Проблеми визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури

(курсова робота з господарського права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури.....5
1.1. Поняття банкрутства та його суб'єкти.....5
1.2. Ліквідаційна процедура.....9
Розділ 2. Аналіз проблемних аспектів визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури.....16
2.1. Характеристика та проблемні питання визнання боржника банкрутом.....16
2.2. Проблеми удосконалення законодавства про банкрутство.....28
2.3. Проблеми підвищення ефективності ліквідації збанкрутілих підприємств.....35
Висновки.....38
Література.....40

Для придбання курсової роботи "Проблеми визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Проблеми визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури"

Курсова робота "Проблеми визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИБОРЧІ ЦЕНЗИ - система умов і обмежень, встановлених для здійснення активного або пасивного виборчого права. Цензи можуть бути різними: половозрастними (надання або відмова від надання виборчих прав жінкам; надання виборчих прав громадянам по досягненні певного віку); соціальними (становими) і майновими (неучасть у виборах деяких шарів суспільства по ознаці приналежності до тієї або інакшої групи населення або по рівню доходів); освітніми (рівень освіти); осідлість (мешкання на даній території постійно або певний термін); громадянства (надання виборчого права тільки громадянам держави і відмова в такому іноземцям і. ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В СРСР - Земля, її надра, води і ліси, згідно з ст. 6 Конституцією СРСР, є державною власністю, тобто всенародним надбанням. Основою земельного ладу в СРСР є націоналізація землі (див.), здійснена внаслідок перемоги Зелікой Жовтневої соціалістичної революції. Юридичним вираженням націоналізації землі є повне скасування приватної власності на землю і встановлення на неї виняткової державної власності. У протилежність приватної власності на землю в буржуазному суспільстві, земля в СРСР є винятковою власністю Радянської держави. Основою земельного ладу Союзу ССР, як вказують і "Загальні початки. Психологічна служба карно-виконавчої системи - Перші посади психологів в УИС Росії стали вводитися на початку 70-х років у виховальних колоніях для неповнолітніх. Однак, дефіцит фахівців, низький посадовий статус психолога в установах не сприяли їх закріпленню в УИС. Другий етап розвитку ПС УИС доводиться на кінець 80-х років. У виправних колоніях Пермської і Саратовської області, в порядку експерименту були створені дві психологічні лабораторії з штатом п'ять чоловік. У одній з них (Саратов) випробовувалися методи психодиагностики осуджених, а у другій (Пермь) відпрацьовувалися програми психокоррекционной роботи зі. Виборний орган - колегіальний орган державної влади або орган місцевого самоврядування, що обирається безпосередньо громадянами на основі загального рівного прямого виборчого права, що володіє відповідно до законодавства правом представляти інтереси населення, приймати від його імені владні рішення, обов'язкові для виконання на відповідній території. Поняття "виборний орган" і "орган" нетотожні. Перше відрізняє спеціальну ознаку, що полягає в формуванні органу влади безпосередньо громадянами внаслідок проведення виборів. Порядок формування виборних органів, термін і порядок здійснення їх повноважень визначаються.
Кожна вагома структурна частина курсової "Визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Психологічне моделювання службових ситуацій на заняттях - ПМ являє собою учбове моделювання на заняттях зовнішніх і внутрішніх (психологічних) умов рішення правоохоронних задач, максимально наближених до реальним службовим, службово-бойовим і бойовим, в якому співробітники готуються виконувати різні дії, завдання, вправи, що забезпечують формування їх професіонально-психологічної (див. Професіонально-психологічна підготовленість співробітника) і екстремально-психологічної підготовленості (див. Екстремально-психологічна підготовленість). Умовами, що Створюються активізуються професійні думки, мотиви, переживання, емоції, напруження, воля. СТРАХОВІ БРОКЕРИ - юридичні або фізичні особи, зареєстровані у встановленому порядку як підприємці (див. Підприємництво), що здійснюють посередницьку діяльність по страхуванню від свого імені на основі доручень страхувальника або страхувальника. С.б. зобов'язані направити в Департамент страхового нагляду Мінфіну РФ сповіщення про намір здійснювати посередницьку діяльність по страхуванню за 10 днів до початку цієї діяльності. До сповіщення повинна бути прикладена копія свідчення (рішення) про реєстрацію брокера як юридична особа або підприємець. Посередницька діяльність, пов'язана з висновком договорів страхування. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ - передбачені в законі обставини, які складають основу для виникнення (зміни, припинення) конкретних правовідносин. Ю. ф. діляться на дві групи: події і дії. З про б и т і я - юридично значущі факти, виникаючі незалежно від волі людей (природна смерть людини, витікання терміну, загибель майна внаслідок стихійного лиха і т. д.). Д е й з т в і я - життєві факти, які є волевиявленням (т. е. результатом свідомої діяльності) людей. вони, в свою чергу, діляться на правомірні (відповідні розпорядженням правових норм) і неправомірні (що суперечать закону, що є правопорушеннями) дії. Серед правомірних дій.
У вступі курсової "Визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Судовий розгляд за рубежем: психологічні чинники динаміки - Зал суду і минаючі там розгляди, а також "залаштункові" обговорення справи, американські і європейські психологи розглядають як соціальний мир в мініатюрі, в якому повсякденні соціальні процеси посилюються і мають самі серйозні наслідки для всіх учасників. Серед проблем, що мають юридико-психологічний зміст, які повинні виявлятися і притягуватися в адвокатській, суддівській і присяжній діяльності, виділяються наступні. Яким чином норми і традиції культури впливають на її правові акти? Наприклад, як впливає культурне уявлення про розподіл ролей між чоловіками і жінками в справі виховання.

ДИСКРИМІНАЦІЯ - В Статті 2 Загальної декларації прав людини говориться, що кожна людина володіє правами і свободами, проголошеними Декларацією, "без якого б те не було як відносно раси, підлоги, мови, релігії, політичних або інакших переконань, національного або соціального походження, майнового, станового або інакшого положення". Право користуватися правами людини без дискримінації - один з фундаментальних принципів, лежачих в основі міжнародного права. Цей принцип присутній практично у всіх ключових правозахисних інструментах, що в свою чергу відображає реальність: порушення прав людини часто. ГЛАСНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ - демократичний принцип судочинства, що означає, що розгляд справ у всіх судах відкрите (ст. 123 Конституції РФ). Принцип Г.п. означає право громадян, що досягли 16-літнього віку, бути присутній на судовому засіданні, а також право ЗМІ вільно освітлювати хід судового розгляду. Слухання справ в закритому засіданні допускається тільки у випадках, передбачених ФЗ. Процесуальне законодавство, що визначає принципи і порядок відправлення правосуддя, встановлює наступні умови проведення закритих судових засідань: коли це необхідне для охорони державної таємниці, а також по вмотивованому визначенню суду у.
Список літератури курсової "Визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури" - більше 20 джерел. Культури-шок - (culture shock) Винахід терміну "К.-ш." (для опису тривоги, викликаної втратою відчуття того, що, коли і як треба робити в новому для себе культурному середовищі) звичайно приписують Калверо Обергу. Чол., що попав в чужу культуру, виявляє, що звичні орієнтири зникли і заміщені дивними або незнайомими. У рез-ті у приезжего можуть виникати самі різні стану - від неясного почуття дискомфорту до довершеної дезорієнтації, що вимагає повної перебудови мислення. Взагалі говорячи, будь-яка нова ситуація - напр., нова робота, нові відносини, новий образ життя або нові сусіди, - може зажадати нек-рих коректувань. "F70" Розумова відсталість легкої міри - Люди з легкою розумовою відсталістю придбавають мовні навики з деякою затримкою, але більшість з них придбавають здібності використати мову в повсякденних цілях, підтримувати бесіду і брати участь в клінічному опитуванні. Більшість з них досягають також повній незалежності в сфері догляду за собою (їда, умивання, одягання, контроль за функціями кишечника і сечового пузиря) і в практичних і домашніх навиках, навіть якщо розвиток відбувається значно повільніше, ніж в нормі. Основні ускладнення звичайно спостерігаються в сфері шкільної успішності і у багатьох особливими проблемами є читання і.

Дарвінізм - теорія еволюції живої природи Ч.Дарвіна (1809-1882). Основне її положення - природний, відбір особнів, що здійснюється за допомогою природних умов, завдяки якому знову виниклі властивості особнів якогось вигляду набувають різного значення для виживаемости їх організмів. Більш адаптивні варіації, згідно з теорією Ч.Дарвіна, мають переважні шанси для передачі їх потомству, чим менш адаптивні, і саме етои процес спричиняє поступове утворення нових видів. Мінливість, спадковість і відбір - ключові терміни вчення Ч.Дарвіна. Не виключенням з цієї теорії є і еволюція людини, за що Ч. Дарвіна особливо люто.
Посилання в тексті роботи "Визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИЗНАЧЕННЯ - Термінологічна точність є дуже скучною річчю, коли ви закохані, і вона визначено втомлива для поета. У науці, однак, це вища мета, і неоднозначність, що є таким могутнім засобом в хорошій поезії, може бути джерелом жахливої плутанини, якщо вона залишиться непоміченою. У спробі досягнути ясності значення і вживання було розроблено велика кількість способів визначення. Деякі з них досить прості, деякі дуже складні. Нижче приводяться найчастіше вживані процедури для позначення меж значень термінів в науці: (а) Номінальне: визначення терміну за допомогою простого супроводу імені набором відомостей. Ефедроновая і первитиновая наркоманії - Ефедрон випускається в підпільних лабораторіях з лікарських засобів, вмісних в своєму складі ефедрин. Похідне первитина (гидрохлорид йодпервитин) входить до складу саморобного препарата, на сленгу наркоманів званого "ширкой", або "гвинтом". Ефедроновое і первитиновое сп'яніння. Саморобні препарати вводять внутрішньовенно. Спочатку відмічаються такі явища, як озноб, серцебиття, почуття тягаря в руках або ногах, ворушіння волосся на голові. Потім розвивається стан, що нагадує гипоманиакальное. При вживанні відмічають душевний підйом, формується помилкова упевненість в. ГИДРОЦЕФАЛИЯ - (син.: водянка головного мозку) характеризується накопиченням в порожнині черепа цереброспинальной рідини. Виникає внаслідок порушення її стоку або всмоктування, рідше внаслідок підвищеної секреції. Як правило, гидроцефалия супроводиться розширенням шлуночків головного мозку і підвищенням внутрішньочерепного тиску (ВЧД). Причиною розширення шлуночків може бути також атрофія (зменшення об'єму мозкової тканини), викликана дегенеративними процесами, судинною поразкою або травмою мозку. Виділяють два основних типи гидроцефалии. Обструктивная (несообщающаяся) гидроцефалия виникає внаслідок блокади.

ЛИМФАДЕНИТ - запалення лімфатичних вузлів. Гострий лимфаденит майже завжди виникає як ускладнення місцевого вогнища інфекції - фурункула, інфікованої рани або садна і інш. Збуджувачі інфекції (частіше за стафилококки) проникають в лімфатичні вузли з струмом лімфи по лімфатичних судинах, причому часто без запалення останніх, т. е. без лимфагиита. Гнійні вогнища на нижній кінцівці ускладняються поразкою пахових, рідше підколінних лімфатичних вузлів; на верхній кінцівці - пахвових, рідше за локтевих, на голові, в порожнині рота і глотки - шийних. На початок гострого лимфаденита його невелике вогнище інфекції, що. РОЗЕШАЛЬ - (Rosenthal) Роберт (р. 1933) -американський психолог, фахівець в області психології особистості, клінічної і соціальної психології, психології освіти, методів оцінки і вимірювання. Дав опис ефекту Пігмаліона. Освіту отримав в Каліфорнійськом ун-ті в Лос-Анджелесе (бакалавр, 1953; лікар, 1956). Професійну діяльність початків як викладач ун-та Північної Дакоти (1957-1962) і продовжив в Гарвардськом ун-ті (професор соціальної психології з 1967). Був вибраний президентом Психологічної асоціації Північної Дакоти (1967), був членом Суспільства експериментальної соціальної психології, працював. "F25" Шизоаффектівние розладу - Це епізодичні розлади, при яких виражені як афективні, так і шизофренические симптоми, частіше одночасно, принаймні протягом декількох днів. Їх відношення до типових розладів настрою (F30. - F39.-) і до шизофреническим розладів (F20.-) не уточнене.)( Для таких розладів введена окрема категорія, оскільки вони зустрічаються дуже часто, щоб їх ігнорувати.)( Інші стану, при яких афективні симптоми накладаються або є частиною попереднього шизофренического розладу, або співіснують, перемежаються з іншими хронічними маревними розладами, класифікуються в рубриках F20. - F29.)( Не відповідні афекту маревні. Ефект аудиторії - Ефект присутності інших людей, що спостерігають за вашою роботою. Результати досліджень в цій області часто здаються суперечливими. Іноді ефект аудиторії поліпшує нашу працездатність (соціальне сприяння), а іноді приводить до протилежного результату. Ранній аналіз, проведений Зайонком, показав, що: 1. Якщо робота легка і добре знайома, то присутність інших людей надає заохочуючий вплив. 2. Якщо робота важка і погано знайома, то присутність інших людей надає переважний вплив. Присутність спостерігачів посилює виробіток домінантних реакцій у людей, що виконують роботу. Домінантними називаються.