Підстави і порядок припинення повноважень президента України

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Правовий статус президента в Україні ... 5
Розділ 2. Підстави припинення повноважень Президента України ... 13
Розділ 3. Порядок припинення повноважень Президента України ... 17
3.1. Підготовка і проведення виборів Президента України як порядок припинення повноважень Президента у зв'язку із закінченням терміну його діяльності ... 17
3.2. Процедура усунення з посади Президента в порядку імпічменту ... 24
Висновки ... 32
Література та джерела ... 34

Для придбання курсової роботи "Підстави і порядок припинення повноважень президента України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підстави і порядок припинення повноважень президента України"

Курсова робота "Підстави і порядок припинення повноважень президента України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підстави і порядок припинення повноважень президента України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підстави і порядок припинення повноважень президента України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підстави і порядок припинення повноважень президента України" і призначений виключно для пошукових систем.

СТАЖ ТРУДОВИЙ БЕЗПЕРЕРВНИЙ - тривалість останньої (без перерви) роботи в організації, а у випадках, передбачених законодавством, також і попередньої роботи або інакшої діяльності. Безперервний стаж має юридичне значення при визначенні розміру посібника по тимчасовій непрацездатності і в інших випадках, передбачених нормативними актами. Відповідно до Правил числення безперервного трудового стажу робітників і службовців при призначенні посібників по державному соціальному страхуванню, утв. пост. Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1973 р. № 252 (з подальшими изм. і доп.), при переході з однієї роботи на іншу безперервний. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ - в карному праві здійснення однією і тією ж особою двох або більш умисних злочинів. У їх число не можуть включатися злочини, відносно яких особа, їх що здійснило, на попередньому розслідуванні або судовому розгляді звільнено від карної відповідальності або покарання в зв'язку з: недосягненням віку (по досягненні якого можлива карна відповідальність); примиренням з потерпілим: діяльним розкаянням; зміною обстановки; витіканням термінів давності залучення до карної відповідальності або виконання вироку, а одинаково погашенням або зняттям судимості, в тому числі внаслідок акту амністії. АУТЕНТИЧНИЙ (автентичний) - (греч. autentikos - справжній, вихідний з першоджерела) - 1) текст якого-небудь документа, який при наявності на те необхідних основ (у разі відповідності певним критеріям) признається в офіційному порядку ідентичним оригіналу, вірним, правильним, дійсним; синонім поняття "офіційний документ". У якості А. можуть розглядатися тексти юридичних нормативних актів законодавчого і підзаконного рівнів, обнародуемі в офіційних джерелах відповідних органів державної влади. У числі таких джерел - що видаються "Збори законодавства Російської Федерації. Офіційне щотижневе. Податок на доходи фізичних осіб - є основним податком, що сплачується фізичними особами. Серед платників податків законодавець виділяє податкових резидентів РФ і податкові нерезиденти. До податкових резидентів РФ Кодекс відносить фізичних осіб, що фактично знаходяться на території РФ не менш 183 днів в календарному році. Об'єктом оподаткування признається сукупний дохід, отриманий платниками податків протягом податкового періоду: 1) від джерел в Російській Федерації і (або) від джерел за межами Російської Федерації - для податкових резидентів РФ; 2) від джерел в Російській Федерації - для податкових нерезидентів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підстави і порядок припинення повноважень президента України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИПЛОМАТИЧНЕ - орган однієї держави, що постійно перебуває на території іншого з метою здійснення офіційних стосунків між ними. П. д. бувають двох видів: посольства і місії. У розділі перших стоять посли, у розділі других - дипломатичні представники в інших рангах (див. Ранги дипломатичні). Порядок призначення і відкликання дипломатичних представників (див.) регулюється нормами посольського права. Відмінність видів П. д. практично не впливає на об'єм повноважень, а також на характер роботи і функції П. д. Крім здійснення дипломатичних стосунків з урядом країни перебування, П. д. захищає політичні, економічні і інакші. ПРАВО - сукупність (система) загальнообов'язкових соціальних норм, що виражають волю держави і що охороняються його силою. Таке уявлення про право є вельми поширеним не тільки у вітчизняній, але і зарубіжній юридичній літературі. При аналізі права як явища і поняття виділяються наступні його ознаки і риси. 1. Право - передусім сукупність, а точніше - система норм або правил поведінки. Це - не випадковий набір норм, а суворо вивірена, впорядкована сукупність певних правил поведінки. Як і будь-яка система, вона складається з однопорядкових, взаємопов'язаних між собою і взаємодіючих один з одним елементів. ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА, ТПП - недержавна некомерційна організація, об'єднуюча російські підприємства і російських підприємців. ТПП є юридичною особою, вона може займатися підприємницькою діяльністю, лише оскільки це необхідне для виконання її статутних задач. Отриманий нею прибуток між членами ТПП не розподіляється. ТПП створюються з метою сприяння: розвитку економіки РФ, її інтегруванню в світову господарську систему, формуванню сучасної промислової, фінансової і торгової інфраструктури, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, урегулюванню відносин підприємців з їх соціальними партнерами, всілякому розвитку всіх.
У вступі курсової "Підстави і порядок припинення повноважень президента України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОБКЛАДИНКА ПОДІЛА - м'яка паперова або тверда з картону покришка поділа, на якій проставляються всі складові елементи опису справи. Обкладинка поділа постійного, тимчасового (понад десяти років) зберігання і по особистому складу складається і оформляється за встановленою формою додатку 11 Основних правил роботи архівів організацій, схвалених рішенням Колегії Росархива від 06.02.2002, в ній вказуються найменування організації, структурного підрозділу, індекс справи, архівний шифр справи, номер справи (тому, частини) по річному розділу зведеного опису подів, заголовок справи. Згідно з параграфом 3.6.18 Основних.

ОБМЕЖЕННЯ НА ДОСТУП ДО АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ - згідно з Федеральним законом від 22.10.2004 № 125-ФЗ "Про архівну справу в Російській Федерації", здійснюється відповідно до міжнародного договору Російської Федерації, законодавства Російської Федерації, а також відповідно до розпорядження власника або власника архівних документів, що знаходиться в приватній власності. Обмежується доступ до архівних документів незалежно від їх форм власності, вмісним відомості, що становлять державну і інакшу таємницю, що охороняється законодавством Російської Федерації, а також до оригіналів особливо цінних документів, в тому числі унікальних. ІНВЕСТИЦІЇ ПОРТФЕЛЬНІ - інвестиції в цінні папери, придбання яких не пов'язане з встановленням контролю за діяльністю суспільства, акції якого придбаваються. Поняттю І.п. як економічній категорії відповідає поняття "нерегульовані інвестиції" (див. Інвестиції). Пропуск в області міжнародного права певною мірою допомогла заповнити багатостороння міжнародна система страхування іноземних інвестицій, яка забезпечує захист інтересів і промислово розвинених і країн, що розвиваються, надає гарантії як у разі прямих, так і у випадку І.п. Сеульская Конвенція 1985 р. про установу Багатостороннього агентства по гарантіях.
Список літератури курсової "Підстави і порядок припинення повноважень президента України" - більше 20 джерел. ЧЕРЕПНО-МОЗКОВА ТРАВМА - механічне пошкодження черепа і внутрішньочерепних освіт - головного мозку, судин, черепних нервів, мозкових оболонок. Основні причини - дорожньо-транспортні випадки, падіння, виробничі, спортивні і побутові травми. Поразка мозку може бути результатом: 1) фокального пошкодження, звичайно зухвалого удар (контузію) коркових відділів мозку або внутрішньочерепну гематому; 2) дифузного аксонального пошкодження, що залучає глибинні відділи білої речовини. Удар - вогнище травматичного размозжения мозкової тканини - часто формується в базальних відділах лобної і передніх відділах скроневою часткою, тісно. САМОАНАЛІЗ - Аналіз індивідом власних думок, переживань, потреб і вчинків. На відміну від близького по значенню поняття рефлексія (від позднелат. reilexio - звертання назад, відображення) - самоспостерігання, роздум над своїми переживаннями і думками - поняття С. в більшій мірі концентрує увагу на процесуальному аспекті власної психіки, відрізняється цілеспрямованістю і довільністю процесу цього аналізу. С. є невід'ємною частиною будь-якої психотерапії. Вже під час перших бесід психотерапевт знайомиться з С. пацієнта, оскільки його зверненню до лікаря, як правило, передують спроби аналізу власного психічного.

РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ - хронічне, часто прогресуюче захворювання ЦНС, для якого характерне утворення множинних вогнищ демиелинизации в головному і спинному мозку, а також зоровому нерві. Етіологія і патогенез залишаються багато в чому невідомими, але з'ясовано, що важливу роль грають спадкова схильність, що виражається особливостями імунних реакцій, а також чинники зовнішньої середи (можливо, віруси), діючі головним чином в дитячому віці. Захворювання виникає між 15 і 55 роками. У більш молодому віці захворювання звичайно починається гостро або подостро осередковими неврологічними симптомами, що розвиваються - з порушення.
Посилання в тексті роботи "Підстави і порядок припинення повноважень президента України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Алкогольний делирий (DELIRIUM TREMENS) - В більшості випадків делирий починається не на висоті запою, а через 2-4 діб після того, як пияцтво було перерване - на фоні абстиненции, що розгортається. Однак даний психоз може виникнути і на висоті запою. Нерідко делирию передує гостре інфекційне захворювання або загострення хронічної інфекції. Передвісники делирия тривають декілька годин. Звичайно до вечора тривожнийтоскний настрій, властиве абстиненции, зміняється афективної лабильностью: пригноблення чергується з ейфорией, тривога - з апатією. Розбурханийность, непосидючість, балакучість поєднуються з напливом барвистих спогадів, що. Навчання релаксації - (relaxation training) У вік сильних стресів і тривожних реакцій, можливо, важко полічити релаксацію природним станом організму. Це легше зрозуміти, якщо врахувати, що стрес активує симпатичну НС і викликає реакції підвищення частоти серцевих скорочень, підйому кров'яного тиску і учащения дихання - т. н. синдром "нападу-або-втечі" (fight-or-flight syndrome). Така реакція організму мала значення для виживання в ході еволюції, але в наш час яв-ця менш адекватної, ніж в доісторичну епоху. Організм має природну тенденцію повернення в нормальний стан: парасимпатическая НС вповільнює серцебиття. Блогосфера - глобальна база всіх блогов Мережі, призначених для О., пошуку і обміну інформацією, формування і висловлювання своїх думок; це соціальна мережа, що динамічно розвивається, вузлами до-ой виступають блоги, а з'єднувальними нитками - взаємовідносини між блогерами (авторами блогов) і їх web-аудиторією. Блог (мережевий журнал, щоденник подій, інтернет-щоденник) - веб-сайт, що дозволяє блогеру публікувати нотатки, статті, фотографії або мультимедіа на разл. теми і отримувати відгуки на них. У залежності від цілей створення блогов і їх структурних характеристик серед них виділяють.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ - Німий.: Rationalisierung. -Франц.: rationalisation. - Англ.: rationalization. - Ісп.: racionalizaci?n. - Італ.: razionalizzazione. - Португ.: racionalisa??про. про Процедура, за допомогою якої суб'єкт прагне дати логічно зв'язне і моральний прийнятне пояснення тієї або інакшої установки, вчинку, ідеї, почуття і пр., справжні мотиви яких залишаються в тіні. Так, може йти мова про раціоналізацію симптому, нав'язливого захисту, тієї або інакшої реакції. Стан марення також характеризується раціоналізацією, що приводить до більш або менш виразно вираженому системостроительству. об Цей термін був. ЕМПІРИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ ГЕНДЛИНА - Запропонований Гендліном (Gendlin E. Т., 1978) метод психотерапії - це пацієнт-центрована психотерапія, що отримала популярність як метод "фокусування" і що має переваги перед запропонованою ним раніше методикою співчутливого розуміння. У 1953 р. Гендлин відвідував курси Роджерса (Rogers С. R.) в Чикагськом університеті, однак не для того, щоб стати психотерапевтом, а для вивчення з філософських позицій взаємозв'язку між переживаннями і уявленнями, використовуючи психотерапевтичну практику як філософсько-емпіричне "поле для досліджень". Його концепція включає роздуми про. ІНТЕРЕС - (англ. interest) - потребностное відношення або мотивационное стан, спонукаюче до пізнавальної діяльності, що розгортається переважно у внутрішньому плані. У умовах пізнавальної діяльності, що формується зміст І. може все більш збагачуватися, включаючи в себе нові зв'язки предметного світу. Емоційний і вольовий моменти І. виступають специфічно - як інтелектуальна емоція і зусилля, пов'язане з подоланням інтелектуальних труднощів. І. тісно пов'язаний з власне людським рівнем освоєння дійсності в формі знань. І. класифікуються за змістом, тобто по їх предметної отнесенности; по широті. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА - (англ. organization behavior) - найменування учбової дисципліни, яка охоплює широкий спектр питань, що стосуються поведінки людей і груп в організаціях. Вона акумулює досвід практичного менеджменту, управлінського консультування; в науковому плані засновується на концепціях і теоріях психології, соціології, теорії організацій і інш. областей знання. Поява поняття "О. п." звичайно зв'язують з доповіддю амер. психологів Р. Гордона і Д. Хауела (1959), в якому автори на основі аналізу результатів опитів студентів і викладачів бізнесу-шкіл прийшли до висновку, що майбутнім.