Фондовий ринок України та його правове регулювання

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження становлення і розвитку ринку цінних паперів в Україні ... 5
1.1. Суть та зміст ринку цінних паперів ... 5
1.2. Класифікація цінних паперів ... 10
Розділ 2. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні ... 19
2.1. Становлення ринку цінних паперів в Україні ... 19
2.2. Етапи формування інфраструктури фондового ринку України ... 22
2.3. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні ... 27
Розділ 3. Нормативно-правове регулювання ринку цінних паперів в Україні ... 42
3.1. Нормативна база функціонування фондового ринку ... 42
3.2. Регулювання фондового ринку. ДКРЦПУ і саморегулівні організації (СРО) ... 48
3.2. Державне регулювання ринку цінних паперів України в посткризовий період ... 51
Розділ 4. Перспективи розвитку правового регулювання ринку цінних паперів в Україні ... 54
4.1. Вдосконалення законодавства щодо ринку цінних України ... 54
4.2. Реформування депозитарної системи як передумова розвитку фондового ринку України ... 57
Висновки ... 62
Література ... 64

Для придбання курсової роботи "Фондовий ринок України та його правове регулювання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фондовий ринок України та його правове регулювання"

Курсова робота "Фондовий ринок України та його правове регулювання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фондовий ринок України та його правове регулювання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фондовий ринок України та його правове регулювання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фондовий ринок України та його правове регулювання" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИН - винне довершене суспільно небезпечне діяння, заборонене УК під загрозою покарання (ст. 14 УК). Под П. розуміється тільки діяння, тобто поведінка людини, обьективированное в певній формі. Ні думки, ні наміру або бажання, які не знайшли свого зовнішнього вираження, не втілилися в суспільно небезпечному вчинку, - не можуть признаватися П. Деяніє як акт людської поведінки може виражатися в двох формах: дії (активна поведінка суб'єкта) або бездіяльності (пасивна поведінка, що перебуває в нездійсненні особою тієї дії, яке воно зобов'язано було і могло здійснити). Діяння не може розглядатися як. ОСОБИСТИЙ ЗАКОН ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (особистий статут юридичної особи) - (лати. lex societatis) - поняття міжнародного приватного права, що означає певні правові норми, регулюючі порядок створення, діяльності і ліквідацій даної юридичної особи у разі колізії законів. Л.з.ю.л. має екстратерриториальное дію. Дійсно, правопорядок однієї конкретної держави в необхідних випадках повинен відповісти на питання про той, чи є дана організація право-субьектним освітою, тобто юридичною особою як таким, який об'єм його правоздатності, як воно виникає і при яких умовах може припинити своє існування, яким чином вирішувати при цьому долю свого майна, що знаходиться за рубежем. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво безпосереднім виконанням робіт по капітальному будівництву і реконструкції виробничих об'єктів. Організує розробку проектів довгострокових, середньострокових і поточних планів капітального будівництва, складання титульних списків на всі об'єкти капітального будівництва, заявок на будівельні матеріали і обладнання. Забезпечує цільове і раціональне використання фінансових коштів для здійснення капітальних вкладень і підвищення їх ефективності, здійснюючи першочерговий напрям коштів на технічне переозброєння і реконструкцію підприємства. Готовність психологічна фахівців до служби у виправних установах - Разноплановость цілей і професійних функцій, які повинні реалізовуватися в карно-виконавчій системі, зумовлює востребованность тут різних категорій фахівців - по даним А.І. Ушатікова (1999) більше за 50 спеціальностей. Внаслідок специфічності умов функціонування ИУ (зовнішніх і внутрішніх), ризику професійного вигоряння персоналу (Г.А. Туманов, 1971; В.Н. Волков, 1989; В.М. Поздняков, 1989; М.Г. Дебольський, 1992 і інш.), постійної взаємодії з осудженими, багато які з яких є особами з стійкою асоціальною спрямованістю і протидіють виправному процесу, виникає необхідність як формування у.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фондовий ринок України та його правове регулювання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ - один з основоположних початків міжнародного приватного права поряд з взаємності принципом, режимом найбільш благоприятствуемой нації, міжнародною ввічливістю і реторсией. Н.р. закріпляється як внутрішньодержавними (національно-правовими) актами різних держав, так до міжнародними договорами (багатосторонніми або двосторонніми), укладеними ними. Суть Н.р. - в зрівнюванні іноземних громадян і юридичних осіб, а також осіб без громадянства з вітчизняними (національними) громадянами і юридичними особами. Діюче право РФ виходить з принципу Н.р. Стаття 62. ВИНЯТКОВІ СТАНУ - короткочасні психічні розлади різного походження, дриваючий від декількох хвилин до декількох годин і свідомість, що супроводиться порушенням. Ці короткочасні розлади звичайно являють собою одиничний неповторяющийся епізод, викликаний збігом ряду особливих умов. К И. з. відносяться: патологічний афект - короткочасний хворобливий психічний стан, виникаючий в зв'язку з травмуючими переживаннями і ведучий до втрати орієнтування в навколишньому, до автоматичних і недоцільних дій, позбавлених зрозумілому зв'язку з їх мотивом, що викликав; просоночное стан, під час якого дійова особа ще знаходиться в. ПРАВОВА ДЕРЖАВА - стале в буржуазній юридичній літературі антинаукове поняття, що зображає буржуазну державу таким, в якому нібито немає місця свавіллю виконавчої влади і де панують нібито закон і законність. Характерним для теорії П. р. є, разом з вихвалянням буржуазної демократії як нібито "чистой", надкласовою, затвердження пріоритету має рацію над державою, погляд на правокак на щось незалежне від держави і що стоїть над ним (ідеальне П. р.). На будь-якому етапі існування буржуазної держави учення о П. р. були антинауковими ученнями, які умисне і ненавмисно ототожнювали ідеальне П. р. з існуючими.
У вступі курсової "Фондовий ринок України та його правове регулювання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕПОНУВАННЯ - 1) сейфовое зберігання цінностей (коштовності, цінних паперів і т.п.) в сховищах (сейфах) банків і інших спеціалізованих організаціях з метою забезпечення їх збереження;2)процедура передачі, що передбачається положеннями міжнародних договорів на зберігання депозитарію справжніх (аутентичних) текстів самих цих договорів, доповнюючих їх документів, які є інтегральною частиною таких, а також інших документів, що відносяться до кожного з вказаних договорів - повноважень на ведіння переговорів з приводу укладення договору, встановлення його автентичності, вираження згоди від імені держави на.

ВИКОРИСТАННЯ МОВ В ОФІЦІЙНОМУ ДІЛОВОДСТВІ - Згідно з Федеральним законом "Про мови народів Російської Федерації" від 25.10.1991 № 1807-1, на території Російській Федерації офіційне діловодство в державних органах, організаціях, на підприємствах і в установах ведеться на російській мові як державній мові Російській Федерації. Офіційне діловодство в республіках ведеться також на державних мовах даних республік. Порядок використання мов в офіційному діловодстві визначається законодавством Російської Федерації і республік. Тексти документів (бланків, печатей, штампів, штемпелів) і вивісок з найменуваннями державних органів. ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО (посольське право, право зовнішніх стосунків) - сукупність міжнародно-правових і внутрішньодержавних юридичних принципів і норм, призначених регулювати діяльність зарубіжних органів зовнішніх стосунків на території приймаючої держави (країни перебування), а також визначати статус дипломатичних агентів і інших членів персоналу дипломатичного представництва. У Д.п. включені також відносини між державами і міжнародними, міждержавними організаціями, юридичний статус і правової, режим працівників останніх. Д.п.определяет порядок встановлення дипломатичних відносин, установи дипломатичних представництв, структуру їх штатного складу, процедуру.
Список літератури курсової "Фондовий ринок України та його правове регулювання" - більше 20 джерел. Література і психологія - (literature and psychology) Виникнення психології як самостійної дисципліни в кінці XIX в. висунуло на передній план зв'язок цієї нової науки з класичними мовами і класичною літературою. Дві великі фігури того часу, У. Джеймс і З. Фрейд, надавали важливе значення цьому питанню. Обидва отримали підготовку в області медицини і физиол., однак вважали себе психологами; обох залучала філософія, і обидва добилися популярність як письменники. Подвійність У. Джеймса відбилася в його молодшому братові Генрі, чия репутація як письменника засновувалася гл. обр. на його психол. глибині і проникливості. Компетентність в психології - (competency in psychology) У умовах споживчого об-ва питання про компетентність виникає досить часто. Люди хочуть мати професіонально зібраний і працюючий автомобіль. Вони бажають, щоб їх телевізори лагодили компетентні фахівці. Коли засмічується і тече раковина, кличуть кваліфікованого водопровідника. Ніколи питання про компетентність не встає так гостро, як у випадку, коли мова йде об физ., емоційному, правовому або духовному благополуччі. Про-у твердо упевнено, що люди, що пропонують послуги в області охорони здоров'я, повинні бути компетентні, одинаково як і ті, хто їх вчить. При.

МАСТИТ - (син.: грудница) - запалення (переважно одностороннє) молочної залози. У переважній більшості випадків спостерігається в післяпологовому періоді у годуючих жінок (лактационний мастит), іноді у жінок, які не вигодовують дитини грудьми; рідко - у вагітних і грудних дітей (мастит новонароджених). У 90 % хворих збуджувачем є золотистий стафилококк. Найбільш часті вхідні ворота збуджувачів інфекції - тріщини сосків; можливо і интраканаликулярное проникнення збуджувачів інфекції через молочну протоки залози при годівлі грудьми або зціджування молока; надто рідко зустрічається поширення збуджувачів інфекції з.
Посилання в тексті роботи "Фондовий ринок України та його правове регулювання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕВРИСТИКА - 1. Е. як наука. У найбільш короткому вигляді Е. визначається як "наука про те, як робити відкриття". Це визначення належить видатному математику і педагогу Джорджу Пойа, автору відомої книги "Математичне відкриття". Зародження Е., видимо, мало місце, коли в древне-греч. філософії виникло питання: "Яким чином ми можемо шукати те, чого не знаємо, а якщо ми знаємо, що шукаємо, то навіщо нам це шукати?" Термін "Е." зобов'язаний своїм походженням легендарному вигуку "еврика!" (від греч. eurhka - знайшов, відкрив), з яким тріумфуючий Архимед. Формула Флеша - (Flesch formulas) Формула читаемости Флеша (Flesch readability formula), разраб. Рудольфом Флешем, прогнозує легкість читання і челов. інтерес до письмового матеріалу. Формула легкості читання (reading ease, RE) має вигляд RE = 206,835 - 0,846 wl - 1,015 sl, де wl - середня довжина слова в складах, а sl - середня довжина речення в словах. Для розрахунків по цій формулі використовується або весь текст повністю (при його невеликому об'ємі), або від 3 до 5 випадкових вибірок об'ємом по 100 слів з статті (або від 25 до 30 таких вибірок з книги). Словом яв-ця будь-яке поєднання букв або цифр. ДУБРОВИНА - Ірина Володимирівна (р. 1935) - російський психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології, психології розвитку, консультативної психології. Є фундатором дитячої практичної психології, розробником і організатором шкільної психологічної служби. Д-р психологічних наук (1989), професор (1992), чл.-кор. РАО (1995), д. чл. РАО (2000). Гл. ред. журналу Дитячий практичний психолог. Нагороджена медаллю К.Д. Ушинського (1995). Закінчила в 1958 р. факт російської мови, літератури і історії МГПИ ім. В.П. Потемкина. Професійну діяльність початку як вчитель російської мови Московської школи.

Деменция - (лати. de - припинення, заперечення; mens - розум, розум) - недоумство, що наступило внаслідок органічної поразки головного мозку у індивіда з нормальними до цього функціями інтелекту (розуміння, планування, прогнозування, творчою активністю, здібністю до навчання, пізнавальною потребою) і когнитивними процесами (орієнтування, пам'ять, мислення, думка, мова, рахунок, лист, читання, інші уміння). Свідомість пацієнтів формально залишається незміненою. Пацієнти втрачають властиві їм раніше здібності виконувати хоч би в задовільному об'ємі професійні і соціальні функції, а при глибокому. Моделі спілкування з пацієнтом в медичному середовищі - Основні моделі: 1) три "P": "physician-prescription-patient" (лікар-рецепт-хворий"), 2) три "C": "consultant-contract-client" (консультант-контракт-клієнт). Ці 2 моделі розрізнюються, передусім, по мірі активності пацієнта, фокусуванню відносин, позиціям пацієнта і терапевта, стилям О. між ними. Введення поняття "клієнт" відносно що звернувся за допомогою багато які зв'язують з клієнтом-центрованою терапією К. Роджерса. Також виділяють 3 моделі О. лікаря з пацієнтом: керівництво, партнерство і контрактне 1) Керівництво це владна модель з. ФЛЕШ-ТЕРАПІЯ ПО БАЛИНТУ - Методика Балінта (Balint M.) являє собою оригінальний прийом інтенсифікації психоаналитической психотерапії. Розробляючи короткострокові моделі психотерапії, Балінт виявив, що визначити фокус втручання можна не тільки за допомогою класичної так званої "детективної" техніки психоаналізу, при якій на фоні перенесення, що сформувалося і опору хворих фокус поступово "викристалізуватися" із загального матеріалу експлорации. Фокус може бути також визначений при правильній "настройці" (tuning-in) психотерапевта на проблематику пацієнта, ведучій до блискавичної появи. Колектив - [лати. collectivus - збірний] - група об'єднаних загальними цілями і задачами людей, що досягла в процесі соціально-цінної спільної діяльності високого рівня розвитку. У К. формується особливий тип межличностних відносин, що характеризуються високою згуртованістю як ценностно-ориентационним єдністю, коллективистским самовизначенням (в противагу конформности і нонконформности, що виявляються в групах низького рівня розвитку), коллективистской ідентифікацією, соціально цінним характером мотивації межличностних виборів, високою референтностью членів К. по відношенню один до одного.