Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Відповідач у господарському процесі ... 5
1.1. Загальна характеристика статусу відповідача в господарському процесі ... 5
1.2. Правове регулювання становища відповідача в господарському процесі ... 7
Розділ 2. Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі ... 13
2.1. Поняття і загальна характеристика засобів захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі ... 13
2.2. Зустрічний позов як один із засобів захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі ... 16
2.3. Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі під час розгляду справи про банкрутство ... 25
Висновки ... 36
Список використаної літератури ... 38
Додаток ... 41

Для придбання курсової роботи "Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі"

Курсова робота "Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Процесуальні засоби захисту ... відповідача у господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Процесуальні засоби захисту ... відповідача у господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Процесуальні засоби захисту ... відповідача у господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - сукупність нормативних актів (правових норм), регулюючих діяльність господарюючих суб'єктів, направлених на створення, розвиток, підтримку конкурентної середи, попередження, припинення антиконкурентної практики. У сучасному світі А.з. і антимонопольна політика, що проводиться на його основі є одним з найважливіших коштів державного регулювання економіки, внаслідок чого А.з. признається самостійною галуззю законодавства. Ця галузь є комплексною: маючи в основі норми адміністративного права, А.з. включає також конституційні, цивільно-правові, кримінально-правові норми. А.із. засновується. ГРОШОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - цивільні правовідносини, переслідуючі своєю метою перерозподіл грошових цінностей і включаючі право вимоги кредитора до боржника про передачу у власність деякої кількості грошових коштів. Потрібно розрізнювати два вигляду Д.о.: а) зобов'язання, що необхідно передбачають передачу грошової суми: би) зобов'язання, що лише допускають таку передачу. Вступаючи в Д.о. першого вигляду, їх сторони усвідомлюють факт своєї участі в процесі макроекономічного грошового обороту і, більш того як мета зобов'язання передбачають саме результат такої участі. Це зобов'язання з договорів кредиту, позики. ІДЕОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ - конституційний принцип, що встановлює заборону на визнання якої-небудь ідеології як офіційна. І.м. передбачає можливість вільного співіснування в суспільстві різних політичних поглядів, наукових шкіл, концепцій, ідеологій, партій і організацій. Таким чином забезпечується здатність окремого індивіда, груп людей висловлювати свою думку, виявляти толерантність до думок і переконань інших осіб незалежно від їх політичної, релігійної або інакшої приналежності. Закріплення в Конституції РФ принципу І.м. передбачає здійснення державою, всіма інститутами цивільного суспільства системних заходів, направлених на. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО (ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО) ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ'ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - коло зафіксованих конституцією (статутом) суб'єкта Федерації питань, по яких даний орган правомочний приймати закони, що розповсюджують свою дію на територію суб'єкта РФ. До числа таких повноважень відносяться: затвердження бюджету суб'єкта РФ; затвердження розробленою у відповідності зі схемою управління структури органів виконавчої влади суб'єкта РФ; встановлення основ організації і діяльності органів місцевого самоврядування; встановлення віднесених до ведіння суб'єкта РФ податків, зборів, тарифів, платежів, а також порядку їх стягування; встановлення порядку освіти і діяльності позабюджетних, валютних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Процесуальні засоби захисту ... відповідача у господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СПОРІДНЕНІСТЬ - зв'язок, виникаючий між людьми, заснований на походженні однієї особи від іншого або від загального предка. Р. між предком і його нащадком іменується прямим Р. Лінія Р., що розглядається у напрямі від нащадка до предка (внук, син, батько, дід), називається висхідною, у напрямі від предка до нащадка (дід, батько, син, внук) - низхідної. Р. між особами, що відбуваються від загального предка (між братами і сестрами, між дядьком і племінником і т. п.), називається бічним. Брати і сестри, що відбуваються від одних і тих же батьків, називаються повнорідними. Брати і сестри, що відбуваються від одного. Інформація про зареєстрованих кандидатів (списках кандидатів) - затверджені відповідною виборчою комісією відомості про зареєстрованих кандидатів (списках кандидатів) з метою ознайомлення виборців. Інформація про зареєстрованих кандидатів (списках кандидатів) вивішується в приміщеннях для голосування і не повинна містити елементів передвиборної агітації. Як правило, ця інформація включає біографічні відомості про кандидатів. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед вказаним приміщенням дільничою виборчою комісією обладнується стенд, на якому повинні розміщуватися інформаційні матеріали про всіх зареєстрованих кандидатів, виборчі. БЕЗКАРНІСТЬ - В буквальному значенні безкарність означає відсутність покарання. Коли ж це слово вживається МА або інакшими правозахисними організаціями, воно відноситься до держави, яка злочинно йде від обов'язку викорінювати порушення прав людини шляхом залучення підозрюваних до відповідальності відповідно до міжнародних норм в області прав людини або інакше відшкодовувати збиток, заподіяний жертвам цих порушень. Як би явно закон ні забороняв певні діяння, якщо злочинці продовжують здійснювати їх, уникаючи при цьому відповідальності, порушення не припиняться. І навпаки, якщо правопорушників.
У вступі курсової "Процесуальні засоби захисту ... відповідача у господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БАНКІВСЬКИЙ СЕРТИФІКАТ - пред'явницький або іменний цінний папір, що засвідчує суму внеску, внесеного в банк, і права вкладника (держателя Б.с.) на отримання (у встановлений термін) в банку, що видав Б.с., або в будь-якій філії цього банку суми внеску і зумовлених в Б.с. відсотків на цю суму або достроково суми внеску і відсотків в розмірі, встановленому для внесків до запитання, якщо умовами Б.с. не визначений інакший розмір відсотків. Докладне правове регулювання Б.с. здійснюється Правилами по випуску і оформленню депозитних і ощадних сертифікатів, затвердженими листом ЦБ від 10 лютого 1992 р. №. 14-3-20. Б.с. поділяються на.

ПОЗОВ - юридичний засіб захисту порушеного або оспорюваного суб'єктивного права: що пред'являється позивачем в судовому або в арбітражному порядку вимога до відповідача, заснована на умовах укладеного між ними договору або на праві позивача, витікаючому із закону. У цивільному процесі І. може бути пред'явлений будь-якою зацікавленою особою у встановленому законом порядку. І. може бути направлений на присудження відповідача до здійснення певних дій або до стриманості від неправомірних дій (повернення майна, відшкодування збитків, сплата неустойки, сплата аліментів і т.п.), на встановлення наявності або. ГОЛОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - особа, що обирається з числа конституційних суддів і здійснююче загальне керівництво діяльністю Конституційного Суду РФ і що представляє його у відносинах з державними органами і громадськими організаціями. П. КС РФ обирається з складу Конституційного Суду терміном на три роки. Він керує підготовкою пленарних засідань Конституційного Суду РФ і головує на них; вносить на обговорення Судна питання, належні розгляду в пленарних засіданнях і засіданнях палат; здійснює представницькі функції; виступає із заявами від імені Конституційного Суду РФ і інш. Регламентом Конституційного Суду РФ.
Список літератури курсової "Процесуальні засоби захисту ... відповідача у господарському процесі" - більше 20 джерел. Статус - [від лати. status - положення, стан] - положення особистості в системі соціальних відносин, відображаюче і визначальне її право і обов'язки у взаємодії і спілкуванні з соціальним оточенням. Розрізнюють соціальний і міжособовий, або интрагрупповой статус особистості. При цьому соціальний статус індивіда, тобто характеристика його положення в суспільстві, вивчається, передусім, в рамках соціологічної і демографічної наук. Що стосується интрагруппового статусу, то, будучи одним з ключових понять соціальної психології, він визначає сущностні характеристики тієї соціальної ситуації розвитку, в якій. Адаптація етнокультурная - (лати. adaptacio - пристосування) - процес активного пристосування індивіда до умов інакшої етнокультурной середи на основі цільової і ценностно-ориентационной установки індивіда, індивідуальних можливостей досягнення (знань, досвіду), результатом чого є вибір адекватної стратегії поведінки і позитивної етнокультурной ідентичності. Дослідження засвоєння чужої культури і адаптації до змін залишаються одними з самих популярних і застосовних на практиці. Культурна різноманітність, розширення міжкультурних контактів, скасування держконтролю законів зайнятості, інтенсивні міграційні.

КОРОТКОСТРОКОВА ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - Термін "короткострокова" запропонований в 1950-60-х рр. представниками психоаналитического, психодинамического напряму психотерапії. Досі продовжуються гострі дискусії про можливість і допустимість короткострокових форм психотерапевтичної допомоги, вступаючу в суперечність з базисним психотерапевтичним постулатом "глубинности-долгосрочности". Незважаючи на те, що курс психоаналізу, що проводиться самим Фрейд (Freud S.), був відносно коротким (від 3 до 6 місяців), а деякі з його найближчих учнів (Ференци (Ferenczi S.), Ранк (Rank ПРО.)).
Посилання в тексті роботи "Процесуальні засоби захисту ... відповідача у господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Виховання батьків - (parent education) Под В. р. мають на увазі систематичну програму навчання, призначену для засвоєння информ., аттитюдов і умінь, сприяючих успішному виконанню ролі батьків. У більшості випадків ці програми проводяться з групами батьків і звичайно складаються з щотижневих зустрічей тривалістю в неск. годин, що відбуваються протягом 4-12 тижнів. Миллер і Свонсон прослідили поступову трансформацію аттитюдов до виконання батьківської ролі, починаючи з уявлення XVIII в. про "абсолютне підкорення волі дитини" до післявоєнної епохи XX в., коли дітям стало надаватися більше свободи. Однак це. РУХОВИЙ НАВИК - (англ. motor skill) - освоєне до автоматизму уміння вирішувати той або інакший вигляд рухової задачі, засноване на багаторівневій координаційній структурі, що сформувалася в процесі навчання, вправи і тренувань. При навчанні у суб'єкта створюється концептуальна модель, вмісна знання про рухову задачу, кошти і способи її рішення і що визначає її значення в сфері його діяльності. На цьому ж етапі формується оперативний образ, що представляє знання суб'єкта про конкретну ситуацію реалізації руху. На основі оперативного образу і концептуальній моделі у суб'єкта актуализируются (відтворюються з пам'яті). Медіаобразованіє - ЗМІ грає значну роль в совр. суспільстві, тому різносторонні і систематичні форми освіти в сфері ЗМІ є складовою частиною освіти совр. громадянина. Багато які межд. організації - ЮНЕСКО, Порада Європи - неодноразово ставили задачу освіти і утворення населення в області медиауслуг; мова йде про розвиток, насамперед у молоді, розуміння діяльності ЗМІ, к-рі є необхідним елементом суспільств. життя, повсякденної професійної діяльності і вільного часу. М. не є освітою через ЗМІ, хоч 2 дані сфери повинні співвідноситися один з одним. Цель М. - формування у молоді критичного відношення до медиа.

Структура особистості по Фрейд - жоден напрям не придбало так гучну популярність за межами психології, як фрейдизм, його ідеї впливали на мистецтво, літературу, медицину і інші області науки, пов'язане з людиною. Названий цей напрям на ім'я Зігмунда Фрейд (1856-1939). На основі багаторічних клінічних спостережень Фрейд сформулював психологічну концепцію, згідно з якою психіка, особистість людини складається з трьох компонентів, рівнів: "ВОНО", "Я", "СВЕРХ-Я". "ВОНО" - несвідома частина психіки, бурлячий казан біологічних природжених інстинктивних влечений: агресивних і сексуальних. "ВОНО" насичене сексуальною енергією - "лібідо". ШАРКО СИНДРОМ - (описаний J. M. Charcot; синоніми - кульгавість, що перемежається, angina cruris) - виникнення або посилення болю (слабості) в ногах при ходьбі, що примушує хворого зупинитися; болі проходять в спокої, після чого він може продовжити ходьбу. Частіше синдром зумовлений поразкою артерій нижніх кінцівок (облитерирующий атеросклероз, тромбангиит, периферична форма неспецифічного аортоартериита і інш.). При судинній кульгавості, що перемежається біль максимально виражений в гомілці і має односторонній або асиметричний характер, звичайно відмічаються зниження або відсутність пульсації на артеріях. РЕГРЕСІЯ СВІДОМОСТІ - (в конфлікті) - перехід від більше за високі і складні форми реагування індивіда на ситуацію взаємодії до більш простих. По мірі загострення конфлікту відбувається регресія свідомої сфери психіки. Процес носить лавиноподібний характер, що засновується на несвідомому і підсвідомому рівнях психічної діяльності. Він розвивається не хаотично, а поетапно, відтворюючи онтогенез психіки, але в протилежну сторону. Перший етап Р. з. відображає розвиток предконфликтной ситуації. Зростає значущість власних бажань і аргументів. Виникає страх, що буде загублений грунт для спільного розв'язання проблеми. СЕНСОРНА ІЗОЛЯЦІЯ - (англ. sensory isolation) - вміст організму в умовах виключення з його навколишнього середовища максимально великої кількості подразників. Розрізнюють 3 різновиди умов ізоляції: 1) абсолютне зведення на немає надходження подразнень (сенсорний голод); 2) усунення подразників, несучих інформацію, але без зменшення сили енергетичного впливу, падаючого на рецептори; 3) зведення сенсорного оточення до ряду простих монотонних і подразників, що повторюються. 1-е умова веде до С. і., останні 2 до перцептивной ізоляції. Такі дослідження варіюють за часом вмісту випробуваних в умовах ізоляції; вони.