Свобода договору в цивільному законодавстві

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття свободи та волевиявлення у цивільному праві ... 6
Розділ 2. Форми прояву свободи при укладанні договору ... 18
Розділ 3. Відповідальність сторін ... 23
Висновки ... 32
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Свобода договору в цивільному законодавстві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Свобода договору в цивільному законодавстві"

Курсова робота "Свобода договору в цивільному законодавстві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Свобода договору в цивільному законодавстві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Свобода договору в цивільному законодавстві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Свобода договору в цивільному законодавстві" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ - основний закон колгоспного життя, прийнятий 2-м Всесоюзним з'їздом колгоспників-ударників і утвеожденний СНК СРСР і ПК партії 17 лютого 1935 р. (СЗ 1935 р. № 11. ст. 82). У П. у. з. а. містяться положення, що охоплюють всі сторони колгоспного життя. Статут містить 8 розділів. У [Газ справі "Меті і задачі" зафіксований один з корінних марксистсько-ленінських принципів колгоспного будівництва - принцип добровільності об'єднання в колективні господарства, і вказується, що колгоспний шлях, шлях соціалізму - є єдино правильний шлях для трудящих селян. У розділі "Про. нетрадиційні методи отримання інформації за рубежем - Під нетрадиційними (неординарними) методами маються на увазі способи отримання людиною інформації внечувственним образом в формі ясновидіння або різним образом відповіді, що виявляється іншою особою на в думках питання, що задається оператором-шукачем. Характер відповіді відбивається на стані індикатора (биолокационной рамки, маятника), що використовується при цьому або на змісті автоматичного листа. До таких методів відноситься і телепатія - "читання" однією особою думок іншої особи, отримане без якого-небудь контакту. Що Перший отримав широку. БОЯРСКАЯ ДУМА - рада найбільших феодалів при великому князі (з 1547 р. - при царі) в Російській державі. У період феодальної роздробленості ця рада не являла собою установи, що постійно діяла і не мала певного складу і компетенції. У кінці 15 в. рада при князі стає постійним органом зі суворо певними функціями і отримує особливу назву "Боярська дума". Б. д. вирішувала спільно з князем (пізніше царем) всі основні питання законодавства, управління, суду, зовнішньої політики. Б. д. була вищою судовою інстанцією. Вона розглядала політичні злочини, злочини по посаді, місницькі спори (див. Місництво) і. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУСПІЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ - передбачена законом сукупність прав і обов'язків суспільного об'єднання, гарантії і порядок його діяльності, а також процедури припинення або припинення його діяльності. Правове положення суспільних об'єднань в РФ, порядок їх створення і діяльності врегульовані Федеральним законом від 19 травня 1995 р. "Про суспільні об'єднання" (з изм. і доп.). Згідно з цим Законом суспільне об'єднання для здійснення статутних цілей має право вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність; брати участь у виробітку рішень органів державної влади і органів місцевого самоврядування; провести збори.
Кожна вагома структурна частина курсової "Свобода договору в цивільному законодавстві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ - методика розслідування і тактика окремих слідчих дій, коли вирішується задача розкриття злочину в максимально стислі терміни, як прийнято вважати - за троє діб з моменту виявлення злочину або надходження повідомлення про нього (вотдельних, особливо складних випадках цей термін збільшують до 10 - 15 сут). По гарячих слідах частіше за все розсліджувати такі злочини, як крадіжки, грабунки, розбійні напади, шахрайство, хуліганство, згвалтування, вбивства, хабарництво, фальшивомонетництво і недо - рі інш.  Розслідування злочинів по гарячих слідах протікає в специфічних умовах. Це пов'язано. Звільнення від відбування покарання в зв'язку з витіканням термінів давності звинувачувального вироку суду - вигляд звільнення від покарання, вживаний судом відносно особи, осудженої за здійснення злочину, якщо звинувачувальний вирок суду не був приведений у виконання в терміни, вказані в ч. 1 ст. 83 УК, від дня вступу його в законну силу. Під давністю виконання звинувачувального вироку суду розуміється витікання встановленого законом терміну, який усуває можливість застосування призначеного судом покарання до особи, осудженої за здійснення злочину. Основою звільнення від покарання в зв'язку з витіканням термінів давності виконання звинувачувального вироку є втрата або істотне зменшення. НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ - щомісячні доплати до тарифних ставок (окладам) працівників в залежності від стажу роботи в одній організації в певних галузях управління і народного господарства. Надбавки за вислугу років виплачуються працівникам центральних і територіальних органів виконавчої влади, а також правоохоронних органів. Початковими для виплати таких надбавок з'явилися постанова Уряди РФ від 8 липня 1993 р. № 638 "Про порядок і умови виплати щомісячних надбавок до посадового окладу за вислугу років для працівників центральних органів федеральної виконавчої влади" і від 18 листопада 1993 р. № 1177 "Про.
У вступі курсової "Свобода договору в цивільному законодавстві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ - способи забезпечення дотримання норм міжнародного права і виконання міжнародних зобов'язань. Основний вигляд Таке поручительство-гарантія може бути індивідуальним, коли воно виходить від однієї держави, або колективним, коли його приймають на себе спільно декілька держав. Поручительство-гарантія звичайно вдягається в форму спеціального договору, який називається гарантійним договором. Згідно з таким договором, одне або декілька держав беруть на себе зобов'язання забезпечити дотримання певних норм міжнародного права або договору, укладеного між іншими державами. Предметом гарантійного.

Психологічні аспекти боротьби із злочинністю неповнолітніх - Безліч проведених досліджень проблем злочинності неповнолітніх привели до однозначного висновку про те, що її основною причиною є дефекти социализации в рамках найближчої і основної соціальної структури - сім'ї. Інше виведення - існуюча система правоохрани не придатна ні для попередження правопорушень неповнолітніх, ні для відправлення правосуддя по пов'язаних з ними справах. Вказані обставини практично виводять проблематику боротьби із злочинністю неповнолітніх за межі існуючої організації правоохоронної діяльності як явно неадекватних предмету. Основний напрям цієї роботи - створення. УМОВНА ОПЕРАЦІЯ - 1) в цивільному праві - операція, юридичні наслідки здійснення якої ставляться в залежність від якої-небудь обставини (події або дії третьої особи), яка може наступити або не наступити в майбутньому. Операція не може вважатися умовною, якщо вказана обставина наступила до моменту її здійснення або відома, що воно наступить. У відповідності зі ст. 157 ГК РФ операція може бути довершена під відкладальною або анулювальною умовою. Вус. вважається довершеної підлога відкладальною умовою, якщо сторони поставили виникнення прав і обов'язків в залежність від обставини, відносно якої невідомо, наступить.
Список літератури курсової "Свобода договору в цивільному законодавстві" - більше 20 джерел. Плюралізм - [від лати. pluralis - множинність] - демонстрація і реалізація різних, инвариантих позицій, думок, точок зору в умовах спільної діяльності і спілкування з приводу питань і задач, особово значущих для кожного і принципово важливого для спільності загалом. При цьому необхідно спеціально обговорити, що неспівпадання думок, відсутність їх нівелювання, поверхневої єдності ні в якій мірі не означає, що в спільності склалася конфліктна ситуація. Більш того на етапі дискусійного визначення "що" і "як" слід робити подібне відверте зіткнення індивідуальних думок, що. Розумова пасивність-розумова активність - (mindlessness-mindfulness) У. п. можна визначити як стан зниженої пізнавальної активності, в до-ром індивідуум обробляє сигнали з навколишнього середовища досить автоматично, не беручи до уваги нові (або просто інакші) аспекти цих сигналів. У. а., в протилежність цьому, яв-ця станом, в до-ром средові сигнали свідомо обробляються, а індивідуум залучений в активне конструювання своєї середи. Тут виникає помітний констраст з станом У. п., в до-ром індивідуум має справу з вже сконструйованою середою. Обробка информ. в стані У. п. може виникнути або після багаторазових повторень конкретного.

Бланкові (типу олівець-папір) тести інтелекту - (pencil-and-paper intelligence tests) Б. т. і., на відміну від їх аналогів, що індивідуально проводяться, економічні з т. зр. тимчасових і грошових витрат, оскільки вони можуть провестися в групах. Крім того, групові тести інтелекту можуть бути швидко і об'єктивно оброблені, дозволяючи т. про. користувачам отримувати необхідну информ. протягом порівняно коротких проміжків часу. Виникнення групових тестів При створенні групових інтелектуальних тестів психологи прагнули відтворити результати індивідуальних тестів інтелекту, таких як шкала інтелекту Стенфорд-Бине. Отис, аспірант Льюїса.
Посилання в тексті роботи "Свобода договору в цивільному законодавстві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Емоційне зараження - (emotional contagion) Е. з. - це "тенденція до автоматичного наслідування і синхронізації виразів осіб, голосових реакцій, тілесних поз і рухів з виразами обличчя, голосовими реакціями, позами і рухами інш. чол., що приводить до зближення з ним в емоційному відношенні". Теоретічеськи Е. з. може досягатися різними способами. Нек-рі дослідники вважають, що в основі цього феномена можуть лежати свідомі процеси мислення, аналізу і уяви. Аронфрид затверджував, що люди повинні вчитися розділяти емоції інш. людей і що зараження яв-ця умовною емоційною реакцією. Більшість, однак, вважає, що. Сприйняття розвиток - (синоніми: сенсорний розвиток, перцептивное розвиток) - один з напрямів розумового розвитку дитини: формування нових, що раніше не існували у нього, а також вдосконалення перцептивних процесів, що були раніше. Процесси В. проходять складний шлях розвитку, особливо в перші роки життя дитини. Ускладнюється і удосконалюється операциональная сторона перцептивних процесів - способи ознайомлення з навколишнім стають більш адекватними задачам, що стоять перед дитиною. Цьому відповідає розвиток продуктивної сторони В.: образи В., що формуються у дитини, стають більше за ортоскопичними, адекватну дійсності. Нейрохимія - (neurochemistry) Зв'язок між нервовими клітками в головному мозку і в периферичної НС забезпечується за допомогою електричних і хим. процесів. При роздратуванні у внутрішньоклітинній і позаклітинній середі нейрона відбувається зміна концентрації іонів, що приводить до поширення нервового імпульсу, або потенціалу дії. Електричний заряд розповсюджується по дендриту і далі - по аксону, поки не досягає термінальної пластинки аксонального паростка. Розширення, розташовані на кінці аксона, а тж - по його довжині, містять синаптические пухирці, вмісні хим. медіатор. Цитоплазма кожного такого розширення.

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ - метод угруповання експериментальних даних в класи таксони), побудовані таким чином, що спостереження, що попали в один клас, в деякому розумінні стають ближче один до одного, ніж до спостережень з інших класів. Переважний тип процедури К. а. істотно залежить від числа спостережень. Для малих вибірок (не більше за сотню спостережень) використовуються ієрархічні і паралельні процедури. Принцип роботи ієрархічних процедур складається в послідовному об'єднанні (розділенні) спостережень спочатку самих близьких (далеких), а потім все більш віддалених один від одного (наближених). Алгоритм ієрархічної. "F40" Фобичеськиє тривожні розлади - Група розладів, в якій тривога викликається виключно або переважно певними ситуаціями або об'єктами (зовнішніми по відношенню до суб'єкта), які в цей час не є небезпечними. У результаті ці ситуації звичайно характерним образом уникаються або переносяться з почуттям страху. Фобическая тривога суб'єктивно, фізіологічно і поведенчески не відрізняється від інших типів тривоги і може розрізнюватися по інтенсивності від легкого дискомфорту до жаху. Стурбованість пацієнта може концентруватися на окремих симптомах, таких як серцебиття або відчуття нудоти, і часто поєднується з повторними страхами. Реклама в Інтернеті - Використання Інтернету як засобу доставки реклами споживачу може здійснюватися слід. образом: 1) розміщення на сайте баннерной реклами, тобто фрагмента екрана, звичайно вмісного назву пропозиції, логотип і контактні дані рекламодавця, а також зображення. Баннер може перебувати з неск. міняючих друга екранів, на першому - залучаючий увагу момент, на другому - опис пропозиції, на третьому - контактні дані (напр., "Навперегони з мрією" - логотип моделі автомобіля - адреса сайта, всі три екрани супроводить зображення, що нагадує слід від автомобіля, що летить ), 2) спливаюча реклама, що. АУТОГЕННАЯ ТРЕНУВАННЯ - психотерапевтичний метод широкого профілю, що використовується для лікування захворювань як функціональний, так і органічного характеру. Застосовується також як засіб психологічного саморегулювання станів. Заснований на використанні прийомів самовнушения, елементів східної техніки медитації і занурення в релаксационное стан. Направлений на оволодіння навиками довільного викликання відчуттів тепла, тягаря, спокою, розслаблення і на цьому фоні нормалізації / активізації протікання основних психофізіологічних функцій. Класичний метод аутогенной тренування розроблений німецьким психотерапевтом.