Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження підстав виникнення правовідносин у сфері страхування ... 5
1.1. Поняття, загальна характеристика та види правовідносин з соціального забезпечення ... 5
1.2. Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхових правовідносин ... 8
Розділ 2. Характеристика підстав виникнення правовідносин у сфері страхування ... 14
2.1. Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин у сфері страхування ... 14
2.2. Страховий договір як підстава виникнення правовідносин у сфері страхування ... 19
2.3. Підстави зміни і припинення страхових правовідносин ... 30
Висновки ... 35
Список використаних джерел ... 37

Для придбання курсової роботи "Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування"

Курсова робота "Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування" і призначений виключно для пошукових систем.

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ТРУДОВИЙ СТАЖ - тривалість останньої (без перерви) роботи в організації, а у випадках, передбачених законодавством, також і попередньої роботи або інакшої діяльності. Безперервний стаж має юридичне значення при визначенні розміру посібника по тимчасовій непрацездатності і в інших випадках, передбачених нормативними актами. Відповідно до Правил числення безперервного трудового стажу робітників і службовців при призначенні посібників по державному соціальному страхуванню, утв. пост. Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1973 р. № 252 (з подальшими изм. і доп.), при переході з однієї роботи на іншу безперервний. Виправні пенітенціарні програми - Програмно-цільовий підхід - основний шлях роботи з укладеними за рубежем. Розроблені: трудові, освітні, релігійні, психотерапевтичні, повчальні; соціально-реабілітаційні (В.М. Поздняков, 2000). Найбільш відомі програми модифікації поведінки, де необхідна просоциальное поведінка закріпляється на основі оперантного зумовлення (Б.Ф. Скиннер) і застосовуються технології, що реалізовуються в соціально-терапевтичних установах ( "громадська модель"). У першому випадку допустима і недопустима поведінка коректується на основі системи покарань і винагород, привитие огиди до агресивності. Особистості осудженого психологія - Психологічна реальність і приватна теорія юридичної психології, що розкриває особливості особистості людини, від'їжджаючої карне покарання, значущі для рішення задач виконання покарань. Ці задачі полягають в недопущенні здійснення злочинів як осудженими, так і інакшими особами, а також у виправленні осуджених. Відповідно до даних задач можна виділити ряд взаємопов'язаних аспектів психологічного вивчення і наукового опису особистості осудженого. Перший аспект визначає вивчення особистості осудженого, при підході до нього як до суб'єкта карно-виконавчих правовідносин. Особистість повинна. КОНТРИБУЦІЯ - (лати. tributum - данина) - 1) що встановлюється в мирному договорі експлуататорським державою-переможцем по своєму розсуду сума, що виплачується йому переможеною державою незалежно від цілей і характеру війни. К. носить примусовий характер і являє собою одну з форм грабунку переможеної держави. К. є звичайною умовою мирних договорів експлуататорських держав. Вона характеризується тим, що в основу її стягування кладеться не початок відповідальності за розв'язання несправедливої війни, а "право переможця", тобто К. стягається з переможеної держави незалежно від того.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО - галузь права, що представляє сукупність норм, регулюючих суспільні відносини, що складаються між судом і учасниками цивільного процесу в ході відправлення правосуддя по цивільних справах і виконання рішень суду. Об'єкт правового регулювання Г.п.п. - суспільні відносини в області судочинства по цивільних справах. Регулюючи весь хід судового процесу, норми Г.п.п. встановлюють певну сукупність прав і обов'язків для кожного учасника, цього процесу. Норми Г.п.п. покликані забезпечити доступність: реалізації права на судовий захист; правильний, швидкий розгляд і дозвіл цивільних справ з метою. Екологічний контроль, або контроль в області охорони навколишнього середовища - згідно з Законом "Про охорону навколишнього середовища", система заходів, спрямована на запобігання, виявлення і припинення порушення законодавства в області охорони навколишнього середовища, забезпечення дотримання суб'єктами господарської і інакшої діяльності вимог, в тому числі нормативів і нормативних документів, в області охорони навколишнього середовища. У Російській Федерації здійснюється державний, виробничий, муніципальний і суспільний е.к. Державний контроль здійснюється федеральними органами виконавчої влади і органами виконавчої влади суб'єктів Федерації. Поєднання функцій е.к. КАРНА РЕЄСТРАЦІЯ - спеціально розроблена система обліку злочинців, а також осіб, що зник без звістки, і деяких видів об'єктів, що має значення при розслідуванні карних справ, з метою їх розшуку, ідентифікації і отримання про них довідкових відомостей. Современная У. р. заснована на встановленні і фіксації в реєстраційних картах певних відмітних ознак осіб або об'єктів і на класифікації отриманих матеріалів в особливому порядку, що дозволяє швидко знайти необхідні дані. Основним виглядом У. р. є реєстрація злочинців, що дає можливість отримувати відомості про їх минулу злочинну діяльність, розшукувати і.
У вступі курсової "Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НИГЕРИЯ (Федеративна Республіка Нігерія) - найбільше по чисельності населення африканська держава (за оцінками 1997 р. - більше за 100 млн. чол.) в Західній Африці. Незалежність проголошена 1 жовтня 1960 р. Столиця - м. Абуджа (до 1992 р. - м. Лагос). Адміністративне ділення - 36 штатів і столичний округ. Країна пережила декілька політичних криз. У 1963 р. проголошена республіка; в цьому ж році почалися конфлікти між регіонами, внаслідок яких східна частина країни проголосила незалежність і стала називатися Біафра. Війна федеральних військ з Біаф-рій тривала декілька років. Основна причина міжрегіональних конфліктів - несправедливий.

АВАНС - (фр. avance) - в цивільному праві - грошова сума, що сплачується стороною договору, зобов'язаною до грошового платежу, в рахунок даного платежу, але до фактичного виконання предмета договору. Згідно п. 3 ст. 380 ГК РФ всяка заздалегідь сплачена сума признається А., якщо з приводу цієї суми в письмовій угоді не є прямої вказівки про те, що така є задатком. А. становить частину суми, належної платежу. Сплата уперед всієї суми договору називається передоплатою. Сторона, що сплатила А., має право при порушенні договору іншою стороною зажадати повернення А.; сторона, що прийняла А., при порушенні нею. ПРИВІЛЕЇ І ІМУНІТЕТ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ - особливі права і переваги, що надаються міжурядовим міжнародним організаціям на території держав, як правило, їх членів з метою забезпечення самостійного виконання ними своїх статутних функцій. Об'єм привілеїв і імунітету, що надаються міжурядовим організаціям, звичайно регулюється їх статутами і уточнюється в спеціальних угодах, що укладаються кожною організацією з державами - її членами і державою перебування її установ, а т.ж. в спеціальних міжнародних конвенціях (наприклад, в Конвенції про привілеї і імунітет Об'єднаних Націй 1946 р. Венської конвенції про представництво держав в їх.
Список літератури курсової "Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування" - більше 20 джерел. Социалізация - [від лати. socialis - суспільний] - а) процес засвоєння і оволодіння тим соціальним досвідом, який передається індивіду в ході його взаємодії і спілкування з соціальним оточенням; б) результат освоєння індивідом того соціального досвіду, який передається йому в ході спільної діяльності і спілкування з соціальним оточенням і реалізовується суб'єктом социализации. Тут необхідно спеціально обговорити, що процес социализации протікає як в логіці стихійного впливу на індивіда, так і в обставинах усвідомленого планомірного цілеспрямованого впливу на особистість з метою досягнути бажаного впливу. При цьому. Ефективність лідерства - (leadership effectiveness) Під "лідерством" розуміється здатність вести за собою, керувати або управляти групою/організацією. Лідер може бути "стихійним" (emergent), тобто неформально визнаним або вибраним групою, або формальним, призначеним орг-цией, до до-ой належить дана група. За свою коротку історію емпіричне вивчення проблеми лідерства пройшло шлях від наївного пошуку універсальної магічної лидерской межі або найкращої стратегії поведінки відносно членів групи до більш складного уявлення про те, що різні ситуації вимагають різних типів лидерского поведінки або.

псевдопсихологія - (pseudopsychology) Діяльність, краї має поверхнева або уявна схожість з психологією, може варіювати від діяльності, близької до професійної, до відвертого шарлатанства. Нек-рі різновиду П. є по своєму характеру нешкідливим і приємним проведенням часу, однак інш. її форми можуть заподіювати серйозну шкоду. Професійна і наукова психологія вимагає здійснення суворого контролю за спостереженнями при чітко заданих і допускаюче повторне відтворення умовах. Там, де її робота спирається на випадкові спостереження, окремі епізоди і оцінки свідків, вона не досягає професійного або наукового рівня.
Посилання в тексті роботи "Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Інгалянтние токсикомании - кошти, що Використовуються. Ці кошти відносяться в основному до технічної і побутової хімії. Ще в кінці XIX в. з'явилися випадки ефиромании, оскільки для інгаляцій застосовувався ефір, призначений для наркозу. У цей час найбільш поширені бензин, ацетон, деякі сорти клею, пятновиводители, рідше - толуол, розчинники нитрокрасок і інш. Діючими початками цих коштів є ароматичні і алифатические углеводороди: бензол, ксилоли, кетон, етиловий і метиловий ефіри, метиловий і изопропиловий спирти, а також галогенизированні (наприклад, трихлоретилен) і фторированні (ди- і трифторметається). Персонология - (personology) Г. А. Мюррей об'єднав наукову біологію, академічну психологію і клінічну практику з гуманит. науками, щоб створити Відома також під назвою теорії "потреба-тиск", вона виходить з тези про той, що внутрішній світ індивідуума (т. е. потреби) знаходиться в безперервній взаємодії з вимогами оточення (т. е. тиском), що приводить до диференційованої активності. Незважаючи на простоту загальної структури, П. складна в своїх деталях, особливо в тому, що стосується її рівного акценту на органічній якості поведінки і на його обумовленості полем (т. е., средовим контекстом челов. Типологія неправильного виховання - Виділяють декілька типів неправильного виховання: Бездоглядність, безконтрольність зустрічається, коли батьки зайво зайняті своїми справами і не приділяють належної уваги дітям. У результаті діти надані самим собі і проводять час в пошуку звеселяння, попадають під вплив "вуличних" компаній. Гиперопека - життя дитини знаходиться під пильним і невпинним наглядом, він чує весь час суворі накази, численні заборони. У результаті стає нерішучим, безініціативним, боязливим, невпевненим в своїх силах, не уміє постояти за себе, за свої інтереси. Поступово наростає образа за те, що іншим "все.

F43.1 Посттравматічеськоє стресовий розлад - Виникає як відставленим і/або затяжна реакція на стресову подію або ситуацію (короткочасну або тривалу) виключно загрозливого або катастрофічного характеру, які в принципі можуть викликати загальний дистресс майже у будь-якої людини (наприклад, природні або штучні катастрофи, битви, серйозні нещасні випадки, спостереження за насильною смертю інших, роль жертви тортур, тероризму, згвалтування або іншого злочину). Предиспонирующие чинники, такі як особові риси (наприклад, компульсивні, астенічні) або попередні невротичне захворювання можуть знизити поріг для розвитку цього синдрому або. Позитивізм - (лати. positivus - позитивний) - 1. філософська точка зору, згідно з якою не треба виходити за межі того, що доступно об'єктивному спостереженню і того, що може бути вивчено науковими методами, вільними від метафізики, ментализма і/або теології; 2.. в психології - термін має негативні коннотации, оскільки він найбільш тісно пов'язаний з бихевиоризмом. Згідно з принципами останнього, будь-яка гіпотеза або твердження, якщо вони не можуть бути перевірені емпірично, особливо в експерименті, позбавлені серйозного наукового значення; 3. що стосується психопатології, то тут проходження принципам. Актуальність - Тут і тепер - принцип, який часто зв'язують з гештальт-терапією. Він означає, що актуальне для організму відбувається завжди в даний момент часу і саме в тому місці, де знаходиться індивід. "Актуальне відносно часу завжди в теперішньому часі. Те, що трапилося в минулому, було актуальне тоді, а те, що станеться в майбутньому буде актуальне, коли трапиться" [Перлз, Хефферлін, Гудмен (16), з. 242]. Однак принцип "тут і тепер" не означає, що минуле і майбутнє всього лише фантазії, які не мають значення. Даний принцип означає, що процес спогаду або передбачення існує в теперішньому часі:. Інтроспекція - (introspection) І. (букв. смотрение всередину) - популярна методологія психологів кінця XIX і перших десятиріч XX вв. - являє собою дослідницький психол. метод, при до-ром випробувані намагаються вивчати зміст і процеси своєї свідомості. І. використовувалася для вивчення широкого спектра психол. процесів, включ. пам'ять, навчання, мислення, рішення задач, аналіз сновидінь і сприйняття. Метод И. не був простою рефлексією суб'єктивного досвіду. Випробувані проходили серйозну підготовку, вивчаючи, описуючи і складаючи словесні звіти про безпосередньо виникаючі сенсорні враження у відповідь на.