Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.....5
1.1. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності і як система суспільно-правових відносин.....5
1.2. Поняття використання, управління, та комерціалізації інтелектуальної власності.....12
Розділ 2. Характеристика суспільно-правових відносин щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.....16
2.1. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.....16
2.2. Ліцензійний договір.....23
2.3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.....28
2.4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.....30
Розділ 3. Класифікація ліцензійних договорів.....33
Висновки.....36
Література.....38
Додатки.....41

Для придбання курсової роботи "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності"

Курсова робота "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" і призначений виключно для пошукових систем.

Порядок перекладу житлового приміщення в нежиле і нежилого приміщення в житлове - (див.: Переклад житлового приміщення в нежиле і нежилого приміщення в житлове). Прийнятий наступний порядок перекладу житлового приміщення в нежиле приміщення і нежилого приміщення в житлове приміщення. Власник відповідного приміщення або уповноважена ним особа (заявник) до органу місцевого самоврядування, здійснюючий переклад приміщень, по місцезнаходженню перекладаного приміщення представляє наступні документи: - заява про переклад приміщення; - документи, що встановлюють право на перекладане приміщення (оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії); - план перекладаного приміщення з. МОНАРХІЯ - форма правління держави, при яким главою держави є монарх. М. може бути абсолютною, або необмеженою, при якій монарх має абсолютну владу, і обмеженої, або конституційною, представленою дуалістичною або парламентарною монархією. Абсолютная М. - форма правління, при якій монарх має всю повноту державної влади. Передусім він видає закони і інакші загальнообов'язкові правила (в формі указів, декретів, розпоряджень). Безпосередньо управляє державою, вирішує найважливіші державні справи. Може створити для цих цілей уряд, формує його склад, наділяє повноваженнями і відміняє акти уряду. Є верховним суддею. Дострокове голосування - інститут, що забезпечує виборцю, учаснику референдуму, який в день голосування буде бути відсутнім по місцю свого проживання і не зможе прийти в дільничу комісію, можливість проголосувати достроково. Дострокове голосування повинне бути передбачене відповідним федеральним конституційним законом, федеральним законом, законом суб'єкта Російської Федерації у випадках, якщо в них не встановлюється можливість голосування по відкріпних посвідченнях для голосування на виборах, референдумі. Федеральний закон "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської. Якобінська конституція - конституція Франції, прийнята в період якобинской диктатури, після того як був різко розкритикований якобінцями і знехтуваний Конвентом проект конституції, розроблений жирондистами. Підготовлений Комітетом суспільного порятунку новий проект був 24 червня 1793 р. затверджений Конвентом, схвалений більшістю голосів виборців на первинних зборах. Як преамбула в Конституцію була вміщена Декларація прав людини і громадянина, положення якої застосовно до державного устрою були деталізовані в далі Конституційному акті, що слідував. Ідейною основою Я.к. стали вчення Ж.Ж. Руссо про демократичну.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

"ПОЛІТИЧНІ ЗЛОЧИНИ" - поняття, що зустрічається в буржуазному карному праві, що відносить до "П. п." всякого роду дії, представляючі собою акти класового опору трудящих режиму капіталістичної експлуатації і пригноблення. Карне законодавство більшості буржуазних країн ставить "П. п." на перше місце і особливо суворо карає "злочини" цієї категорії. Ще кодекс Наполеона 1810 р. (із змінами 1832 р.) присвячує злочинам проти безпеки держави 25 статей, встановлюючи в 16 з них як покарання смертну страту. У дореволюційному російському праві по Карному укладенню 1903 р. як "П. п.". ПЕНСІЯ неДЕРЖАВНА - грошова виплата вкладнику недержавного пенсійного фонду (НПФ), здійснювана фондом відповідно до вибраних вкладником пенсійних схем при настанні обставин і з дотриманням умов, визначених в договорі, що укладається НПФ і вкладником, з сум пенсійних накопичень, що формуються за рахунок його пенсійних внесків. Вкладником фонду може бути юридична або дієздатна фізична особа, що здійснює внески. Учасник фонду - фізична особа, на користь якого відповідно до Договору про недержавне пенсійне забезпечення здійснюються пенсійні внески і виробляються регулярні грошові виплати (П.н.). Учасник може виступати. СВОП - (англ, swap, swop) -1) вигляд фінансових операцій, при яких покупець (продавець) валюти, цінних паперів в момент її купівлі (продаж) бере на себе зобов'язання через якийсь час продати (купити) цю валюту, цінні папери. Операції такого роду зручні для банків в значенні підтримки ліквідності їх балансу. Операції супроводяться сплатою відсотків, і кожна з сторін прагне задовольнити свій комерційний інтерес, домовляючись про рівень процентних ставок за період користування валютою, золотом або іншим об'єктом операцій. Існує ряд видів свопу-операцій: своп з метою продовження термінів дії цінних паперів.
У вступі курсової "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Брак - це юридично оформлений вільний, добровільний союз чоловіка і жінки, укладений на умовах і в порядку, встановлених законом, направлені на створення сім'ї і породжуючих права і обов'язки чоловіків. По сімейному законодавству браком признається виключно брак, зареєстрований в органах запису цивільного стану. Бажаючі одружитися подають про це спільну письмову заяву до органу ЗАГСа. Якщо присутність обох майбутніх чоловіків на момент подачі заяви скрутна або неможлива, то заява може бути роздільною. У цьому випадку підпис особи, що не має можливості з'явитися, повинна бути нотаріально.

Призначення покарання по сукупності (ідеальної або реальної) злочинів - правила, визначені в ст. 69 УК і вживані у випадку здійснення особою двох або більше за діяння, передбачені різними статтями або однієї статей УК, ні за одну з яких особу не було осуджено, при цьому суд призначає покарання за кожний злочин окремо і для встановлення остаточного покарання використовує принципи поглинання, часткового або повного складання покарань. Законодавець встановив, що якщо довершені злочини є тільки злочинами невеликого тягаря, то остаточне покарання призначається двома способами: шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим або шляхом часткового або повного. СУДИМІСТЬ - правовий стан, створений для особи фактом засудження його судом до якої-небудь міри покарання за здійснення злочину. С. по деяких видах злочинів може мати значення обставини, перешкоджаючої заняття-певних посад (напр., посади касира, бухгалтера). При здійсненні нового злочину С. до її погашення є обтяжуючою обставиною (п. "в" ст. 47 УК). Не мають С. особи, по суду виправдані (ст. 10 "Основних початків карного законодавства Союзу ССР і союзних республік", ст. 55 УК), в тому числі особи, яким при виголошенні виправдувального вироку оголошене застереження (ст.
Список літератури курсової "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" - більше 20 джерел. Теорія Піаже - (Piaget's theory) Починаючи приблизно з 1960 року теорія розвитку інтелектуальної компетентності, висунена швейцарським біологом і філософом Жаном Піаже, домінує серед концепцій розвитку інтелекту чол., що охоплюють період з дитячого віку до досягнення взрослости. Основна увага Піаже приділяє розвитку мислення дитини, і передусім - розвитку логічного мислення. Він виходить з того, що, розвиваючись, мислення дитини зазнає ряду таких принципових змін, від к-рих залежить те, як саме він буде мислити, ставши дорослим (хоч мислення дорослого якісно відрізняється від мислення дитини), і завжди рухається у. МЕНИНГОКОККОВАЯ ІНФЕКЦІЯ - інфекційна хвороба, що викликається менингококком. Менингококк грамотрицателен, нерухомий, суперечка не утворить, мало стійкий до зовнішніх впливів. Прямі сонячні промені, температура нижче за 22 °З, висихання приводять до швидкої загибелі мікроба. Кип'ятіння вбиває його вмить. Джерелом збуджувача інфекції є хворою чоловік або бактериовиделитель. Найбільш небезпечний в епідемічному відношенні хворий менингококковим назофарингитом. Збуджувач інфекції передається повітряно-краплинним шляхом з капельками слизу при кашлі, чханням, розмові. Зараженню сприяють скупченість людей, тісний.

Психологія вчення - (синонім: психологія навчання) - один з двох основних розділів педагогічної психології, присвячений вивченню процесу вчення як пізнавального процесу, свідомо направленого на придбання знань і умінь (досвіду діяльності) в різних предметних областях в ситуації організованого навчання. П. у., таким чином, виявляє специфіку функціонування всіх пізнавальних процесів у учнів в ході придбання знань і умінь в навчанні як компонентів процесу вчення. Головною задачею в дослідженні вчення є виявлення складу і чинників вчення, що визначає його основні властивості (результативність, тривалість.
Посилання в тексті роботи "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Відношення родитель-дитина - (parent-child relations) Коли люди стають батьками (внаслідок вагітності, усиновлення дитини або повторного браку), вони виявляються в ситуації порушеної рівноваги, адапт. до до-ой вимагає значних зусиль. Батьки прагнуть встановити тісні взаємовідносини зі своєю новонародженою або приймальною дитиною, однак при цьому вони тж хочуть зберегти хороші подружні відносини, дружні зв'язки і, можливо, продовжити свою професійну кар'єру. Поява нової дитини означає для чоловіків обмеження, к-рих раніше не існувало. Все більше батьків починають розуміти важливість тієї ролі, к-рую вони грають в. ПЕРСОНІФІКАЦІЯ - психічна організація переживань людини, сприяюча формуванню внутрішнього образу інших людей.    Уявлення про персоніфікацію було важливою частиною межличностной теорії Г.С. Саллівана (1892-1949), відповідно до якої формування персоніфікацій має місце в період раннього дитинства. Він виходив з того, що персоніфікація хорошої матері, що формується у немовляти є сприйнятим ним образом її участі в ситуаціях годівлі, що періодично повторюються і інтеграції інших потреб, дозволених шляхом їх задоволення. Ця персоніфікація "символізує інтеграцію, підтримку і дозвіл ситуацій, що є. Діалогичность - інтегральна і об'ємна властивість особистості, що характеризує її здатність (інтелектуальну, емоційну, поведенческую) до діалогічному О. Феномен Д. має трехкомпонентную структуру, в склад до-ой входять відношення, відображення і звертання, к-рі об'єднуються в "коммуникативном ядрі" (А. А. Бодальов) особистості, будучи його складовою частиною. Д. являє собою не тільки спрямованість суб'єкта О. на пізнання інш. людини, але і показник конкретної реалізації діалогічної програми даного суб'єкта і його емоційного стану в О. В області вневрачебной психотерапії-консультуванні фахівцями.

ТЕОРІЯ КОГНИТИВНОГО ДИСОНАНСУ - (англ. cognitive dissonance theory; від англ. cognition - знання dissonance - невідповідність, розбіжність) - соціально-психологічна теорія, розроблена амер. психологом Леоном Фе-стінгером (1957) для пояснення змін т. н. когниций (думок, аттитюдов, переконань) як способу усунення смислових конфліктних ситуацій. Однієї з особливостей Т. до. д. є те, що вона зв'язує воєдино афект і інтелект, емоційний і когнитивний компоненти установок. Стан когнитивного дисонансу виникає, коли ми усвідомлюємо, що діємо або діяли без достатніх на те основ, в суперечності зі своїми аттитюдами і переконаннями. РИКЕР - (Ricoeur) Поль (р. 1913) -французький філософ і філолог. Один з лідерів герменевтики. Д-р філології, професор Паріжського університету (1956). Почесний президент Міжнародного ин-та філософії. Поч. професор Сорбонни і ун-та Нантера. Поч. професор релігійної школи Чикагського університету. Академік академії гуманітарних досліджень (1996, Москва). Чл. редкол. журналу Метафізика і мораль. Після закінчення факту гуманітарних наук працював викладачем в різних ліцеях (1933-1939). Випробував вплив ідей 3. Фрейд, Ф. Де Соссюра, Е. Мунье, Е. Гуссерля, М. Хайдеггера і Г. Марселя. Відвідував. Гарантірованность роботи - (job security) Нек-рі теоретики, напр. А. Маслоу, виділяли Г. р. як одне з осн. компонентів професійних аттитюдов і інтересів працівників. Угрози Г. р. можуть виникати або внаслідок дії економічних чинників, к-рі ведуть до зниження попиту на робочу силу, або внаслідок рішення роботодавця звільнити працівника за погано виконану роботу, невиконання роботи або по інш. причинах подібного роду. Проти кожної з цих загроз існує безліч способів захисту. Профспілки очолили рух за виробіток процедур дозволу трудових конфліктів і використання третейського суду з метою захисту працівників від звільнень по. Моріта-терапія - (morita therapy) М. - це японська модель психотер., запропонована на початку XX в. психіатром з Токіо Шома Моріта. Теорія методу, осн. на буддизмі, визнає неминучість тривоги, страху і інш. видів дискомфорту в челов. існуванні. Тому терапія має на меті не досягнення життя, вільного від симптомів, а реалістичне прийняття актуального страждання. Клієнт в М. вчиться відповідати на вимоги реальності просто тому, що реальність вимагає такої реакції, а не тому, що ця поведінка приведе до лікування в значенні поліпшення самопочуття. Метою є злиття "Я" ( "self") з вимогами навколишньої дійсності.