Розвиток прокуратури в роки незалежності України

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ.....3
Розділ І. Становлення прокуратури незалежної України у 1991-1995 роках.....5
Розділ ІІ. Місце та роль української прокуратури за Конституційним договором 1995 року.....10
Розділ ІІІ. Місце та роль української прокуратури за Конституцією України.....16
3.1. Правове положення прокуратури за Конституцією України в редакції від 28.06.1996 року.....16
3.2. Правове положення прокуратури за Конституцією України в редакції від 08.12.2004 року.....20
3.3. Правове положення прокуратури за Конституцією України в редакції від 01. 02.2011.....24
Розділ ІV. Перспективи реформування української прокуратури.....29
Висновок.....32
Список літератури.....34

Для придбання курсової роботи "Розвиток прокуратури в роки незалежності України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток прокуратури в роки незалежності України"

Курсова робота "Розвиток прокуратури в роки незалежності України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток прокуратури в роки незалежності України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток прокуратури в роки незалежності України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток прокуратури в роки незалежності України" і призначений виключно для пошукових систем.

Класифікація іпотечних кредитів - (див.: Іпотека). Іпотечні кредити класифікуються по різних ознаках. 1. По об'єкту нерухомості: земельні дільниці; підприємства, а також будівлі, споруди і інакше нерухоме майно, що використовується в підприємницькій діяльності; житлові будинки, квартири і частини житлових будинків і квартир, що складаються з однієї або декількох ізольованих кімнат; дачі, садові будинки, гаражі і інші будови споживчого призначення; повітряні, морські судна, судна каботажного плавання і космічні об'єкти; об'єкти незавершеного будівництва*(78). 2. По цілях кредитування: - придбання готового житла в. АНЕКСІЯ - (буквально - приєднання). Класичне визначення А. дав В. І. Ленін в написаному ним Декреті про мир (див.): "Під анексією або захватом чужих земель уряд розуміє згідно правовій свідомості демократії взагалі і трудящих класів особливо всяке приєднання до великої або сильної держави малої або слабої народності без точно, ясно і добровільно вираженої згоди і бажання цієї народності, незалежно від того, коли це насильне приєднання довершене, незалежно також від того, наскільки розвиненою або відсталою є та, що насильно приєднується або що насильно втримується в межах даної держави нація. Незалежно. Вмотивовуючий вплив покарання - Дієвість санкцій залежить як від їх об'єктивного характеру (значення), так і їх суб'єктивної значущості (значення). Треба мати на увазі, на який соціальний і особовий грунт воно падає. 1. Вмотивовуючий вплив покарання тим інтенсивніше, ніж ближче момент його застосування. Значущість покарання, наступаючого відразу або невдовзі після злочину, безумовно, вище, чим віддалена загроза. Причому, порівняно м'яке, але невідкладне покарання може бути так же або більш дійовим мотиватором, ніж жорстке. Тут підтверджується встановлений в загальній психології факт, що стимулююча сила мотиву залежить від дальності. НЕЗАКОННА МІГРАЦІЯ - в'їзд в РФ, перебування в ній і виїзд з її території іноземних громадян і осіб без громадянства з порушенням російського законодавства, регулюючого порядок в'їзду, перебування, транзитного проїзду і виїзду іноземних громадян, а також довільна зміна ними свого правового положення в період знаходження на території РФ. У умовах існування "прозорих" меж з державами - колишніми республіками СРСР, ослаблення контролю за транзитними пасажирами зросло число іноземних громадян і осіб без громадянства, в'їжджаючих в країну з порушенням встановлених правил або що намагаються використати її територію для виїзду.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток прокуратури в роки незалежності України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВО НА ВІЛЬНИЙ ТРУД - одне з прав громадянина, закріплене в ст. 37 Конституції РФ. Це право раніше традиційно іменувалося просто "правом на труд". Однак в нього на різних етапах розвитку нашої держави вкладався різний зміст. Так, раніше право на труд зв'язувалося, по-перше, з правом на отримання гарантованої роботи, по-друге, з необхідністю (обов'язком) трудитися передусім на благо суспільства, а уже потім для себе, по-третє, займатися трудовою діяльністю не взагалі, а переважно в сфері суспільного виробництва. У цей час в суспільстві інший підхід до права на вільний труд. Воно розглядається з позицій. ЗОНА - частина території, відносно якої органом гос. власті або гос. управління встановлений який-небудь особливий режим або введені які-небудь обмежувальні правила. Заборонна 3. - частина території, на якій забороняється виробництво яких-небудь дій (напр., заборонні 3. для промислу). Заборонна прикордонна 3. - частина території, на якій встановлений особливий режим мешкання і в'їзду. В'їзд в заборонні прикордонні 3. особам, що не проживають в них постійно, без дозволу відповідних органів забороняється. Дозвіл видається по місцю постійного проживання особи, що в'їжджає в заборонну прикордонну 3. За. ЗМІНА ОБСТАНОВКИ - признається законом (ст. 77 УК РФ) основою звільнення від карної відповідальності у випадках, якщо обличчя уперше здійснило злочин невеликого або середнього тягаря. Обов'язковою основою такого звільнення ст. 77 УК РФ називає наступну обставину: внаслідок зміни обстановки особа, що здійснила злочин, або довершене ним діяння перестали бути суспільно небезпечними. Таким чином, існують два слідства зміни обстановки: 1) відпадання суспільної небезпеки довершеного діяння, 2) втрата суспільної небезпеки особи, що здійснила злочин. У першому випадку І. про. означає великі зміни в.
У вступі курсової "Розвиток прокуратури в роки незалежності України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Суд присяжних - один з найбільш демократическихинститутов судової системи і всієї системи органів державної влади, втілюючий принцип безпосередньої участі народу в отпраалении правосуддя. Виник в Англії в XIIXV віках і після Великої французької революції набув широкого поширення в Європі і в деяких інших частинах світу. У класичному варіанті складається з лави присяжних засідателів колегій з 6, 12 або інакшого числа громадян, відібраних по випадковій методиці тільки для даної справи і вирішальних питання факту, і одних (іноді інакшого числа) професійних судді, вирішального питання права. Як правило, суд.

Мусульманське право - одна з великих правових систем сучасного світу, що склався в своїй основі в епоху становлення феодального суспільства в Арабському халифате в VII-X вв. і що базується на ісламі. Зазнала модернізації в XIX в. під впливом романо-німецької сім'ї правових систем, але не втратила своєї специфіки. Багато які сучасні мусульманські держави в своїх конституціях і законах заявляють про вірність принципам ісламу (Марокко, Туніс, Сірія, Маврітанія, Іран, Пакистан). Мусульманське право - єдина ісламська система соціально-нормативного регулювання, яка включає як власне юридичні норми, так і релігійні і етичні. КЕРІВНІ ПОЧАТКИ ПО КАРНОМУ ПРАВУ РСФСР - один з пам'ятників історії радянського карного права, що ставив своєю задачею на основі дворічного досвіду боротьби пролетарської держави з його ворогами підвести підсумки законодавчої і судової практики і "допомогти органам радянської юстиції виконати свою історичну місію в області боротьби з класовими противниками пролетаріату", виданий 12 грудня 1919 р. (СУ РСФСР 1919 р. № 66, 590) у вигляді інструкції НКЮ РСФСР. Р. н. містять "Введення", в якому викладається шлях, пройдений Радянською державою по знищенню старого, буржуазно-поміщицького карного права і створенню.
Список літератури курсової "Розвиток прокуратури в роки незалежності України" - більше 20 джерел. Стереотип соціальний - [від греч. stereos - твердий typos - відбиток] - відносно стійкий і спрощений образ соціального об'єкта (групи, людини, події, явища і т. п.), що складається в умовах дефіциту інформації як результат узагальнення особистого досвіду індивіда і нерідко упереджених уявлень, прийнятого в суспільстві. Термін "соціальний стереотип" уперше введений американським журналістом У. Ліпманом. Наявність соціального стереотипа, хоч він і не завжди відповідає вимозі точності і дифференцированности сприйняття суб'єктом соціальної дійсності, грає істотну роль в оцінці людиною навколишнього світу. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - Один з ведучих напрямів сучасної психотерапії. Якщо на етапі становлення П. п. визначення її було дуже вузьким і в П. п. включали тільки технічні прийоми, засновані на класичному і оперантном зумовленні, то останнім часом існує небезпека втрати специфічного значення терміну через дуже широке його розуміння. Наприклад, Кенфер (Kanfer F. Н., 1975) затверджував, що П. п. "повинна включати не тільки те, що пов'язано з відкриттями в області кондиціонування і теорій навчання, але і всю інформацію, отриману в експериментальній психології". Більш зваженим представляється визначення П. п. в Американській.

ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ - (П.Жане) П. п. - общепсихол. концепція личн. початки XX в., розроблена Жане. П. п. примикає до теорій соціальної обумовленості психіки vi розвитку особистості, а також до франц. соціолог, школі, представники якої розглядали личн. передусім як продукт соціального розвитку. Прагнучи подолати розрив психіки і поведінки, П. п. була направлена проти асоціативної психології і бихевиоризма. Заснована на категоріях - "активність", "діяльність", "дія", "психічна енергія", "психічне напруження", "психологічні рівні".
Посилання в тексті роботи "Розвиток прокуратури в роки незалежності України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Страхи дітей - (children's fears) Оскільки страх - це емоційна реакція на загрозу, що сприймається, він забезпечує захисний механізм виживання, попереджаючи чол. або тварина про небезпеку. Слабі або помірні реакції страху вважаються нормальними і адаптивними, спонукаючими до обережності в дійсно небезпечних ситуаціях. Однак страхи можуть бути дезадаптивними в тих випадках, коли вони стають сильними і стійкими, турбують дитину у відсутність потенційної небезпеки і заважають нормальному виконанню фізичних, соц. і інтелектуальних функцій. Психологи звичайно розрізнюють два вигляду страхів: а) фобію (phobia) -. Здоров'я психічне - (общеславянск., від сущий. dorvь" - дерево; первинне значення - "подібне дереву" - по висоті, міцності) - 1. в античному періоді - а) здоров'я є гармонія протилежно направлених сил (Алкмеон); б) здоров'я суть правильне співвідношення різних душевних станів (Цицерон); в) здоров'я - це повний достаток при умові помірного задоволення всіх потреб (стоїки, епікурейці); 2. в ранній психіатрії - здоров'я суть відсутність ознак пошкодження головного мозку; 3. "здоров'я - це стан повного тілесного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби і. КАТЕКСИС - (CATHEXIS) Термін грецького походження, винайдений і введений у вживання англійськими перекладачами Standard Edition для передачі значення повсякденного німецького слова Besetzung, що не має задовільного англійського еквівалента (найбільш близьким є поняття occupation). Хоч Фрейд ніколи не давав визначення поняттю Besetzung, він часто використав його при формулюванні уявлень про психічну енергію, здібну до зростання і зменшення, зміщення і розрядки, що розповсюджується на сліди ідей, що зберігаються в пам'яті подібно тому, як електричний заряд розповсюджується по поверхні тіла. Катексис -.

ПУЛЬПИТ - запалення пульпи зуба. Як правило, виникає внаслідок проникнення в пульпу мікрофлора з каріозної порожнини зуба при прогресуванні каріозного процесу. Причинами пульпита можуть бути токсична дія на пульпу пломбувальних матеріалів, вмісних акрилові смоли, силікатні цементи і інш., термічна травма пульпи, наприклад при інтенсивному препаруванні твердих тканин зуба або нераціональному режимі охолоджування ріжучого інструмента, травмування пульпи при отломе коронки або в процесі обробки дна глибокої каріозної порожнини. Гострий пульпит виявляється мимовільними болями (частіше нічними) у вигляді. ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦІЙ ГОЛОВНОГО МОЗКУ - (англ. cerebral lateralization of functions) - процес формування межполушарной організації психічних процесів, специфічного внеску кожної півкулі в здійснення психічної діяльності. Функціональна спеціалізація півкуль повільно формується в онтогенезе аж до 14-16 років, досягаючи найбільшої вираженість до зрілого віку, а потім поступово нівелюється по мірі старіння (Б. Г. Ананьев). У дітей до 12 років поразки лівої півкулі мозку не супроводяться характерними для дорослих порушеннями мовних функцій, тобто ще не сталося розділення на домінантне і субдоминантное півкулі. Процесс Л. ф. в. ЕРОТОГЕННИЕ (ЕРОГЕННІ) ЗОНИ (EROTOGENIC ZONES) Основа всіх термінів складає грецьке слово ерос, що означає сексуальну любов і грецького бога любові одночасно (Фрейд використав слово ерос для позначення потяга до життя, а термін лібідо - для позначення його енергії). Еротизм є, по суті, еквівалентом сексуальності в самому широкому значенні слова, тобто сексуальності, не обмеженої тільки генитальними функціями. Еротизм включає в себе здатність [еротогенность] до особливого роду задоволенню, що відчувається при очікуванні або при збудженні частин тіла (зокрема, шкіри і слизових оболонок) під час дій, відповідних специфічним спогадам і. Контекстне навчання - [лати. contextus - тісний зв'язок, зчеплення, сплетення] - навчання, в якому динамічно моделюється предметний і соціальний зміст професійного труда, тим самим забезпечуються умови трансформації учбової діяльності студента в професійну діяльність специалиега (А.А. Вербіцкий). Основна суперечність професійного навчання складається в тому, що оволодіння діяльністю фахівця повинне бути забезпечене в рамках і коштами якісно інакший - учбової діяльності. Ця суперечність долається в К. о., що являє собою реалізацію динамічної моделі руху діяльності студентів: від власне учбової діяльності (в.