Публічні утворення як суб'єкти цивільного права

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття суб'єктів цивільних правовідносин ... 5
Розділ 2. Характеристика соціально-публічних утворень як суб'єктів цивільного права ... 9
2.1. Історична необхідність цивільної правосуб'єктності держави ... 9
2.2 Загальна характеристика держави та її формувань як суб'єктів цивільного права ... 12
2.3. Держава як суб'єкт права власності ... 17
2.4. Цивільна правосуб'єктність держави в зобов'язальних відносинах ... 22
2.5. Участь держави в зобов'язальних відносинах зовнішнього обороту. Відповідальність держави за зобов'язаннями ... 26
Розділ 3. Територіальні громади та автономна республіка Крим як суб'єкти цивільного права ... 31
3.1. Юридичні передумови цивільної правосуб'єктності територіальної громади та Автономної Республіки Крим ... 31
3.2. Зміст цивільної правосуб'єктності територіальних громад та Автономної Республіки Крим ... 35
Висновки ... 38
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Публічні утворення як суб'єкти цивільного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Публічні утворення як суб'єкти цивільного права"

Курсова робота "Публічні утворення як суб'єкти цивільного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Публічні утворення як суб'єкти цивільного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Публічні утворення як суб'єкти цивільного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Публічні утворення як суб'єкти цивільного права" і призначений виключно для пошукових систем.

ОХОРОНА ТРУДА - в широкому значенні вся сукупність правових заходів соціалістичної держави, що охороняють трудові інтереси і права громадян (право на труд, право на відпочинок, право на оплату труда відповідно до його кількості і якості і т. д.). КЗоТ (розділ XIV) під охороною труда розуміє більш вузьке коло правових заходів, що забезпечують працівникам нормальну і безпечну технічну і санітарно-гігієнічну обстановку в процесі труда в підприємствах і установах. Радянська держава розглядає О. т. як задачу першорядної важливості, що становить невід'ємний елемент соціалістичної організації труда. Статус членів виборчих комісій - встановлена законом сукупність прав, обов'язків і гарантій членів виборчих комісій. Статус членів виборчих комісій визначений в ст. 24 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації", а також у відповідних розпорядженнях федеральних і регіональних виборчих законів. (Див., наприклад: ст. 7, 8 Закони Іркутської області від 15 березня 1999 р. N17-оз "Про Виборчу комісію Іркутської області"// Вісник Виборчої комісії Іркутської області. 1999. N1-2). Законом розрізнюється статус членів виборчих комісій з правом вирішального голосу. Гуртожитки - це спеціалізовані житлові приміщення, призначені для нетривалого мешкання, як правило, громадян, що поселилися в зв'язку з роботою на підприємстві (установі, організації) або навчанням в учбовому закладі, яким належить даний гуртожиток. Гуртожитки використовуються для мешкання сезонних, тимчасових працівників, осіб, працюючого за терміновим трудовим договором, інших робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян. Під гуртожитки надаються спеціально побудовані або переобладнані для цих цілей житлові будинки. Недопустимо надавати під гуртожиток частину житлового будинку. КАЛМИКИЯ (Республіка Калмикия) - згідно з її Конституцією, що офіційно іменується Степовим Укладенням (Основним Законом) (СУ) і прийнятою Конституційними Зборами про квітня 1994 р., рівноправний суб'єкт РФ, є її складовою, неподільною частиною. Державними мовами в К. є калмицька і російська мови. Столиця - м. Еліста. Презідент К. є главою республіки і її вищим посадовим обличчям. Будучи розділом виконавчої влади республіки, вхідним в єдину систему виконавчої влади РФ, президент встановлює структуру органів виконавчої влади республіки. Президент обирається населенням терміном на 5 років, одночасно обирається віце-президент.
Кожна вагома структурна частина курсової "Публічні утворення як суб'єкти цивільного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РОЗДІЛ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ОСВІТИ - виборна посадова особа, що очолює діяльність по здійсненню місцевого самоврядування на території муніципальної освіти. Згідно з Федеральним законом РФ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" від 12 серпня 1995 р., територією муніципальної освіти може бути місто, селище, станиця, район (повіт), сільський округ (волость, сільрада) і інш. Посада глави відповідної території, визнаного муніципальною освітою, може бути передбачена її статутом. Раніше відповідне обличчя характеризувалося як "глава місцевої адміністрації" або "розділ місцевого самоврядування" і. НОМІНАЛЬНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ - відповідно до ФЗ РФ від 22 квітня 1996 р. № 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" особа, зареєстрована в системі ведіння реєстру власників цінних паперів (в тому числі депонент депозитарія), що не є власником (тобто власником або володарем інакшого речового права) цих цінних паперів. У цій якості звичайно виступають професійні учасники ринку цінних, паперів. Депозитарій може бути зареєстрований в якості Н.д.ц.б. відповідно до депозитарного договору, брокер - відповідно до договору, на основі якого він обслуговує клієнта. Н.д.ц.б. здійснює права, закріплені цінним папером, тільки по. Умисне знищення, пошкодження друкарських матеріалів, що відносяться до виборів, референдуму - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого передбачена ст. 40-14 Кодексу про адміністративні правопорушення. Суспільна шкідливість даного адміністративного правопорушення виражається в тому, що такою протиправною поведінкою свідомо ускладняється проведення агітації на користь того або інакшого кандидата, а також порушуються інформаційні права виборців, учасників референдуму. Предметом адміністративного правопорушення виступають друкарські матеріали, що відносяться до виборів і референдуму (інформаційні і агітаційні друкарські матеріали), зокрема: портрети.
У вступі курсової "Публічні утворення як суб'єкти цивільного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПІДПРИЄМНИЦТВО) - відповідно до цивільного законодавства РФ - ініціативна самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, направлена на систематичне отримання прибутку від користування майном, продаж товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку. Суб'єктами П.д. в РФ можуть бути не обмежені в своїй дієздатності громадяни РФ, іноземні громадяни, особи без громадянства, а т.ж. російські і іноземні юридичні особи. У РФ регулювання П.д. засновується на нормах цивільного права на відміну від більшості зарубіжних держав, де П.д. регулюється.

РТУТЬ - (Hg) - рідкий сірий метал. Використовується в приладобудуванні, електротехнікі, виробництві амальгам, хлора, їдкого натра, оцтової кислоти, необрастающих фарб, коштів для запобігання гниттю (просочення) деревини, в лабораторній і медичній практиці. Р. і її з'єднання відрізняються високою токсичностью, широким спектром і різноманітністю клінічних виявів в залежності від властивостей речовин, в складі яких метал поступає в організм (пари, неорганічні і органічні сполуки). Професійну небезпеку представляють неорганічні з'єднання Р.; найбільш токсичні металева Р., солі одновалентної. ПАТРОНАЖ - (англ. patronage) - одна з форм опікування, що встановлюється органом опіки і опікування над повнолітнім дієздатним громадянином, який за станом здоров'я не може самостійно здійснювати і захищати свої права, а також виконувати свої обов'язки. Опікування в формі П. передбачене цивільним законодавством РФ уперше в ГК РФ (ст. 41). Особливість його як самостійного правового інституту складається в тому, що П. встановлюється на прохання самого громадянина; опікун (помічник) повнолітнього дієздатного громадянина підбирається органом опіки і опікування і повинен відповідати вимогам закону, що.
Список літератури курсової "Публічні утворення як суб'єкти цивільного права" - більше 20 джерел. Психоаналітічеськоє напрям - (греч. psyche - душа; лати. analysis - розкладання, розчленування) - найбільш могутня і багатоманітна течія в сучасній психології, що включає концепції, родоначальником яких є психоаналіз. У цей час термін психоаналіз звичайно вживається в двох основних значеннях: 1) теорія особистості, розроблена З. Фрейдом; 2) психотерапевтичний метод лікування особових розладів. Деякі автори виділяють також третє значення даного терміну - метод вивчення мотивів, що неусвідомлюються, думок і почуттів індивіда. У основу психоаналитической теорії З. Фрейдом була встановлена ідея про несвідоме як ведуче детермінанті. БРЕЙЕР ЙОЗЕФ - Йозеф Брейер народився 15 січня 1842 р. в Віні. Його батько, Леопольд Брейер, був викладачем в синагозі. Мати померла, коли Йозеф був ще маленьким, його вихованням займалася бабуся. Було вирішено не віддавати Йозефа в початкову школу, замість цього батько сам займався його навчанням. У 1850 р. у віці 8 років Йозеф поступив в Венськую академічну гімназію, яку закінчив з відмінністю в 1858 р. Вирішивши зайнятися медициною, через рік Брейер поступив на медичний факультет Венського університету. Серед викладачів, що читали в той час лекції в Венськом університеті, були фізіолог Ернст Брюкке і терапевт.

Гипоаутогнозія - (греч. hypo autos - сам, gnosis - знання, пізнання) - ослаблення або втрату здатності усвідомлювати різні відчуття, емоції і спонуки, в яких представлені різні аспекти власної ідентичності (тіло, психічні процеси і стану, суб'єктивна картина зовнішнього світу, власне Я і його якості, интенция, простір, час). При аутопсихической гипоаутогнозии втрачається здатність усвідомлювати власну ідентичність і створюючі його психічні вияви: відчуття власної активності, емоції і акти експресії, процеси мислення і пам'яті, почуття єдності власної Я, активності ("всі відчуття притупилися. . не.
Посилання в тексті роботи "Публічні утворення як суб'єкти цивільного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТІНЬ - (Shadow; Schatten) - сховані або несвідомі аспекти психологічної структури особистості, її негативна сторона, що звичайно відкидається свідомим его. Сума всіх неприємних особових якостей. "Це як те, чим чоловік не хотів би бути" (CW 16, par. 470; ЮПП, пара. 470). Юнг затверджував, що кожна людина має свою тінь, подібно будь-якій іншій матеріальній субстанції. І его співвідноситься з тінню, як світло з темрявою, і саме наявність тіні робить нас людьми. "Кожний носить з собою тінь, і чим менше вона підключена до індивідуального свідомого життя, тим вона темніше і. ШТЕКЕЛЬ Вільгельм - (1868-1940) - австрійський психоаналітик, один з перших учнів З. Фрейда, що співробітничав з ним протягом ряду років. Народився в сім'ї немецкоязичних ортодоксальних євреї. Його дитинство і юність пройшли в Черновіцах, в Буковині. По закінченні середньої школи В. Штекель відправився в Вену, де почав вивчати медицину і приступив до медичної практики. Володіючи письменницьким задарма, він публікував статті в газетах і медичних журналах.    З. Фрейд і В. Штекель звернули увагу друг на друга в той період, коли відбувалося становлення психоаналізу. У одній з своїх статей 1896 року, в якій їм. Короткочасна пам'ять - (short-term memory) У кінці 1950-х рр., на хвилі інтересу до моделей обробки информ. застосовно до навчання, пам'яті і сприйняття, виникла потреба в отриманні відповідей на безліч питань, що стосуються характеристик послідовності обробки, від прийому, збереження, пошуку і до видобування информ. з пам'яті. Більшість підходів з т. зр. обробки информ. пропонують модель навчання, в до-ой иконическое сховище або сенсорний регістр відповідають початковому етапу, короткочасна пам'ять (КП) - проміжному етапу, а довготривала нам'яти (ДП) - завершальному етапу. Всередині і між цими етапами (рівнями, стадіями.

антиПСИХІАТРІЯ - (Р.Д.Лейнг) Лейнг. У основі концепції Лейнга лежить поняття "онтологически захищеної особистості", що володіє здатністю бути автономною індивідуальністю, тобто відчуваючої непохитну упевненість в своєї собств. реальність і ідентичності, а також в реальності і ідентичності інш. людей. При частковій або повній відсутності такої упевненості стан первинної (або осн., базисної) онтологич. захищеності порушується, і у чол. виникає тривога або неспокій, який випробовується як наявність загрози собств. існуванню в якості личн. Лейнг описує три осн. форми такої тривоги, які. ТВОРОГОВА Надія Дмитрівна - (р. 1948) - російський психолог, спец. в обл. клінічної психології, докт. психол. наук, проф. (1994). Закінчивши в 1971 р. ф-т психології МГУ ім. М. В. Ломоносова, почала працювати в 1 ММИ ім. І. М. Сеченова (нині - Моськ. мед. академія ім. І. М. Сеченова). З 1994 р. завідує каф. педагогіки і мед. психології цього вузу. З 2000 по 2008 рр. суміщала роботу в ММА із заведиванием каф. клінічної психології ун-та РАО. У 1977 р. під рук. проф. Ю. М. Орлова, акад. А. В. Петровського захистила канд. дис. по соціальній психології "Експериментальне вивчення макроструктури діяльності спілкування студента". У. АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ - Група порушень, в яких ведучим симптомом є аномальне посилення афективних реакцій. До цієї групи відносяться клінічні стану, що характеризуються депресією, збудженням або їх чергуванням. За винятком розладів, де переважаючим афектом є збудження (манія, гипомония, маніакальна фаза маніакально-депресивного психозу), поняття афективних і депресивних розладів синонимични. Синдроми з переважанням афекту тривоги розглядаються окремо, однак тривога властива всім психічним захворюванням і в розной мірі виявляється і при згаданих порушеннях. У розділі Основні афективні розлади Діагностичного і. Музикотерапія - використання музики в психотерапевтичних цілях. Музика, внаслідок свого естетичного впливу, дійсно, може підіймати або знижувати настрій, відволікати від похмурих думок, збуджувати, надихати, збільшувати рівень афективного напруження або, навпаки, розслабляти мишечний тонус, пом'якшувати інтенсивність афективного напруження, а також поліпшувати контакт з пацієнтом, підвищувати його сприйнятливість до внушениям або переконанням з боку лікаря. Тональні і ритмічні малюнки музики здатні впливати значний чином на координацію, рівновагу, тілесний ритм і можуть викликати креативні і емоційні реакції, а.