Проблеми держави і права в програмних документах ОУН

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Організація українських націоналістів як політична організація в структурі українського повстанського руху ... 4
1.1. Короткий нарис історії ОУН ... 4
1.2. Особливості ідеології ОУН ... 9
Розділ 2. Концепція державотворення в програмних документах ОУН ... 12
2.1. "Нарис проекту основних законів (конституції) Української Держави" М. Сціборського ... 13
2.2. Документи, розроблені "Комісією державного планування" ... 15
2.3. Проект конституції - "Основи української державності" ... 17
2.4. Проекти майбутньої державної системи у повоєнні роки ... 20
Розділ 3. Спроба реалізації ОУН концепції української державності ... 26
Висновки ... 35
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Проблеми держави і права в програмних документах ОУН" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Проблеми держави і права в програмних документах ОУН"

Курсова робота "Проблеми держави і права в програмних документах ОУН" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Проблеми держави і права в програмних документах ОУН", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Проблеми держави і права в програмних документах ОУН" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Проблеми держави і права в програмних документах ОУН" і призначений виключно для пошукових систем.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПО ПРАВАХ ЛЮДИНИ - посадова особа, покликана здійснювати контроль за дотриманням прав і свобод людини в діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування і посадових осіб і ГД, що призначається. У. по п.ч. - російський аналог омбудсмана. Правова основа інституту У. по п.ч. була закладена Декларацією прав і свобод людини і громадянина РФ від 22 листопада 1991 р., яка проголосила, що Парламентський уповноважений по правах людини призначається ВР РСФСР терміном на 5 років, підзвітний йому і володіє такою ж недоторканістю, що і народний депутат РСФСР. Однак на конституційному рівні інститут. СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ - поїздка працівника по розпорядженню роботодавця на певний термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи (ст. 166 тК Рф). Службові поїздки працівників, постійна робота яких здійснюється в дорозі або має роз'їзний характер, С. до. не признаються. в тих випадках, коли філіали, дільниці і інші підрозділи, вхідні до складу організації, знаходяться в іншій місцевості, місцем постійної роботи працівника вважається той виробничий підрозділ, робота в якому зумовлена трудовим договором. При напрямі працівника в С. до. йому гарантуються збереження місця роботи (посади) і. СВОБОДА СЛОВА - одна з основних демократичних свобод (див. Свободи демократичні), закріплених в Конституції СРСР. С. з. в СРСР, як і інші демократичні свободи, передбачений ст. 125 Конституції СРСР, забезпечується наданням трудящим і їх організаціям друкарень, запасів паперу, суспільних будівель, вулиць, коштів зв'язку і інших матеріальних умов, необхідних для їх здійснення. Конституція СРСР надає С. з. громадянам СРСР відповідно до інтересів трудящих і з метою зміцнення соціалістичного ладу. Громадяни СРСР вільно виражають свої думки і переконання з всіх державних і суспільних питань. КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ СУДУ - розгляд радянським судом карних і цивільних справ колегією, що складається з рівноправних суддів, і прийняття рішень, що можуть вплинути на хід процесу, всім складом суду по більшості голосів. К. з. є одним з виявів соціалістичного демократизму. У відповідності зі ст. 103 Конституції СРСР розгляд справ у всіх судах здійснюється з участю народних засідателів (див.), крім випадків, спеціально передбачених законом.. Всі справи, підсудні народному суду, розглядаються їм в складі народного судді і 2 чергових народних засідателів. Справи, підсудні Верховному Суду СРСР, верховним судам союзних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Проблеми держави і права в програмних документах ОУН" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АПЕЛЯЦІЯ - одна з форм оскарження судових рішень в буржуазному карному і цивільному процесах; разом з тим одне з средстз в руках вищестоящих судів для "виправлення промахів" в діяльності нижчестоячих судів з охорони інтересів заможних класів, буржуазного правопорядку. Прінесеніє А. спричиняє за собою перегляд справи вищестоящим судом, який або затверджує оскаржену присудження, або відміняє його і постановляє нове рішення. Основною межею А. є перегляд вищестоящим судом істоти рішення нижчестоячого суду з новою перевіркою раніше розглянутих і знову представлених доказів. Етім А. відрізняється! від іншої. ЧАРТЕР - договір фрахтування, при якому одна сторона (фрахтувальник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю або частину місткості одного або декількох транспортних засобів на один або трохи рейсів для перевезення вантажів, пасажирів і багаж. Ч. як договір фрахтування був відомий російському законодавству ще на початку XX в. У той період його ототожнювали з договором майнового найма. Ч. застосовується при морських, річкових і повітряних перевезеннях. Найчастіше Ч. використовується на морському транспорті - в КТМ таким перевезенням присвячені ст. 119, 120. Розрізнюються. БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ - недбале або несумлінне відношення до дорученої справи осіб, що стоять у розділі державних або суспільних установ і підприємств, або їх уповноважених, результатом чого з'явилися расточение або невозместимий збиток майну установ і підприємств (ст. 128 УК). Б. виражається в порушенні соціалістичних методів господарювання, режиму економії і госпрозрахунку (неощадливе витрачання сировини, недбайливе зберігання матеріальних цінностей, непродуктивне витрачання коштів). Комуністична партія вчить наших господарників - великих і малих - керувати не "взагалі", а конкретно;.
У вступі курсової "Проблеми держави і права в програмних документах ОУН" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАБІЙ ХУДОБИ НЕЗАКОННИЙ - злочин, що наносить збиток суспільному тваринництву, Незаконним признається забій худоби без дозволу відповідних органів. У період колективізації сільського господарства У. з. н. використовувався як одна з форм класова боротьба кулацких елементів і їх підсобники проти соціалістичного перевлаштування села. Карна відповідальність за У. з. н. встановлена постановою ЦИК і СНК СРСР від 1 листопада 1930 р. (СЗ 1930 р. № 57, ст. 598). По ст. 791 УК хижацький У. з. н. і умисне знівечення худоби, а також подстргхательство до цього інших осіб з метою підриву колективізації сільського господарства і.

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ - частина ринку позикових капіталів, де здійснюється емісія і купівля-продаж цінних паперів, сукупність економічних суб'єктів і відносин з приводу обігу цінних паперів, один з фінансових ринків. Через банки, спеціальні кредитні інститути і фондову біржу акумулюються грошові накопичення юридичних, фізичних осіб і держави і прямують на продуктивні і непродуктивні вкладення капіталів. Розрізнюють первинний Р.ц.б., де здійснюються емісія і первинне розміщення цінних паперів, і повторний, де проводиться купівля-продаж (звертання) раніше випущених цінних паперів. У РФ державне регулювання Р.ц.б. ВИСНОВОК - документ, вмісний думку, виведення, комісії, фахівця з якого-небудь документа або питання. Висновки складаються на проекти положень, постанов, інструкцій, на наукові роботи (звіти, статті, дисертації, дипломні проекти) і інш. Підготовка відгуку повинна виготовлятися у відповідності з порядком підготовки і оформлення пояснювальної записки, затвердженим параграфом 2.1.4 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536. Висновок повинно мати заголовок з.
Список літератури курсової "Проблеми держави і права в програмних документах ОУН" - більше 20 джерел. ПЕРЕЛОМИ - пошкодження кістки з порушенням її цілості. Травматичні переломи звичайно виникають внаслідок раптового впливу значної механічної сили на здорову кістку, наприклад, при дорожньо-транспортних випадках. Патологічним (спонтанним) називають перелом зміненої яким-небудь патологічним процесом кістки, що передував при порівняно незначній травмі. Обидві частини кістки, що відокремилася називають отломками, а більш дрібні фрагменти пошкодженої в зоні перелому кістки - уламками. Травматичні переломи в залежності від стану покривал (шкіри, слизових оболонок) ділять на закриті і відкриті. При закритих. ВНУТРІШНЄ Я-ВІДМЕЖОВУВАННЯ (Я-відмежування всередину) - Внутрішнє я-відмежовування (Я-відмежування всередину), як і Я-відмежовування зовнішнє, в концепції динамічної психіатрії розглядається як одна з центральних гуманних функцій, що дозволяє індивіду в ході свого розвитку переживати і усвідомлювати власну ідентичність, відмежовуючись не тільки від зовнішнього світу (зовні), але і від миру своїх фантазій і натиску внутрішніх потреб (зсередини), тобто, що забезпечує гнучку, жваву межу Я по відношенню до внутрішнього психічного простору. 1. Конструктивне внутрішнє Я-відмежовування Конструктивне внутрішнє Мене-відмежовування означає гнучку комунікаційну межу.

КОМПЛЕКС МАТЕРІ - одне з понять аналітичної психології К.Г. Юнга (1875-1961), пов'язане з архетипом матері, магічним авторитетом усього жіночого, що спокушає, породжуючого життя і в той же час згубного (що заковтує) початку, зухвалого у дитини збудження і страх.    Комплекс матері засновується на такому сприйнятті архетипа матері, при якому він виступає як чужий або страхітливий елемент у відносинах між матір'ю і дитиною. Так, якщо дитина регулярно бачить у сні свою матір у вигляді відьми, злої істоти, страшного звіра, то переживання з цього приводу може супроводитися таким розколом в дитячій душі.
Посилання в тексті роботи "Проблеми держави і права в програмних документах ОУН" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Гендерная социализация в освіті - Інститут освіти нарівні з іншими агентами социализации визначає гендерні ідентичності, а в зв'язку з цим - можливості особистого, цивільного і професійного вибору, що є у людей. Цей процес не є явною або навмисною метою, і проте, освітні установи підносять впливові уроки гендерних відносин. Прихований учбовий план, або прихований порядок денний (калька з англійського терміну hidden curriculum або hidden agenda)- це, по-перше, організація самої установи, включаючи гендерні відношення на роботі, гендерную стратификацию вчительської професії. По-друге, сюди відноситься зміст предметів, а. ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ - модель, що використовується в процесі імітаційного моделювання (див. вище). По своєму характеру І. м. є знаково-речовинною і несе в собі риси як фізичної (речовинної), так і математичної (знакової) моделі. Це полягає в тому, що І. м. включає в себе моделюючі алгоритми і програми, а також ті або інакші структури ЕОМ, що беруть участь в моделюванні. Построєніє И. м. базується на застосуванні наукових даних із загальної і групової психології, технічних наук, математики, теорії планування експерименту, математичної статистики, теорії і практики застосування ЕОМ. Структура И. м. визначається. Гра - (play) Відношення до І. надто різне і доходить, якщо торкатися негативних оцінок, до оголошення її "тенетами" афекту, що не піддаються розумінню і дії, "загальним терміном" або навіть категорією, некорисною для психології. Ймовірно, це можна пояснити широким різноманіттям виявів І., що утрудняє виявлення спільності мети або форми у всіх цих варіаціях ігрової діяльності. І. використовується нек-рими терапевтами як спосіб лікування. За твердженням ряду терапевтів, діти звичайно не здатні виразити своє незадоволення і тривогу вербально, але коли їм дають можливість виразити їх в неструктурованому.

ОПРАЦЮВАННЯ (ПЕРЕРОБКА) -  - одна з складових аналітичної техніки, що передбачає психічну діяльність, орієнтовану на подолання опорів пацієнта, виникаючих у нього у відповідь на ті, що пропонуються йому аналітиком інтерпретації джерел виникнення невротичних симптомів, внутриличностних конфліктів, механізмів захисту.    Проблема опрацювання висунулася на передній план аналізу після змін, які були внесені З. Фрейдом в аналітичну техніку. Спочатку мета аналітичної роботи перебувала у виявленні спогадів і отреагировании пацієнта. Потім був запропонований новий спосіб аналітичної роботи, що полягає в тому, що. СОЦИОБИОЛОГИЯ - міждисциплінарний науковий напрям, що вивчає біологічні основи соціальної поведінки і соціальної організації у тварин і людини на базі теоретичних уявлень і методів популяционной біології (екології і генетики популяцій) і синтетичної теорії еволюції (сучасного дарвінізму). Основатель С. - американський біолог Е. Уїлсон. С. вивчає біологічні функції поведінки і соціальної організації з т. зр. генетичної приспособленности. Еволюція життя на Землі носить биосоциальний характер. Існує гіпотеза про прогресивний розвиток форм соціальної взаємодії в єдиному ряду від "амеби до людини". Висунена і. Знищення особистості - в психоаналізі - термін L.Farber (1966), що використовується для того, щоб описати неправильне вживання психоаналитической теорії з метою приниження людини і спотворення мотивів його поведінки. Це досягається по-різному: а) тлумаченням поведінки з точки зору інфантильних мотивів без урахування їх модифікації внаслідок виховання, життєвого досвіду, сублімації і інш.; б) визначенням рис вдачі в категоріях тих психіатричних станів, які виставляють їх в карикатурному, гротескному вигляді. Перший прийом дає можливість пояснювати доброту, делікатність і м'якість як формування. Рівні психотерапії і задачі групової психотерапії у психічно хворих - 1й рівень - емоційна стимуляція, пожвавлення психомоторики, активація спілкування, налагодження комунікацій, встановлення емоційних зв'язків між хворими. 2й рівень - виробіток адекватних стереотипів поведінки в скрутних ситація, тренування спілкування, підвищення соціальної упевненості. 3й рівень - досягнення правильних уявлень про свою хворобу, порушення поведінки. 4й рівень - розкриття змістовної сторони внутрішніх психологічних конфліктів. Задачі 1го рівня вирішуються психомоторними групами. Обговорення з метою отримання ефекту "спільності переживань". Задачі 2го.