітражний суд має право по клопотанню учасників З., за винятком випадків С. державних. ПРИПИНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СПРАВІ - по процесуальному праву РФ закінчення виробництва у справі без винесення рішення внаслідок того, що процес виник при відсутності у обличчя права на звертання до суду або коли по інакших основах справа не може бути дозволена судом по суті. Вичерпний перелік основ П.п. по д. передбачений в законі. Згідно ст. 219 ГПК виробництво по цивільній справі припиняється якщо: справа не підлягає розгляду в судах; зацікавленою особою, що звернулася до суду, не додержаний встановлений для даної категорії справ порядок попереднього позасудового дозволу суперечки і можливість застосування цього порядку втрачена; є те. СУДЕБНИК 1550 р. - (інакше - "Царський судебник") - другий кодекс права Російської централізованої держави, складений по завданню царя Івана IV Грозного замість Судебника 1497 р. (див.) і затверджений Собором в 1550 р. Розробка у введення нового кодексу були викликані подальшим зростанням політичного впливу дворянства, його новими вимогами обмежити боярский свавілля в суді і управлінні і посиленням протиріч серед окремих груп всередині пануючого класу феодалів. С. з'явився однією з реформ 50-х рр. 16 в., проведених Іваном IV на користь дворянства в період боротьби з. боярством за остаточну ліквідацію феодальної.
У вступі курсової "Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРИСТРОЮ - внутрішня будова держави, його ділення на складові частини - адміністративно-територіальні одиниці, автономні політичні освіти або суверенні держави. Вона відображає також характер співвідношення держави в1 цілому і окремих його частин. Існують дві основні різновиди Найбільш проста з них - унітарна держава. Це - єдина державна освіта, яка ділиться лише на адміністративно-територіальні частини. Для унітарної держави характерно існування загальних для всієї країни вищих органів державної влади і управління, єдиної судової системи і конституції. Унітарними є Англія, Франція, Італія, Угорщина, Чехія і.

СИНОД - вищий орган управління православною церквою в Російській імперії. З, що спочатку іменувався Духовною колегією, був встановлений Петром I в 1721 р. С. був організований за зразком інших колегій (див.), створених Петром I внаслідок реформ центрального державного апарату. Петро I провів повне і офіційне підкорення російської православної церкви імператорської влади і її бюрократически-чиновничьему апарату. У зв'язку з посиленим опором цій реформі з боку більшості вищого духовенства і наполегливих прохань самих членів Духовної колегії остання невдовзі була перейменована в Святейший. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ - в карному праві РФ - заходи медичного характеру, які можуть бути призначені судом особам: а) що здійснив діяння, передбачені статтями Особливої частини УК РФ, в стані неосудності (коли психічні розлади пов'язані з можливістю спричинення цими особами інакшої істотної шкоди або з небезпекою для себе або інших осіб); б) у яких після здійснення злочину наступив психічний розлад, що унеможливлює призначення або виконання покарання; в) що здійснив злочин і страждаючим психічними розладами, що не виключають осудності; г) що здійснив злочин і визнаним потребуючими лікування від алкоголізму або.
Список літератури курсової "Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні" - більше 20 джерел. Інтелект тваринних - (animal intelligence) Уявлення про те, що різні види тварин розрізнюються по рівню інтелекту, міцно зміцнилося в свідомості людей. Численні науково-популярні статті і різні телепередачі присвячені порівнянню інтелектуального рівня котів і собак, корів і свинь, а тж інш. груп тваринних. Навіть Арістотель намагався упорядити біолог. види на єдиній шкалі інтелекту, scala natura. Нек-рі схильні вважати задачею порівняльної психології всього лише поповнення сукупності подібних порівнянь. Неявною передумовою такого підходу служить упевненість в тому, що існує деяка унітарна межа, "інтелект", і одним. САЛЛИВЕН ГАРРИ СТЕК - Гаррі Стек Саллівен народився 21 лютого 1892 р. в Норідже, штат Нью-Йорк Його батько, Тімоті Саллівен, був фермером, його мати, Елла, відбувалася з сім'ї юристів і священиків. Вона обтяжувалася власним нерівним, на її думку, браком і виховувала сина на легендах про її великі і могутні предки. Гарри з трьох років жив на фермі. Він був єдиною дитиною в єдиній католицькій сім'ї серед протестантського співтовариства, а тому був позбавлений спілкування з однолітками. У 1897 р. він поступив в "Юніон вилиць", де дістав початкову і середню освіту. Відносини з однокласниками у нього не.

НОРМАЛЬНІСТЬ - (NORMALITY) Поняття, що використовується, незважаючи на свою неоднозначність, при спробах розрізнення струм званої здорової і патологічної поведінки. Численність і різноманітність визначень нормальності в різних дисциплінах приводить до концептуальної плутанини, що істотно ускладнює застосування цього поняття в психоаналитической теорії і практиці- Статистичні норми відрізняються від того, що є у вигляду при розгляді нормальності як ідеалу або того, що повинне було б бути. При визначенні нормальність повинна бути дозволена або обійдена питання розвитку, культури, моралі (ціннісні думки).
Посилання в тексті роботи "Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАНДИДОЗ - грибкове захворювання шкіри, слизових оболонок, нігтів і внутрішніх органів, дрожжеподобними, що викликається грибами роду Candida. Його розвитку сприяють гипопаратиреоз, гипотиреоз, порушення вуглеводного обміну, пов'язане з гіпофункція підшлункової залоза, порушення білково-освітньої функції печінки, дисбактеріоз кишечника, виникаючий частіше при тривалому лікуванні антибіотиками і кортикостероидами. При пониженні опірності організму кандидоз може виникати внаслідок травм шкіри і слизових оболонок, мацерации шкіри при контакті з кислотами і лугами, фруктовими соками, есенціями, а також під впливом. Етнічні установки - це система соціальних установок, носії к-рих сприймають і оцінюють об'єкти з позиції і під впливом своєї етнич. ідентичності, реагують на соціальні об'єкти і коммуникативні ситуації відповідно до ментальності і культурних традицій своєї етнич. спільність. Е. у. - це готовність особистості реагувати і діяти опр. образом в конкретних коммуникативних ситуаціях, заснована на: 1) фіксованому сприйнятті опр. соціальних об'єктів; 2) соціально зумовлених відносинах до об'єктів, ідей і цінностей етнич. співтовариств; 3) психол. переживанні індивідом цінності, значення, значення соціального. Вплив психічних порушень на протікання спілкування - істотне зниження продуктивності О. при виникненні окремих симптомів психич. хвороби (при більшості психич. захворювань відбувається виборче порушення окремих психич. функцій, а не всього складу мислення і поведінки). Найбільш важкі перешкоди в О. виникають при затьмаренні свідомості, коли інформація з навколишнього світу стає недоступна хворому або доставляється йому в спотвореному, фантастичному вигляді. При нек-рих затьмареннях свідомості (напр., при делирии) можливо на короткий час привернути увагу пацієнта, примусити його виконати інструкції шляхом багаторазового повторення; в інш. випадках (напр..

МЯСИЩЕВ - Володимир Миколайович (1893-1973) - російський психолог, невропатолог і психотерапевт. Фахівець з проблем психофізіології і клініки нервово-психічних розладів. Д-р медичних наук, професор. Чл.-кор. АПН СРСР (1957). Учень В.М. Бехтерева і А.Ф. Лазурського. Директор Ленінградського психоневрологічного інституту ім. В.М. Бехтерева (з 1939). Одночасно протягом багатьох років очолював кафедру психології Л ГУ. Закінчив медичний факт Петроградського психоневрологічного ин-та (1919). З 1919 по 1921 р. працював в лабораторії труда Інституту по вивченню мозку і психічної діяльності. Роботи цього. ІНТЕЛЕКТ - (від лати. intellectus - розуміння, пізнання) - розумові здібності людини, сукупність всіх пізнавальних процесів. І. є однією з найважливіших складових в структурі загальних здібностей людини. Останнім часом все більш поширеною є точка зору про те, що І. грає найважливішу роль в різних сферах професійної діяльності (в т. ч. і трудової), будучи одним з чинників її успішності. При цьому інтелектуальна активність виділяється в таку категорію, в якій синтезуються розумові здібності і мотивационная структура особистості. Згідно Ч. Спірмену И. характеризується тим, що він: 1) не залежить від інших особових. Валідность - Міра нашої упевненості в тому, що тест, вимірювання або експеримент дійсно виконує ту функцію, для якої вони призначені. Цей вельми загальний термін по-різному використовується в психології. У процесі експерименту ми можемо оцінити: 1. Внутрішню валидность: ефект, що чи дійсно спостерігається є слідством експериментальної маніпуляції? У експериментах Мілгрема про покору авторитету зроблені висновки не могли б вважатися валидними, якби учасники не вірили в те, що вони дійсно отримують удар електричним струмом. 2. Зовнішню валидность: навіть якщо експеримент вдався, його результати можуть. РОЗУМІННЯ - 1. Здатність осягнути значення і значення чого або і досягнутий завдяки цьому результат. 2. Викликаний зовнішніми або внутрішніми впливами специфічний стан свідомості, що фіксується суб'єктом як упевненість в адекватності відтворених уявлень і змісту впливів. Без розуміння як особливого стану суб'єкта неможливе продовження спілкування, координація дій і взагалі будь-які осмислені дії і впливи. Існує особлива наука про розуміння - герменевтика, мистецтво і теорія тлумачення текстів. Розуміння не треба ототожнювати зі знанням - здатністю засвоїти і відтворити суму відомостей, в правильності якого чоловік.