Режим окремого проживання

(курсова робота з сімейного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей режиму окремого проживання ... 6
1.1. Сутність та правова природа інституту окремого проживання подружжя ... 6
1.2. Характеристика та особливості встановлення режиму окремого проживання ... 10
Розділ 2. Правила встановлення режиму окремого проживання подружжя ... 14
Розділ 3. Права та обов'язки подружжя, які виникають при встановленні режиму окремого проживання ... 19
3.1. Правові наслідки встановленні режиму окремого проживання ... 19
3.2. Право подружжя на розпоряджання майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя ... 19
3.3. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання щодо відносин батьків та дітей ... 23
Висновки ... 28
Література ... 30
Додатки ... 32

Для придбання курсової роботи "Режим окремого проживання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Режим окремого проживання"

Курсова робота "Режим окремого проживання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Режим окремого проживання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Режим окремого проживання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Режим окремого проживання" і призначений виключно для пошукових систем.

Допит підсудного (тактико-психологічні особливості) - Одне з коштів встановлення судом обставин справи, що розглядається, а також захисту підсудним своїх інтересів на основі дачі ним свідчень по суті пред'явленого обвинувачення в умовах голосного судового розгляду. Для суду важливе не просте повторення (підтвердження) свідчень, даних підсудним на попередньому слідстві, а правильність цих свідчень, відповідність обставинам справи, об'єктивній істині. Якщо ж в ході допиту у суддів виникає припущення що підсудний свідчить явно помилкові, то вони повинні надати на нього необхідний психологічний вплив для отримання правдивих свідчень. Це можливо при. ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТУ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво розробкою комплексних проектів на всіх стадіях і етапах виконання робіт, забезпечуючи при цьому їх економічну ефективність і конкурентоздатність, високий технічний рівень, експлуатаційні зручності, відповідність вимогам технічної естетики і найбільш економічній технології виробництва в умовах ринкової економіки. Організує проведення необхідних досліджень і експериментальних робіт, а також впровадження результатів закінчених розробок, забезпечує складання технико - економічних обгрунтувань проектів, технічних завдань і пропозицій на. СОЦІОЛОГІЧНА ШКОЛА ПРАВА - широко поширена в сучасній буржуазній юриспруденції реакційна школа (або, точніше, напрям, оскільки існує ряд шкіл, що іменують себе соціологічними і при всій спорідненості між собою що мають ті або інакші відмінності один від одного), що намагається обгрунтувати і виправдати буржуазне право і розкладання буржуазної законності в період імперіалізму. Будучи одним з основних різновидів позитивізму в праві (див.), С. ш. п., що сформувалася в кінці 19 - початку 20 вв., виступила на словах проти неподільно чисто умоглядного догматичного методу, що панував до цього в буржуазній "науці" права, що. Розгляд справ про внесення виправлень або змін в записі актів цивільного стану -  Порядок внесення виправлень і змін в записі актів цивільного стану регламентується гл. 36 ГПК і Федеральним законом від 15 листопада 1997 р. №143-ФЗ "Про акти цивільного стану".  Реєстрація актів цивільного стану (народження, реєстрація браку, розлучення, усиновлення, смерть і т.д.) виробляється органами загсу. При відсутності суперечки запису, виправлення і зміни в записі в книгах актів цивільного стану вносяться в адміністративному порядку.  Відмова керівника органу загсу про внесення виправлень або змін може бути оскаржена в судовому порядку. Якщо існує суперечка про внесення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Режим окремого проживання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТЕРМІНИ ПРОЦЕСУАЛЬНІ - в процесуальному праві встановлений законом час для здійснення тих або інакших процесуальних дій. Інтереси виявлення істини, захисту прав осіб, що беруть участь в справі, забезпечення попереджувального впливу судових процесів вимагають, щоб справи розсліджувати і розглядалися судом в можливо більш короткі терміни. Встановлення в законі С.п. дисциплінує осіб, ведучих процес, і учасників виробництва. Так, в ГПК термін розгляду справи судом першої інстанції - 1 місяць від дня закінчення його підготовки до судового розгляду. Скорочені терміни встановлені для розгляду справ про стягнення аліментів. КОНТРАКТ ТЕРМІНОВИЙ ТРУДОВИЙ - вигляд трудового договору (контракту), що укладається на певний термін - не більше за 5 років або на час виконання певної роботи, коли не можна зазделегідь визначити час її завершення. З метою підвищення гарантій прав громадян в сфері труда КЗоТ ввів обмеження при висновку термінових трудових договорів (контрактів). Згідно ч.2 ст. 17, терміновий трудовий договір (контракт) полягає у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру майбутньої роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника, а також у випадках, безпосередньо. ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - сукупність прийомів і способів, передбачених цивільним законодавством, за допомогою яких декілька осіб здійснюють володіння, користування і розпорядження майном, належним їм на праві О.с. У залежності від вигляду майно і його призначення розрізнюють О.с. на неподільні предмети, яка реалізовується учасниками О.с. (співвласниками) в послідовності, встановленій угодами між ними, і О.с. на ділиме майно, яке до розділу між співвласниками поступає в їх спільне управління. Законодавцем передбачені два різновиди О.с. - пайова і спільна. При спільної О.с. частка кожного співвласника не може бути виділена в.
У вступі курсової "Режим окремого проживання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КАРНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА - система органів і установ, що включає в себе: 1. установи, виконуючі покарання (див.: Виправна установа); 2. територіальні органи управління У. з. (такі органи створюються на територіях республік, автономній області, автономних округів, країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга; для керівництва установами з особливими умовами господарської діяльності можуть бути освічені спеціальні органи, що підкоряються безпосередньо Міністерству юстиції РФ); 3. центральні органи управління У. з. Міністерства юстиції РФ. У У. з. входять слідчі ізолятори; підприємства, спеціально створені для.

ВЕДУЧИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК - Посадові обов'язки. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з окремих проблем (темам, завданням) науки і техніки і очолює групу зайнятих ними працівників або є відповідальним виконавцем окремих завдань науково технічних програм. Розробляє науково - технічні рішення з найбільш складних проблем, методи проведення досліджень і розробок, вибирає необхідні для цього засобу. Обгрунтовує напрями нових досліджень і розробок і методи їх виконання, вносить пропозиції для включення в плани науково - дослідницьких робіт. Організує складання програми робіт, координує діяльність співвиконавців. ЮС КОГЕНС - (лати. jus cogens - незаперечне право) - згідно з положеннями Венської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. і Венської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986 р. правило поведінки, що має імперативний характер, тобто юридична норма загального міжнародного права, яка приймається і признається міжнародним співтовариством загалом як норма, відхилення від якої недопустимо і яка може бути змінена тільки подальшою юридичною нормою такого ж характеру. Невідповідність будь-якого міжнародного договору нормі Ю.к. є основою для.
Список літератури курсової "Режим окремого проживання" - більше 20 джерел. Лікування алкоголізму - (alcoholism treatment) Видужанню. від А. найкращим образом сприяє суцільна лікувальна середа, що забезпечується системою мед. обслуживання. Створення системи цього типу вимагає исслед. мн. змінних. Насамперед повинна бути врахована територія обхвату, краї може являти собою як весь світ, так і певну невелику область. За визначенням географічної зони слідує оцінка наркологічного обслуговування. Вона включає визначення частки населення, потребуючої такого обслуговування, аналіз існуючих служб, виявлення їх нестач і можливостей вдосконалення системи обслуговування. Існуючі служби б. ч. орієнтовані на доросле. ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ РАЙХА - Райх (Reich W., 1897-1957) - австрійський психіатр, представник социологизированного психоаналізу. Намагався з'єднати психоаналіз Фрейд (Freud S.) з соціально-економічним вченням К. Маркса, вважав, що психоаналіз в формі соціальної психології може визначити зв'язки між економічним базисом і надбудовою. Об'єднання психоаналитической теорії Фрейд з економічною теорією К. Маркса відбивається у другій назві його концепції - сексуально-економічна концепція психології. Райх запропонував власну структуру особистості, що складається з трьох автономно функціонуючих рівнів. "Поверхневий.

Жіноча література - 1). Це, по суті, то, що створено в літературі жінками. Але постійно йде то що затихає, то знову спалахуюча полеміка про жіночу творчість, тобто про здатність жінок нарівні з чоловіками створювати духовний продукт високої естетичної якості. Тема, що стосується жіночої творчості, викликає гострі дискусії - від повного заперечення до беззастережного визнання цього культурного феномена. Одним з головних аргументів противників використання даного поняття є твердження, що наличествует лише хороша і погана література, яка не ділиться по ознаці підлоги і не буває ні чоловічої, ні жіночої. Насправді це.
Посилання в тексті роботи "Режим окремого проживання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Шкільне навчання - (school learning) Протягом більшої частини своєї історії переважним заняттям психології було вивчення навчання. Більшість исслед. научения проводилися в експерим. лабораторії, де можна було ретельно контролювати його умови, однак навчання тж можливо вивчати в умовах тих орг-ций, де відбувається велика частина навчання в "реальному житті", а саме в школах. Незважаючи на неможливість забезпечити в шкільному середовищі такий же суворий контроль за умовами навчання як в експерим. лабораторії, представляється цілком виправданим вивчення того, наскільки добре закони навчання і інші психол. ОНТОПСИХОЛОГИЯ - (греч. on (рід. пад. ontos) - суще). Еклектична концепція, що використовує психодинамические, гуманистические і биоенергетические поняття і орієнтована на психопрофилактику і психопедагогику. Починаючи з 1970-х рр. цей напрям розробляється італійцем Менегетті (Meneghetti Т.). Очолювана ним Міжнародна асоціація О. має відділення в Росії. Метою практичної О. є допомога людині в досягненні автентичності, відповідність своєму in se ("в собі") - апріорної внутрішньої суті. Всі соматичні і психологічні порушення розглядаються як "помилки" людської свідомості і. Бездомность - (homelessnes) - узгодженого і загальноприйнятого визначення цього поняття не існує. У широкому значенні - це втрата житла і разом з тим відрізаність від рідних людей, соціальних груп, громадських організацій і втрата приналежності до суспільства (Браун, 2005). Реальне число бездомних людей в окремих країнах і в світі загалом залишається невідомим, вважається, що воно перевищує офіційні дані в 2-3 рази. Бездомность приводить до стресу, психічних розладів і зловживання психоактивними речовинами, особливо алкоголем, хоч все це може бути слідством бездомности. Захворюваність туберкульозом.

СТРЕС - (від англ. stress - тиск, напруження) - термін для позначення широкого числа станів, виникаючих у відповідь на різноманітні екстремальні впливи - стрессори. Основою для об'єднання цих станів в єдину групу служить існування загальних закономірностей формування і вияву реакцію у відповідь людини на вплив стрессора. Спочатку поняття виникло в фізіології для позначення неспецифічної реакції організму - "загального адаптационного синдрому" у відповідь на будь-який несприятливий вплив (Г. Селье), пізніше воно стало використовуватися для опису станів людини в екстремальних умовах на. Основні компоненти і загальна частотноамплитудная характеристика ЕЕГ здорової людини - У здорових людей ЕЕГ змінюється в широких межах. Важливо визначити ту межу, де варіації нормальних ЕЕГ переходять в патологічно змінені і повинні розглядатися як відображення порушень діяльності мозку. Основні компоненти ЕЕГ поділяються на ритмічні і неритмічні коливання. Ритмічні биопотенциали ЕЕГ характеризуються частотою коливань в секунду, амплітудою і конфігурацією. Альфаритм приймають, в деякому роді, за еталон частоти коливань, з яким зіставляють інші частоти коливань. По відношенню до нього говорять про швидкий і повільний ритми і амплітуду інших ритмів. Амплітуди різних хвиль і в нормі. ПРОЕКЦІЯ - 1. Процес і результат збагнення і породження значень, що полягає в усвідомленому або несвідомому перенесенні суб'єктом власних властивостей або станів на зовнішні об'єкти. Механізм захисний, уперше розглянутий З. Фрейдом. Полягає в приписуванні власних - звичайно витіснених - спонук і почуттів іншим людям. Несвідоме наділення інших людей власними почуттями, неусвідомлене приписування ним своїх, часто "ганебних" несвідомих спрямувань. У відносинах межличностних іноді виявляється у вигляді феномена "козла відпущення". Відбувається під впливом домінуючих. ЕЛЬКОНИН - Данило Борисович (1904- 1984) - російський психологи педагог, фахівець в області дитячої і педагогічної психології. Д-р психологічних наук (1962), професор (1965), чл.-кор. АПН СРСР (1968). Учень і один з найближчих співробітників Л.С. Виготського. Закінчив психоневрологічне відділення Л ГПИ (1927). Педагогічну діяльність початків в 1922 в Дергачевської колонії для малолітніх правопорушників (Полтавська обл.). Вів науково-педагогічну роботу в Л ГПИ (з 1928), Ленінградськом комуністичному педагогічному ин-ті (з 1938). Розробляв основні ідеї дитячої психології в руслі культурно-історичної.