Роль та місце міліції в системі ОВС України

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Правове регулювання діяльності міліції, її підпорядкованість.....5
Розділ 2. Основні напрями діяльності міліції.....11
Розділ 3. Організаційна структура служб міліції, які здійснюють адміністративну діяльність.....22
Висновки.....39
Література.....41

Для придбання курсової роботи "Роль та місце міліції в системі ОВС України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Роль та місце міліції в системі ОВС України"

Курсова робота "Роль та місце міліції в системі ОВС України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Роль та місце міліції в системі ОВС України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Роль та місце міліції в системі ОВС України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Роль та місце міліції в системі ОВС України" і призначений виключно для пошукових систем.

Користування житловим приміщенням - Користування житловим приміщенням здійснюється з урахуванням дотримання прав і законних інтересів проживаючих в цьому житловому приміщенні громадян, сусідів, вимог пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних і інакших вимог законодавства, а також відповідно до правил користування житловими приміщеннями, затвердженими Урядом РФ. Згідно з статтею 23 Федерального закону від 30 березня 1999 року N 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" житлові приміщення по площі, плануванню, освітленості, інсоляції, мікроклімату, повітрообміну, рівням шуму, вібрації, іонізуючих і. СОЦІОЛОГІЧНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ (соціологічна школа права) - напрям в сучасній теорії права. Формування С.ю. почалося на виході XIX в., коли соціологія виділилася в самостійну галузь знань і її методи набули поширення в суспільних дисциплінах. Соціологічні теорії права складалися двома шляхами: з одного боку, шляхом створення правових концепцій в рамках загальної соціології, а з іншою - внаслідок застосування соціологічних понять і методів в області юридичних наук. Сучасні дослідники проводять тому відмінність між соціологією права і С.ю. До складу соціології права звичайно включають вчення, створені як соціологами, так і юристами. Найбільші. УЧНІВСТВО - в СРСР підготовка нових кваліфікованих робітників або перенавчання вже зайнятих на виробництві для підвищення їх кваліфікації або отримання ними іншої спеціальності. Підготовка кваліфікованих робітників і підвищення кваліфікації працюючих на виробництві мають велике значення для підняття культурно-технічного рівня робітників до рівня технічного персоналу. Підготовка нових робітників проводиться: 1) системою гос. трудових резервів - в ремісничих, залізничних училищах, в школах фабрично-заводського навчання (ФЗО) і інших училищах і школах трудових резервів; 2) в школах. Договір на надання ефірного часу (друкарської площі) для цілей передвиборної агітації на платній основі - цивільно-правовий договір, що укладається між організацією телерадиовещания (редакцією періодичного друкарського видання) і зареєстрованим кандидатом, уповноваженим представником виборчого об'єднання (виборчого блоку), на надання ефірного часу (друкарської площі) з метою передвиборної агітації на платній основі. Здійснюється в простій письмовій формі відповідно до вимог виборчого законодавства і ГК РФ. Предметом договору може бути тільки надання ефірного часу (друкарської площі) для цілей передвиборної агітації. Особливості висновку і змісту таких договорів регулюються виборчими законами.
Кожна вагома структурна частина курсової "Роль та місце міліції в системі ОВС України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СИСТЕМА ПРОТИВОДИМНОЙ ЗАХИСТУ - комплекс технічних засобів для обмеження поширення продуктів горіння у внутрішніх об'ємах будівель і споруд і, переважно, запобігання блокуванню димом (задимлення) шляхів евакуації і евакуаційних виходів при виникненні і розвитку пожежі. як додаткові функції С. п. з. реалізовуються наступні: створення необхідних умов для постійного перебування персоналу, обслуговуючого спеціальне обладнання, в безперервному циклі роботи (командно-диспетчерські пункти аеропортів, блокові щити управління аЕС, спецзв'язок, радиотелевизионні станції і інш.), для бойових дій пожежної охорони по виконанню. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА - різновид соціальної поведінки людей. У умовах існування правової держави і цивільного суспільства - певний стандарт соціально значущих дій і вчинків людей. Правомірна поведінка є антиподом неправомірної або протиправної поведінки. Головною особливістю П. п. вважається суворе і неухильне проходження що міститься в нормах права правовим вимогам і велениям. Про правомірність або неправомірність поведінки можна судити по тому, чи узгодяться дії або вчинки людей з правовими розпорядженнями. Це ж торкається і діяльності різних державних і недержавних органів і організацій, а також різних. ДАКТИЛОСКОПІЯ - (греч. daktylos - палець і skopeo - дивлюся) - розділ криміналістики, що вивчає будову узорів, що утворюються папілярними лініями, з метою карної реєстрації. розшуку і пізнання злочинців. Метод дактилоскопічної реєстрації розроблений в кінці XIX в. (Ф. Гальтоном - Е. Генрі. Великобританія), доповнювався і удосконалився криміналістами і антропологами різних держав, в Росії - П.С. Семеновським. У Россиї Д. введена з 1907 р. для обліку бродяг, з 1908 р. - злочинців-рецидивістів. Наукову основу Д. складає вивчення властивостей узорів папілярних ліній - індивідуальність і.
У вступі курсової "Роль та місце міліції в системі ОВС України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАЛУЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО В ЗДІЙСНЕННЯ ЗЛОЧИНУ - злочин проти сім'ї і неповнолітніх, передбаченого ст. 150 УК РФ і що полягає в залученні неповнолітнього в здійснення злочину шляхом обіцянок, обману, загроз або інакшим способом, довершене особою, що досягла 18-літнього віку. В. н. в з. п. може здійснюватися наступними способами: 1) обіцянка грошей, подарунків, розваг і т. д.; 2) обман, тобто коли неповнолітній, виконуючи прохання дорослого, не усвідомлює, що здійснює злочин, будучи введений в помилку; 3) загрози заподіяти матеріальна шкода, зганьбити в очах однолітки і товаришів, виключити з середи повсякденного спілкування.

Попередження - міра адміністративного покарання, виражена в офіційному осуді фізичної або юридичної особи. Попередження є основним виглядом покарання, виноситься в письмовій формі. Усно висловлене правопорушнику попередження є мірою виховального впливу і своєрідною формою звільнення його від адміністративної відповідальності за скоєне. Як найбільш м'яка міра адміністративного покарання попередження застосовується за довершені уперше відносно суспільно менш шкідливі адміністративні правопорушення. Якщо при здійсненні фізичною особою адміністративного правопорушення призначається адміністративне покарання у вигляді. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ - звернене до певних органів або посадових осіб пропозицію (вимога) депутата надати інформацію з того або інакшого питання, що знаходиться в компетенції представницького органу, в який входить депутат. Д.з. вноситься на засіданні представницького органу; відповідь адресується не депутату - автору Д.з., а представницькому органу. Запит - засіб привернути увагу представницького органу, як правило, до злободенної проблеми. Запит відрізняється від депутатського звертання, відповідь на яке дається органом, посадовою особою тільки депутату. На відміну від питань, які депутати задають.
Список літератури курсової "Роль та місце міліції в системі ОВС України" - більше 20 джерел. Організація - [від греч. organizo - влаштовую] - структурне впорядковане і взаимообусловленное об'єднання індивідів і груп, які функціонують, керуючись загальною метою і інтересами і підкоряючись певним програмним планам. У соціальній психології і, передусім, в психології управління найбільш детально досліджені формальні організації, життєдіяльність яких досить жорстко орієнтована їх офіційним соціальним статусом, а відповідність їх активності - правилами і нормами, заданими їх адміністративно-юридичним положенням в системі суспільних зв'язків. Таким чином, в рамках подібних, формальних організацій. ТОЛМЕН ЕДВАРД ЧЕЙС - Едвард Чейс Толмен народився 14 квітня 1886 р. в Вест-Ньютоне, штат Массачусетс, США. Він зростав в спроможній ліберальній сім'ї, його батько займався приватним бізнесом. Спочатку Толмен поступив в Массачусетський технологічний інститут, де вивчав електронну інженерію. Навчаючись на останньому курсі, він захопився психологією верб 1911 р. поступив в Гарвардський університет на факультет філософії і психології. У той час в університеті працював вчений Мюнстерберг, який організував при Гарварде експериментальну лабораторію, де і став працювати Толмен. Дослідження, проведені тут і його.

Основні історичні етапи розвитку психологічної науки - Перші уявлення про психіку були пов'язані з анимизмом (лати. анима - дух, душа) - древнейшими поглядами, згідно з якими у всього, що існує на світі, є душа. Душа розумілася як незалежна від тіла суть, керуюча всіма живими і неживими предметами. Згідно з древньогрецький філософом Платону (427-347 рр. до н. е.), душа у людини існує, перш ніж вона вступає в з'єднання з тілом. Вона є образ і витікання світової душі. Душевні явища поділяються Платоном на розум, мужність (в сучасному розумінні - воля) і жадання (мотивація). Розум розміщується в голові, мужність - в груди, жадання - в брюшной.
Посилання в тексті роботи "Роль та місце міліції в системі ОВС України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Манія - Для манії (або маніакального синдрому) характерна маніакальна тріада, що включає в себе: гипертимию - підведений радісний настрій, прискорення асоціативних процесів, а також рухове збудження з прагненням до якої б те не було діяльності. Вираженість вищепоказаних розладів варіює. Асоціативна діяльність може прискорюватися в різній мірі і коливатися від незначного полегшення асоціативної діяльності до "стрибки ідей". Підвищення рухової активності може досягати рівня безладного збудження, що носить назву спутаної манії. Настрій у таких осіб буває не тільки радісним і веселим, але в. Воля як характеристика свідомості - Всі дії людини можуть бути поділені на дві категорії: мимовільні і довільні. Мимовільні дії здійснюються внаслідок виникнення що неусвідомлюються або недостатньо спонук, що виразно усвідомлюються (влечений, установок і т.д.). Вони мають імпульсивний характер, позбавлені чіткого плану. Прикладом мимовільних дій можуть служити вчинки людей в стані афекту (подиву, страху, захоплення, гніву). Довільні дії передбачають усвідомлення мети, попереднє представлення тих операцій, які можуть забезпечити її досягнення, їх черговість. Всі вироблювані дії, що здійснюються свідомо і що мають мету, названі так. Аутотренінг - Одним з самих могутніх коштів відновлення емоційної рівноваги є аутотренинг - особлива методика самовнушения на фоні максимального мишечного розслаблення. Запропонував термін і детально розробив методику аутотренинга (AT) німецький професор-психіатр Шульц (1884-1970). AT допомагає швидко зняти зайву нервно-мишечную напруженість, хвилювання, вияв неврозів і вегетативно-судинної дистонии, головні болі, млявість, дратівливість, неприємні відчуття, дозволяє управляти настроєм, мобілізувати всі душевні і фізичні сили на досягнення поставленої мети, допомагає заснути в будь-який час діб для.

ІШІАС - ишиальгия, неврит і невралгія сідничого нерва. У минулому термін <ішіас> був дуже поширеним, в цей час більш прийнятий діагноз пояснично-крестцовий радикулит> або <пояснично-крестцовий фуникулит>. Розрізнюють: 1) верхній- ішіас - поразка екстрадуральной частини корінця і канатика; 2) середній ішіас-захворювання сплетення; 3) нижній ішіас-поразка сідничого нерва і його гілок. Найчастіше зустрічається верхній ішіас (пояснично-крестцовий радикулит і фуникулит). Потрібно уточнити, чи є первинний ішіас, зумовлений інфекційною або токсичною поразкою самого нерва, або. ЕРОС - (Eros) - в грецькій міфології, поезії і культе бог любові - персоніфікація любові, космогоническая сила природи; психологічно Ерос втілює зв'язуючий початок, функцію зв'язку, спорідненості (див. також логос). Як принцип психічної активності відповідає, на думку Юнга, жіночій психології. У даному контексті відповідний принцип в чоловічій психології - логос. Правда, в багатьох випадках Юнг вважає за можливе співіснування ероса і логоса в межах одного індивіда будь-якої підлоги. У більш широкому глибинно-психологічному значенні Ерос як принцип персоніфікує життєву силу на відміну від. ТРАНССЕКСУАЛИЗМ - (від лати. trans - через, пері sexus - підлога) - стійка невідповідність статевої ідентичності суб'єкта його біологічній (тілесному, паспортному) підлозі, переконаність в "неправильність" своєї підлоги і витікаюче з цього бажання належати до проти, підлозі. Транссексуал сприймає будову свого тіла і статевих органів як неправильне і тому прагне "виправити" його. Вже маленькі дети-транссексуали неусвідомлено використовують різні способи "корекції". Їх роздратовує власне ім'я, - вони вибирають собі інш., відповідне проти, підлозі; аналогічна картина. Нав'язливі страхи - мимовільно, непереборно виникаючі панічні страхи об'єктів і ситуацій, які не представляють якої-небудь реальної загрози. Цікаво, що деякі пацієнти здатні гідно долати дуже серйозні реальні небезпеки, але виявляють абсолютну безпорадність в спробах справитися з нав'язливими страхами. Патогномоничними (див.) ознаками нав'язливих страхів вважаються: 1. страх носить стійкий і досконалий не контрольований свідомими зусиллями характер, з'являючись всякий раз в суворо певних ситуаціях; 2. спостерігається непереборна потреба уникати контактів з об'єктами нав'язливого страху; 3. страх є.