ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ЗА УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та особливості правового регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом ... 5
Розділ 2. Правове становище іноземців у цивільному процесі ... 8
2.1. Право на звернення до суду за захистом і на судовий захист ... 8
2.2. Внесення застави і судові витрати ... 10
2.3. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців ... 13
2.4. Представництво іноземців консулами ... 15
Розділ 3. Особливості провадження у справах з іноземним елементом ... 20
3.1. Підсудність справ з іноземним елементом ... 20
3.2. Докази і доказування у справах з іноземним елементом ... 27
3.3. Виконання доручень іноземних судів ... 33
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб"

Курсова робота "Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАВОСВІДОМІСТЬ - сфера суспільної, групової і індивідуальної свідомості, що відображає правову дійсність в формі юридичних знань, оцінних відносин до права і практики його застосування, правових установок і ціннісних орієнтації, регулюючих людську поведінку в юридично значущих ситуаціях. Специфіка цієї сфери суспільної свідомості - правове опосредование і усвідомлення соціальних явищ, співвіднесення їх з правовими вимогами, з уявленнями про необхідність і межі правового регулювання. У будь-якому акті правової поведінки обов'язково виявляється П. дійової особи. Воно може характеризуватися знанням або незнанням конкретної. ВИЇЗД З РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - згідно ч. 2 ст. 27 Конституції РФ, кожний може вільно виїжджати за межі Російської Федерації. Громадянин РФ має право безперешкодно повертатися в Російську Федерацію. Ця норма відповідає правилу, що давно знайшло відображення в загальновизнаних нормах міжнародного права. Наприклад, згідно ч. 2 ст. 13 Загальних декларації прав людини 1948 р., "кожний має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну, і повертатися в свою країну". Аналогічні положення відображені в Міжнародному пакті про цивільні і політичні права 1966 р. (ст. 12). У Російській Федерації ухвалений Федеральний закон "Про. КОДИФІКОВАНИЙ АКТ - нормативний акт, регулюючий на основі єдиних принципів важливу і досить обширну сферу відносин, відмінних однорідністю і стабільністю; юридично оформляє і закріплює найбільш значні і стійкі відносини в суспільстві, розраховані на тривалий період їх дії. К.а. - це зведений акт, впорядкована сукупність взаємопов'язаних юридичних розпоряджень. Він характеризується великим об'ємом, складною структурою, внутрішньою узгодженістю і високим рівнем обобщенности нормативних розпоряджень. К.а. (або їх сукупність) поміщається центральну в системі нормативних актів окремої галузі законодавства. Встановлення батьківства - це встановлення походження дитини від конкретного чоловіка (батька). Порядок встановлення батьківства залежить від сімейного стану матері дитини. Якщо дитина народжена в браку або протягом 300 днів після його розірвання, то батьком дитини передбачається чоловік матері дитини, якщо не доведене інакше. Якщо дитина народжена матір'ю, що не перебуває в браку, то батьківство може бути встановлене шляхом подачі до органу запису актів цивільного стану спільної заяви матір'ю і батьком дитини. У суворо певних законом випадках - смерті матері, визнання її недієздатної, неможливості встановлення її.
Кожна вагома структурна частина курсової "Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МІСЬКА РАДА ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ - місцевий орган державної влади (див. Місцеві органи державної влади), що обирається трудящими міста (див.) на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Г. С. д. т. обирається терміном на 2 роки по нормах представництва, визначуваних конституціями союзних республік і Положеннями про вибори в місцеві Ради. Г. С. д. т. керують діяльністю підлеглих ним органів управління, забезпечують правоохорону державного, дотримання законів і охорону прав громадян, сприяють посиленню обороноздатності країни, встановлюють міський бюджет і керують господарським і культурним. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ - система принципів, теоретичних концепцій, категорій і понять, методів і зв'язків, визначень і термінів - наукове відображення всього предмета криміналістики; методологічна основа криміналістичної науки. О.т.к. знаходиться в процесі становлення, що почалося етапом формування приватних криміналістичних теорій. У розробці О.т.к. важливе значення мали роботи С.М. Потапова, А.І.Вінберга, Б.М.Шавера, Б.І Шевченко, Н.В.Терзієва, С.П. Мітрічева, Е.У. Зіцера, В.І. Громова, І. Н.Якимова, А.В.Дулова, Н.А. Селіванова, І.М. Лузгина і інш. Процес створення О.т.к. певною мірою стримувався поширеним в. РАСИЗМ І РАСОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ - правопорушення міжнародне, що полягає в обмеженні, ущемленні прав по ознаці раси, а також пропаганда расистських ідей. По визначенню Декларації про расу і расові забобони, прийнятою Генеральною конференцією ЮНЕСКО 27 листопада 1978 р., расизм включає в себе расистську ідеологію, установки, засновані на расових забобонах, дискримінаційну поведінку, структурну організацію і институционализированную практику, що приводять до расової нерівності, а також хибну ідею про те, що дискримінаційні відносини між групами виправдані з моральної і наукової точок зору. Расизм виявляється в законодавчій і.
У вступі курсової "Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. УЧБОВЕ КІНО - фільми, спеціально створені як кошти навчання, а також науково-популярні, технико-пропагандистські, хронико-документальні фільми, що використовуються в учбово-виховальному процесі. Можливості кінематографа унікальні: наочно відтворити природне явище, перенести глядача в будь-яку точку земної кулі, проникнути в глибини микромира або, навпаки, дати крупно панорамне зображення земних і космічних просторів, запропонувати уповільнене зображення моментального процесу або прискорене - тривалого; за допомогою ілюстративних схем, образів і мультиплікації додати наглядність абстракціям і.

ОБОВ'ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА - визначений умовами договору страхування і законодавством об'єм вимог, що пред'являються до з т р а х про в а т е л ю (далі - З.). обов'язки С. можуть розрізнюватися в залежності від вигляду страхування, а також від правил, діючих в тій або інакшій страховій компанії. С. несе певні обов'язки при укладенні страхового договору, в період його дії, при настанні страхового випадку і по закінченні терміну дії договору. один з основних обов'язків в багатьох страхових організаціях перед укладенням договору від С. вимагають уявлення певних відомостей про нього і про його майно, від яких може залежати величина. Публічний сервітут - вигляд сервітута, встановлюється для забезпечення інтересів держави, місцевого самоврядування або місцевого населення на основі закону або інакшого нормативного правового акту Російської Федерації, нормативного правового акту суб'єкта Федерації або органу місцевого самоврядування з урахуванням результатів громадських слухань (п. 2 ст. 23 ЗК РФ). Публічні сервітута можуть встановлюватися, наприклад, для проходу або проїзду через земельну дільницю; використання земельної дільниці з метою ремонту комунальних, інженерних, електричних і інших ліній і мереж, а також об'єктів транспортної інфраструктури; огорожі.
Список літератури курсової "Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб" - більше 20 джерел. ЦИРКУЛЯРНИЙ (МАНІАКАЛЬНО-ДЕПРЕСИВНИЙ) ПСИХОЗ - захворювання, яке характеризується оборотними фазами розладу настрою, що чергуються з періодами психічного здоров'я. Сама назва показує, що фази, що спостерігаються у таких хворих, носять полярно протилежний характер. Захворювання може протікати зі зміною цих фаз. Маніакально-депресивний психоз як самостійне захворювання був виділений уперше Крепеліном на основі ретельного вивчення анамнезів хворих, що показали відсутність змін особистості і настання недоумства, на основі чергування фаз (маніакальних і депресивних) у одного і того ж хворого, загальної соматичної конституції (пикнической). Професійне консультування - (occupational counseling) П. до. найкраще розмежовується з інш. близькими формами надання допомоги в області професій і кар'єри (напр., профориентационним консультуванням, консультуванням з питань кар'єри, профорієнтація) по його цілях і змісті. П. до. фокусується на підготовці клієнтів до входження в професію і подальших кроків по рівнях кар'єри, нарівні з традиційним акцентом на проблемах професійного вибору, характерним для інш. родинних йому форм консультування. Крім того, професійні консультанти працюють з клієнтами всіх рівнів професійної структури (напр., кваліфікованими робітниками).

ВІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ - висловлювання, засноване не на роздумі людини, а на мимовільному викладі всього того, що приходить йому в голову з приводу якогось слова, числа, образу, сюжету, представлення, сновидіння і т. д.    Метод вільних асоціацій лежить в основі класичного психоаналізу. За визнанням З. Фрейда, відмова від гіпнозу і заміна його новою технікою - методом вільних асоціацій - послужили поштовхом до становлення і розвитку психоаналізу.    Ідея необхідності вільного, довільного викладу думок була висловлена до З. Фрейда німецьким письменником і публіцистом Л. Берне. У статті "Як стати оригінальним.
Посилання в тексті роботи "Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ПСИХОЛОГІЇ - науковий напрям, що зародився і що розвивався як результат запитів практики морально-психологічної підготовки радянських військовослужбовців, в тому числі до бойової діяльності проти особистого складу армії конкретних зарубіжних держав. Починаючи з середини XIX віки, російські військові дослідники виявляли стійку цікавість до національно-психологічних проблем, вказували на необхідність обліку етнічних (в тому числі і психологічних) особливостей в навчанні і вихованні воїнів. Підготовлені цивільними вченими і видані в кінці XIX віки в Росії книги за результатами цих досліджень містили. ОБРОБКА ПСИХІЧНА - Німий.: psychische Verarbeitung (або Bearbeitung, або Ausarbeitung, або Aufarbeitung). - Франц.:? laboration psychique. - Англ.: psychical working over або out. - Ісп.: elaboraci?n psiquica. - Італ.: е?aborazione psichica. - Португ.: elabora??об psjquica. про А) Термін Фрейд для позначення роботи психічного апарату по управлінню збудженнями, коли їх надлишок може привести до виникнення патологій. Мета цієї роботи - об'єднати психічні збудження, встановивши між ними асоціативні зв'язки. БИ) Французький термін? laboration нерідко використовується перекладачами як еквівалент німецького. Четверта Всесвітня конференція по положенню жінок - відбулася в Пекіні в 1995 році. Незважаючи на те, що зусилля, які робилися починаючи з конференції в Мехіко в 1975 році, допомогли поліпшити положення жінок і розширити їх доступ до ресурсів, вони не торкнулися структурної основи нерівності у відносинах між чоловіками і жінками. Головною зміною, яка мала місце в Пекіні, з'явилося усвідомлення необхідності перенести основну увагу з самих жінок на концепцію гендера, визнавши потребу переоцінки всієї структури суспільства і всіх відносин між чоловіками і жінками всередині нього. Тільки шляхом такої фундаментальної перебудови (реструктуризації).

Паркинсонізм - акинетико-ригидний синдром з характерним тремтінням, виникаючий внаслідок різних захворювань і пошкоджень певних відділів мозку (меланинсодержащих нейрональних систем мозкового стовбура, особливо дофаминсодержащих кліток чорної субстанції). Нерідко при паркинсонизме виникають також вегетативні порушення і клінічно значущі зміни психіки (торпидность, прилипчивость). Можливі причини розвитку паркинсонизма: епідемічний енцефаліт Економо, інший енцефаліт, тривале лікування нейролептиками, церебральний атеросклероз, пухлини мозку, ЧМТ, інтоксикація марганцем, отруєння окислом вуглеводу, хвороба. ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ - результат психічної діяльності представників різної національної спільності, груп, напрямів на засвоєння, пізнання і перетворення в їх свідомості образів, предметів і явищ навколишньої дійсності, адекватної запечатляемой реальності. О.е. визначає специфічні риси психіки представників конкретної етнічної спільності, їх поведінку і характер взаємодії зі середою. Основу вияву О.е. складає механізм постійного порівняння знову впливів об'єктивної дійсності, що сприймаються свідомістю зі старим, "національним" за змістом досвідом. Образно говорячи, свідомість людини, представника тієї або. Синдром деперсонализации-дереализации - прийнятий в більшості класифікацій психічних розладів загальний термін, вказуючий різні розлади самовосприятия. Як вказує Ю.А.Александровський (2009), цей "рідкий розлад, що спостерігається в групі невротичних, пов'язаних зі стресом і соматоформних розладів" (згідно з діючою нині номенклатурою психічних і поведенческих порушень). Опису виявів цього розладу згаданий автор відводить в Російському керівництві по психіатрії (2009) всього 9 рядків. Що стосується "рідкості розладу", то необхідно відмітити, що надійної статистики на це рахунок не існує, не приводить її і. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРІЯ - Загальний термін, вживаний для позначення будь-якої з декількох теорій особистості, в яких основне значення додавалося успадкованим аспектам, особливо тим характеристикам морфології і фізіології, які є органічними, генетичними і відносно стійкими, і їх зв'язкам з психологічними і поведенческими характеристиками. Виділяються три теорії: (а) теорія Галена, яка засновується на чотирьох основних типах: сангвиническом, меланхолійному, холеричному і флегматичному; (би) теорія Кречмера, з трьома основними типами: пикническим (коренастим), астенічним (худим) і атлетичним (м'язистим) і одним змішаним типом -.