Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права

(курсова робота з земельного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Характеристика джерел у системі земельного права ... 6
1.1. Поняття та особливості джерел земельного права ... 6
1.2. Види джерел земельного права ... 13
Розділ 2. Загальна характеристика підзаконних нормативно правових актів ... 20
2.1. Підзаконні нормативно-правові акти Верховної Ради України ... 21
2.2. Підзаконні нормативно-правові акти Президента України ... 22
2.3. Підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України ... 24
2.4. Підзаконні нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади ... 27
Висновки ... 32
Список використаної літератури ... 35

Для придбання курсової роботи "Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права"

Курсова робота "Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ - (ЕМП ПЧ) є частиною сверхнизкочастотного діапазону радіочастотного спектра, найбільш поширеною як у виробничих умовах, так і в побуті; діапазон ПЧ представлений в нашій країні частотою 50 Гц (в ряді країн американського континенту 60 Гц). основними джерелами ЕМП ПЧ, що створюються внаслідок діяльності людини, є різні типи виробничого і побутового енергоустаткування змінного струму, насамперед підстанції і повітряних ЛЕП надвисокого напруження (Свн). Оскільки відповідна частоті 50 Гц довжина хвилі становить 6000 км, людина зазнає впливу чинника в ближній зоні. Гігієнічна оцінка. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ - Посадові обов'язки. Здійснює відповідно до діючих законодавчих і нормативних актів, регулюючих виробниче - господарську діяльність підприємства, керівництво виробничою дільницею. Забезпечує виконання дільницею у встановлені терміни виробничих завдань по обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), якості, заданій номенклатурі (асортименту), підвищення продуктивності труда, зниження трудомісткості продукції на основі раціонального завантаження обладнання і використання його технічних можливостей, підвищення коефіцієнта змінності роботи обладнання, економне витрачання сировини, матеріалів. КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА - (лати. conliscatio - відбирання, в скарбницю) - примусове безвідплатне вилучення у власність держави всієї або частини майна як санкція за злочин, або за цивільне або адміністративне правопорушення. Як міра цивільно-правової відповідальності К.і. може бути застосована судом при визначенні наслідків недійсних операцій. У карному праві (ст. 52 УК) К.і. є одним з видів покарання (що призначається тільки як додаткове). К.і. встановлюється за тяжкі і особливо тяжкі злочини, довершені з корисливих мотивів, і може бути призначена судом тільки у випадках, передбачених відповідними статтями Особливої частини УК. РОЗКРАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ, що МАЮТЬ ОСОБЛИВУ ЦІННІСТЬ - злочин проти власності, передбачене ст. 164 УК РФ і представляюче собою розкрадання предметів або документів, що мають особливу історичну, наукову, художню або культурну цінність, незалежний від способу розкрадання. Предмет злочину спеціальний - предмети або документи, що мають особливу історичну, наукову, художню або культурну цінність. У відповідності з п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 квітня 1995 р. "Про деякі питання застосування судами законодавства про відповідальність за злочини проти власності" особлива історична, наукова або культурна цінність викрадених предметів або.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Когнітівно-поведенчеська психокоррекция осуджених - Оносится до числа найбільш ефективних способів психологічного впливу на осуджених. Основними елементами його є: конструктивна і інтерактивна позиція; використання схем; ведуча роль емоцій; значення психотерапевтичних відносин, особливо відносин співпраці; роль минулого; сімейний і социокультурное вплив; необхідність обліку чинника перенесення; навчання осуджених навикам попередження рецидивів. У практиці УИС склалася така модель КПП осуджених: а) формування уявлень про суть когнитивних спотворень, що є у них, і їх впливі на поведінку; б) навчання осуджених розумінню моделі здійснення злочину. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО - найважливіша галузь права, норми якої регулюють майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини. Основний розділ Г.п. - право власності. Значний розділ "Зобов'язальне право", що включає загальні положення про зобов'язання і норми про окремі види договорів і зобов'язань. У цей час Г.п. в РФ радикальним образом змінилося. У 1994--1996 рр. прийнятий новий Цивільний кодекс РФ, який нарівні з Конституцією РФ є основним джерелом Гп. Г п. визначає і закріплює правове положення учасників цивільного обороту, основи виникнення і порядок здійснення права власності і інших речових прав, виняткових прав. КЛОПОТАННЯ - 1) офіційне прохання або уявлення, адресоване державним органам або вищестоящій громадській організації. X. розглядається як одна з форм звертань громадян (нарівні із заявами, петиціями). Так, Закон міста Москви від 18 червня 1997 р. "Про звертання громадян" визначає X. як письмове звертання особи з проханням про визнання за ним певного статусу, прав, гарантій і пільг з наданням документів, їх підтверджуючих. Прикладами є X. про прийом в громадянство РФ або вихід з громадянства РФ, про реєстрацію ініціативної групи по проведенню референдуму, X. про визнання особи біженцем або вимушеним.
У вступі курсової "Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Психологічна корекція в ПОО - ПК - направлений психологічний вплив на особистість з метою забезпечення її повноцінного розвитку і функціонування. Психокоррекционная робота значною мірою пов'язана з розвитком особистості. Існують індивідуальні і групові форми психокоррекционной роботи. ПК. може проводиться з ініціативи не тільки самого співробітника, але і штатного психолога. Індивідуальні форми ПК багато в чому перетинаються з процедурою психологічного консультування. Групова психокоррекционная робота часто дає набагато більший психологічний ефект, ніж спілкування співробітника з психологом. На думку К. Левіна легше.

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ - один з напрямів в науці карного права XIX-XX вв., що висунув ідею "соціального захисту" як засіб раціоналізації заходів боротьби із злочинністю. У Т.с.з. існує два що різко протистоять один одному течії. Один напрям, що розвинув ідеї соціологічної школи карного права, очолив італійський юрист Ф. Грамагика. Представники цієї течії виступили проти основних понять карного права ( "злочин", "провина", "покарання" і інш.), запропонувавши замінити їх поняттями "небезпечний стан особистості" і "міри безпеки". Замість заходів карного покарання ними пропонувалася "ресоциализация" злочинців шляхом. ОСНОВНІ ФОНДИ - грошове вираження сукупності коштів труда, функціонуючих в рамках виробниче-господарської організації без зміни матеріальної форми і що переносять свою вартість знову створеної продукції протягом певного терміну зазделегідь встановленими частинами. До основних виробничих фондів відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові і робочі машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент тривалого користування, виробничий і господарський інвентар, продуктивна і робоча худоба, багаторічні насадження. Основні виробничі фонди оцінюються по первинній вартості, тобто по.
Список літератури курсової "Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права" - більше 20 джерел. Мотивація - (motivation) Просто говорячи, М. відповідає на питання "чому" відносно поведінки. Вона вказує на внутрішні стану організму, к-рі стоять за спонуканням, наполегливістю, енергією і напрямом поведінки. Обично М. включає цілеспрямованість і активізацію поведінки, тому проводять розмежування між М. як диспозицією, або тенденцією, і М. як активацією, або збудженням. Організм може при певних обставинах випробовувати тривогу, страх або голод як мотивационную тенденцію, але М. як активний стан з'являється тільки в той момент часу або в тій ситуації, коли даний організм дійсно збуджений, тобто. АКТИВНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ - Активні методи навчання останнім часом починають поміщатися все більш істотну в підготовці фахівців в самих різних областях суспільної практики. Базова підготовка в області психотерапії включає теоретичні і практичні аспекти. Це лекційні курси, семинарские і практичні заняття, а також використання активних методів навчання. Власне практичні заняття передбачають участь учні як спостерігачі в психотерапевтичному процесі (індивідуальна, групова, сімейна психотерапія) з подальшим обговоренням в учбовій групі. Активні методи навчання включають: 1. Соціально-психологічний тренінг, метою якого.

Нейропсихологичеськиє синдроми при судинних поразках головного мозку - В попередньому главі викладалися нейропсихологические синдроми і симптомокомплекси, що характеризують стан вищих психічних функцій в умовах деструкции мозкової тканини і існування топически локалізованого осередку ураження. У останні роки склалася самостійна, нова, спеціалізована область клінічної нейропсихологии, пов'язана з вивченням порушень психічних функцій при судинній патології. Ця область дослідження має ряд особливостей, зумовлених своєрідністю і судинної клініки, і, відповідно, коррелирующих з ним своєрідністю синдромів порушення психічних процесів. Випробування нейропсихологического.
Посилання в тексті роботи "Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Діалогічне спілкування - О. і взаємодія між людьми, до-ой здійснюється відповідно до принципів, законів і механізмів психології діалогу. Якщо традиційно уявлення об Д. про. зводиться до розмови двох людей, попеременному обміну висловлюванням і репліками (діями, жестами і т. п.), те в совр. отеч. психології Д. про. розуміється як межсубьектний (интерсубьектний) феномен О. і взаємодії, виникаючий лише при певних умовах. Д. про. реалізовує справжнє взаєморозуміння і взаимораскритие суб'єктів О. Оно розкриває унікальність людської індивідуальності, затверджує достоїнство (самоценность) і самодостаточность кожного. Навчання дітей з особливими потребами в основному потоку - (educational mainstreaming) Під "навчанням в основному потоку" мається на увазі включення учнів з особливими потребами в звичайні класи або програми "осн." навчання. Таке навчання передбачає включення дітей з різними порушеннями здібностей в неспеціалізовану середу або, навпаки, включення дітей, що не вимагають особливого навчання, в спеціалізовану освітню середу, і тоді говорять об зворотну орг-ции потоків. Поштовх до створення програм навчання дітей з особливими потребами в основних потоках дало федеральне законодавство про утворення інвалідів, до-ой наказує "найменше обмежуючий" розподіл учнів. ТЕРМЕН - (Terman) Льюїс Медісон (1877-1956)- американський психолог, фахівець в області психології розвитку, психології освіти, методів оцінки і вимірювання. Поч. д-р ряду американських ун-тов. Декан психологічного факту Стендфордського ун-та (1922), президент АРА (1923), чл. Американської академії наук (1932). Освіту отримав в ун-ті шт. Індіана (бакалавр мистецтв, 1902, магістр, 1903) і ун-та Кларка, під керівництвом С. Холла (1903-1905, д-р філософії). З 1906 по 1910 р. працював професором психології і педагогіки в державній середній школі Лос-Анджелеса. З 1910 р. - асистент професора на факті виховання.

Формально-операциональний період розвитку інтелекту - (по Піаже) [лати. formalis; operatio - дія, справа; intellectus - розуміння, розуміння] - останній, завершальний період операционального розвитку, що починається з 11-12 років і що приводить до стану "повної рівноваги" в 14-16 років, коли, по Піаже, операциональное розвиток завершується і у дитини формується "логіка дорослого". Мислення дитини на цій стадії характеризується як вербальное, як здатність міркувати в гипотетикодедуктивном плані, тобто можливість приймати будь-які дані і посилки як гіпотези і будувати міркування відносно них. При цьому дитина не тільки оперує. Стігматізация - в клінічній психології - приписування навколишніми (стигматизаторами) будь-кому певних, частіше за все негативних характеристик по формальних обставинах внаслідок культурних традицій, культурної політики або власних психологічних комплексів. Наприклад, індивіду з психіатричним діагнозом нерідко приписується надмірна схильність до насилля або нездатність до продуктивної діяльності. Коли це робить сам пацієнт, з позиції засвоєних ним культурних норм, внаслідок особливостей особистості або неадекватного сприйняття свого розладу, говорять об самостигматизации. Останній термін. ПОРАЗКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ХВОРОБАХ ЛЕГКИХ - Туберкульоз легких. Внаслідок загальної туберкульозної інтоксикації рано страждає вегетативна нервова система (потливость, лабильность пульсу, дихання і кров'яного тиску). Поразка бронхіальних, медиастинальних лімфатичних вузлів і висцеральной плеври може залучати до процесу блукаючий нерв, диафрагмальний нерв, спинальні міжреберні нерви, нервові сплетення, симпатичний ланцюжок, що може виявлятися клінічною картиною невралгій, невритів, плекситов, ганглионивритов Зустрічаються і токсичні неврити, полиневрити і ганглиониврити. Туберкульозна інтоксикація може викликати клінічний синдром. МУТИЗМ - (лати. mutus - німий). Порушення вольової сфери, що виявляється відсутністю і спонтанну мову у відповідь при збереженні здатності розмовляти і розуміти звернену до хворого мову. М. спостерігається: при кататонической шизофренії в зв'язку з негативізмом (в залежності від форми негативізму говорять об активну і пасивну М.); при істерії (виявляється на фоні утрируваної жвавості міміки, що афективно демонструється тенденції бажання розмови, але неможливість його здійснити, прагнення провести мовний контакт в письмовій формі, театрального підкреслення психогенних моментів; при органічних.