Режим окремого проживання подружжя

(курсова робота з сімейного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Інститут окремого проживання подружжя ... 5
Розділ 2. Правила встановлення режиму окремого проживання подружжя ... 12
Розділ 3. Наслідки, які виникають при встановленні режиму окремого проживання ... 17
Висновки ... 25
Література ... 27
Додатки ... 29

Для придбання курсової роботи "Режим окремого проживання подружжя" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Режим окремого проживання подружжя"

Курсова робота "Режим окремого проживання подружжя" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Режим окремого проживання подружжя", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Режим окремого проживання подружжя" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Режим окремого проживання подружжя" і призначений виключно для пошукових систем.

ФАШИЗМ - відкрита терористична диктатура найбільш реакційних, найбільш шовіністичних і найбільш імперіалістичних елементів фінансового капіталу. Ф. виникає в умовах загальної кризи капітал ливма, що охоплює як економіку, так і політику і капіталістичного ладу, що характеризується крайнім загостренням всіх протиріч. Розкол світу з часу Великої Жовтневої соціалістичної революції на два табори - табір соціалізму і табір капіталізму, зростання організованості і самосвідомості трудящої маси в капіталістичному таборі - все це вимушує імперіалістичну буржуазію старанно знищувати або зводити на немає. ВИРОК - в радянському карному процесі судова постанова з питання про винність або невинність підсудного і про застосування покарання, якщо суд визнає винність встановленим. Що Виноситься радянським судом П., будучи актом соціалістичного правосуддя, має величезне виховальне і суспільно-політичне значення. Постановлений з дотриманням закону, на основі ретельного розбору доказів на внутрішнє переконання суддів, відповідно до високих принципів комуністичної моралі, П. сприяє зміцненню соціалістичної законності і правопорядку. Постанова П., завершальна судовий розгляд, є самим відповідальним. ВТРАТА ДОКУМЕНТІВ, ВМІСНИХ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ - такі дії посадової особи (військовослужбовця), внаслідок яких документи, вмісні гос. таємницю, вийдуть з володіння цієї посадової особи (військовослужбовця) крім його бажання і стають або можуть стати надбанням інших осіб. Втрата документів, вмісних гос. таємницю, завжди є результатом порушення посадовою особою встановлених правил звертання, користування і зберігання цих документів. При цьому для складу злочину не має значення, чи вийшов документ з володіння посадової особи назавжди або лише на певний відрізок часу. Для наявності складу злочину, що розглядається необхідно, щоб документи, вмісні. Державні кадастри природних ресурсів - (від франц. cadastre - лист, реєстр) в загальному вигляді являють собою систематизовані склепіння відомостей про кількісний і якісний стан природних ресурсів. Кадастри є однією з форм державного обліку природних ресурсів, їх основною метою є інформаційне забезпечення планування використання природних ресурсів з урахуванням принципів їх комплексного освоєння, раціонального використання і охорони. Законодавством Російської Федерації передбачається ведіння наступних кадастрів: Державний земельний кадастр являє собою систематизоване зведення документованих відомостей про об'єкти.
Кожна вагома структурна частина курсової "Режим окремого проживання подружжя" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ - Посадові обов'язки. Забезпечує господарське обслуговування і належний стан відповідно до правил і норм виробничої санітарії і протипожежного захисту будівель і приміщень, в яких розташовані підрозділи підприємства, установи, організації, а також контроль за справністю обладнання (ліфтів, освітлення, систем опалювання, вентиляції і інш.). Бере участь в розробці планів поточних і капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем водопостачання, воздухопроводов і інших споруд), складанні кошторисів господарських витрат. Організує проведення ремонту приміщень, здійснює контроль за якістю. Правовідношення - це суспільне відношення, врегульоване нормами права, учасники якого мають відповідні суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Ознаки правовідносин: 1) це суспільне відношення, яке являє собою двосторонній конкретний зв'язок між соціальними суб'єктами; 2) воно виникає на основі норм права (загальні вимоги правових норм індивідуалізувалися застосовно до суб'єктів і реальних ситуацій, в яких вони знаходяться); 3) це зв'язок між особами за допомогою суб'єктивних прав і юридичних обов'язків; 4) це вольове відношення, бо для його виникнення необхідна воля його учасників (як мінімум хоч би з. Ліквідація товариства власників житла - здійснюється на основі і в порядку, які встановлені цивільним законодавством (ч. 1 ст. 141 ЖК РФ). Загальні збори власників приміщень в багатоквартирному будинку зобов'язано ухвалити рішення про ліквідацію товариства власників житла у випадку, якщо члени товариства не володіють більш ніж п'ятдесятьма відсотками голосів від загального числа голосів власників приміщень в багатоквартирному будинку. Товариство власників житла може бути ліквідоване: - за рішенням загальних зборів його членів, в тому числі в зв'язку з витіканням терміну, на яке створене товариство; - товариство може бути.
У вступі курсової "Режим окремого проживання подружжя" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. насилля відносно дитини - це всі форми фізичного і/або емоційного жорстокого звертання, сексуального насилля, безпритульність або ухиляння від батьківських обов'язків, комерційна або інакша експлуатація, що заподіює справжню або потенційну шкоду дитячому здоров'ю, виживанню, розвитку, або достоїнству в контексті відповідальності, довір'я, або влади. Діти можуть стати жертвами насилля будинку, в школі, на вулицях, в общині і в державних установах. Конвенція про права дитини визнає широкі масштаби насилля відносно дітей і вказує, що діти мають право на захист від всіх форм насилля. Під насиллям мається на увазі викрадення.

Реквізиція земельної дільниці - тимчасове вилучення земельної дільниці у його власника уповноваженими виконавчими органами державної влади у разах стихійних лих, аварій, епідемій, епізоотій і при інакших обставинах, що носять надзвичайний характер, з метою захисту життєво важливих інтересів громадян, суспільства і держав від виникаючих в зв'язку з цими надзвичайними обставинами загроз з відшкодуванням власнику земельної дільниці заподіяних збитків і видачею йому документа об Р.з.у.; Р.з.у. не є вилучення земельних дільниць, здійснюване в порядку вилучення, в тому числі шляхом викупу, для державних або муніципальних потреб на. ВИСНОВОК ПІД ВАРТУ - суголовном процесі - одна т заходів припинення, що полягає в примусовому обмеженні свободи (приміщення в слідчий ізолятор) в період попереднього розслідування і судового розгляду по карній справі. У цей час застосовується за рішенням суду або з санкції прокурора. (У останньому випадку це суперечить Конституції РФ. Після приведення кримінально-процесуального законодавства у відповідність з Конституцією РФ буде застосовуватися тільки за рішенням суду) Обличчя, укладене під варту, має право звернутися до суду з жалобою про перевірку законності і обгрунтованість арешту або.
Список літератури курсової "Режим окремого проживання подружжя" - більше 20 джерел. ТРАВМА - органічне пошкодження або душевне потрясіння, що супроводиться порушенням функціональної діяльності людини і здатні привести до патологічних змін в ньому.    У психоаналізі під травмою розуміються, як правило, глибокі і болісні переживання людини, викликані якими-небудь подіями в його життя, а також граничні накопичення збуджень, з якими він не може справитися або які частково долаються за допомогою несвідомих механізмів захисту, ведучих до утворення невротичних симптомів.    Дослідження і лікування невротичних захворювань привело З. Фрейда до уявлень про травму як джерело і причину виникнення. МЕТАПСИХОЛОГИЯ - сукупність ідей і концепцій, що описують і що пояснюють психічні процеси з позицій психоаналитической психології.    Термін "метапсихология" був використаний З. Фрейдом в 1896 році за два місяці до того, як він ввів в науковий оборот поняття "психоаналіз". У листі берлинскому лікарю В. Фліссу від 13 лютого 1896 року він писав, що продовжує займатися "психологією, точніше, метапсихологией". Фактично мова йшла про пошук З. Фрейдом нових ідей, сприяючих розумінню природи психічних захворювань і закономірностей протікання психічних процесів. Його не задовольняв.

СВЕРХ-Я - Німий.: Ober-Ich, -т- Франц.: surmoi (або sur-moi). - Англ.: super-ego - Ісп.:supery?. - Італ.: super-io. - Португ.: superego. про Одна з інстанцій особистості у другій фрейдовской теорії психічного апарату: по відношенню до Я Сверх-Я грає роль судді або цензора. Сверх-Я, по Фрейд, відповідально за етичну свідомість, самоспостерігання і формування ідеалів. Звичайно Сверх-Я трактують як спадкоємця Едіпова комплексу; воно утвориться внаслідок интериоризации батьківських вимог і заборон. Деякі психоаналітик відносять формування Сверх-Я до ранніх доедиповским стадій (М. Кляйн) або принаймні шукають.
Посилання в тексті роботи "Режим окремого проживання подружжя" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЦЕНЗУРА - в психоаналізі: психічна освіта, функціонуюча як перешкода між системами свідомості і несвідома. У класичному психоаналізі під цензурою розумілася витісняюча тенденція, перешкоджаюча усвідомленню несвідомих влечений людини.    Поняття "цензура" уперше було використано З. Фрейдом в 1897 м. в одному з його листів до берлинскому лікаря В. Фліссу (1858-1928). Він писав про російську цензуру, якою зазнають іноземні газети на межі, коли з них віддаляються окремі слова, фрази або цілі абзаци, внаслідок чого важко зрозуміти про що йде мова. Зі слів З. Фрейда, "цензор". Автоматизація - (automation) Незважаючи на те що А. впливає на людей в багатьох відносинах, - а вони в свою чергу впливають на її впровадження, - цей термін досі рідко зустрічався в психол. роботах. З психол. т. з. А. може впливати на людей в наступних областях: а) діяльність (продуктивність) на роботі і будинки; б) емоції - насолода життям або задоволення трудом; в) мотивационні змінні, такі як внутрішнє підкріплення або стримуючий зворотний зв'язок; г) соц. відносини (і взаємодії), организац. структури, конфлікт; д) шкільне навчання і професійна підготовка; е) здоров'я і безпека. А. привернула деяку. СУБ'ЄКТ ПІЗНАННЯ - філософське поняття, в розкритті істоти якого В.А.Лекторським, С.Л.Рубінштейном і інш. були введені методологічно істотні для психології характеристики суб'єкта, які потім дозволили застосувати поняття "С.п." в області психології мислення. Головними були уявлення про способи, механізми пізнавальної діяльності, про її активний творчий характер. Це поняття представило альтернативу трактуванню пізнання як простого відображення дійсності, затвердженню його безсуб'єктного безособового характеру, альтернативу вимозі абстрагуватися від суб'єктивності пізнання як перечачої його.

ПОТЯГ Я - одне з понять класичного психоаналізу, використаного З. Фрейдом при висуненні і обгрунтуванні теорії влечений. Уявлення про потяг Я мінялися по мірі того, як вносилися зміни в психоаналитическую теорію влечений.    Спочатку (до 1914 м.) З. Фрейд розглядав потяг Я як протистояче сексуальний влечениям. На відміну від останніх, направлених на сексуальний об'єкт і що мають на меті сексуальне задоволення, потяг Я він співвідносив з прагненням до самозбереження. Один потяг протиставлявся іншому. Психічні конфлікти аналізувалися з точки зору протилежності між вимогами сексуальних влечений і захистом Я від них. ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ - одна з складових частин комплексного проектування СЧМ, що полягає в розв'язанні всіх питань, пов'язаних з включенням людини в систему, що проектується. Відмінною рисою І. п. є створення проекту діяльності людини аналогічно тому, як задачею технічного проектування є створення проекту технічної частини системи. Крім цього в задачу І. п. входить узгодження, "стиковка" технічного і людського проектів і створення на основі цього узагальненого проекту СЧМ. Впровадження І. п. дозволяє вирішувати задачі, пов'язані не з оптимізацією окремих дій людини, як це було донедавна, а з підвищенням. Тест словесних асоціацій - (word association test) Т. з. а. - проста індивідуальна методика. Випробуваний у відповідь на почуте стимульное слово повинен якнайшвидше відреагувати першим словом, що прийшло йому в голову. Той, що Тестує реєструє це слово, час реакції і будь-які інш. специфічні особливості в поведінці що тестується. Цей "дідусь" проективних методик має багату історію. Ще Е. Крепелін застосовував цей тест з метою клінічної діагностики і повідомляв про ефекти стомлення, голоду і застосування лікарських засобів в ассоц, що приводяться. Лише пізніше цей тест звернув на себе увагу психоаналітик. Карл Юнг був першим. Освіта - (формування "людського образу", "божого образу", "розумного" початку в людині) - 1. система, процес навчання, в якому індивід отримує доступ до знань, практичних навиків і умінь, можливість пізнавати приховані, фундаментальні зв'язки між об'єктами, подіями і явищами, формувати в своїй свідомості цілісний "образ" світу, суспільства, самого себе і свого місця в цьому світі (на відміну від оволодіння більш простими навикам письменності, елементарними, безсистемними відомостями), вчиться роздумувати, вчитися самому і тому, яким чином і в чому саме реалізувати.