Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та правові основи адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях ... 5
Розділ 2. Характеристика реалізації в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях ... 9
Розділ 3. Європейський досвід протидії тютюнопалінню в громадських місцях та можливості його запровадження в Україні ... 23
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях"

Курсова робота "Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях" і призначений виключно для пошукових систем.

ОБВИНУВАЧЕННЯ - 1) процесуальна діяльність уповноважених законом органів або осіб, направлена на встановлення перед судом винності певної особи в здійсненні злочинного діяння і на визначення основ і меж карної відповідальності винного. Першою формою О. в радянському карному процесі було загальногромадянське О. В якості обвинувачів могли виступати будь-які особи, що знаходилися в залі суду. Декрет про суд № 1 узаконив цю форму О. В декреті про суд № 2 згадується про. суспільних обвинувачах, що залучаються судом з числа членів "колегій правозаступників", тобто посадових осіб, що перебувають. ЕКОНОМІСТ ПО ТРУДУ - Посадові обов'язки. Здійснює роботу по вдосконаленню організації труда, форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання. Розробляє проекти перспективних і річних планів по труду і заробітній платі підприємства і його підрозділів, планів підвищення продуктивності труда і вдосконалення його організації. Розраховує фонди заробітної плати і чисельність працюючих з урахуванням необхідності найбільш раціонального використання трудових ресурсів, забезпечення правильного співвідношення працівників по категоріях персоналу і кваліфікаційних категоріях, бере участь у визначенні. КОЛІЗІЯ ЗАКОНІВ - (лати. collisio - зіткнення) - розходження двох або більше за формально діючі нормативні акти, видані з одного і того ж питання. К.з. пов'язана насамперед з відсутністю належного обліку попереднього законодавства при введенні нових нормативних актів. Якщо є розходження між актами, виданими одним і тим же правотворчим органом, то застосовується акт, виданий пізніше. Закон має перевагу перед постановою. При розходженні конституційного і звичайного законів пріоритет належить конституційному. Норми цивільного права, що містяться в інших законах, повинні відповідати ГК. Зіткнення старого і нового. ДОКУМЕНТИ, що ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ - згідно з Федеральним законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" від 08.08.2001 № 129-ФЗ, - це: а) підписана заявником заява про державну реєстрацію за формою, затвердженою Урядом Російської Федерації; б) копія основного документа фізичної особи, що реєструється як індивідуальний підприємець (у випадку, якщо фізична особа, що реєструється як індивідуальний підприємець, є громадянином Російської Федерації); в) копія документа, встановленого федеральним законом або що визнається відповідно до міжнародного договору Російської Федерації як документ.
Кожна вагома структурна частина курсової "Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ - колектив працівників підприємства, установи, організації. Сфера застосування цього поняття значно звужена останніми (після 1992 р.) змінами в трудовому законодавстві РФ. У Законі РФ від 11 березня 1992 р. № 2490-1 "Про колективні договори і угоди" (див. Колективний договір) і ФЗ РФ від 23 листопада 1995 р. "Про порядок дозволу колективних трудових суперечок" (див. Колективна трудова суперечка) поняття "Так як" замінено терміном "працівники організації". Однак в КЗоТ, в правовій і соціально-політичній практиці поняття Так як не втратило своєї значущості. До основних прав Так як згідно КЗоТ відносяться:. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ - вживання судом (арбітражним судом) заходів, які гарантують можливість реалізації позовних вимог у разі задоволення позову. О.і. - одна з важливих гарантій захисту прав громадян і юридичних осіб, передбачених цивільним карним і арбітражним процесуальним законодавством. З допомогою О.і. захищаються законні інтереси позивача, якщо є реальна загроза того, що відповідач, буде діяти несумлінно або коли неприйняття подібних заходів унеможливить виконання судової постанови в майбутньому. Застосування заходів О.і. можливо після збудження справи і допускається у всякому положенні справи. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ РОСІЇ - певні цивільно-правові операції, здійснювані Банком Росії для досягнення встановлених йому законом цілей. Відповідно до ФЗ РФ "Про Центральний банк Російській Федерації (Банку Росії)" Банк Росії має право здійснювати наступні операції з російськими і іноземними кредитними організаціями. Урядом РФ: 1) надавати кредити на термін не більше за один рік під забезпечення цінними паперами і іншими активами, якщо інакше не встановлене федеральним законом про федеральний бюджет; 2) купувати і продавати чеки, прості і перевідні векселі, що мають, як правило, товарне походження, з термінами погашення не.
У вступі курсової "Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗБЕРІГАННЯ ЦІННОСТЕЙ В БАНКУ - по цивільному законодавству РФ особливий вив зберігання. Згідно з ст. 921 ГК РФ банк може приймати на зберігання цінні папери, дорогоцінні метали і камені, інакші дорогоцінні речі і цінності, в тому числі документи. Укладення договору Х. ц. в би. упевняється видачею банком поклажодавцю іменного підлягаючого зберіганню документа, пред'явлення якого є основою для видачі цінностей, що зберігаються поклажодавцю. Договором Х. ц. в би. може бути передбачене їх зберігання з використанням поклажодавцем (клієнтом) або з наданням йому індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком (осередки сейфа.

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА - повноваження і діяльність по управлінню суспільством і державою. П. в. - це в значній мірі державна влада, тобто управління справами держави і суспільства через систему державних органів з участю в цьому процесі також недержавних організацій, що використовує ті або інакші кошти впливу на державні органи, а через них - на управління державою і суспільством. Однак "політична влада" - поняття більш широке і може охоплювати також систему недержавних методів впливу на суспільство і громадян. Причому часто, з урахуванням політичного режиму в країні, вони можуть мати не менше значення, ніж. ІСЛАНДІЯ (Республіка Ісландія) - держава в північній частині Атлантичного океану, на однойменному острові. У 1918 р. визнана незалежною державою в унії з Данією, 17 червня 1944 р. проголошена незалежна республіка. Столиця - м. Рейкьявік. Адміністративне ділення: 23 округи (сисла), що поділяються на общини. Діє Конституція від 17 червня 1944 р., по якій Глава держави - президент, обирається прямим загальним голосуванням терміном на 4 роки. Пост Президента з 1980 по 1996 р. займала Вігдіс Фіннбогадоттір. Чергові президентські вибори 1992 р. не проводилися в зв'язку з відсутністю інших кандидатур. Термін повноважень діючого президента.
Список літератури курсової "Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях" - більше 20 джерел. Індивід - [від лати. individuum - неподільне] - одиничний особень Homo sapiens, окрема людська істота, єдність соціального і біологічного, в якому визначається унікальним поєднанням генетично запрограмованого і соціально придбаного індивідуального набору рис, властивостей, якостей. Саме в зв'язку з цим принциповою характеристикою індивіда виступає його здатність долати свою спочатку закладену біологічну обмеженість і реально, при цьому цілком усвідомлено управляти своєю поведенческой активністю і контролювати практично весь комплекс найважливіших психологічних процесів. "Обидва значення терміну. ФРАНКЛ ВІКТОР - Віктор Еміль Франкл народився 26 березня 1905 р. в Віні, в єврейській сім'ї. Під час навчання в школі він зацікавився психоаналізом, благо грунт для цього захоплення був сама благодатна: в той час в Віні жив Зігмунд Фрейд і функціонувало Венськоє психоаналитическое суспільство. В. Франкл написав 3. Фрейд захоплений лист і скоро отримав відповідь, між ними зав'язалася переписка. Фундатору психоаналізу сподобався активний і допитливий юнак, що висловлює цікаві думки. Він допоміг Франклу опублікувати його статтю в Міжнародному журналі психоаналізу. Однак той, вивчивши різні напрями психоаналитической.

ВИТИСНЕННЯ - (REPRESSION PROPER) Захисний процес, за допомогою якого ідеї усуваються з свідомості. Витіснений идеационное зміст несе потенційно болісні деривати влечений і відповідні спонуки. Вони несуть загрозу афективно хворобливого надмірного збудження, тривоги або конфлікту. Початковий постулат Фрейд свідчив, що витиснення являє собою тільки патологічний наслідок того, що забуті дитячі сексуальні переживання прокидаються в зв'язку зі стрессогенними подіями дорослого сексуального життя. Невдовзі, однак, Фрейд розширив своє уявлення, розглянувши витиснення як всюдисущий психологічний феномен. У ранньому.
Посилання в тексті роботи "Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Наркоманією - називають хворобу, викликану систематичним вживанням коштів, включених в державний список наркотиків, і що виявляється психічної, а іноді і фізичною залежністю від них. Сильну психічну залежність здатні викликати всі наркотики, але фізична залежність до одних буває виражена (препарати опію), до інших - залишається неясною, сумнівною (марихуана), відносно третіх взагалі відсутній (кокаїн). Психоактивні токсичні речовини володіють тими ж властивостями, що і наркотик (спричиняють привабливий психічний стан і залежність), але в офіційний список вони не включені. Прикладом служать деякі транквілізатор. Гіпотеза буферизации - (buffering hypothesis) Буфер - це захисний бар'єр, поглинаючий пристрій або процедура для пом'якшення удару. Г. би. в тому вигляді, як вона застосовується в психології, складається в твердженні, що соц. підтримка служить захистом від стресу, зухвалого психол./фізіолог. розлад або хвороба. При проведенні исслед. з метою перевірки Г. би. виникає ряд проблем. Одна з них пов'язана з вимірюванням змінних, що вивчаються, стресу, соц. підтримки і виходу, що спостерігається. Психол, стрес часто оцінюється на основі звіту людини про тих, що відбулися в його житті за останні неск. місяців важливих подіях, таких. АКУСТИКО-ГНОСТИЧНА (СЕНСОРНО-АКУСТИЧНА) СЕНСОРНА АФАЗІЯ - Мовний і немовний слух представляють дві самостійні форми слухової системи. По класифікації А. Р. Лурія, в основі акустико-гностичної сенсорної афазии лежать порушення мовного (фонематического) слуху - здібності розрізнювати звуковий склад слова - фонеми (приголосні звуки, які протиставляються по ознаках твердості-м'якості, звонкости-глухости, а також всі голосні звуки і їх ударность). Таким чином, центральним дефектом тут є порушення розуміння мови - феномен "відчуження значення слова" при його правильному повторенні. (Див. також 1.4 "чиста речеслуховая агнозия", де повна.

Спілкування в службі молодіжного телефону довір'я - Перша служба довір'я була заснована в Англії, і ініціаторами Межд. федерації служби невідкладної допомоги по телефону стали члени суспільства "Самарітян". Вони сформулювали принципи роботи консультанта, що визнають духовний початок в людині. Рос. служба молодіжного телефону довір'я виникла в 1990-е рр., спирається на принципи отеч. психол. консультування, орієнтованого на духовне становлення особистості в умовах рос. социокультурной середи. Для гуманистической психології характерним принципом є вимога не давати оцінок співрозмовнику, а діалог є оцінюючим, ціннісно орієнтованим О. В. Агресія, теорії - теорії, що пояснюють природу агресії. 1. Збудження теорія - розглядає агресію як пов'язану із збудженням симпатичної нервової системи. 2. Когнитивная теорія (лати. cognitus - ознайомлення, знання) - розглядає агресію в зв'язку з тим, як індивід інтерпретує власні емоції і ситуацію. 3. Особові теорії - зв'язує агресію з певними особовими якостями, наприклад, установками (див. Установка), локусом контролю (див.), потребою в безпеці і інш. 4. Спадкова теорія - розглядає агресію як зумовлену переважно генетичними чинниками. 5. Нейропсихологическая теорія - розглядає агресію як пов'язану з активністю. Маськулінность (мужність) - являє собою комплекс характеристик поведінки, можливостей і очікувань, що визначають соціальну практику тієї або інакшої групи, об'єднаної по ознаці підлоги. Іншими словами, маскулинность - це те, що додано до анатомії для отримання чоловічої гендерной ролі. У області сучасних соціальних наук існують різні концепції маскулинности, які варіюються від ессенциалистской до соціально-конструктивистской. Ессенциалістський (див. Ессенциалізм) підхід розглядає маскулинность як похідну від біологічної різниці між чоловіком і жінкою, тобто як природну категорію і, таким чином, маскулинность. Анозогнозія алкогольна - втрата свідомості хвороби у пацієнтів при алкогольній залежності внаслідок їх нездатності прийняти факт захворювання і усвідомити пов'язані з останнім розлади особистості і поведінки, оскільки, як передбачають деякі дослідники, прийняття цього факту здібно знижувати значно самооценку, а також викликати почуття провини або приреченості. Вважається типовим, що такі пацієнти схильні до раціоналізації і проекції (див.), тобто до того, щоб всю відповідальність за появу власних проблем покладати на навколишніх людей, на невдалі або сумні обставини свого життя, пояснювати свою неадекватну поведінку таким.