Розвиток республіканської форми правління в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Формування та розвиток республіканської форми правління в Україні (історичний аспект).....5
Розділ 2. Організація державної влади в Україні за сучасною Конституцією (глава держави, законодавча, виконавча, судова влада).....17
Розділ 3. Перспективи розвитку республіканської форми правління в Україні та вибір оптимальної моделі організації державної влади в умовах розвитку громадянського суспільства.....29
Висновки.....44
Література.....47

Для придбання курсової роботи "Розвиток республіканської форми правління в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток республіканської форми правління в Україні"

Курсова робота "Розвиток республіканської форми правління в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток республіканської форми правління в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток республіканської форми правління в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток республіканської форми правління в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

неДЕРЖАВНІ СУБ'ЄКТИ - Застосовно до МА цим терміном означаються приватні особи або групи осіб, які не є представниками уряду або озброєного політичного формування. Згідно з міжнародними нормами в області прав людини, уряди зобов'язані поважати, захищати і гарантувати права всіх своїх громадян. Якщо уряд не виконує свої зобов'язання, воно розділяє відповідальність з тим, хто винен в порушенні прав людини. У 1997 році на З'їзді Міжнародної ради було прийняте рішення розширити сферу діяльності МА по захисту прав людини, зокрема розробити систему заходів по захисту людей від неправомірних дій недержавних суб'єктів. МА.
Психологічна допомога в управлінні - ПП з боку керівника являють собою заходи сприяння подоланню співробітниками психологічних труднощів служби в ПОО і виконання пов'язаних з нею обов'язків, наприклад, при адаптації підлеглих до умов служби або вимог нової посади; при налагодженні взаємовідносин і взаємодії між ними; в процесі пошуку виконавцями резервів рішення нестандартних професійних задач і т.п. Є також труднощі, для яких ПП є ведучим або єдиним засобом їх подолання; при виведенні співробітників з психологічних криз, при різних втратах і жертвах, зривах в роботі; в екстремальних умовах служби і інш. До числа заходів ПП.
БУДАНОВ Володимир Петрович - [25.5 (10.6). 1872, пос. Немиров, нині Вінницької обл., - 17.3.1940, Ленінград], географ, методист, проф. (1925). Закінчив Академію Ген. штабу в 1903 і Висш. пед. курси воен. закладів в 1908. З 1904 викладав в ср. уч. закладах Новочеркасська. З 1912 вів науч. роботу у вузах Києва; з 1924 в Ленінграде: в Ін-ті науч. педагогіки (1924 - 26), ЛГПИ ім. А. І. Герцена (1926 - 38). Автор одного з перших в Росії посібників по методиці викладання географії, уч. посібників по физ. географії для нач. школи. Особливу увагу Б. приділяв питанням теорії географії, обгрунтував її методологич. значення і.
Пізнання - процес отримання людиною об'єктивно нових відомостей про об'єктивну реальність; діяльність, що забезпечує отримання людьми раніше невідомих відомостей про природу, суспільство, техніку, способи діяльності. У процесі пізнання створюються або поповнюються пізнавані елементи об'єктивного досвіду людства. Поняття об'єктивної новизни пов'язане з рівнем розвитку комунікацій і наявністю коштів, в яких об'єктивно нагромаджуються відповідні відомості. Наприклад, при видачі свідчення на відкриття (про результати пізнання особливостей об'єктивного світу) користуються поняттям світової новизни, при видачі.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток республіканської форми правління в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАНТЕМИР Дмитро Костянтинович - [26.10.1673, Ясси, - 21.8(1.9). 1723, маєток Дмітровка, на Україні], молд. просвітник, вчений і политий. діяч. Вчився в Константінопольської греко-лати. академії. Молд. господарь (1693; 1710 - 11). З 1711 жил в Росії, де створена більшість його творів. Випробував вплив русявий. культури епохи Петра I. В трудах "Канапа, або Суперечка мудреця з миром" (опубл. в 1698 на молд. і греч. мовах), "Ієрогліфіч. історія" (1704 - 05, опубл. 1883) і інш. звертався до питань виховання. По переконанню До., у людини немає природжених схильностей до добра або зла; якості людини, його.
Міфографи - (гр. mythographoi, лати. mythographi) - даним терміном ми означаємо грецьких і латинських письменників, які займалися збором міфів і їх тлумаченням. До першим мифографам ми можемо прирахувати Гесиода (Теогонія) і його імітаторів, одинаково як і ионийских логографов (Ферекида Афінського, Ферекида з Сира, Акусилая Аргосського, Гелланика), які практично не відділяли міфа від історії. Міфи, ті, що складали зміст трагедій обробляли серед інших Дікеарх і Філохор. На другу половину IV в. до н. е. відноситься основна частина збірника, що зберігся під ім'ям Паліфата (Palaiphatos), який містить в своєму.
Арсеньев Олександр Васильович - Арсеньев, Олександр Васильович (1854 - 1896), письменник. По закінченні курсу в гімназії А. поступив прикажчиком в книгарню, де поповнював читанням нестачі систематичної освіти. Його рецензії вміщувалися в "Бібліотеці дешевої, загальнодоступної", "Дитячому Саде", "Справі" і "Російському Мирі". У "Бджолі" Мікешина А. писав фейлетони під псевдонімом Аз, Рци, Слово, а також вміщував вірші і біографії (наприклад, Погосського ). У 1877 році він переселився в Вільно і був головним співробітником "Віленського Вісника" і "Сільського Читання". Повернувшись в Петербург, писав в газетах і в.
У вступі курсової "Розвиток республіканської форми правління в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КИРИЛО ТУРОВСКИЙ - старобелорусский письменник, проповідник, церковний діяч. У ранньому віці став послушником монастиря в Турове, після цього зачинився в "стовпі" (монастирській вежі), виконуючи обітниць. Біля 1169 прийняв єпіскопство, яке сприйняв як християнський і просвітницький обов'язок. Прирахований до лику святих. Збереглося його "Житіє..., "а також ряд його творів ( "Притча про людську душу і тіло", "Слово про премудрість", "Повість об белоризице і мнишестве", "Слово на антипасху", "Слово про паралізованого" і інш.), в яких знаходимо вираження християнської мудрості, вираженої в оригінальній особовій.

ЕЙДОС - (лати. forma, species, етимологічно тотожно русявий. "вигляд"), термін інш.. філософії. У дофилос. словоупотреблении (починаючи з Гомера) і здебільшого у досократиков (зовнішній) "вигляд", "образ", однак вже в 5 в. до н. е. (у Геродота 1,94 і Фукидіда 2,50) засвідчене значення, близьке до "вигляду" як класифікаційної одиниці. У Демокріта (В 167 = № 288 Лу.) - одне з позначень "атома" [власне "(геометрич.) форма", "фігура"]. У Платона (поряд з дофилос. значеннями) - синонім терміну "ідея".
АТЕЇЗМ - (від греч. atheos - безбожний) - невіра в буття Божіє, віра в неіснування Бога (або богів), заперечення Його буття і можливості Богопознанія. Атеїзм наполягав: все, що говорять про Бога, потрібно віднести до людини ради свободи і полнокровности його життя. Однак, за оцінкою П.Юркевича, атеїсти "йдуть проти настоятельнейших і найістотніших спонук свого серця", а П.Тілліх охарактеризував атеїзм як "спробу стати незацікавленим в значенні свого існування". Розрізнюють: теоретичний атеїзм, що некоректно затверджує, що Бога немає, тому що не доведено, що Він є; практичний атеїзм, або.
Список літератури курсової "Розвиток республіканської форми правління в Україні" - більше 20 джерел. РЕЗЕРВ БАНКУ - BANK RESERVE Термін має наступні значения1. Відносно ресурсів банку первинними резервами є готівка (готівка у витратній касі, резервні залишки на рахунках в федеральному резервному банку округу і в інш. дозволеному резервному депозитарії у разі штатних банків - не членів ФРС) і рахунку ' Ностро' (залишки на рахунках до запитання у банків-кореспондентів). Чеки в процесі інкасування (обмінювані в місцевих клірингових палатах) або в процесі інкасування (послана на інкасо в банки за межами даного міста) не можуть вважатися частиною первинних резервів, оскільки вони звертаються сумарно і там не виділені.
Культура організаційна -  - властива організації система норм управлінської і соціальної поведінки, цінностей, установок, соціально-психологічних традицій, символів, ритуалів, міфів, норм спілкування між працівниками. Організаційна культура забезпечує ідентифікацію персоналу організації, додає організації відмінні риси в PR, об'єднує людей, створює організаційну цілісність. Організаційна культура - це феномен, що полягає в тому, що в організації негласно і без письмового або інакшого фіксування встановлюються і дотримуються специфічні організаційні норми і цінності.

ГЕМИСПАЗМ ЛИЦЕВОЙ - судоми м'язів половини, що періодично повторюються особи, иннервируемих лицьовим нервом. Етіологія і патогенез захворювання залишаються досі неясними. Передбачається певна роль інфекції (базальний арахноидит), судинної патології (аневризми основної або хребетної артерії). Процес розгортається в межах периферичного рухового нейрона. Судоми клонико-тонічного характеру, неритмічні, безболісні, тривають від декількох секунд до декількох хвилин. На початку захворювання є лише спазм кругового м'яза ока. У випадках з більш розвиненою клінічною картиною судоми захоплюють всю.
Посилання в тексті роботи "Розвиток республіканської форми правління в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОВАЛЕВ - Георгій Олексійович (1947- 1997) - російський психолог, д-р психологічних наук (1991), професор Академії Державної служби при Президентові РФ. У 1969 р. закінчив факт психології БРЕШУ. З 1972 р. працював в створеному Б.Г. Ананьевим Інституті комплексних соціальних досліджень при БРЕШУ. Переїхавши в 1974 р. в Москву, працював в НДІ проблем вищої школи. У 1976 р. став аспірантом, а потім співробітником лабораторії соціальної перцепции НДІ ОїПП АПН СРСР (нині ПІ РАО). Одним з перших він звернувся до прикладної соціальної психології, випробувавши різні види тренінгу з метою корекції психологічних.
Психоаналіз - (від греч. psyche - душа і analysis - розкладання, розчленування, дослідження), 1) теоретичний напрям в психології, висхідний до ідей австрійського психіатра і психолога З. Фрейда. Початковим моментом створення П. Фрейд вважав відкриття і застосування в клінічній практиці методу вільних асоціацій (1896) при вивченні і лікуванні істеричних неврозів. Надалі була створена общепсихологическая теорія, що ставить в центр уваги рушійні сили душевного життя, мотиви, потяга, значення. Була розроблена структурна схема психіки, в якій були виділені три рівні: свідомий, підсвідомий, несвідомий. Для опосередкування.
СОН - (sleep) - фізіологічне явище, при якому організм занурюється в несвідомий стан, під час якого зв'язок з навколишнім світом в значній мірі ослабляється і активність головного мозку є практично непомітною (не вважаючи підтримки основних життєвих функцій організму, наприклад, дихання), але чітко визначається на електроенцефалограмме (ЕЕГ). По особливостях ЕЕГ виділяють п'ять стадій сну, які характеризуються на ЕЕГ різними хвилями. У стані розслабленого пильнування переважає ритм з мінливою амплітудою. У стадії А (перехід від пильнування до сну) він поступово зникає і з'являються все більш тривалі.

Спілкування і мистецтво: роль емпатии - Емпатія (Е.) один з найважливіших механізмів художнього сопереживания, суть Е. при О. з витворами мистецтва - уявне перенесення себе в думці, почуття і дії автора твору і структурування світу по його образу. У процесі Е. здійснюється ідентифікація, тобто переживання своєї тотожності з,, уявним художнім об'єктом, що представляється, що сприймається і зараження його почуттями і переживаннями. Е. як різновид емоційних явищ виникає у людини при сприйнятті не тільки цілісного художнього твору, але і може бути викликана разл. художніми прийомами (в музиці - муз. інтонацією, муз. образом, в живописі.
НАДІЙНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ - поняття, до-ой бере свій початок в теорії надійності технич. систем. Воно набуло поширення в загальній теорії систем, біології, соціологій. Цим терміном означається здатність організації виконувати задані програми поведінки при зміні внутрішніх і зовнішніх умов. Програма визначає послідовність дій, к-рі повинен здійснювати індивід, підрозділ або організація загалом. Отже, в ній містяться і критерії надійності, до числа к-рих відносяться ритмічність, якість, продуктивність і т. п. Абсолютна Н.о. (як і інш. систем) неможлива. Але в той же час кожна з організацій (систем) прагне до.
ГРУПА ТИСКУ - (pressure group) (Політична наука) - асоціація людей, організована з метою впливу на політику і дії урядів або просто зміни громадської думки. На відміну від політичних партій, вони не прагнуть стати урядом, хоч у деяких разах організації, початківці як групи тиску, можуть перетворюватися в політичні партії. Терміни груповий інтерес і група тиску використовуються взаємозамінним образом. Можна провести відмінність між: (а) групами, які досягають успіху, хоч би тимчасово, у встановленні тривалих прямих відносин з урядом (наприклад, Союз національних фермерів з Міністерством.
Хоркхаймер, Макс - (1895-1973) - німецький філософ і соціолог, один з основоположників Франкфуртської школи неомарксизма, директор Франкфуртського інституту соціальних досліджень (1931-1965) і видавець "Журналу соціальних досліджень" (1931-1941). Хоркхаймер розробив специфічну версію неомарксизма "критичну теорію", став співавтором програмної роботи франкфуртского неомарксизма "Діалектика освіти", в основу якої встановлена ідея "божевілля" розуму, що "ушкодилося" внаслідок початкового протистояння його природі як воля до влади, переважної все природне в людині і поза ним. Джерела "божевілля".