Підстави припинення податкових зобов'язань

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження підстав припинення податкових зобов'язань ... 6
1.1. Поняття податкових правовідносин ... 6
1.2. Сутність податкового обов'язку в системі прав і обов'язків суб'єктів податкового права ... 10
1.3. Поняття та підстави виникнення податкового зобов'язання за Податковим кодексом України ... 17
Розділ 2. Аналіз особливостей підстав припинення податкових зобов'язань ... 24
2.1. Припинення податкового зобов'язання як елемент податкового правовідношення ... 24
2.2. Особливості підстав припинення податкових зобов'язань ... 26
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Підстави припинення податкових зобов'язань" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підстави припинення податкових зобов'язань"

Курсова робота "Підстави припинення податкових зобов'язань" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підстави припинення податкових зобов'язань", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підстави припинення податкових зобов'язань" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підстави припинення податкових зобов'язань" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАВОВІДНОШЕННЯ - вигляд суспільних відносин, врегульованих нормами права (див.) і зумовлених зрештою базисом суспільства. Правові відносини відносяться до ідеологічних відносин. Відмітною ознакою ідеологічного відношення є те, що вони, перш ніж їм скластися, проходять через свідомість і волю людей. Правові відносини відрізняються від інакших ідеологічних відносин тим, що перш ніж скластися, вони проходять через зведену в закон волю пануючого класу. Зміст же волі пануючого класу, що виражається в законах і інакших правових актах, що передбачають будь-яке з П., визначається, зрештою, умовами матеріального. ВЕЛИКИЙ НАРОДНИЙ ХУРАЛ МОНГОЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ - вищий орган державної влади Монгольської Народної Республіки - держави народної демократії (див. Народно-демократична держава), яка при братській, безкорисній і всебічній допомозі СРСР успішно розвивається по шляху від феодалізму до соціалізму, минуя капіталізм. В. н. х. - вища представницька установа монгольського народу, що виражає його державну волю. В. н. х. обирається терміном на 3 роки громадянами МНР, що досягли 18 років, на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих округах по нормі: 1 депутат від 2500 чоловік населення. Кожний депутат. ГРОМАДЯНСТВО - стійкий правовий зв'язок людини з державою, що виражається в сукупності їх взаємних прав, обов'язків і відповідальності, заснована на визнанні і повазі достоїнства, основних прав і свобод людини. Г. виступає як своєрідний загальний, тривалий, стійкий зв'язок, не обмежений територіально-просторовими межами Росії, як гарант (необхідна умова) забезпечення обличчю активної і ефективної участі в управлінні справами суспільства і держави. Більш широким по відношенню до Г. є поняття "цивільна приналежність", наявність підданства, що означає відповідно до чинного російського законодавства або Г. ПРАВОВА СІМ'Я - одне з центральних понять порівняльного правознавства, являє собою більш або менш широку сукупність національних правових систем, які об'єднують спільність джерел права, основних понять, структури права і історичного шляху його формування. Термін "П.с." використовується в порівняльному правознавстві нарівні з терміном "правова система", що має двояке значення ( "національна" і "світова" правова система). Кількість і назви П.с. - об'єкт тривалих суперечок між ученими-компаративистами. Найбільш авторитетним в порівняльному правознавстві є виділення наступних П.с.: загального права.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підстави припинення податкових зобов'язань" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СЕКРЕТАР-СТЕНОГРАФІСТКА - Посадові обов'язки. Виконує технічні функції по забезпеченню і обслуговуванню роботи керівника підприємства або його підрозділів. Отримує необхідні керівнику зведення від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників. Організує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує в його відсутність прийняті повідомлення і доводить до відома керівника їх зміст. Здійснює роботу по підготовці засідань і нарад, що проводяться керівником (збір необхідних матеріалів, сповіщення учасників про час, місце, порядок денний засідання або наради, їх реєстрація), веде і. ВИНА - основна ознака складу злочину, що характеризує його суб'єктивну сторону. Провина є обов'язковою ознакою всіх без виключення складів злочинів. Провина - це передбачене карним законом психічне відношення особи (в формі наміру або необережності) до діяння, що здійснюється і його. наслідкам, виражаюче негативне відношення даної особи до інтересів суспільства і особистості. Психічне відношення характеризується такими елементами, як свідомість (інтелект) і воля. Відповідно виділяють елементи провини: інтелектуальний і вольовий. Зміни в співвідношенні свідомості і волі утворять форми. Мінімальні стандарти психологічного забезпечення в ОВД - Система вимог до психологічного забезпечення ПД, що визначає базові функції психологічній служби що виконуються нею. Реалізовується на різних рівнях. На рівні МВС Росії діють стандарти управління і науково-методичного забезпечення психологічної служби: наявність компетентного самостійного органу управління; наявність підрозділів науково-методичного забезпечення у основних напрямах діяльності психологічної служби; організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів органів внутрішніх справ; стабілізація і зниження рівня суицидальности і делинквентности.
У вступі курсової "Підстави припинення податкових зобов'язань" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА - найтяжчі міжнародні злочини, загрозливі основам існування націй і держав, їх прогресивному розвитку і мирному міжнародному спілкуванню. До П.п.ч. відносяться: колоніалізм, геноцид, апартеїд, масове забруднення атмосфери або морів (екоцид). Такі злочини можуть здійснюватися внаслідок тяжкого порушення міжнародних зобов'язань, що мають основоположне значення для забезпечення міжнародного світу і безпеки, права народів на самовизначення, захисту людської особистості, захисту навколишнього середовища. Ними зачіпаються інтереси не тільки безпосередньо потерпілої держави, але і міжнародного.

КАМБОДЖА - (з 24 вересня 1993 р. - Королівство Камбоджа) - держава в Південно-Східній Азії. Незалежність проголошена 9 листопада 1953 р. Столиця - м. Пномпень. Адміністративне ділення: 19 провінцій (кхет) і два міста центрального підкорення (Пномпень і Кампонгсаом). Діюча Конституція набрала чинності 24 вересня 1993 р. Конституція відновила колишню форму правління - конституційну монархію. У 1970 р. маршал Лон Нол скинув режим принца Норо-будинку Сианука; в 1976 р. владу в країні захопили "червоні кхмери", що встановили режим "революційного" терору і геноциду. У 1978 р. вьетнамские війська звільнили. БЕЗПЕРЕЧНЕ СПИСАННЯ - списання грошових коштів з рахунків платників без їх розпорядження, вироблюване на основах, передбачених договором стягувача з платником або законом. У ГК РФ виділені три групи основ Б.с. коштів: а) рішення суду; б) випадки, встановлені законом; у) випадки, передбачені договором між банком і клієнтом (ст. 854). У всіх інакших випадках Б.с. недопустимо. На сьогоднішній день можна виділити декілька категорій нормативних актів, розпорядження яких об Б.с. повинні безумовно застосовуватися в РФ. По-перше, це сам ГК РФ і ФЗ, що набрали чинності після введення в дію його другої частини. По-друге.
Список літератури курсової "Підстави припинення податкових зобов'язань" - більше 20 джерел. Сучасні методи психотерапії - (current psychotherapies) У цій статті описується неск. распростр. і істотно відмінних між собою систем психотер., хоч вимоги стислості вимушують автора відмовитися від розгляду нек-рих важливих систем і методик. Психоаналитическая психотерапія. Класичний психоан. запропонований Фрейд в середині 90-х рр. XIX в., і відтоді не раз модифікувався (часто перетворюючись в аналітично орієнтовану психотер.) мн. неофрейдистами. Згідно психоан., емоційні порушення і поведенческие дисфункція переважно яв-ця слідством: а) минулого життя, особливо подій раннього дитинства; б) несвідомих аттитюдов і. Вивчена безпорадність - (learned helplessness) В. би. відносять до феноменів з області реактивної депресії і виконання людьми різноманітних задач, незважаючи на те, що первонач. цей феномен був зафіксований в ході исслед. на тваринах. Сам термін був введений у вживання Мартіном Селігманом і його співробітниками. Типовий експеримент такого роду проводився на двох групах тваринних, звичайно собаках. Тваринні експерим. групи жорстко закріплялися ременями в павловском станку і зазнавали серії хворобливих ударів електричним струмом; контрольна група тварин не зазнавала ударів струму. У тестовій фазі експерименту, що.

ГОЛОВОКРУЖІННЯ - спотворене сприйняття положення свого тіла в просторі з відчуттям уявного руху власного тіла або навколишнього оточення. Може виникати при різних неврологічних і соматичних захворюваннях. Часто головокружіння пов'язане з дисфункція вестибулярний системи (вестибулярний головокружіння). Для нього характерне відчуття обертання, яке часто направлене в певну сторону і супроводиться нудотою, блювотою, нистагмом, порушенням рівноваги (вестибулярний атаксією). Часто вестибулярний головокружіння провокується зміною пози (позиційне головокружіння). Інакшого характеру головокружіння виникає при.
Посилання в тексті роботи "Підстави припинення податкових зобов'язань" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Діськурс віртуальний - існує тільки в О., опосредствованном ЗМІ. Д. в. може розглядатися як складна коммуникативное подія, що включає опр. послідовність коммуникативних актів (що і є по суті дискурс по визначенню Т. А. ван Дейка), що реалізовуються по слід. сценарію (моделі, схемі): питання до ефіру, питання в ефір, коментарі після ефіру. У формуванні даного дискурса беруть участь 2 осн. групи. 1-я включає представників ЗМІ - ведучі телевізійного і радиоефира, інтернет-координатор проекту (передачі), модератор, а також запрошені в ефір експерти або особи, що володіють статусом. 2-я група - телевізійна і. ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ ПЛОДУ - загибель плоду під час вагітності (антенатальная смерть) або під час родів (интранатальная смерть). Основними причинами внутриутробной загибелі плоду є інфекційні хворобі вагітній, при яких збуджувачі і токсини передаються через плаценту (наприклад, грип, брюшной тиф, сепсис), і токсикоз вагітних (особливо нефропатия і еклампсия), зухвалі гипоксию плоду. До внутриутробной смерті плоду можуть привести такі захворювання вагітної, як декомпенсированний прочуханок серця, гіпертонічна хвороба, нефрит, анемія, гиповитаминози, а також гострі і хронічні отруєння (наприклад, свинцем, фосфором. ГОЛУБЕВА - Ера Олександрівна (р. 1927) - російський психолог, психофизиолог, фахівець в області диференціальної психофізіології, психології індивідуальності, здібностей і схильностей. Д-р психологічних наук (1976), професор (1981). Ученица Е.І. Бойко і Е.Н. Соколова. Закінчила психологічне відділення філософського факту МГУ ім. М.В. Ломоносова (1952) і аспірантуру кафедри психології МГУ (1955). З 1958 р. по теперішній час працює в ПІ РАО. Займалася дослідженням природних основ індивідуальних відмінностей в лабораторії Б.М. Теплова, а потім В.Д. Неби-ліцина. Після трагічної загибелі В.Д. Небиліцина в 1972 р.

ЕКЛЕКТИКА - Термін "еклектика" ввів Потамон з Александрії, що назвав свою школу еклектичною. Під еклектикой розуміється "з'єднання різнорідних поглядів, ідей, принципів або теорій" [Філософський енциклопедичний словник, 1983, з. 789]. У маркситско-ленінській філософській традиції, під впливом критичного висловлювання В.І. Леніна, що звинувачував її в "підміні основ, порушенні принципів цілісності, об'єктивності, конкретності в розгляди предметів і явищ" склалося негативне відношення до еклектике. Еклектика, в даній версії, "корінити в підміні одних логічних основ іншими, в. Міри центральної тенденції - (central tendency measures) Назначеніє М. ц. т. - служити зведеними кількісними характеристиками, що забезпечують найкращий опис безлічі спостережень або оцінок однією одниною. Терміни М. ц. т. і "середня величина" часто вживаються як рівнозначні, хоч деякі автори звужують об'єм поняття "середня величина" до середнього арифметичного. Незважаючи на різноманітність М. ц. т., частіше за все зустрічаються мода, медіана і середнє. Мода - це таке, що просто найчастіше зустрічається в певній сукупності спостережень значення змінної. При згрупованих даних мода визначається як середина. Паранойяльная психопатія - Її ознаками вважаються надмірна чутливість хворих до незадоволення своїх домагань; злопам'ятність, що не дозволяє прощати образи, образи і нанесення збитку; підозрілість і прагнення спотворювати нейтральні або дружні дії інших, представляючи їх як шкідливі і вияву зневаги; войовниче, відстоювання своїх прав, що супроводиться загрозами в кожній ситуації; схильність до патологічних ревнощів; надмірна самовпевненість, відчуття власної важливості; поглощенность думками, що всі знаходяться в змові проти них. Найважливішою межею цього типу є переконаність в своїй перевазі над. Альтруїзм - [лати. alter - інший] - система ціннісних орієнтацій особистості, що виявляються в актах турботи, милосердя, самозречення, мотивом яких є інтереси іншої людини або соціальної групи. А. знаходить своє вираження в безкорисній поведінці, здійснюваній ради інших людей і не сприяючій підвищенню приспособляемости самої здійснюючої цю поведінку особистості. Термін "А." введений французьким філософом О. Контом як протилежний поняттю "егоїзм". Конт зв'язував поняття А. з формуванням за допомогою виховання у людини здатності протистояти власному егоїзму в ім'я інтересів людей. Як.